Nadere Regel Initiatievenfonds gemeente Utrecht

Geldend van 01-01-2024 t/m heden

Intitulé

Nadere Regel Initiatievenfonds gemeente Utrecht

Het college van burgemeester en wethouders van Utrecht:

Gelet op de notitie ‘Het Initiatievenfonds: Ondersteuning op maat’ (raadsbesluit van 25 juni 2015),

BESLUIT:

Vast te stellen de volgende aangepaste

Nadere regel Initiatievenfonds Gemeente Utrecht

Nadere regel Initiatievenfonds gemeente Utrecht

Artikel 1 Begripsbepalingen (reikwijdte en definities)

In deze beleidsregel wordt verstaan onder:

 • a.

  College: college van burgemeester en wethouders van de gemeente Utrecht.

 • b.

  Initiatiefaanvraag: het verzoek om in aanmerking te komen voor ondersteuning vanuit het Initiatievenfonds.

 • c.

  Initiatievenfonds: fonds van de gemeente Utrecht, ingesteld bij raadsbesluit nr.

51, d.d. 25 juni 2015

 • d.

  Initiatiefnemer: natuurlijke of rechtspersoon die een initiatiefaanvraag indient.

 • e.

  Draagvlak: steun van mensen voor de uitvoering van een initiatief.

 • f.

  Inzet: bijdrage van de initiatiefnemers en/of deelnemers aan een initiatief bij de uitvoering in geldelijke middelen, natura of capaciteit.

 • g. Collectief belang: er is sprake van collectief belang als iedereen mee kan doen aan een initiatief .

Artikel 2 Reikwijdte beleidsregel

De beleidsregel heeft betrekking op initiatief-aanvragen uit de gemeente Utrecht.

Artikel 3 Beleidsdoelstelling

De gemeente wil met het Initiatievenfonds initiatieven vanuit buurt, wijk of stad ondersteunen waarbij mensen zich inzetten voor elkaar en voor hun leefomgeving.

Artikel 4 Vorm van ondersteuning

De ondersteuning vindt plaats in de vorm van een financiële bijdrage, i.c. subsidie aan de initiatiefnemer voor het uitvoeren van het initiatief of de gemeente geeft de ondersteuning in natura.

Artikel 5 Eisen aan de initiatiefnemer

De initiatiefnemer, i.c. de organisatie die meer dan EUR 300.000 per jaar subsidie van de gemeente Utrecht of van andere bestuursorganen ontvangt, kan geen initiatief indienen bij het Initiatievenfonds.

Artikel 6 Verdeling van het budget van het Initiatievenfonds

Het college stelt jaarlijks de verdeling van het budget van het Initiatievenfonds vast en publiceert de verdeling in de subsidiestaat.

Bij de verdeling reserveert het college een deel van het budget voor initiatieven op stedelijk niveau en een deel voor initiatieven op wijkniveau.

Voor de verdeling van het deel voor initiatieven op wijkniveau geldt dat voor iedere wijk een basisbudget beschikbaar is aangevuld met een verhoging naar rato van het aantal inwoners. Gedurende het jaar kan zo nodig een bijstelling van de verdeling plaatsvinden.

Artikel 7 Activiteiten die voor ondersteuning vanuit het Initiatievenfonds in aanmerking komen

 • a. De activiteiten van het initiatief stimuleren mensen om zich vrijwillig in te zetten voor elkaar en/ of hun leefomgeving in de buurt, wijk of stad.

 • b. De activiteiten van het initiatief richten zich op een doelgroep die ruimer is dan alleen de initiatiefnemers; het gaat om een collectief belang.

Artikel 8 Voorwaarden aan de initiatief-aanvraag

 • a.

  De gegevens van de initiatiefnemer te weten, naam en voorletters, postadres, telefoon, en zo mogelijk het e-mailadres.

 • b.

  Een activiteitenplan, waarin staan aangegeven:

o de activiteit(en)

o de doelgroep

o de te behalen resultaten

o de inzet van de initiatiefnemer en deelnemers, in geld ( cofinanciering), natura of capaciteit

o de periode of datum van de activiteit(en)

o een overzicht van de inkomsten en uitgaven

o documentatie om het draagvlak aan te tonen

o de samenwerking met andere organisaties en partners

o de omvang van de ondersteuning die de initiatiefnemer aan de gemeente vraagt

c. Voor een initiatiefaanvraag waarbij de ondersteuning - bij verlening - in de vorm van een subsidie plaats zal vinden, gelden aanvullende administratieve regels zoals vastgelegd in de geldende Algemene Subsidieverordening.

Artikel 9 Indienen van een initiatief-aanvraag

 • a. Een initiatiefaanvraag wordt bij het college digitaal op utrecht.nl/subsidie of schriftelijk ingediend. Voor hulp en advies bij het indienen kan de initiatiefnemer terecht bij een wijkbureau of sociaal makelaar.

