Verordening cliëntenparticipatie sociale werkvoorziening

Geldend van 01-07-2008 t/m heden

Intitulé

Verordening cliëntenparticipatie sociale werkvoorziening

De raad van de gemeente Moerdijk, in zijn vergadering van 21 augustus 2008,

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 1 juli 2008;

gelet op artikel 2, derde lid, van de Wet sociale werkvoorziening,

BESLUIT

vast te stellen de volgende verordening:

VERORDENING CLIËNTENPARTICIPATIE SOCIALE WERKVOORZIENING

Artikel 1 Begripsbepalingen

In deze verordening wordt verstaan onder

 • a.

  de wet: de wet sociale werkvoorziening;

 • b.

  de gemeenten: de gemeenten die deel uitmaken van de Gemeenschappelijke Regeling Werkvoorzieningsschap West Noord-Brabant, dat wil zeggen de gemeenten Bergen op Zoom, Etten-Leur, Halderberge, Moerdijk, Roosendaal, Rucphen, Steenbergen, Woensdrecht en Zundert;

 • c.

  de colleges: de colleges van burgemeester en wethouders van de deelnemende gemeenten aan de Gemeenschappelijke Regeling Werkvoorzieningsschap West Noord-Brabant;

 • d.

  cliënten: personen die een dienstbetrekking bij WVS-groep vervullen als bedoeld in artikel 2, eerste lid van de wet alsmede personen met een indicatiestelling als bedoeld in artikel 11, eerste lid Wsw, alsmede hun wettelijke vertegenwoordiger;

 • e.

  cliëntenraad: de cliëntenraad sociale werkvoorziening;

 • f.

  wachtlijst: overzicht van ingezetenen van de gemeente die conform artikel 11 van de wet geïndiceerd zijn, geen dienstbetrekking hebben als bedoeld in hoofdstuk 2 en 3 van de wet en wel beschikbaar zijn om een dergelijke dienstbetrekking te aanvaarden;

 • g.

  WVS-groep: Gemeenschappelijke Regeling Werkvoorzieningsschap West Noord-Brabant van de gemeenten Bergen op Zoom, Etten-Leur, Halderberge, Moerdijk, Roosendaal, Rucphen, Steenbergen, Woensdrecht en Zundert;

 • h.

  selectiecommissie: commissie bestaande uit maximaal vijf personen die een voordracht opstellen van personen die zich na een openbare oproep kandidaat hebben gesteld als lid van de cliëntenraad. Deze commissie bestaat de eerste keer uit ambtenaren van de betrokken gemeenten en zal daarna bestaan uit leden van de cliëntenraad;

 • j.

  ambtelijk secretaris: door de gemeenten aangewezen functionaris.

Artikel 2 Cliëntenraad sociale werkvoorziening

 • 1. De gemeenten stellen een gezamenlijke cliëntenraad sociale werkvoorziening WVS-groep in.

 • 2. Het portefeuillehoudersoverleg Wsw fungeert als vast aanspreekpunt voor de cliëntenraad.

Artikel 3 Doelstelling cliëntenraad sociale werkvoorziening

De cliëntenraad heeft tot taak om desgevraagd of uit eigen beweging de colleges te adviseren over alle aangelegenheden van beleidsvoorbereiding en beleidsuitvoering die betrekking hebben op het terrein van de wet en van invloed zijn op de positie van de cliënten.

Artikel 4 Samenstelling cliëntenraad sociale werkvoorziening

 • 1. De cliëntenraad bestaat uit een oneven aantal leden met een minimum van negen en Een maximum van vijftien leden. Indien mogelijk is er vanuit iedere gemeente een lid in de cliëntenraad benoemd.

 • 2. De cliëntenraad sociale werkvoorziening is samengesteld uit cliënten en vertegenwoordigers van belangenorganisaties. De samenstelling van de cliëntenraad vormt zoveel mogelijk een afspiegeling van het cliëntenbestand.

 • 3. De cliëntenraad kiest uit zijn midden een voorzitter en een plaatsvervangend voorzitter. De voorzitter vertegenwoordigt de cliëntenraad en dient over een bovengemiddelde kennis te beschikken.

 • 4. Tenminste de helft + 1 van het aantal leden van de cliëntenraad sociale werkvoorziening bestaat uit cliënten.

 • 5. De leden verrichten hun werkzaamheden zonder last, maar voeren voor zover van toepassing wel ruggespraak met hun achterban.

Artikel 5 Voordracht en benoeming leden

 • 1. Kandidaten worden aan de cliëntenraad voorgedragen door de selectiecommissie vanuit de personen die zich, na een openbare oproep of aangedragen vanuit de belangenorganisaties, daarvoor hebben aangemeld.

 • 2. De cliëntenraad doet een voordracht aan de colleges.

 • 3. De colleges benoemen de leden van de cliëntenraad, behoudens tussentijds aftreden, voor vier jaar. Deze termijn kan eenmaal met vier jaar worden verlengd. De ambtelijk secretaris treedt in dergelijke gevallen in de plaats van de colleges. Bij reglement van orde dient een rooster van aftreden te worden opgesteld.

Artikel 6 Gemeentelijke vertegenwoordiging

 • 1. Voor overleg met de cliëntenraad en de colleges leveren de gemeenten een ambtelijk secretaris. Deze maakt geen deel uit van de cliëntenraad.

