Subsidieregels beleidsterrein Zorg Hof van Twente 2018

Geldend van 01-06-2017 t/m heden

Intitulé

Beleidsterrein Zorg Hof van Twente 2017

3. Beleidsterrein Zorg

Preventie (leefbaarheid en participatie) en Zorg (zorg en ondersteuning)

Maatschappelijke effecten

Doelstellingen

Subdoelstellingen

-Door een netwerk van elkaar aanvullende en aansluitende organisaties, diensten en voorzieningen, kunnen inwoners optimaal (preventief) ondersteund worden in hun behoeften en ontwikkeling om zelfredzaam te zijn

Leefbaarheid en participatie:

-het gebruik van welzijnsdiensten ter bevordering van de zelfredzaamheid,

-D.m.v. participatie het voorkomen van sociaal isolement,

-het zelf organiseren van onderlinge hulp ter versterking van de sociale cohesie.

-Samenwerking van verschillende organisaties zowel inhoudelijk als organisatorisch,

-Initiatieven ontwikkelen om vrijwilligers in te zetten,

-Het stimuleren van verbindingen leggen tussen professionele organisaties wonen, welzijn en zorg en vrijwilligersorganisaties t.b.v. ‘elkaar kennen’, coördinatie, afstemming en vernieuwing,

-Hulpdiensten stimuleren

Zorg en ondersteuning:

-Bijdragen aan een krachtige samenleving en zelfredzaamheid met de nadruk op de doelgroepen die het hardst nodig hebben, zijnde ouderen en psychisch kwetsbaren.

-Vergroten zelfredzaamheid van onze inwoners.

-Vergroten maatschappelijke participatie.

-Versterken kracht van de samenleving.

-Inwoners die (nog) niet in staat zijn om op eigen kracht sociaal en maatschappelijk te participeren worden ondersteund. Hierbij wordt primair de zelfredzaamheid en de eigen verantwoordelijkheid aangesproken of versterkt.

-Een aanbod van algemene voorzieningen in stand houden en waar mogelijk vergroten, ter ondersteuning van eenvoudige problemen van inwoners. Deze algemene voorzieningen zijn laagdrempelig en zo dicht mogelijk bij huis en zijn voorliggend aan maatwerkvoorzieningen (Wmo-indicatie door de gemeente).

-Inwoners zijn zelfredzaam door ze zo lang mogelijk zelfstandig te laten functioneren en wonen in de eigen woonomgeving eventueel met behulp van laagdrempelige voorzieningen in de buurt.

Genoemde maatschappelijke effecten en doelstellingen zijn gebaseerd op het beleidskader Basis Infra Structuur Hof van Twente 2018-2022. De genoemde doelen en maatschappelijke effecten zullen jaarlijks met de subsidieontvangers worden geëvalueerd.

Subsidieregel 3a: Professionele ondersteuning

Grondslag (hoofdstuk 4 Awb en Asv 2016 datum vaststelling 12 april 2016)

Subsidievorm

Basissubsidie

Beleidsdoelstelling

-inwoners stimuleren gebruik te maken van algemene voorzieningen en van hun eigen netwerken;

-doelgroepen activeren tot meedoen aan activiteiten en aan vrijwilligerswerk;

-verbindingen tot stand brengen tussen groepen, individuen en activiteiten;

inwoners simuleren zelf initiatieven op gebied van welzijn en zorg te ontplooien

Subsidiabele activiteiten

Activiteiten op het gebied van:

-informatie en advies;

-ondersteuning van individuele inwoners, kortdurende begeleiding van mensen met een hulpvraag, inclusief algemeen maatschappelijk werk en ondersteuning mantelzorgers;

-ondersteuning van vrijwilligers(organisaties);

-activering van ouderen;

-organisatie van professioneel jeugd- en jongerenwerk

-opbouwwerk.

Subsidieontvanger(s)

Stichting Salut – Welzijn. Brede welzijnsinstelling voor Hof van Twente

Subsidieplafond

€ 1.513.865,00 (excl. Indexering)

Subsidiecriteria

De subsidie wordt verleend op basis van een door de stichting in te dienen begroting die wordt getoetst aan de door het college op 22 november 2016 vastgestelde en in 2017 nader aan te scherpen opdrachtverlening en kaderstelling.

Aanvraagtermijn

In afwijking van het bepaalde in artikel 7 lid 1 van de ASV 2016 kan een aanvraag voor subsidieregel 3a ingediend worden tussen 1 juni en 15 september voorafgaand aan het kalenderjaar waarop de aanvraag betrekking heeft.

Subsidieregel 3b:Zorg en ondersteuning/Participatie ouderen

Grondslag (hoofdstuk 4 Awb enAsv 2016 datum vaststelling 12 april 2016)

Subsidievorm

Basissubsidie

Beleidsdoelstelling

Inwoners van Hof van Twente met een ondersteuningsvraag of een beperking zijn in staat om (weer) mee te doen aan de samenleving.

Instandhouden en waar mogelijk bevorderen van de participatie van ouderen.

Subsidiabele activiteiten

a.

b.

c.

d.

e.

f.

A ctiviteiten op het gebied van:

vrijwillige hulp- en zorgverlening,

vrijetijdsbesteding voor mensen met een beperking,

slachtofferhulp,

subsidie voor opleidingscursussen, onderhoud en vervanging van AED’s ten behoeve van het AED-netwerk,

ontmoeting van en contacten tussen ouderen,

stimuleren van vrijwilligerswerk ten behoeve van ouderen.

Subsidieontvanger(s)

a.