 • b. Een initiatiefaanvraag wordt tijdig ingediend, in ieder geval, vóór de geplande datum van uitvoering van de activiteiten

Artikel 10 Vorm en hoogte van de ondersteuning

 • A.

  De ondersteuning per initiatief bedraagt maximaal € 35.000, - per jaar en kan op twee manieren vorm krijgen:

 • a.

  De gemeente verleent de initiatiefnemer een financiële bijdrage in de vorm van een subsidie voor het uitvoeren van het initiatief.

 • b.

  De gemeente geeft ondersteuning in natura.

 • B.

  Een initiatief wordt maximaal 3 jaar ondersteund; uitzonderingen gelden voor:

 • a.

  het maken en verspreiden van buurt- en wijkkranten of -websites;

 • b.

  de ondersteuning (materiaal voor de administratie e.d.) van bewonersgroepen;

 • c.

  éénmalige activiteiten die naar hun aard jaarlijks terugkeren zoals bijvoorbeeld evenementen en vieringen van feestdagen.

 • d.

  initiatieven die uitsluitend gedragen worden door vrijwilligers en geen loonkosten hebben.

De ondersteuning van deze initiatieven kan langer dan 3 jaar duren op voorwaarde dat de initiatiefnemers na 3 jaar een aanvraag hebben ingediend die wordt gehonoreerd.

C.Voor initiatieven die activiteiten met zich meebrengen die langer dan een jaar doorlopen kan in één keer voor maximaal 3 jaar ondersteuning worden verleend.

Artikel 11 Criteria bij de beoordeling

Bij de beoordeling van initiatiefaanvragen gelden de volgende criteria:

 • a.

  Voor het initiatief is sprake van eigen inzet, in de vorm van geld, natura of eigen capaciteit. De eigen inzet moet zich in redelijke mate verhouden tot de gevraagde ondersteuning.

 • b.

  Voor het initiatief is er aantoonbaar een draagvlak in de buurt, wijk of stad.

 • c.

  Hoe groter de ondersteuning is die wordt gevraagd, des te zwaarder de eis voor het aantonen van het draagvlak.

 • d.

  Er wordt geen financiële bijdrage verstrekt aan een activiteit waar de aanvrager voornemens is om een of meer dieren te gebruiken bij de uitvoering van de activiteit, uitzonderingen gelden voor:

  • i.

   activiteiten op dierenweides

  • ii.

   het paard van Sinterklaas

 • e.

  De kosten van de uitvoering van de initiatieven die redelijkerwijs voortvloeien uit normale bedrijfsinvesteringen komen niet aanmerking voor ondersteuning.

 • f.

  De eventuele loonkosten kunnen in aanmerking komen voor ondersteuning op voorwaarde dat die in redelijke verhouding staan tot de inzet in geld of menskracht van initiatiefnemers en de deelnemers, die bij de uitvoering van het initiatief betrokken zijn.

 • g.

  Aanvragen voor straat- en buurtfeesten zijn gekoppeld aan vrijwillige inzet voor elkaar en/of voor de leefomgeving. Er wordt bij straat- en buurtfeesten geen financiële bijdrage verstrekt voor eten en drinken.

 • h.

  Bij initiatieven voor verkeersmaatregelen en voor aanpassingen in de openbare ruimte geldt het aantonen van draagvlak als voldoende eigen inzet.

Artikel 12 Besluitvorming

 • Het college beslist binnen vier weken na de datum van indiening van een complete initiatiefaanvraag over het ondersteunen van een initiatief uit buurt, wijk of stad. Het college kan deze termijn één keer met vier weken verlengen. De besluitvorming vindt plaats op volgorde van binnenkomst van een complete aanvraag.

Artikel 13 Vaststelling en verantwoording

Als de ondersteuning van een initiatief plaatsvindt in de vorm van een subsidie, dan is voor de vaststelling en de verantwoording de geldende Algemene Subsidieverordening van toepassing.

Artikel 14 Ontbindende of opschortende voorwaarden voor bijdrage

De initiatiefnemer zorgt voor de vergunningen die nodig zijn voor de uitvoering van de activiteit van het initiatief.

Artikel 15 Monitoring

De nadere regel Initiatievenfonds wordt gemonitord en zo nodig wordt de regelgeving bijgesteld.

Artikel 16 Inwerkingtreding en citeertitel

Deze beleidsregel treedt in werking bij bekendmaking.

Met ingang van inwerkingtreding van deze nadere regel wordt de beleidsregel Initiatievenfonds die door burgemeester en wethouders van Utrecht in hun vergadering van 4 juli 2017 is vastgesteld, ingetrokken.

Deze nadere regel wordt aangehaald als nadere regel Initiatievenfonds gemeente Utrecht.

De secretaris, De burgemeester,