Regeling vervallen per 01-01-2019

Mandaatbesluit Stadsregio Amsterdam 2009

Geldend van 20-11-2009 t/m 31-12-2016

Artikel 1 Begrippen

In dit besluit wordt verstaan onder:

 • a.

  Mandaat: de bevoegdheid als bedoeld in artikel 10:1 van de Awb om in naam van een bestuursorgaan besluiten te nemen;

 • b.

  Mandans: het bestuursorgaan dat bepaalde, aan hem toekomende bevoegdheden, onder behoud van zijn verantwoordelijkheid, opdraagt aan de gemandateerde;

 • c.

  Mandataris: de functionaris die aan het bestuur toekomende bevoegdheden gemandaterd krijgt;

 • d.

  Machtiging: het verrichten van feitelijke handelingen;

 • e.

  Ondermandaat: het verlenen van het mandaat door de gemandateerde aan een ander;

 • f.

  Ondertekeningsmandaat: de bevoegdheid als bedoeld in artikel 10:11 Awb om een door het bevoegde bestuursorgaan genomen besluit namens het bestuursorgaan te ondertekenen;

 • g.

  Volmacht; de bevoegdheid om in naam van een bestuursorgaan privaatrechtelijke handelingen te verrichten.

Artikel 2 Mandaat

 • 1. De Regioraad, het Dagelijks Bestuur,  respectievelijk de voorzitter verlenen ieder voorzover het hun bevoegdheden betreft mandaat voor de uitoefening van bevoegdheden zoals verwoord in de bij dit besluit behorende lijst aan een lid van het DB op wiens portefeuille de zaak betrekking heeft, de secretaris, de loco-secretaris en/of één of meerdere afdelingshoofden.

 • 2. Mandaten kunnen worden verleend onder voorwaarden. Indien een voorwaarde van toepassing is wordt deze opgenomen op de bij dit besluit behorende lijst.

 • 3. De ondertekening van een krachtens mandaat genomen besluit luidt als volgt:

  Dagelijks Bestuur van de Stadsregio Amsterdam

  Namens dezen,

  <handtekening>

  <naam>

  <functie>

  OF

  De voorzitter van de Stadsregio Amsterdam

  Namens deze,

  <handtekening>

  <naam>

  <functie>

Artikel 3 Ondertekeningsmandaat

 • 1. Het Dagelijks Bestuur respectievelijk de voorzitter kennen het lid van het DB op wiens portefeuille de zaak betrekking heeft en de secretaris mandaat toe tot ondertekening van brieven die van het DB respectievelijk de voorzitter uitgaan.

 • 2. Het Dagelijks Bestuur respectievelijk de voorzitter kennen de secretaris mandaat toe tot ondertekening van brieven in die gevallen verwoord in de bij dit besluit behorende lijst.

Artikel 4 Intrekken bevoegdheid

De mandans kan het mandaat overeenkomstig artikel 10:8 van de Awb te allen tijde intrekken.

Artikel 5 Ondermandaat

 • 1. De mandataris is bevoegd de in mandaat verkregen bevoegdheden te ondermandateren zoals verwoord in de bij dit besluit behorende lijst.

 • 2. Mandaten kunnen worden verleend onder voorwaarden. Indien een voorwaarde van toepassing is wordt/ worden deze opgenomen op de bij dit besluit behorende lijst.

 • 3. Indien ondermandaat is toegestaan en verleend wordt een krachtens ondermandaat genomen besluit als volgt ondertekend:

  Namens het Dagelijks Bestuur van de Stadsregio Amsterdam

  De secretaris/portefeuillehouder,

  Namens dezen,

  <handtekening ondergemandateerde>

  <naam ondergemandateerde>

  <functie>

  OF

  Namens de voorzitter van de Stadsregio Amsterdam

  De secretaris/portefeuillehouder,

  <handtekening ondergemandateerde>

  <naam ondergemandateerde>

  <functie>

Artikel 6 Afwezigheid

 • 1. In geval van afwezigheid van de functionarissen, niet zijnde een afdelingshoofd, aan wie bij of krachtens dit besluit de uitoefening van bevoegdheden of het tekenen van stukken in mandaat of ondermandaat is opgedragen, worden deze opdrachten door een door hem daartoe aangewezen plaatsvervanger vervuld.

 • 2. Indien het betreft een mandaat of ondermandaat aan een afdelingshoofd, geldt in geval van zijn of haar afwezigheid dat de aan hem gegeven opdracht vervuld wordt door één van de andere afdelingshoofden.

