Verordening Adviesraad Sociaal Domein gemeente Meppel 2016.

Geldend van 20-04-2017 t/m heden

Intitulé

De raad van de gemeente Meppel;

overwegende dat de gemeenteraad bij verordening regels dient te stellen op welke wijze inwoners worden betrokken bij de voorbereiding en de uitvoering van deze wetten;

overwegende dat het voor inwoners mogelijk moet zijn invloed uit te oefenen op het lokale beleid;

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 26 april 2016, nr. 972409;

gelet op artikel 84 en artikel 150 van de Gemeentewet, artikel 47 van de Participatiewet (PW), artikel 2.1.3 derde lid van de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) en de Jeugdwet;

b e s l u i t :

vast te stellen de Verordening Adviesraad Sociaal Domein Gemeente Meppel 2016

Hoofdstuk 1. Algemene bepalingen

Artikel 1. Begrippen

 • 1. Alle begrippen die in deze verordening worden gebruikt en die niet nader worden omschreven hebben dezelfde betekenis als in de Participatiewet (PW), de Wet maatschappelijke ondersteuning 2015 (Wmo), de Jeugdwet, de Algemene wet bestuursrecht (Awb) en de Gemeentewet.

 • 2. In deze verordening wordt verstaan onder:

  • a.

   het college: het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Meppel.

  • b.

   de raad: de gemeenteraad van de gemeente Meppel.

  • c.

   Adviesraad Sociaal Domein: het door het college ingestelde orgaan dat het college adviseert over beleidskaders binnen de Participatiewet, de Wet maatschappelijke ondersteuning 2015 en de Jeugdwet in de gemeente Meppel.

  • d.

   themagroep: permanente groep voor een bepaald thema of doelgroep.

  • e.

   werkgroep: tijdelijke groep voor een bepaald thema dat op dat moment aandacht vraagt.

  • f.

   sociaal domein: beleidsterreinen gericht op de sociale positie van de gemeente en haar inwoners en alle netwerken, instellingen en ondernemers die daaraan een bijdrage leveren.

  • g.

   ambtelijk secretaris: een door het college aangewezen persoon, die fungeert als secretaris voor de Adviesraad Sociaal Domein.

  • h.

   behandelend ambtenaar: de ambtenaar die deskundig is op één of meer domeinen waar de Adviesraad Sociaal Domein over adviseert en voor deze domeinen fungeert als aanspreekpunt voor de Adviesraad Sociaal Domein

Hoofdstuk 2. Doel, taken en samenstelling

Artikel 2. Doel Adviesraad Sociaal Domein

1.De Adviesraad Sociaal Domein heeft als doelstelling het college te adviseren over het Sociale Domein.

Artikel 3. Taken Adviesraad Sociaal Domein

 • 1. De Adviesraad Sociaal Domein geeft gevraagd of ongevraagd advies aan het college met betrekking tot voorbereiding, vaststelling, uitvoering en evaluatie van het beleid Sociaal Domein.

 • 2. De Adviesraad Sociaal Domein signaleert relevante ontwikkelingen en knelpunten op het gebied van het Sociaal Domein.

 • 3. De Adviesraad Sociaal Domein adviseert niet over klachten, bezwaar- en beroepschriften en andere zaken die op individuele inwoners betrekking hebben.

 • 4. De Adviesraad Sociaal Domein stelt voor het komende jaar voor 1 november een beknopte begroting en een puntsgewijs en beknopt werkplan op.

 • 5. De Adviesraad Sociaal Domein stelt voor 1 april van het daaropvolgende jaar een jaarverslag op. In het jaarverslag zijn ten minste de in het afgelopen jaar door de Adviesraad Sociaal Domein gegeven gevraagde en ongevraagde adviezen opgenomen.

 • 6. Op basis van een projectvoorstel kan de Adviesraad Sociaal Domein om extra middelen vragen.

Artikel 4. Samenstelling Adviesraad Sociaal Domein

 • 1. De Adviesraad Sociaal Domein bestaat uit een oneven aantal leden, de voorzitter daaronder begrepen, met een minimum van zeven leden.

 • 2. De samenstelling van de Adviesraad Sociaal Domein vormt zoveel mogelijk een afspiegeling van de Meppeler samenleving, rekening houdend met de werkterreinen van de wetten waarop deze verordening van toepassing is.

 • 3. De leden zijn woonachtig in de gemeente Meppel.

 • 4. De leden bekleden geen vertegenwoordigende functie namens een politieke partij in de gemeente Meppel, zijn geen lid van het college of de raad en zijn geen ambtenaar van de gemeente Meppel. De leden hebben geen zakelijke binding met de gemeente Meppel, voor zover een dergelijke binding van invloed kan zijn op de onafhankelijkheid van de leden.

 • 5. De Adviesraad Sociaal Domein is onderverdeeld in een aantal themagroepen.

