Subsidieregel beleidsterrein Cultuur Hof van Twente 2018

Geldend van 01-06-2017 t/m heden

Intitulé

Subsidieregel Cultuur Hof van Twente 2017

2. Beleidsterrein Cultuur

Zo groot en breed mogelijk cultuurparticipatie

Maatschappelijke effecten

Doelstellingen

Subdoelstellingen

Vergroten zelfredzaamheid

Talentontwikkeling en ontplooiing jeugdige inwoners.

Kinderen in Hof van Twente komen in aanraking met cultuureducatie en zijn in de gelegenheid culturele talenten te ontwikkelen. Culturele organisaties leveren een bijdrage aan cultuureducatie.

Vergroten maatschappelijke participatie

Het stimuleren van actieve deelname aan kunst en cultuur

Culturele organisaties leveren een bijdrage aan cultuurparticipatie van kinderen, ouderen en kwetsbaren.

Versterken van de kracht van de samenleving

Zo groot en breed mogelijk cultuurbereik

Culturele organisaties dragen bij aan de leefbaarheid in de kernen. Deelnemen aan en genieten van activiteiten op het gebied van muziek, zang en dans leveren een belangrijke bijdrage aan de kwaliteit van de samenleving.

Inwoners en bezoekers van Hof van Twente komen In aanraking met professionele kunstuitingen op het gebied van kunst, theater, muziek en dans.

Subsidieregel 2a: Informatievoorziening en media

Grondslag (hoofdstuk 4 Awb en Asv 2016, datum vaststelling 12 april 2016)

Subsidievorm

Structurele subsidie

Beleidsdoelstelling

1a.

Het bieden van een laagdrempelige toegang tot informatie en het stimuleren van het gebruik daarvan door een breed publiek. Bijdragen in het bieden van een laagdrempelige ontmoetingsplek voor burgers in Hof van Twente in multifunctionele accommodaties

1b.

Het in stand houden van een publiek e lokale omroep, aangewezen door de M ediawet

Subsidiabele activiteiten

1a.

Het ontsluiten van (digitale) informatie; bevorderen mediawijsheid bij kinderen, jongeren en volwassenen; leesbevordering op de basisschool; bestrijden taalachterstand jeugd

1b.

Het op lokaal niveau verzorgen van een programma voor de lokale omroep

Subsidieontvanger(s)

1a.

Stichting bibliotheek Hof van Twente o ntvangt een subsidie van maximaal

€ 600.254,00(excl. index ering )

1b.

Stichting lokale omroe p Hof van Twente 'Hofstreek FM' ontvangt een subsidie van maximaal €  16.145,00 (excl. indexering)

Subsidieplafond

€  616.399,00 (excl. indexering)

Subsidieverdverdeling

Zie subsidieontvangers

Aanvraagtermijn

In afwijking van het bepaalde in artikel 7 lid 1 van de ASV 2016 kan een aanvraag voor subsidieregel 2a ingediend worden tussen 1 juni en 15 september voorafgaand aan het kalenderjaar waarop de aanvraag betrekking heeft.

Susidiecriteria

Geen

Subsidieregel 2b-1: Muziek- en Cultuureducatie

Grondslag (hoofdstuk 4 Awb en Asv 2016, datum vaststelling 12 april 2016)

Subsidievorm

Structurele subsidie

Beleidsdoelstelling

Het bevorderen van cultuurparticipatie.

Subsidiabele activiteiten

1a.

Het verzorgen van cursussen en lessen op het gebied van: Algemene Muzikale Vorming; Ballet/streetdance; muzische activiteiten; Instrumentaal Vocaal Onderwijs; Ensemble/bands; Koren en koorscholing; Harmonie & fanfare; Muzikale vorming groep 5 basisscholen .

S ubsidi abel zijn activiteiten voor de jeugd tot en met 18 jaar met een maximale cursusduur van 4 jaar.

1b.

Het realiseren van een doorgaande leerlijn cultuur educatie in het Primair Onderwijs; per school een jaarlijks vastgesteld programma van culturele activiteiten.

1c.

Het jaarlijks organiseren van een cultureel straatfestival in Delden

1d.

Het jaarlijks organiseren van een Big Band Festival in Goor

Subsidieontvanger(s)

1a.

Stichting muziekschool Hof van Twente ontvangt een subsidie van maximaal

€ 350.371,00 (excl. indexering).

1b.

Stichting Culturele Basisvorming Hof van Twente (Cubahof) ontvangt een subsidie van maximaal € 40.685,00 (excl. indexering).

1c.

Stichting Cultureel straatfestival Delden ontvangt een subsidie van maximaal

€ 7.074,00 (excl. indexering).