Artikel 7 Privaatrechtelijke (rechts)handelingen

 • 1. Het Dagelijks Bestuur is bevoegd de secretaris volmacht te verlenen respectievelijk te machtigen ten behoeve van de uitoefening van privaatrechtelijke rechtshandelingen respectievelijk feitelijke handelingen zoals verwoord in de bij dit besluit behorende lijst.

 • 2. De secretaris is bevoegd de stukken voortvloeiende uit de in het eerste lid genoemde handelingen te ondertekenen. De secretaris kan deze bevoegdheid bij een andere functionaris werkzaam in de organisatie neerleggen.

 • 3. Volmachten en machtigingen kunnen worden verleend onder voorwaarden. Indien een voorwaarde van toepassing is wordt deze opgenomen op de bij dit besluit behorende lijst.

 • 4. Naast de in het vierde lid genoemd voorwaarden gelden bij toepassing van de volmacht respectievelijke de machtiging door de functionarissen genoemd in de bij dit besluit behorende lijst in ieder geval de regels uit de volgende besluiten:

  • -

   de Financiele Regeling Stadsregio Amsterdam ( DB besluit van 9 maart 2006);

  • -

   de notitie Inkopen en aanbesteden van de Stadsregio Amsterdam ( DB besluit van 9 maart 2006) en

  • -

   het besluit van de Regioraad van 7 december 2002 over de categorieën van onderwerpen die verplicht ter behandeling aan de Regioraad moeten worden voorgelegd.

Artikel 8

Op het tijdstip van inwerkingtreding van dit besluit worden de volgende regelingen ingetrokken:

 • a.

  het Mandaatsbesluit 2006 vastgesteld door het DB op 9 maart 2006

 • b.

  het Mandaatsbesluit van de voorzitter d.d. 9 maart 2006

 • c.

  het Mandaatsbesluit van het DB ten aanzien van het opleggen van bonussen en malussen aan concessiehouders d.d. 6 juli 2006

 • d.

  het Ondermandaatsbesluit van de secretaris d.d 5 juli 2007

 • e.

  het Ondermandaatsbesluit van de secretaris d.d. 9 maart 2006.

Artikel 9

Dit besluit treedt in werking op 20 november 2009.

Bijlage Mandaten, volmachten en machtigingen

Regeling

Omschrijving

Mandans

Mandataris

Ondermandaat verleend aan

1

Algemeen

Afhandeling van stukken na besluitvorming door DB (vastgesteld beleid)

DB

Lid DB wiens portefeuille de zaak betreft en

Secretaris

Afdelingshoofd op wiens portefeuille zaak betreft

Loco-secretaris

2

Algemeen

Ondertekening van stukken die van het DB uitgaan

VZ

Lid DB wiens portefeuille de zaak betreft en

Secretaris

Loco-secretaris

3

Awb, art. 6:1 jo 8:1

Instellen bezwaar en (hoger) beroep en uitvoeren alle benodigde handelingen

DB

Lid DB wiens portefeuille de zaak betreft en

Secretaris en

Loco-secretaris

4

WOB, art.6

Beslissen op verzoeken om openbaarmaking documenten

DB

Secretaris

Afdelingshoofd Bedrijfsvoering

5

Ondertekening

Ondertekening van de onder 4. genoemde stukken

VZ

Secretaris

Afdelingshoofd Bedrijfsvoering

6

Archiefwet

Bevoegdheden o.g.v.

Archiefwet

art. 7, 8 eerste en tweede lid, 12 eerste lid, 13 eerste lid, derde en vierde lid, 15 eerste en tweede lid en 16 tweede lid Archiefwet

Archiefbesluit

art. 6 eerste en tweede lid, 7 eerste en tweede lid, 8, 9 eerste, tweede en derde lid en 10 Archiefbesluit

Besluit informatiebeheer 1997

art. 1 en 22 van Besluit informatiebeheer 1997

DB

Secretaris

Afdelingshoofd Bedrijfsvoering

7

Ondertekening

Ondertekening van stukken voortvloeiend uit die bevoegdheden genoemd onder 6

VZ

Secretaris

Afdelingshoofd Bedrijfsvoering

8

Awb

(Ontwerp) besluit en daarop betrekking hebbende stukken ter inzage leggen en verstrekken van afschriften