 • 2. Tot de taken van de ambtelijk secretaris behoren:

  • a.

   het peilen van de meningen;

  • b.

   het bewaken van de voortgang en de afhandeling van de adviezen van de cliëntenraad aan de colleges;

  • c.

   in zijn algemeenheid het zorg dragen voor een goede ondersteuning van de cliëntenraad opdat deze zijn taak op een goede wijze kan vervullen.

Artikel 7 Taken van de cliëntenraad sociale werkvoorziening

 • 1. De cliëntenraad adviseert gevraagd en ongevraagd het college en behartigt op deze wijze de belangen van de cliënten.

 • 2. De cliëntenraad adviseert niet over:

  • a.

   de uitvoering van wettelijke voorschriften als er voor die uitvoering geen ruimte voor gemeentelijk beleid is gelaten;

  • b.

   onderwerpen met betrekking tot de salariëring van de via de Wsw geplaatste werknemer;

  • c.

   onderwerpen van interne organisatie voor zover deze geen aanwijsbare gevolgen hebben voor de dienstverlening aan de cliënten;

  • d.

   klachten, bezwaar- en beroepschriften en andere zaken die op individuele cliënten betrekking hebben, en

  • e.

   de bedrijfsvoering van WVS-groep noch over zaken die de ondernemingsraad aangaan.

 • 3. Initiatiefrecht:

  • a.

   de cliëntenraad heeft de bevoegdheid alle aangelegenheden die het beleid en de uitvoering van de Wsw van de gemeenten raken in de overleggen met het college aan de orde te stellen;

  • b.

   de cliëntenraad heeft het recht over alle aangelegenheden als genoemd onder a verbeterstellen te doen;

  • c.

   de cliëntenraad stelt jaarlijks een werkplan en een jaarverslag op. In het jaarverslag zijn ten minste de in het afgelopen jaar door de cliëntenraad gegeven (gevraagde en ongevraagde) adviezen opgenomen.

 • 4. Adviesrecht:

  • a.

   de cliëntenraad wordt tijdig betrokken bij de voorbereiding van beleid en uitvoeringsbeleid;

  • b.

   als het college afwijkt van het advies van de cliëntenraad, wordt dit bij het voorstel vermeld waarbij tevens is aangegeven op welke gronden van het advies van de cliëntenraad is afgeweken.

Artikel 8 Werkwijze cliëntenraad

 • 1. De cliëntenraad stelt een reglement van orde op.De vergaderingen van de cliëntenraad zijn openbaar. De cliëntenraad kan besluiten tot het houden van een besloten vergadering.

 • 2. De cliëntenraad heeft het recht zijn advisering af te stemmen met adviesorganen van de gemeenten.

Artikel 9 Informatievoorziening

 • 1. De colleges dragen door toedoen van de ambtelijk secretaris zorg voor een goede en tijdige informatievoorziening aan de cliëntenraad met betrekking tot zaken die tot het taakgebied van de cliëntenraad behoren.

 • 2. De cliëntenraad krijgt jaarlijks de getotaliseerde resultaten van bezwaarprocedures, klachtenrapportages en onderzoeken naar klanttevredenheid van de WVS-groep.

 • 3. De colleges zijn verplicht gehoor te geven aan een verzoek van de cliëntenraad ter informatie heeft ontvangen. De ambtelijk secretaris treedt in dergelijke gevallen in de plaats van de colleges.

Artikel 10 Facilitering van de cliëntenraad

 • 1. Ten behoeve van de cliëntenraad wordt jaarlijks uit de rijksbijdrage voor de Wsw een bedrag van € 2,- per Wsw-geïndiceerde gereserveerd ten behoeve van onder meer kosten die verband houden met de ambtelijke ondersteuning, deskundigheidsbevordering en organisatiekosten. Vanaf 1 januari 2009 vindt jaarlijks indexering plaats op grond van het consumentenprijsindexcijfer alle huishoudens van het Centraal Bureau voor de Statistiek.

 • 2. Reserveringen en positieve saldi in enig jaar maken onderdeel uit van het budget van het daaropvolgende jaar. De gemeenten vullen dit aan tot het in het eerste lid genoemde budget.

 • 3. De colleges dragen kosteloos zorg voor dat noodzakelijke faciliteiten aan de cliëntenraad beschikbaar worden gesteld om te bewerkstelligen dat de cliëntenraad naar behoren invulling kan geven aan zijn functie.

Artikel 11 Wijziging en intrekking verordening

Wijziging of intrekking van deze verordening kan alleen plaatsvinden nadat de cliëntenraad daarover is gehoord.

Artikel 12 Onvoorziene situaties

In alle andere gevallen waarin deze verordening niet voorziet, beslissen de colleges.

Artikel 13 Evaluatie

Deze verordening wordt uiterlijk binnen 2 jaar na inwerkingtreding geëvalueerd.

Artikel 14 Citeertitel en inwerkingtreding

Deze verordening wordt aangehaald als: Verordening cliëntenparticipatie Wsw en treedt in werking op de dag na publicatie en werkt terug tot en met 1 juli 2008.

Ondertekening

Vastgesteld in de vergadering van de raad d.d. 21 augustus 2008,

de griffier

J.A.M. Hereijgers

de voorzitter

drs. W.M.J. Denie