1d.

Stichting Big Band Festival Goor ontvangt een subsidie van maximaal

€ 2.500,00 (excl. Indexering)

Subsidieplafond

€ 400.630,00 (excl. indexering)

Subsidieverdeling

Zie subsidieontvangers

Aanvraagtermijn

In afwijking van het bepaalde in artikel 7 lid 1 van de ASV 2016 kan een aanvraag voor subsidieregel 2b-1 ingediend worden tussen 1 juni en 15 september voorafgaand aan het kalenderjaar waarop de aanvraag betrekking heeft.

Subsidiecriteria

Geen

Subsidieregel 2b-2: Muziek- en Cultuureducatie door amateurgezelschappen

Grondslag (hoofdstuk 4 Awb en Asv 2016, datum vaststelling 12 april 2016)

Subsidievorm

Eenmalige subsidie

Beleidsdoelstelling

Het bevorderen van cultuurparticipatie.

 Subsidiabele activiteiten

1a.

Het organiseren van a ctiviteiten en het aanbieden van een activiteiten aanbod voor jeugdleden en het daaraan acti ef deelnemend aantal jeugdleden .

1b.

Het organiseren van a ctiviteiten en het aanbieden van een activiteiten aanbod op het gebied van muziek, dans, zang en toneel voor de jeugd t/m 18 jaar, ouderen en kwetsbaren

 Subsidieontvanger(s)

1a.

Culturele v rijwilligersorganisaties in Hof van Twente die jeugd t/m 18 jaar in de gelegen heid stellen kennis te maken met een muziekinstrument en het leren bespelen daarvan .

1b.

Culturele vrijwilligersorganisaties in Hof van Twente die gerichte activiteiten ontwikkelen die de participatie van jeugd t/m 18 jaar, ouderen en kwetsbaren bevorderen . Aanvragen van organisaties die een subsidie ontvangen op grond van 1a van deze beleidsregel, worden geweigerd.

Subsidieplafond

1a.

€  68.085,00 (excl. indexering)

1b.

€ 4.433,00(excl. indexering)

Subsidieverdeling

1a.

A. Basisbedrag per zelfstandige eenheid

-Vereniging met één zelfstandige eenheid maximaal €  953

- Vereniging met twee zelfstandige eenheden maximaal € 1. 422

- Vereniging met drie of meer zelfstandige eenheden maximaal € 1.7 83

B. B ijdrage per bespeeld instrument

Een bedrag per actief spelend lid van maximaal € 8 7 (exclusief leden van majorette, twirl- en color guardgroepen)

C. Bijdrage uniformen

Een bedrag per actief spelend lid van maximaal € 33 (inclusief leden van majorette, twirl- en color guardgroepen)

D. Bijdrage in honorarium dirigent en instructeur

Maximaal een bijdrage van 30%in h et totaal aan dirigent- en repetito rkosten van de muziekvereniging over het kalenderjaar voorafgaande aan het kalenderjaar waar in de subsidie wordt aangevraagd.

E. Bijdrage in de opleidingskosten

Een bijdrage in de opleidingskosten, gebaseerd op een vast bedrag van maximaal € 750 per verenging en een variabel bedrag van maximaal € 75 per jeugdlid.

F. Bijdrage in kosten nationale wedstrijden en concoursen

Een bijdrage in de kosten van deelname aan nationale wedstrijden, gebaseerd op een vast bedrag van maximaal € 250 met een maximum van 1x per jaar per eenheid

De subsidie wordt verdeeld op basis van het totaal van de indicatoren A t/m F naar rato als een percentage van het beschikbare bedrag (subsidieplafond).

1b.

Voor culturele vrijwilligersorganisaties een vast bedrag per vereniging van maximaal € 50 2,00 (excl. index ering ) . Aanvragen worden behandeld op volgorde van binnenkomst.

Aanvraagtermijn

In afwijking van het bepaalde in artikel 7 lid 2 van de ASV 2016 kan een aanvraag voor subsidieregel 2b-2 ingediend worden tussen 1 juni en 15 september voorafgaand aan het kalenderjaar waarop de aanvraag betrekking heeft.

Subsidiecriteria

·Jeugdleden krijgen les van een docent van de muziekschool Hof van Twente (Harmonie en Fanfare regeling) of ,

·V ia de muziekverenig ing van een gediplomeerd docent,

·De subsidieaanvrager levert een aantoonbaar aandeel aan muziek- en cultuureducatie in Hof van Twe nte binnen of buiten schooltijd,

·Als randvoorwaarde geldt dat er minimaal 4 openbare optredens/ presentaties per jaar door het hoofdorkest worden verzorgd.