Vrijwilligersorganisaties op het gebied van hulp- en zorgverlening ontvangen een subsidie van maximaal € 16.015,00 (excl. indexering)

De rechthebbenden zijn in ieder geval:

Stichting Unie van vrijwilligers Markelo, Unie van vrijwilligers Goor, Unie van vrijwilligers Delden. Nederlandse Rode Kruis, St. Vrijwillige Hulpdienst Goor, , Zonnebloem Delden, Zonnebloem Goor, EHBO Goor, EHBO Markelo-Diepenheim, EHBO Stad en Ambt Delden, Stichting Vrienden van de Wozoco Diepenheim.

b.

Vrijwilligersorganisaties voor mensen met een beperking ontvangen een subsidie van maximaal € 4.725,00 (excl. indexering).

De rechthebbenden zijn: Stichting Avelijn (dagcentra Twente), Stichting MEE Twente, Stichting De Klup.

c.

Stichting slachtofferhulp ontvangt een subsidie van maximaal € 8.423,00

 (excl. indexering)

d.

Vrijwilligersorganisaties op het gebied van het Automatische Externe Defibrillatoren (AED) Netwerk ontvangen een subsidie van maximaal € 25.000,00 (excl. indexering).

De rechthebbenden zijn in ieder geval:

AED’s Bentelo, AED Hengevelde, Stichting Hart voor Delden, Goor Collectief AED’s, Stichting Spoed Diepenheim, Vereniging De Hoff AED’s, Stichting ’t Gebouwtje Stokkum, Stichting De Ha, Buurtvereniging Herike Elsen AED werkgroep, Stichting AED Wiene Zeldam, Buurtvereniging Elsenerbroek, Buurtvereniging De Pothoek, Stichting Markelosebroek,

Buurtvereniging Dijkerhoek, AED Kerspel Goor, Buurtvereniging de Achterhoek.

e.

Ouderenbonden in Hof van Twente ontvangen een subsidie van maximaal €  7.040,00 (excl. indexering)

De rechthebbenden zijn: Ouderenvereniging Delden, Ouderenvereniging Markelo, Ouderenbond Diepenheim, Ouderenvereniging Goor, KBO Bentelo, KBO Delden, KBO Hengevelde, PCOB Delden.

f.

Vrijwilligersorganisaties op het gebied van soosactiviteiten voor ouderen ontvangen een subsidie van maximaal € 1.181,00 (excl. indexering)

De rechthebbenden zijn: Ouderen soos Bentelo, Werksoos Bentelo/Beckum/Hengevelde, Bejaardensoos Zeldam Wiene.

Subsidieplafond

€  39.176

Subsidieverdeling

a.

b.

Subsidiebedragen 2018 zijn gelijk aan subsidiebedragen 2017 eventueel vermeerderd met een indexeringspercentage

De subsidie wordt evenredig verdeeld over de aanvragers als bedoeld onder b. De subsidie is voor de aanvrager aan wie ook in 2017 subsidie is verleend, maximaal het bedrag van de in 2017 verleende subsidie.

d.

Subsidieregels

Subsidieverdeling op basis van:

- De bepaling van de gestandaardiseerde behoefte aan het aantal AED’s en opgeleide vrijwilligers per vrijwilligersorganisatie aan de hand van normen voor gebiedskenmerken van Ambulance-Oost.

- Objectieve verdeling aan de hand van toetsing van het feitelijk aantal AED’s en opgeleide vrijwilligers ten opzichte van de gehanteerde normen van Ambulance-Oost.

- Vast bedrag per AED van €100,00 en per opgeleide vrijwilliger van €10,-.(excl. Indexering).

e. en f.

Subsidiebedragen zijn gelijk aan subsidiebedragen 2017 eventueel vermeerderd met een indexeringspercentage

Subsidiecriteria

-Voor de instandhouding van de structuur van het AED-netwerk dient de subsidieaanvrager, naast de begroting, een overzicht aan te leveren van de AED’s en de vrijwilligers die ingeschreven staan bij

Hartslag.nu (AED-alert).

-Bestedingsvrijheid over de subsidie, keuze tussen of combinatie: bijdrage in cursuskosten, (reserveren voor) onderhoud of vervanging van AED’s

-Opleidingscertificaat is twee jaar geldig.

Aanvraagtermijn

In afwijking van het bepaalde in artikel 7 lid 1 van de ASV 2016 kan een aanvraag voor subsidieregel 3b ingediend worden tussen 1 juni en 15 september voorafgaand aan het kalenderjaar waarop de aanvraag

Subsidieregel 3c: Bevorderen participatie door buurtverenigingen

Grondslag (hoofdstuk 4 Awb en Asv2016 datum vaststelling 12 april 2016)

Subsidievorm

 

Eenmalige subsidie voor activiteiten

Beleidsdoelstelling

 

Bevorderen van de participatie in de buurt.

Subsidiabele activiteiten

 

Activiteiten die een meer dan gemiddelde bijdrage leveren aan : ontmoeting van en contacten tussen burgers, stimuleren van vrijwilligerswerk ten behoeve van burgers.

 

Subsidieontvanger(s)

 

Buurt- en wijkverenigingen danwel daarmee te vergelijken verenigingen of stichtingen in Hof van Twente.

   

Subsidieplafond

 

€ 6.545,00 (excl. indexering)

Subsidieverdeling

 

De subsidie wordt evenredig verdeeld over de verenigingen en stichtingen die een aanvraag hebben ingediend voor 15 september van het jaar voorafgaand aan het subsidiejaar.

De subsidie bedraagt maximaal 50% van de met de subsidiabele activiteiten verband houdende kosten.

Subsidiecriteria

 

Geen

   

Aanvraagtermijn

 

In afwijking van het bepaalde in artikel 7 lid 2 van de ASV 2016 kan een aanvraag voor subsidieregel 3c ingediend worden tussen 1 juni en 15 september voorafgaand aan het kalenderjaar waarop de aanvraag betrekking heeft.