Subsidiëring innovatieve projecten algemene voorzieningen en integratie algemene voorzieningen met specialistische aanbod

Geldend van 14-07-2017 t/m heden

Intitulé

Subsidiëring innovatieve projecten algemene voorzieningen en integratie algemene voorzieningen met specialistisch aanbod

Het college van Burgemeester en Wethouders van de gemeente Zandvoort, gelet op artikel 3, van de Algemene subsidieverordening gemeente Zandvoort, teneinde te bereiken dat

Zandvoorters met e en v raag of ondersteuningsbehoef t e het antwoord o f de ondersteuning zo veel mogelijk vinden op eigen k racht, binnen algemene vo o rzieningen die het b est e aansluiten bij hun vraag waarbij, indien nodig, deze kan worde n opgeschaald naar m e er specialistisch aa n bod aan voorzieningen en zo sne l mogelijk weer afg e schaald naar algemen e voorziening e n, zonder daarbij belemm e ring te ondervin d en van eventue l e schotten t ussen de verschillend e soorten voorzieningen, een en ander naar tevred e nheid van betro k kene en met een kostenb e sparing t o t gevolg.

besluit vast te stellen de volgende regeling:

Uitvoeringsregeling ‘Innovatieve projecten vernieuwing algemene voorzieningen en integratie algemene voorzieningen met specialistisch aanbod’ ook te noemen “subsidieregeling socialeinitiatieven Zandvoort”.

Artikel 1. Begripsomschrijving

In deze regeling wordt verstaan onder:

 • a.

  Algemene subsidieverordening: de algemene subsidieverordening Gemeente Zandvoort ingaande 1 april 2017;

 • b.

  Algemene voorzieningen: die activiteiten en voorzieningen die er voor zorgen dat de burgers zich in hun eigen kracht zo geholpen en ondersteund voelen dat zij zelfstandig kunnen blijven functioneren en zo veel mogelijk mee kunnen doen, nu of in de toekomst. Het gaat om laagdrempelige, vrij toegankelijke, niet individueel geïndiceerde en veelal collectieve voorzieningen. Algemene voorzieningen worden ook wel aangeduid met: de basisinfrastructuur

 • c.

  Specialistische voorzieningen: specialistische ondersteuning en zorg wanneer er sprake is van een beperking, van chronische, psychische of psychosociale problemen. Er is meer nodig dan algemene voorzieningen. De ondersteuning is over het algemeen individueel en geïndiceerd.

Artikel 2. Doel

Doel van de subsidieregeling is:

 • 1.

  De subsidiëring van de uitvoering van ideeën om het aanbod van de algemene voorzieningen en specialistisch aanbod (meer) met elkaar te integreren, waardoor het aanbod voor Zandvoorters met een ondersteuningsbehoefte meer passend wordt en zij geen belemmering ondervinden van eventuele schotten tussen de verschillende soorten voorzieningen.

 • 2.

  Het ontplooien en uitvoeren van ideeën die leiden tot een vernieuwd aanbod in de algemene voorzieningen.

 • 3.

  De eigen kracht van bewoners wordt hierbij zoveel mogelijk aangesproken. Door verbetering van het aanbod, en door daarbij in te zetten op de eigen kracht, wordt een kostenbesparing gerealiseerd.

Artikel 3. Doelgroep

Maatschappelijke organisaties en maatschappelijke of bewonersinitiatieven waarvoor het mogelijk wordt om met een gemeentelijke bijdrage in de kosten, innovatieve projecten uit te voeren die bijdragen aan het gestelde doel van de regeling.

Artikel 4. Resultaten

De te subsidiëren activiteiten dragen bij aan de volgende resultaten:

 • De ondersteuningsvraag van bewoners wordt meer op maat beantwoord.

 • Bewoners ervaren minder schotten in het aanbod en zijn daardoor meer tevreden.

 • Bewoners nemen verantwoordelijkheid door zoveel mogelijk op eigen kracht te doen.

 • De activiteiten hebben een preventieve werking waardoor minder gebruik wordt gemaakt van de algemene voorzieningen en het specialistisch aanbod.

 • Professionals zijn minder gebonden aan de kaders van het werkveld, waardoor ze passend

 • kunnen ondersteunen.

 • Professionals zijn meer tevreden in hun werk.

 • Vrijwillige inzet bij de uitvoering van de activiteiten wordt bevorderd.

 • Er vindt kostenbesparing plaats.