Subsidieregel 2c: Theaterwerk

Grondslag (hoofdstuk 4 Awb en Asv 2016, datum vaststelling 12 april 2016)

Subsidievorm

Basissubsidie

Beleidsdoelstelling

Het bevorderen van cultuurparticipatie

Subsidiabele activiteiten

Huisvesting bieden aan culturele instelling en ; ontwikkelen cultureel ondernemerschap; theater faciliteit bieden voor amateur organisaties en (semi) professionele voorstellingen; ontwikkelen van ‘H ofactiviteiten ’.

Subsidieontvanger(s)

Stichting Theater en Evenementen Centrum De Reggehof ontvangt een subsidie van maximaal €  454.697,00 (excl. indexering)

Subsidieplafond

€  454.697,00 (excl. indexering)

Subsidieverdeling

Niet van toepassing

Aanvraagtermijn

In afwijking van het bepaalde in artikel 7 lid 1 van de ASV 2016 kan een aanvraag voor subsidieregel 2c ingediend worden tussen 1 juni en 15 september voorafgaand aan het kalenderjaar waarop de aanvraag betrekking heeft.

Subsidiecriteria

Geen

Subsidieregel 2d: Cultureel Erfgoed

Grondslag (hoofdstuk 4 Awb en Asv 2016, datum vaststelling 12 april 2016)

Subsidievorm

Eenmalige subsidie

Beleidsdoelstelling

1a.

Het bevorderen van cultuurparticipatie door in stand houden, beheren en ontsluiten van museale collecties

1b/1c

Het bevorderen van cultuurparticipatie door in stand houden, beheren en ontsluiten van historische archieven en beeldbanken

1d.

De realisatie van het jaarlijkse schaapscheerdersfeest nabij de schaapskooi op De Borkeld in Markelo

Subsidiabele activiteiten

1a.

Uitvoeren van museale activiteiten door behoud, beheer, vorming en presentatie van collecties

1b.

Het bevorderen van cultuurparticipatie door in stand houden, beheren en ontsluiten van historische archieven en beeldbanken .

1c.

St. De Hofmarken: h osting en onderhoud van een centrale beeldbank ;

St. Heemkunde Markelo de huur van een ruimte in het dienstgebouw van de protestantse gemeente in Markelo

1d.

De realisatie van het jaarlijkse schaapscheerdersfeest nabij de schaapskooi op De Borkeld in Markelo

Subsidieontvanger(s)

1a.

Het Goors Historisch Museum ontvangt een subsidie van maximaal

€  6.475,00 (excl. indexering)

Het Klompenmuseum Goor ontvangt een subsidie van maximaal

€  5.000 (excl. indexering)

1b.

Een bedrag per historische vereniging van maximaal €  2.945,00 (excl. indexering)

De rechthebbenden zijn:

I.St. Heemkunde Markelo: Markelo;

II.Historische vereniging Old Deep'n: Diepenheim;

III.Stichting Historisch Goor (Heemkunde): Goor;

IV.Vereniging Heemkunde Ambt Delden : Ambt Delden;

V.St. Historisch Centrum Hof van Twente: Delden

1c.

Stichting De Hofmarken ontvangt een subsidie van maximaal €  515,00 (excl. index ering )

St. Heemkunde Markelo ontvangt e en subsidie van maximaal €  6.556,00 (excl. index ering )

1d.

Stichting Schaapskudde Hof van Twente ontvangt een subsidie van maximaal

€ 2.500,00 (excl. Indexering)

Subsidieplafond

€35.771,00 (excl. indexering)

Subsidieverdeling

Zie subsidieontvangers

Aanvraagtermijn

In afwijking van het bepaalde in artikel 7 lid 2 van de ASV 2016 kan een aanvraag voor subsidieregel 2d ingediend worden tussen 1 juni en 15 september voorafgaand aan het kalenderjaar waarop de aanvraag betrekking heeft.

Subsidiecriteria

.1b.

Goed beheerde en ontsloten fotoarchieven, historische archieven; centrale beeldbank; 4x per jaar uitgeven van magazine; ontwikkelen van aanbod voor ouderen in het kader van geheugentraining.

Subsidieregel 2e: Kunst

Grondslag (hoofdstuk 4 Awb en Asv 2016, datum vaststelling 12 april 2016)

Subsidievorm

Basissubsidie

Beleidsdoelstelling

1a.

In stand houden en beheren van kunst in de openbare ruimte

1b.

Het bevorderen van een zo groot en breed mogelijk cultuurbereik

1c.

Inwoners en bezoekers van gemeente Hof van Twente komen in aanraking met kunstuitingen van moderne kunst op een hoog niveau

1d.-1g.

