Regeling vervallen per 01-01-2020

Regeling ambtseed of belofte MijnGemeenteDichtbij

Geldend van 14-06-2017 t/m 31-12-2019

Intitulé

Regeling ambtseed of belofte MijnGemeenteDichtbij

Het dagelijks bestuur van Gemeenschappelijke Regeling MijnGemeenteDichtbij

besluiten:

 • -

  gelet op artikel 160 Gemeentewet;

 • -

  gelet op artikel 125 Ambtenarenwet;

 • -

  gelet op artikel 15:1a CAR-UWO

 • -

  gelet op de notitie integer handelen;

 • -

  gelet op de instemming van de Ondernemingsraad, d.d. 6 maart 2017;

tot het vaststellen van de navolgende

Regeling ambtseed of belofte MijnGemeenteDichtbij

Artikel 1 Begripsbepaling

Voor de toepassing van deze regeling wordt verstaan onder:

Werkgever:

Het dagelijks bestuur van de Gemeenschappelijke Regeling

MijnGemeenteDichtbij.

Medewerker:

De werknemer zoals bedoeld in artikel 1:1 lid 1 sub a CAR-UWO.

Ambtseed of belofte:

De eed/belofte bedoeld in artikel 15:1a van de CAR-UWO

Verklaring:

De schriftelijke vastlegging van het afleggen van de ambtseed-/belofte door een medewerker

Artikel 2 De verplichting tot het afleggen van de ambtseed of belofte

 • 1. Het mondeling afleggen van de ambtseed of belofte is op grond van artikel 15:1a CAR-UWO verplicht voor alle medewerkers. Hiervan worden uitgezonderd de functionarissen, voor wie de beëdiging elders is geregeld.

 • 2. De ambtseed of belofte wordt zo spoedig mogelijk na indiensttreding afgelegd. Hiertoe zal voor de nieuw in dienst getreden medewerkers een bijeenkomst worden georganiseerd. De frequentie van de ambtseed is, afhankelijk van het aantal nieuwe medewerkers, tenminste twee maal per jaar.

Artikel 3 Wijze van afleggen van de ambtseed of belofte

 • 1. Het afleggen van de ambtseed of belofte gebeurt als volgt:

  De burgemeester leest de tekst van de ambtseed of belofte duidelijk voor;

  • -

   de medewerker die de ambtseed aflegt spreekt, onder het opsteken van de twee voorste vinger van zijn rechterhand, de woorden uit : "Zoo waarlijk helpe mij God Almachtig" / “Allah de Erbarmer, de Barmhartige” / andere godsdienstige verwijzing;

  • -

   de medewerker die de belofte aflegt spreekt de woorden uit: “Dat verklaar en beloof ik” .

 • 2. Het afleggen en afnemen van de ambtseed of belofte vindt staande plaats. Indien de medewerker als gevolg van lichaams- of spraakgebrek de ambtseed of de belofte niet kan afleggen op voornoemde wijze, zal het afleggen van de ambtseed of de belofte op een andere wijze geschieden, zoveel mogelijk overeenkomende met de eerder genoemde wijze.

 • 3. De medewerker is vrij in zijn keuze om de ambtseed of belofte af te leggen. Vooraf wordt de medewerker naar zijn keuze gevraagd.

 • 4. Aan het afleggen van de ambtseed of de belofte, die plaatsvindt in een speciaal daarvoor georganiseerde bijeenkomst gaat een korte toespraak van de burgemeester vooraf. Hierin wordt gewezen op de bijzondere verantwoordelijkheid van MijnGemeenteDichtbij en de bijzondere positie van de medewerkers. Bovendien wordt de waarde en inhoud van de ambtseed of de belofte nader toegelicht.

 • 5. Naast de mondelinge aflegging van de ambtseed, de belofte, wordt in tweevoud een daartoe bestemd formulier ondertekend. Eén exemplaar wordt toegevoegd aan het persoonsdossier. Het andere wordt uitgereikt aan degene die de ambtseed of belofte heeft afgelegd.

Artikel 3 Onvoorziene gevallen

In gevallen waarin deze regeling niet of niet in redelijkheid voorziet, kan de werkgever een bijzondere voorziening treffen.

Artikel 4 Citeertitel en inwerkingtreding

 • 1. Deze regeling kan worden aangehaald als de “Regeling ambtseed of belofte 2016 MijnGemeenteDichtbij”.

 • 2. Deze regeling treedt de dag na bekendmaking in werking.

Ondertekening

Aldus vastgesteld in de vergadering van het dagelijks bestuur Gemeenschappelijke Regeling MijnGemeenteDichtbij van 11 april 2017.
Het dagelijks bestuur,
de voorzitter,
M. Buijs
de secretaris,
mr. J.A.F.M. Vorstenbosch