Besluit van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Gouda houdende regels omtrent subsidie voor inbraakwerende maatregelen (Subsidieregeling inbraakwerende maatregelen Gouda)

Geldend van 12-12-2019 t/m 31-12-2020

Intitulé

Besluit van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Gouda houdende regels omtrent subsidie voor inbraakwerende maatregelen (Subsidieregeling inbraakwerende maatregelen Gouda)

Het college van burgemeester en wethouders van Gouda;

Gezien het besluit van burgemeester en wethouders van 7 februari 2017 met betrekking tot het Actieplan 2017 behorend bij de Kadernota Veiligheid 2015-2018.

Gelet op artikel 7 van de Algemene Subsidieverordening Gouda 2003 (ASV);

besluit tot:

1. Het vaststellen van de Subsidieregeling inbraakwerende maatregelen Gouda.  

Artikel 1 Definities

In deze regeling wordt verstaan onder:

- Gecertificeerd bedrij f: bedrijf dat voldoet aan de certificatieregeling van het PKVW of BORG en dat een erkenningsovereenkomst met een certificatie-instelling heeft getekend.

- Inbraakwerende materialen : Materialen die de inbraakwerendheid van de woning vergroten. Denk aan zaken om deuren en ramen te beveiligen. Voor subsidie komen o.a. in aanmerking: SKG sloten, cilindertrekbeveiliging, raamboompjes, kierstandhouders, barrièrestangen, alarmsystemen, Secu-strips, rolluiken, deurspionnen en camera’s.

Artikel 2 Doelstelling subsidieregeling

Het doel van de subsidieverstrekking is het stimuleren van het nemen van inbraakwerende maatregelen in woningen in het grondgebied van de gemeente Gouda, met als doel het aantal woninginbraken te laten dalen.

Artikel 3 Doelgroep subsidie

Een subsidie wordt slechts verstrekt aan eigenaren van woningen gelegen in de gemeente Gouda.

Artikel 4 Aanvraag en verantwoording

 • 1.

  Voor het aanvragen van een subsidie en het afleggen van verantwoording wordt gebruik gemaakt van het door burgemeester en wethouders vastgestelde formulier.

 • 2.

  In afwijking van artikel 2 van het Uitvoeringsbesluit bij de Algemene subsidieverordening Gouda 2003 worden aanvragen uiterlijk 6 maanden na aanschaf van de inbraakwerende materialen ingediend.

Artikel 5 Criteria

 • 1.

  De subsidie geldt voor de kosten van aanschaf en het laten aanbrengen van inbraakwerende materialen door een PKVW of BORG-gecertificeerd bedrijf.

 • 2.

  In afwijking van het eerste lid geldt voor camera’s dat de subsidie geldt voor de kosten van aanschaf en de eventueel gewenste kosten van installatie, mits de camera gekoppeld is aan een abonnement voor opname of beschikt over een intern geheugen en is aangemeld bij Camera in Beeld.

 • 3.

  Per woning kan tot een maximum van 250 euro subsidie worden aangevraagd.

 • 4.

  Subsidie verstrekt op grond van de Subsidieregeling hang- en sluitwerk Gouda 2016 wordt in mindering gebracht op het in het tweede lid genoemde bedrag.

 • 5.

  Deze subsidieregeling is niet van toepassing op tuinschuren of andere bijgebouwen.

Artikel 6 Verplichtingen

De subsidie wordt verleend onder de verplichting dat:

 • -

  De bij het aanvraagformulier voorgeschreven documenten worden overgelegd ;

 • -

  Aan met toezicht belaste personen van gecertificeerde bedrijven en aan ambtenaren van de afdeling Veiligheid en Wijken indien noodzakelijk:

  • 1.

   toegang wordt verleend tot de woning;

  • 2.

   de op het aanbrengen van de inbraakwerende materialen betrekking hebbende gegevens worden verstrekt. 

Artikel 7 Vaststelling subsidie

Binnen zes weken na ontvangst van de aanvraag beslissen burgemeester en wethouders op de aanvraag en wordt de hoogte van de subsidie vastgesteld. De beslissing kan met maximaal vier weken worden verdaagd voor zover de controle op de juistheid van de gegevens daartoe aanleiding geeft. 

