Verordening geldelijke steun woonwagens

Geldend van 01-01-1985 t/m heden

Intitulé

VERORDENING GELDELIJKE STEUN WOONWAGENS

De raad der gemeente Middelburg;

gezien het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 11 maart 1983, volgnummer 83-129;

gelet op de bepalingen van de gemeentewet en van de Beschikking geldelijke steun woonwagens;

b e s l u i t :

vast te stellen de volgende Verordening geldelijke steun woonwagens.

Artikel 1

In deze verordening wordt verstaan onder:

de gemeente : de gemeente Middelburg

burgemeester en wethouders : het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Middelburg

de Minister : de Minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer

de Beschikking : de Beschikking geldelijke steun woonwagens

woonwagen : hetgeen daaronder wordt verstaan in de Beschikking

bewoner/aanvrager : hetgeen daaronder wordt verstaan in de Beschikking

Artikel 2

Burgemeester en wethouders kunnen de rente en aflossing garanderen van een geldlening, welke een bewoner/aanvrager bij een particuliere instelling of bank heeft afgesloten voor de koop van een door hem te bewonen woonwagen in de gevallen waarin en met inachtneming van de voorwaarden, waaronder door het rijk bij besluit van de Minister voor vijftig ten honderd wordt deelgenomen in het verlies, dat voor de gemeente voortvloeit uit het garanderen van rente en aflossing van de lening.

Artikel 3

  • 1. Burgemeester en wethouders kunnen een geldlening uit 's rijks kas aanvragen en aanvaarden ten behoeve van het door de bewoner in eigendom verkrijgen van een woonwagen in de gevallen, waarin en met inachtneming van de voorwaarden, waaronder daarvoor door de Minister uit 's rijks kas een geldlening aan de gemeente wordt verstrekt.

  • 2. Burgemeester en wethouders kunnen een geldlening verstrekken aan een bewoner/aanvrager voor het door de bewoner in eigendom verkrijgen van een woonwagen in de gevallen, waarin en met inachtneming van de voorwaarden, waaronder de Minister daarvoor uit 's rijks kas een geldlening aan de gemeente verstrekt en wel tot een bedrag, dat gelijk is aan de daarvoor door de Minister uit 's rijks kas aan de gemeente verstrekte geldlening.

Artikel 4

Burgemeester en wethouders kunnen een geldlening uit 's rijks kas aanvragen en aanvaarden ten behoeve van het in eigendom verwerven van een woonwagen door de gemeente met het oogmerk om deze in huur te verschaffen aan de persoon, die in de bewoningsvergunning als hoofdbewoner wordt of zal worden aangewezen in die gevallen, waarin het exploitatieverlies voor 100% door het rijk wordt deelgenomen.

Artikel 5

Burgemeester en wethouders kunnen een woonwagen kopen en in huur verstrekken in de door de Minister te bepalen gevallen en met inachtneming van de door hem gestelde voorwaarden.

Burgemeester en wethouders verbinden aan de huurovereenkomst overigens die voorwaarden, die zij voor het in goede staat houden van de woonwagen en voor het betalen van de huur nodig achten.

Artikel 6

vervallen

Artikel 7

  • 1. Burgemeester en wethouders kunnen leeggekomen huurwoonwagens na verkregen toestemming van de Minister verhuren aan andere woonwagenbewoners, dan wel overdragen aan een andere gemeente.

  • 2. Burgemeester en wethouders kunnen koopwoonwagens, welke wegens wanbetaling of om andere redenen in beslag zijn genomen en ontruimd, na verkregen toestemming van de Minister verhuren of verkopen aan andere woonwagenbewoners dan wel verkopen aan een andere gemeente.

Artikel 8

In elke raadsvergadering zal een opgave worden overgelegd van de sedert de vorige vergadering op grond van deze verordening genomen besluiten.

Artikel 9

Deze verordening kan worden aangehaald als "verordening geldelijke steun

woonwagens" en treedt in werking met ingang van een door burgemeester en wethouders te bepalen datum.

Ondertekening

Vastgesteld door de raad in zijn openbare vergadering van 21 maart 1983.
Gewijzigd: 25 februari 1985
Inwerkingtreding: 1 januari 1985
Goedkeuring G.S.: 2 april 1985
Geldend verklaard voor de nieuwe gemeente Middelburg: 24 februari 1997
Publicatie: 5 maart 1997
Inwerkingtreding: 1 maart 1997