Subsidieregeling scouting 2018 - 2021

Geldend van 01-07-2017 t/m 13-04-2021

Intitulé

SUBSIDIEREGELING SCOUTING 2018- 2021

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Apeldoorn,

gelet op artikel 149 van de Gemeentewet en artikel 4 van de Algemene subsidieverordening gemeente Apeldoorn;

BESLUIT:

De subsidieregeling scouting vast te stellen.

Artikel 1. Algemene en begripsbepalingen

 • 1.

  Tenzij in deze regeling uitdrukkelijk anders wordt vermeld, gelden de voorwaarden en bepalingen van de Algemene subsidieverordening gemeente Apeldoorn 2014.

 • 2.

  Voor toepassing van deze regeling wordt verstaan onder:

  • a.

   Asv: de Algemene subsidieverordening gemeente Apeldoorn 2014.

  • b.

   Scouting: een organisatie die een plezierige vrijetijdsbesteding en veilige en leerzame

speelomgeving biedt op basis van de ideeën van Lord Baden-Powell. Samenwerken, avontuur, respect voor elkaar en de leefomgeving, zelfstandigheid en ontplooiing zijn hierbij de centrale thema's;

c.Vereniging: Een rechtspersoonlijkheid bezittende organisatie waarvan de statuten het

beoefenen van scouting als voornaamste doel stellen.

d.Lid: een natuurlijk persoon in de leeftijd van 4 tot 23 jaar die overeenkomstig destatuten van de vereniging als lid van die vereniging is ingeschreven en actief betrokken is bij het nastreven van de verenigingsdoeleinden en daarvoor een door de vereniging jaarlijks vast te stellen contributie betaalt.

Artikel 2. Subsidiabele activiteiten

Het college kan aan verenigingen per lid een subsidie verstrekken

met als doel jongeren te stimuleren actief mee te doen, verantwoording te nemen, zelfstandig te worden of anderszins te betrekken bij scoutingverenigingen of andere activiteiten in de gemeente, mits de activiteiten:

 • a.

  gericht zijn op en toegankelijk zijn voor jeugdigen van 4 tot 23 jaar;

 • b.

  plaatsvinden onder toezicht van een vakkundig kader.

 • c.

  de vereniging kaderleden laat deelnemen aan kadercursussen en bijeenkomsten

Artikel 3. Bijzondere bepalingen/verplichtingen

1.Subsidieaanvragen worden ingediend vóór 1 mei voorafgaande aan het jaar

waarvoor de subsidie wordt aangevraagd. Subsidieaanvragen voor kalenderjaar 2018 kunnen uiterlijk tot 1 oktober 2017 ingediend worden.

 • 2.

  De aanvrager legt de volgende gegevens over:

  • a.

   de landelijke contributiefactuur van scouting Nederland van het jaar voorafgaand aan het jaar waarvoor subsidie wordt aangevraagd voor de opgave van het aantal leden.

  • b.

   een onderbouwing hoe wordt voldaan aan de doelen van de subsidie zoals genoemd in

   artikel 2.

 • 3.

  De subsidieverlening wordt geweigerd indien het totaal aantal leden over een ononderbroken periode van 2 jaar op de peildatum 40 leden of minder bedraagt.

Artikel 4. Subsidieplafond en verdelingsregels

 • 1.

  Voor het subsidiëren van de activiteiten als bedoeld in artikel 2 is het bedrag beschikbaar zoals dat in de begroting voor het betreffende kalenderjaar is vastgesteld. Dit bedrag is tevens het subsidieplafond.

 • 2.

  Het aan de vereniging toe te kennen subsidiebedrag bedraagt niet meer dan het door de

vereniging als contributie van de subsidiabel gestelde leden te ontvangen totaalbedrag. Hierbij geldt het contributiejaar voorafgaand aan het jaar waarvoor subsidie wordt aangevraagd.

3.Binnen de ter beschikking staande middelen wordt het subsidiebedrag bepaald op een

vast bedrag per lid.

4.het aantal leden wordt vastgesteld op basis van het aantal leden in de landelijke contributiefactuur van Scouting Nederland van het jaar voorafgaand aan het jaar waarvoor subsidie wordt aangevraagd.

Artikel 5. Vaststelling van de subsidie

De subsidie wordt verstrekt door middel van een directe vaststelling conform artikel 17, lid 1 onder a van de Asv.

Artikel 6. Inwerkingtreding en Citeertitel

 • 1.

  Deze regeling treedt in werking op de dag na de elektronische bekendmaking.

 • 2.

  Deze regeling kan worden aangehaald als ‘Subsidieregeling scouting 2018 - 2021’.

Aldus vastgesteld door het college van b&w d.d. 21-06-2017

Gepubliceerd 30-06-2017

Inwerkingtreding 01-07-2017