Verordening op de auditcommissie gemeente Hattem

Geldend van 26-09-2023 t/m heden met terugwerkende kracht vanaf 22-03-2021

Intitulé

Verordening op de auditcommissie gemeente Hattem

Gemeente Hattem – Verordening auditcommissie

De raad van de gemeente Hattem;

Gelezen het voorstel van het presidium d.d. 17 maart 2017;

Gelet op de artikelen 82 en 213 van de Gemeentewet;

Besluit;

Vast te stellen de gewijzigde

Verordening op de auditcommissie gemeente Hattem.

Artikel 1 Begripsbepalingen

In deze verordening wordt verstaan onder

 • a.

  Commissie: de auditcommissie

 • b.

  De raad: de gemeenteraad

 • c.

  Het college: het college van burgemeester en wethouders

 • d.

  Accountant: de accountant, die belast is met de controle op de in artikel 197 van de Gemeentewet bedoelde jaarrekening

 • e.

  De voorzitter: de voorzitter van de commissie

 • f.

  Het controleprotocol: het controleprotocol voor de accountantscontrole op de jaarrekening.

Artikel 2 Doel

 • 1.

  De commissie is aanspreekpunt voor de accountant en voert met de accountant afstemmingsoverleg.

 • 2.

  De commissie treedt niet in de onderscheiden bevoegdheden van raad en college.

Artikel 3 Taken en bevoegdheden

 • 1.

  De commissie heeft als aandachtsgebied alle activiteiten die van belang zijn voor een goede beheersing van de gemeente op het gebied van rechtmatigheid, doelmatigheid en doeltreffendheid binnen het kader van de kaderstellende en controlerende verantwoordelijkheid van de raad.

 • 2.

  Onder de in het eerste lid bedoelde activiteiten wordt in ieder geval begrepen

  • a.

   De voorbereiding van het door de raad vast te stellen controleprotocol;

  • b.

   Het zijn van een eerste aanspreekpunt voor de accountant richting de raad betreffende de opzet en uitvoerig van de accountantscontrole;

  • c.

   Het zijn van een overlegplatform voor de voorgenomen controleaanpak door de accountant met de mogelijkheid om specifieke aandacht te doen besteden aan bepaalde posten of organisatieonderdelen;

  • d.

   Het zijn van een overlegplatform over de uitkomsten van de door de accountant gevoerde controles;

  • e.

   Het evalueren van de werkzaamheden van de accountant;

  • f.

   Het voorbereiden van de selectie van de accountant na afloop van het contract met de accountant;

  • g.

   Het zijn van een afstemmingsoverleg over de voorgenomen onderzoeken door accountant, rekenkamercommissie en college;

  • h.

   Het adviseren van de gemeenteraad over genoemde taken.

 • 3.

  De commissie heeft geen directe opdrachtgevende rol naar de externe accountant andere onderzoeksbureaus of de gemeentelijke organisatie.

Artikel 4 Samenstelling en benoeming

 • 1.

  De commissie bestaat uit maximaal zes raads- en/of commissieleden, waarvan een de voorzitter van de commissie is.

 • 2.

  Bij verhindering kan een commissielid zich door een ander raads- of commissielid uit zijn fractie laten vervangen.

 • 3.

  De commissie wordt, afhankelijk van de agenda, bijgestaan door de controller en door adviseurs van de vakgroep kwaliteit en control van de eenheid Bedrijfsvoering.

 • 4.

  De griffier of een door hem/haar aangewezen medewerker van de griffie is secretaris van de commissie en kan eveneens aan de beraadslagingen deelnemen.

 • 5.

  De raad wijst de leden van de commissie aan.

 • 6.

  De commissie kan andere interne en externe adviseurs verzoeken de vergadering bij te wonen en advies uit te brengen aan de commissie.

Artikel 5 Zittingsduur

 • 1.

  De zittingsperiode van de leden van de commissie eindigt in ieder geval aan het einde van de zittingsperiode van de raad of bij ontslag als lid van de raad.

 • 2.

  De raad kan een lid van de commissie tussentijds ontslaan.

 • 3.

  Een lid van de commissie kan te allen tijde ontslag nemen

Artikel 6 Voorzitter

 • 1.

  De raad benoemt de voorzitter en een plaatsvervangend voorzitter.

 • 2.

  De voorzitter draagt zorg voor het tijdig en periodiek bijeenroepen van de commissie, het leiden van de vergaderingen, het bewaken van de uitgangspunten en het bevorderen van een heldere besluitvorming over commissieaangelegenheden. De voorzitter wordt daarbij ondersteund door de secretaris van de commissie.

Artikel 7 Vergaderingen en verslaglegging

 • 1.

  De commissie vergadert in ieder geval twee keer per jaar en verder zo vaak zij dat nodig acht voor een goede uitoefening van haar taak.

 • 2.

  In het eerste kwartaal bespreekt de commissie de managementletter van de accountant, die de start vormt van het proces van zijn controle over het voorafgaande boekjaar.

 • 3.

  In het tweede kwartaal overlegt de commissie met de accountant over diens controlerapport met betrekking tot de jaarrekening van het voorafgaande boekjaar en over de controle van de jaarrekening van het lopende boekjaar.

 • 4.

  De vergaderingen van de commissie zijn niet openbaar, tenzij de commissie anders bepaalt.

 • 5.

  De vergaderstukken worden minimaal een week voor de vergadering waarop zij betrekking hebben gepubliceerd in het vergadersysteem van de raad. Daarbij worden ze ook – vertrouwelijk – ter inzage gegeven aan raadsleden die geen deel uitmaken van de commissie.

 • 6.

  Van iedere vergadering wordt een conceptverslag gemaakt onder verantwoordelijkheid van de griffier.

 • 7.

  Het verslag wordt vastgesteld door de commissie. Als de commissie er wijzigingen in aanbrengt, wordt het conceptverslag in het vergadersysteem van de raad door de vastgestelde versie vervangen.

 • 8.

  Het vastgestelde verslag wordt vertrouwelijk ter kennis gebracht van het college.

Artikel 8 Informeren raad

 • 1.

  De commissie informeert de raad en het college over gemaakte afspraken met de accountant en /of andere adviseurs en beoordeelt of het wenselijk is de raad tussentijds te informeren over bevindingen aangaande haar werkzaamheden.

 • 2.

  Op verzoek van de raad geeft de voorzitter van de commissie ene toelichting in de vergadering van de raadscommissie Algemene en Ruimtelijke Zaken of van de raad. Vertrouwelijke mededelingen worden in een besloten vergadering gedaan.

Artikel 9 Slotbepalingen

 • 1.

  Bij twijfel over de betekenis of toepassing van de in deze verordening opgenomen bepalingen en in gevallen waarin deze verordening niet voorziet, beslist de commissie.

 • 2.

  Binnen elke zittingsperiode evalueert de raad het functioneren van de commissie.

Artikel 10 Inwerkingtreding

Deze verordening treedt in werking daags na de bekendmaking ervan.

Artikel 11 Citeertitel

Deze verordening kan worden aangehaald als: “Verordening op de auditcommissie gemeente Hattem”.

Aldus besloten in de openbare vergadering van de raad van de gemeente Hattem, gehouden op 27 maart 2017.

De raad van de gemeente Hattem,

De griffier,

De voorzitter,

Publicatie gemeenteblad