DB

Afdelingshoofd op wiens afdeling zaak betrekking heeft

Medewerkers verantwoordelijke afdeling

9

Awb

Kennisgeving van (ontwerp) besluiten in huis-aan huisblad

DB

Afdelingshoofd op wiens afdeling zaak betrekking heeft

Medewerkers verantwoordelijke afdeling

10

Awb

(Ontwerp)-besluit toezenden aan belanghebbenden

DB

Afdelingshoofd op wiens afdeling zaak betrekking heeft

Medewerkers verantwoordelijke afdeling

11

Awb, art. 7:10

De beslissing op bezwaarschrift voor ten hoogste zes weken verdagen

DB

Secretaris cie. Bezwaar en Beroep

12

Awb, hfd 9

Uitvoering van de Klachtenregeling Stadsregio Amsterdam

DB, VZ

Klachtencöordinator

13

Algemeen

Ondertekenen van stukken die geen besluit vergen

DB, VZ

Afdelingshoofd op wiens afdeling zaak betrekking heeft

14

Algemeen

Bekendmaken van besluiten

DB

Afdelingshoofd op wiens afdeling zaak betrekking heeft

Medewerkers verantwoordelijke afdeling

15

P&O, Statuut art. 49

Benoeming, schorsing, ontslag ambtenaren, uitgezonderd secretaris

Regio

raad

DB

Secretaris

16

P&O

Inrichting ambtelijke organisatie

Regio

raad

DB

Secretaris, alleen na voorafgaand overleg met pho P&O

17

OV, art 32 lid 5 WP 2000

Verlenen bonussen en geven boetes aan concessiehouders

Geldt voor periode tot maart 2010.

DB

Portefeuillehouder OV, alleen na vooraf informeren DB

18

Privaatrech-telijke rechtshande-lingen (Volmacht)

Aangaan privaatrechtelijke rechtshandelingen, niet zijnde:

- Oprichting of deelneming in rechtspersoon

- Lenen of uitlenen van geld

- Borgstelling of garantiestelling voor schulden van derden

DB

Secretaris, alleen onder voorwaarde genoemd bij *

Afdelingshoofd op wiens afdeling zaak betrekking heeft, alleen onder voorwaarde genoemd bij *

19

Ondertekening

Ondertekening van stukken voortvloeiende uit de uitoefening van bevoegdheden genoemd in 18

VZ

Secretaris

Afdelingshoofd op wiens afdeling zaak betrekking heeft

20

Privaatrech-telijke rechtshande-lingen (Volmacht)

Besluit tot aanschaf van goederen, huren of leasen van bedrijfsmiddelen, inhuur personeel alsmede vervreemden goederen of materialen niet meer vereist voor bedrijfsvoering

DB

Secretaris, alleen onder voorwaarde genoemd bij **

Afdelingshoofd op wiens afdeling zaak betrekking heeft, alleen onder voorwaarde genoemd bij **

21

Ondertekening

Ondertekening van stukken voortvloeiende uit de uitoefening van bevoegdheden genoemd in 20

VZ

Secretaris

Afdelingshoofd op wiens afdeling zaak betrekking heeft

22

Privaatrech-telijke rechtshande-lingen (Volmacht)

Besluiten tot verlenen advies – of onderzoeksopdrachten

DB

Secretaris, alleen onder voorwaarde genoemd bij **

Afdelingshoofd op wiens afdeling zaak betrekking heeft **

23

Ondertekening

Ondertekening van stukken voortvloeiende uit de uitoefening van bevoegdheden genoemd in 22

VZ

Secretaris

Afdelingshoofd op wiens afdeling zaak betrekking heeft

24

Aanbestedingen

Doen van aanbestedingen voor werken, leveringen of diensten t.a.v. de onder 18, 20 en 22 genoemde privaatrechtelijke rechtshandelingen

DB

Secretaris, alleen onder voorwaarde genoemd bij ***

Afdelingshoofd op wiens afdeling zaak betrekking heeft, alleen onder voorwaarde genoemd bij ***

* Voorwaarde: naast voorwaarden genoemd in artikel 7, vierde lid, eerste en tweede bolletje geldt dat financiële dekking aanwezig moet zijn

** Voorwaarde: naast voorwaarden genoemd in artikel 7, vierde lid , eerste en tweede bolletje geldt dat het besluit noodzakelijk moet zijn voor goed of doelmatig functioneren Stadsregio

*** Voorwaarde: naast voorwaarden genoemd in artikel 7, vierde lid, eerste en tweede bolletje geldt dat Europese en nationale aanbestedingsregels moeten worden nagekomen