Aanwijzingsbesluit medewerkers betalingsverkeer Goeree-Overflakkee

Geldend van 09-01-2013 t/m heden met terugwerkende kracht vanaf 01-01-2013

Intitulé

Aanwijzingsbesluit medewerkers betalingsverkeer Goeree-Overflakkee

Burgemeester en wethouders van de gemeente Goeree-Overflakkee;

gelezen het advies van de stuurgroep herindeling Goeree-Overflakkee van 20 december 2012;

gelet op artikel 2.1 van de Collectieve arbeidsvoorwaardenregeling en artikel 12 van de Financiële Verordening Goeree-Overflakkee;

Artikel 1

  • 1. de medewerker betalingsverkeer (7.7) en de medewerkers Financiële Administratie (7.5) worden aangewezen als kassier/betalingsfiatteur (1e handtekeningzetter)

  • 2. de senior medewerker Financiële administratie (7.3), de medewerkers Financiën/Financieel Beheer (7.4) en de teamleider administratie (7.2) worden aangewezen als comptabele (2e handtekeningzetter)

  • 3. de (senior)klantadviseurs (5.3/5.4), de havenmeesters (1.23/1.24), de marktmeesters (1.25) en de medewerker zwembad (2.26) worden aangewezen als subcassiers.

Artikel 2

De functie van kassier is te allen tijde onverenigbaar met de functie van factuurcontroleur, betalingsfiatteur en administrateur of comptabele.

Artikel 3

Dit artikel treedt in werking op 1 januari 2013.

Artikel 4

Dit besluit wordt aangehaald als: Aanwijzingsbesluit medewerkers betalingsverkeerGoeree-Overflakkee

Ondertekening

Aldus vastgesteld door burgemeester en wethouders
van de gemeente Goeree-Overflakkee op 8 januari 2013.
de secretaris, de wnd. burgemeester,
Drs. B. Marinussen C.A. Kleijwegt