Het bevorderen van cultuurparticipatie en educatie

1h.

De realisatie van de  jaarlijkse kunstfietsroute in Markelo

Subsidiabele activiteiten

1a.

Het in stand houden en beheren van kunstobjecten in de openbare ruimte

1b.

D e mogelijkheid bieden kunstwerken te huren .

1c.

Het organiseren van voor een ieder toegankelijke kunsttentoonstellingen en het initiëren van de ontwikkeling van Kunstwerk in de gemeente Hof van Twente”

1d.

Exploitatie gebouwen (Diepenheim) : ‘De Zwaan, Drawing Centre, Diepvrieshuisje, Ottenhuis’

1e.

Exploitatie gebouwen (Diepenheim) : Herberg de Pol, Maalderij

1f.

Or ganis eren van exposities in Perron 1 (Delden) ; Onderhouden en exploiteren galerieruimte; organis eren van workshops, lezingen; tonen en o nderhoud en van de kunstwerken in "Stratenplan Delden".

1g.

Het verzorgen van een cursusaanbod op cultureel gebied voor jeugd t/m 18 jaar .

1h.

De realisatie van de jaarlijkse kunstfietsroute in Markelo

Subsidieontvanger(s)

1a.

Stichting Beeldende Kunst Hof van Twente ontvangt een subsidie van maximaal €  20.629,00 (excl. indexering)

1b.

Stichting Kunstuitleen Hof van Twente ontvangt een subsidie van maximaal

€  4.244,00 (excl. indexering)

1c.

Kunstvereniging Diepenheim ontvangt een subsidie van maximaal €  37.927,00 (excl. indexering)

1d.

Stichting de Zwaan ontvangt een subsidie van maximaal € 27.642,00(excl. indexering)

1e.

Stichting Cultureel Centrum Herberg de Pol ontvangt een subsidie van maximaal €  78.042,00 (excl. indexering)

1f.

Stichting Meer Innovatie voor Kunst en Cultuur (MIKC) ontvangt e en subsidie van maximaal €  10.822,00 (excl. indexering)

1g.

Stichting De Reggehof ontvangt een subsidie van maximaal €  20.868,00 (excl. indexering)

1h.

Kunst Stichting Markelo ontvangt een subsidie van maximaal € 1.250,00 (excl. Indexering)

Subsidieplafond

€  201.424,00 (excl. indexering) )

Subsidieverdeling

Zie subsidieontvangers

Aanvraagtermijn

In afwijking van het bepaalde in artikel 7 lid 1 van de ASV 2016 kan een aanvraag voor subsidieregel 2e ingediend worden tussen 1 juni en 15 september voorafgaand aan het kalenderjaar waarop de aanvraag betrekking heeft.

Subsidiecriteria

1g.

·Aanbod gebaseerd op de klantvraag;

·Bijdrage leveren aan cultuureducatie via de Cubahof

Subsidieregel 2f: Organisatie ‘Oranje activiteiten’

Grondslag (hoofdstuk 4 Awb en Asv 2016, datum vaststelling 12 april 2016)

Subsidievorm

Eenmalige subsidie

Beleidsdoelstelling

.

Het organiseren van ‘Oranje activiteiten’ op of rondom de verjaardag van koning Willem Alexander

Subsidiabele activiteiten

Het organiseren van ‘Oranje activiteiten’ op of rondom de verjaardag van koning Willem Alexander

Subsidieontvanger(s)

De O ranjeverenigingen in de grotere kernen Goor, Delden en Markelo; Verenigingen die ‘Oranjeactiviteiten’ organiseren in de kleinere kernen: Hengevelde, Bentelo en Diepenheim.

De rechthebbenden zijn:

I.Goorse Oranjevereniging;

II.Oranjevereniging Delden;

III.Oranjevereniging Markelo;

IV.St. Markering (Oranjecomité Hengevelde);

V.Handbalvereniging Bentelo (Oranjefeest);

VI.Nooitgedacht J&J werk (Oranjefeest Diepenheim);

Subsidieplafond

€ 9.177,00 (excl. indexering)

Subsidieverdeling

Een O ranjevereniging in een grote kern ontvang t maximaal €  2.549,00 (excl. indexering) ; een vereniging die ‘Oranjeactiviteiten’ organiseert in een kleine kern ontvangt maximaal €  510,00 (excl. indexering)

Aanvraagtermijn

In afwijking van het bepaalde in artikel 7 lid 2 van de ASV 2016 kan een aanvraag voor subsidieregel 2f ingediend worden tussen 1 juni en 15 september voorafgaand aan het kalenderjaar waarop de aanvraag betrekking heeft.

Subsidiecriteria

Geen