 • 6. Voor thema’s die tijdelijk aandacht vragen, kan de Adviesraad Sociaal Domein een werkgroep instellen.

 • 7. Leden van de Adviesraad Sociaal Domein kunnen lid zijn van meerdere themagroepen of werkgroepen.

 • 8. Leden van de Adviesraad Sociaal Domein hebben zitting in de Adviesraad Sociaal Domein, thema- en werkgroepen zonder last en ruggespraak en spreken op persoonlijke titel.

 • 9. Leden van de Adviesraad Sociaal Domein organiseren, als voorzitter van een Themagroep, bijeenkomsten, expertmeetings of andere vormen van raadplegingen burgers, belanghebbenden en organisaties inzake Wmo, Jeugdwet en Participatiewet.

Artikel 5. Samenstelling Themagroep

 • 1. De voorzitter van de Themagroep is lid van de Adviesraad Sociaal Domein.

 • 2. De Themagroep bestaat uit een oneven aantal leden, de voorzitter daaronder begrepen, met een minimum van drie leden.

 • 2. De samenstelling van de themagroep wordt gevormd door cliënten of hun vertegenwoordigers en gebruikers.

 • 3. De leden zijn woonachtig in de gemeente Meppel.

 • 4. De themagroep zorgt voor draagvlak en betrokkenheid door gesprekken en discussie te voeren met direct betrokken en belanghebbenden over een onderwerp binnen de Wmo, Jeugdwet en Participatiewet.

 • 5. De voorzitter van de themagroep vertegenwoordigt de betrokkenen en de belanghebbenden in de Adviesraad Sociaal Domein

Artikel 6. Voordracht en benoeming leden Adviesraad Sociaal Domein

.

 • 1.

  De voorzitter maakt deel uit van de Adviesraad Sociaal Domein maar wordt door het college in functie benoemd.

 • 2.

  De overige leden van de Adviesraad Sociaal Domein worden door de zittende Adviesraad Sociaal Domein, op basis van een profielschets, geworven en voorgedragen voor benoeming door het college.

 • 3.

  Bij de oprichting van de Adviesraad Sociaal Domein vindt de selectie en voordracht plaats door een, door het college in te stellen, selectiecommissie.

 • 4.

  Het college benoemt de leden van de Adviesraad Sociaal Domein voor een periode van vier jaar.

 • 5.

  De Adviesraad Sociaal Domein stelt een rooster van aftreden op.

 • 6.

  Leden van de Adviesraad Sociaal Domein kunnen eenmalig voor maximaal vier jaar worden herbenoemd.

 • 7.

  De Adviesraad Sociaal Domein kiest uit zijn midden een vicevoorzitter en een secretaris.

Artikel 7. Beëindiging lidmaatschap

 • 1. Het lidmaatschap van de Adviesraad Sociaal Domein eindigt:

  • -

   door het aflopen van de zittingsperiode;

  • -

   door overlijden;

  • -

   door ontslag te nemen als lid;

  • -

   bij vertrek uit de gemeente Meppel;

  • -

   bij belangenverstrengeling, zulks ter beoordeling van het college;

 • 2. Een lid van de Adviesraad Sociaal Domein dat ontslag neemt, blijft indien mogelijk in functie totdat in zijn of haar vacature is voorzien.

 • 3. Schorsing en royement van leden van de Adviesraad Sociaal Domein worden burgemeester en wethouders zorgvuldig geïnformeerd.

 • 4. In vacatures wordt zo mogelijk binnen twee maanden voorzien.

Artikel 8. Ambtelijk secretaris

 • 1. Voor de ondersteuning van de Adviesraad Sociaal Domein wordt door het college een ambtelijk secretaris aan de Adviesraad Sociaal Domein toegevoegd.

 • 2. De ambtelijk secretaris is geen lid van de Adviesraad Sociaal Domein.

 • 3. Tot de taken van de ambtelijk secretaris behoren:

  • a.

   in zijn algemeenheid het zorg dragen voor een goede ondersteuning van de Adviesraad Sociaal Domein en zo nodig voor de onderliggende themagroepen, zodat deze zijn taak op een goede wijze kan vervullen;

  • b.

   het samen met de voorzitter opstellen van de agenda;

  • c.

   het aanleveren van vergaderstukken;

  • d.

   het opstellen van een besluiten- en actielijst;

  • e.

   verzorgen van de administratieve begeleiding van de Adviesraad Sociaal Domein waaronder het voorbereiden en uitwerken van de adviezen van de Adviesraad Sociaal Domein;

  • f.

   het bewaken van de voortgang en de afhandeling van de adviezen van de Adviesraad Sociaal Domein aan het college;

  • e.

   linking pin ambtelijke organisatie Adviesraad Sociaal Domein.