Artikel 5. Indicatoren en monitoring

De volgende aspecten geven een indicatie of en in welke mate de resultaten gerealiseerd zijn:

 • De tevredenheid van de bewoners die gebruik maken van het aanbod.

 • De tevredenheid van de professionals en vrijwilligers die het aanbod uitvoeren

 • Het aantal bewoners dat gebruik maakt van het aanbod

 • Het aandeel van het aanbod dat zelfwerkzaam wordt uitgevoerd

 • De kostenbesparing die gebruikmaking van het aanbod oplevert.

Aan de subsidieaanvrager wordt verzocht om bij de subsidieaanvraag voorstellen te doen voor aanvullende adequate indicatoren en aan te geven op welke wijze zij kunnen bijdragen aan het monitoren van de indicatoren.

Artikel 6. Overige criteria en/of voorwaarden

 • 1. Het project vindt plaats in Zandvoort en komt ten goede aan de inwoners van Zandvoort.

 • 2. Het project start binnen 3 maanden na ontvangst van de verleningsbeschikking.

 • 3. Tenminste 20% van de totale projectkosten wordt bekostigd met behulp van cofinanciering.

  Deze cofinanciering mag bestaan uit inzet van eigen personeel.

Artikel 7. Soort subsidie

De subsidie wordt eenmalig aan een aanvrager verstrekt voor de opstart of het uitproberen van een nieuwe aanpak.

Artikel 8. Subsidieplafond

Het subsidieplafond is voor het jaar 2017 € 25.000,- en wordt jaarlijks opnieuw vastgesteld.

Artikel 9. De aanvrager

 • 1. Subsidie kan worden aangevraagd door natuurlijke personen en rechtspersonen. Natuurlijke personen kunnen aanvragen in een samenwerkingsverband met een rechtspersoon.

Artikel 10. Procedure voor het indienen van aanvragen en de beslistermijn

 • 1. Aanvragen kunnen jaarlijks worden ingediend vóór 1 september met het daarvoor vastgestelde formulier. Uiterlijk 6 weken na sluiting van de indieningstermijn wordt beslist op de aanvragen.

 • 2. Aanvragers dienen tegelijk met hun aanvraag een projectvoorstel met begroting in te dienen.

 • 3. Bij de besluitvorming over de toewijzing van de subsidie wordt een vergelijking gemaakt tussen de ingediende aanvragen. Aanvragen zullen inhoudelijk en financieel worden beoordeeld door een team van beleidsadviseurs van de gemeente. De beoordeling zal plaatsvinden aan de hand van de artikelen van deze regeling en de afwegingscriteria zoals genoemd in de bijlage, een en ander voor zover toepasselijk op de aanvraag. De positieve en negatieve adviezen worden aan het college uitgebracht, dat daar vervolgens een besluit over neemt. De besluitvorming is gemandateerd aan het afdelingshoofd Wonen, Welzijn, Gezondheid en Zorg (WWGZ) van de gemeente Haarlem, die daarvoor is gemachtigd.

Artikel 11. Weigeringsgronden

Onverminderd het bepaalde in artikel 8 van de Algemene subsidieverordening, wordt de subsidie in ieder geval geweigerd indien:

 • a.

  de activiteiten niet voldoen aan de criteria en/of voorwaarden, opgenomen in deze uitvoeringsregeling en bijlage 1.

 • b.

  met de uitvoering van de activiteiten waarvoor subsidie wordt aangevraagd, is begonnen voordat de aanvraag is ontvangen.

Artikel 12. Aanvraag tot vaststelling subsidie

 • 1. De aanvrager doet binnen 6 weken na afloop van het project een aanvraag tot vaststelling van de subsidie.

 • 2. Het college beslist op de aanvraag tot vaststelling binnen 10 weken na ontvangst van een complete aanvraag.

 • 3. De aanvrager dient dan tegelijk met de aanvraag tot vaststelling een inhoudelijk en financieel eindverslag in te dienen waarin moet worden aangegeven in welke mate de resultaten zijn gerealiseerd aan de hand van de gestelde indicatoren.

Artikel 13. Slotbepalingen

 • 1. Deze regeling wordt na vaststelling door het college bekendgemaakt via de Gemeenschappelijke Voorziening Officiële Publicaties.

 • 2. Deze regeling treedt in werking met ingang van de eerste dag na de dag van bekendmaking.

 • 3. Deze regeling vervalt op 31 december 2020 van rechtswege.

 • 4. Deze regeling wordt aangehaald als Uitvoeringsregeling Subsidiëring innovatieve projecten algemene voorzieningen en integratie algemene voorzieningen met specialistische aanbod ook te noemen subsidieregeling sociale initiatieven.