Artikel 8 Wijze van toekenning

De subsidie wordt verstrekt in de vorm van een investeringssubsidie van 50% van de kosten van het aanschaffen en het aanbrengen van inbraakwerende materialen. Hierbij dient een kopie van de factuur en een kopie betalingsbewijs te worden verstrekt. Voor camera’s dient ook een bewijs van aanmelding bij Camera in beeld te worden verstrekt.

Artikel 9 Subsidieplafond en verdelingswijze

 • 1.

  Het subsidieplafond voor deze regeling voor de periode 1 januari 2019 tot en met 31 december 2019 bedraagt € 90.000,-.

  Het subsidieplafond voor deze regeling voor de periode van 1 januari 2020 tot en met 31 december 2020 bedraagt € 70.000,-.

 • 2.

  Subsidies worden verstrekt voor aanvragen die vallen binnen de doelstelling, de doelgroep en voldoen aan de criteria.

 • 3.

  Subsidieaanvragen worden verstrekt in volgorde van binnenkomst van volledig ingediende aanvragen.

 • 4.

  Zodra naar aanleiding van de begrotingsbehandeling vaststaat dat een aanpassing van dit subsidieplafond noodzakelijk is, wordt een aangepast subsidieplafond vastgesteld en bekend gemaakt. Dit kan gevolgen hebben voor de toekenning dan wel de hoogte van de aangevraagde subsidie.

Artikel 10 Overige bepalingen

Voor zover in deze regeling daarvan niet wordt afgeweken, zijn de bepalingen van de ASV en het Uitvoeringsbesluit behorend bij de ASV onverkort van toepassing.

Artikel 11 Intrekking

De Subsidieregeling hang- en sluitwerk Gouda 2016 wordt ingetrokken.

Artikel 12 Inwerkingtreding

Deze subsidieregeling treedt in werking met ingang van de dag nadat zij is bekendgemaakt.

Artikel 13 Citeertitel

Deze regeling wordt aangehaald als: Subsidieregeling inbraakwerende maatregelen Gouda.

Aldus besloten in de vergadering van 4 juli 2017.

Burgemeester en wethouders van Gouda,

de secretaris,

de burgemeester,

dr. E.M. Branderhorst

dr. M. Schoenmaker

Nota-toelichting

Toelichting

Algemeen

Het doel van de subsidieverstrekking is het stimuleren van het verbeteren van de inbraakwerendheid van woningen en daarmee het aantal (voltooide) woninginbraken te laten dalen.

De subsidie bedraagt 50 procent van de kosten van het aanschaffen en het aanbrengen van inbraakwerende materialen dat wordt geplaatst door een gecertificeerd bedrijf met een maximum van € 250 per woning. Er wordt duidelijk gecommuniceerd naar bewoners welke bedrijven hieronder vallen. Er is gekozen om de verplichting te stellen dat het inbraakwerend materiaal aangebracht wordt door een gecertificeerd bedrijf, gezien er dan zekerheid bestaat dat het materiaal op de juiste manier is aangebracht. De gecertificeerde bedrijven van Gouda en omstreken zijn te vinden op www.preventiecertificaat.nl.

Artikelsgewijs

Artikel 4 Aanvraag en verantwoording

Indien geen gebruik wordt gemaakt van het verplicht voorgeschreven aanvraagformulier, wordt de subsidie geweigerd.

Artikel 5 Criteria

Deze subsidieregeling voorziet alleen in het verstrekken van een bijdrage voor het aanschaffen en aanbrengen van materialen die de inbraakwerendheid van de woning vergroten. Deze materialen dienen aangebracht te worden door een gecertificeerd bedrijf. Alleen voor camera’s geldt deze verplichting niet. Deze materialen mogen door de aanvrager zelf geplaatst worden. Indien ze toch geplaatst worden door een bedrijf, dan kan voor de kosten daarvan subsidie worden gevraagd. Abonnementskosten vallen buiten het bereik van deze subsidieregeling.

Artikel 10 Subsidieplafond en verdelingswijze

Als er geen subsidieplafond zou zijn ingesteld, dan is de omvang van het beroep op deze subsidieregeling ongelimiteerd. Met het instellen van een subsidieplafond beperkt het college de aanspraken op de subsidie.

Zodra het plafond van deze regeling wordt overschreden, wordt de subsidieaanvraag geweigerd. Dit vloeit voort uit de Algemene wet bestuursrecht (4:25, tweede lid).