Eilandsbesluit houdende algemene maatregelen inzake het vaststellen van het actuele regelingenbestand van het eilandgebied en toekomstig openbaar lichaam Saba voor zover het de bevoegdheid van het bestuurscollege betreft

Geldend van 10-10-2010 t/m heden

Intitulé

Eilandsbesluit houdende algemene maatregelen inzake het vaststellen van het actuele regelingenbestand van het eilandgebied en toekomstig openbaar lichaam Saba voor zover het de bevoegdheid van het bestuurscollege betreft

Artikel 1

Vast te stellen de navolgende eilandsbesluiten houdende algemene maatregelen voor het toekomstig openbaar lichaam Saba:

 • 1.

  A.B. 1967, no. 1 (bovenwindse eilanden): Eilandsbesluit houdende algemene maatregelen van 27 januari 1967 tot indeling van het Eiland Saba in twee stemdistricten;

 • 2.

  A.B. 1987, no. 11: Eilandsbesluit houdende algemene maatregelen van 25 juni 1987 ter uitvoering van de artikelen 2 en 13, vierde lid van de Eilandsverordening Marien Milieu (A.B. 1987, no. 10);

 • 3.

  A.B. 1987, no. 12: Eilandsbesluit houdende algemene maatregelen van 1 oktober 1987 tot wijziging van het eilandsbesluit houdende algemene maatregelen 1987, no. 11 behorende bij de Eilandsverordening Marien Milieu (A.B. 1987, no. 10);

 • 4.

  A.B. 1988, no. 9: Eilandsbesluit houdende algemene maatregelen van 13 oktober 1988 tot wijziging van het eilandsbesluit Marien Milieu houdende algemene maatregelen van 25 juni 1987 (A.B. 1987, no. 11) en ter uitvoering van de artikelen 2 en 13, vierde lid, van de Eilandsverordening Marien Milieu Saba 1987 (A.B. 1987, no. 10), teneinde de duikrecreactiezones verder te regelen;

 • 5.

  A.B. 1997, no. 1: Eilandsbesluit houdende algemene maatregelen van 18 maart 1997 inzake gebruikersheffingen Saba Marien Park 1997 ter uitvoering van artikel 13, vierde lid, van de Eilandsverordening Marien Milieu Saba (A.B. 1987, no. 10);

 • 6.

  A.B. 1997, no. 2: Eilandsbesluit houdende algemene maatregelen inzake ankerheffingen Saba Marien Park 1997, tot wijziging van het eilandsbesluit houdende algemene maatregelen (A.B. 1992, no. 4) ter uitvoering van de artikelen 10, derde lid, en artikel 13, achtste lid, van de eilandsverordening Marien Milieu Saba (A.B. 1987, no. 10);

 • 7.

  A.B. 1999, no. 4: Eilandsbesluit houdende algemene maatregelen van 16 februari 1999 tot regeling van de uitkering van gratificaties bij ambtsjubilea en bij het verlaten van de dienst (Gratificatiebesluit Saba 1999);

 • 8.

  A.B. 2004, no. ...: Eilandsbesluit houdende algemene maatregelen (78/04) van 17 juni 2004 ter uitvoering van de Eilandsverordening identificatie en registratie van vee en huisdieren (A.B. 2004, no. 1);

 • 9.

  A.B. 2004, no. 6: Eilandsbesluit houdende algemene maatregelen van 21 juli 2004 ter uitvoering van artikel 3, onder e, artikel 5, derde en vierde lid, artikel 8, eerste lid onder f en artikel 9, onder e, van de Landsverordening Arbeid Vreemdelingen (P.B. 2001, no. 82);

 • 10.

  A.B. 2005, no. ...: Eilandsbesluit houdende algemene maatregelen van 11 februari 2005 om te komen tot een weloverwogen besluitvorming en beleidsbepaling ten aanzien van de effecten van de vraag- en aanbodtoename op de huizen- en appartementenmarkt van Saba (Eilandsbesluit moratorium appartementenbouw 2005);

 • 11.