BIJLAGE 1 Beoordelingscriteria voor toewijzing van subsidie.

Afwegingscriteria algemeen

 • 1.

  Aanvragen van organisaties waarmee de gemeente een subsidierelatie heeft krijgen een lagere prioriteit.

 • 2.

  Organisaties waarmee de gemeente een structurele subsidierelatie heeft kunnen wel aanvragen indienen maar die moeten betrekking hebben op innovatieve activiteiten op het gebied van het verbinden van zorg en welzijn.

 • 3.

  Organisaties die terugkerend aanvragen indienen en waarbij de aanvraag bijvoorbeeld een uitbreiding van activiteiten betreft, krijgen een lagere prioriteit.

Afwegingscriteria ten aanzien van de aanvragende organisatie

Aanvraag door (een) nieuwe aanbieder(s):

 • 1.

  De mate waarin elders opgedane ervaringen opgedaan zijn met vergelijkbare activiteiten en met welk resultaat.

 • 2.

  De mate waarin de aanbieder in staat is om binnen afzienbare tijd een netwerk op te bouwen c.q. de mate waarin de aanbieder over een actueel netwerk beschikt.

 • 3.

  De mate waarin de aanbieder over een locatie beschikt/kan beschikken en overige randvoorwaardelijke voorzieningen.

 • 4.

  De mate waarin de aanbieder in staat is zich snel bekend te maken bij de potentiele doelgroep en het vertrouwen te winnen op een zodanige manier dat de beoogde doelgroep daadwerkelijk mee gaat doen met de activiteiten.

Aanvraag door (een) bestaande aanbieder(s):

 • 1.

  De mate waarin nieuw voor oud wordt voorgesteld. Met andere woorden: vindt er een verschuiving plaats van activiteiten waarbij verwacht mag worden dat na afloop van het project bij positief resultaat het voortgezet kan worden binnen het bestaande budget?

 • 2.

  De mate waarin de subsidieaanvrager open staan voor samenwerking met nieuwe spelers in het veld met woord en daad.

Beoordelingscriteria geldend voor alle aanbieders:

 • 1.

  De mate waarin de aanbieder in staat is om over de schotten van het eigen werk en aanbod heen te opereren en blijk geeft van een integrale maatschappelijke betrokkenheid.

 • 2.

  De mate waarin de aanbieder een visie heeft ten aanzien van de algemene voorzieningen en haar eigen rol daarin.

 • 3.

  De mate waarin de aanbieder een realistisch beeld heeft over de eigen kracht en zwakte.

Afwegingscriteria ten aanzien van het project

Beoordelingscriteria ten aanzien de projectomschrijving:

1. De mate waarin het aanbod bijdraagt aan het hoofddoel van een betere integratie tussen algemene voorzieningen en het specialistisch aanbod (basisinfrastructuur en zorg).

 • 1.1

  De mate waarin specifieke doelgroepen meer dan voorheen aansluiting vinden bij en gebruik maken van algemeen toegankelijke voorzieningen en activiteiten binnen de sociale infrastructuur.

 • 1.2

  De mate waarin zorgaanbod vermindert door ontsluiting voorzieningen in de sociale infrastructuur.

 • 1.3

  De mate waarin individuele voorzieningen verminderen dankzij groepsaanbod.

 • 1.4

  De mate waarin lacunes in het aanbod op het grensvlak van zorg en welzijn opgelost worden.

2. De mate waarin het aanbod bijdraagt aan het hoofddoel vernieuwing binnen de algemene voorzieningen.

 • 2.1

  De mate waarin het aanbod afwijkt van het bestaande aanbod en aansluit bij actuele vakinhoudelijke inzichten en ontwikkelingen.

 • 2.2

  De mate waarin moeilijk bereikbare doelgroepen bereikt worden.

 • 2.3

  De mate waarin zelfredzaamheid en zelfregie bevordert worden.

 • 2.4

  De mate waarin vrijwillige inzet toegepast wordt.

 • 2.5

  De mate waarin de kwaliteitsborging georganiseerd en gegarandeerd wordt.

3. De kwaliteit van de projectomschrijving.

 • 3.1

  De beschrijving van de doelen.

 • 3.2

  De beschrijving van de prestaties (doelgroepen, activiteiten, bereik etc.)

 • 3.3

  De wijze waarop meting en monitoring en (tussentijdse) verantwoording plaatsvindt.

 • 3.4

  De (kwaliteit van) de kostenraming: prijs-kwaliteitverhouding.