  A.B. 2005, no. 2: Eilandsbesluit houdende algemene maatregelen van 23 juni 2005 inzake het zogenaamde moratorium op appartementenbouw, gebaseerd op besluit van 11 februari 2005;

 • 12.

  A.B. 2005, no. ...: Eilandsbesluit houdende algemene maatregelen van 8 september 2005 (no. 71/05) ter uitvoering van de Eilandsverordening Identificatie en registratie van Vee en Huisdieren (A.B. 2004/1) en wijziging van het besluit (78/04) van 17 juni 2004;

 • 13.

  A.B. 2006, no. ...: Eilandsbesluit houdende algemene maatregelen van 2 november 2006 ter uitvoering van het besluit van het Bestuurscollege d.d. 2 november 2006 om de schenking van de Man-O-War Ground Foundation van een stuk grond, bestemd voor een sportveld in The Bottom, te accepteren;

 • 14.

  A.B. 2006, no. ...: Eilandsbesluit houdende algemene maatregelen van 14 november 2006 houdende het “Youth Policy Plan Saba 2006’;

 • 15.

  A.B. 2007, no. ...: Eilandsbesluit houdende algemene maatregelen van 24 januari 2007 om de verkiezing van de leden van de leden van de eilandsraad te bepalen op 20 april 2007;

 • 16.

  A.B. 2007, no. ...: Eilandsbesluit houdende algemene maatregelen van 4 juli 2007 (no. 109/07) betreffende het vaststellen van de tarieven behorende bij de retributieverordening 2007 (Ab 2007, no. 10);

 • 17.

  A.B. 2007, no. ...: Eilandsbesluit houdende algemene maatregelen van 4 juli 2007 (no. 115/07) inzake de verdeling van de functies en portefeuilles van de leden van het Bestuurscollege;

 • 18.

  A.B. 2007, no. ...: Eilandsbesluit houdende algemene maatregelen van 24 augustus 2007 (no. 146/07) houdende de eerste wijziging van de tarieven behorende bij de retributieverordening Saba 2007 (A.B. 2007, no. 10);

 • 19.

  A.B. 2007, no. ...: Eilandsbesluit houdende algemene maatregelen van 30 augustus 2007 (no. 148/07) om te komen tot een volledige ziektekostenregeling voor gewezen politieke gezagdragers het Eilandgebied Saba;

 • 20.

  A.B. 2009, no. ...: Eilandsbesluit houdende algemene maatregelen van 8 april 2009 (no. 56/09) inzake de (her)verdeling van functies en portefeuilles van de leden van het Bestuurscollege als wijziging van het eerdere besluit tot verdeling van de portefeuilles (no. 115/07);

 • 21.

  A.B. 2009, no. ...: Island resolution containing general measures of the 18th of December 2009 (no. 202/09) for the execution of medical cards criteria 2010;

 • 22.

  A.B. 2010, no. 1: Eilandsbesluit houdende algemene maatregelen van 18 februari 2010 (no. 25/10) ter vaststelling van een richtlijn inzake de bewaartermijnen van archiefbescheiden Saba 2010 (Eilandsbesluit Richtlijn bewaartermijnen archiefbescheiden Saba 2010;

 • 23.

  A.B. 2010, no. 2: Eilandsbesluit houdende algemene maatregelen van 25 februari 2010 (no. 186/10) inzake de instelling van de beheerder van de wandelpaden te Saba, ingevolge de Eilandsverordening Wandelpaden beheersvergoeding 2009 (A.B. 2009, no. 1).

Artikel 2

Besluiten houdende algemene maatregelen die geen deel uitmaken van deze positieve lijst, zullen gelijktijdig bij de vaststelling van onderhavige lijst worden ingetrokken.

Artikel 3

Dit besluit houdende algemene maatregelen wordt aangehaald als: “Eilandsbesluit vaststellen positieve lijst regelgeving Bestuurscollege Saba”.