Hoofdstuk 3 Werkwijze en bevoegdheden

Artikel 9. Informatievoorziening

 • 1. De Adviesraad Sociaal Domein krijgt van het college ongevraagd en gevraagd alle stukken die hij voor de uitoefening van zijn taken zoals in deze verordening omschreven nodig heeft, tenzij wettelijke voorschriften dit in de weg staan.

 • 2. Het college is verplicht gehoor te geven aan een verzoek van de Adviesraad Sociaal Domein om toelichting te geven op de stukken waarover advies is gevraagd of die de Adviesraad Sociaal Domein ter informatie heeft ontvangen. Het college kan zich daarbij laten vertegenwoordigen.

 • 3. Zo nodig zullen ter zake kundige ambtenaren mondeling toelichting geven over lopend beleid, de invloed van nieuw (rijks-)beleid en/of over ideeën en plannen van college en/of gemeenteraad op het gebied van het Sociaal Domein.

 • 4. De Adviesraad Sociaal Domein krijgt uiterlijk binnen 4 weken de gelegenheid advies uit te brengen zodat er een daadwerkelijke invloed mogelijk is op de besluitvorming.

 • 5. Voor het opstellen van het werkplan krijgt de Adviesraad Sociaal Domein de beschikking over de Langetermijn-agenda.

Artikel 10. Relatie college en Adviesraad Sociaal Domein

 • 1. Het college heeft tenminste twee keer per jaar overleg met de Adviesraad Sociaal Domein.

 • 2. De leden van de Adviesraad Sociaal Domein hebben de bevoegdheid om alle aangelegenheden die het beleid, de uitvoering en de kwaliteit van de dienstverlening op het gebied van de taakstelling raken op de agenda te laten zetten.

 • 3. De Adviesraad Sociaal Domein wordt door het college tijdig betrokken bij de voorbereiding van beleid ten aanzien van wetgeving en alles wat daaruit voortvloeit, waarop deze verordening van toepassing is.

 • 4. Het college geeft een schriftelijke reactie op een uitgebracht advies. Als het college afwijkt van het advies van de Adviesraad Sociaal Domein, wordt de Adviesraad Sociaal Domein daarvan schriftelijk en gemotiveerd in kennis gesteld.

 • 5. In het geval het college een besluit neemt dat afwijkt van het advies van de Adviesraad Sociaal Domein, wordt dit, indien een raadsbesluit benodigd is, bij het voorstel aan de gemeenteraad vermeld. Hierin is aangegeven op welke gronden van het advies van de Adviesraad Sociaal Domein is afgeweken.

Artikel 11. Werkwijze Adviesraad Sociaal Domein

1.De Adviesraad Sociaal Domein legt zijn interne werkwijze vast in een Huishoudelijk Reglement waarin tenminste de

volgende zaken zijn geregeld:

 • a.

  Taken Dagelijks Bestuur

 • b.

  Taken ambtelijk secretaris

 • c.

  Vergaderfrequentie

 • d.

  Besluitvorming, stemrecht en stemprocedure

 • e.

  De themagroepen

  • 2.

   De vergaderingen van de Adviesraad Sociaal Domein zijn openbaar.

  • 3.

   De Adviesraad Sociaal Domein kan besluiten tot het houden van een besloten vergadering.

Artikel 12. Adviesbevoegdheid

De Participatieraad heeft geen adviesbevoegdheid inzake:

a) klachten van individuele cliënten;

b) bezwaarschriften en andere zaken die betrekking hebben op individuele cliënten;

c) de uitvoering van wettelijke voorschriften of regelingen van hogere overheden waarbij van beleidsvrijheid geen sprake is.

Artikel 13. Onverenigbare betrekkingen

De voorzitter en de leden van de Participatieraad mogen noch lid zijn van de gemeenteraad, noch ambtenaar zijn bij de gemeente Meppel.

Artikel 14. Facilitering Adviesraad Sociaal Domein

 • 1. Voor de Adviesraad Sociaal Domein wordt jaarlijks in de begroting een budget opgenomen voor onder meer kosten die verband houden met de ambtelijke ondersteuning, deskundigheidsbevordering en organisatiekosten.

 • 2. Het college draagt er kosteloos zorg voor dat noodzakelijke faciliteiten aan de Adviesraad Sociaal Domein beschikbaar worden gesteld, zodat de Adviesraad Sociaal Domein naar behoren invulling kan geven aan zijn taakstelling.

 • 3. De leden van de Adviesraad Sociaal Domein ontvangen voor hun werkzaamheden een, door het college vast te stellen, onkostenvergoeding.

Hoofdstuk 4 Slotbepalingen

Artikel 15. Wijziging en intrekking verordening

 • 1. Wijziging of intrekking van deze verordening kan alleen plaatsvinden nadat de Adviesraad Sociaal Domein daarover is gehoord.

 • 2. De Verordening Cliëntenparticipatie Wet Werk en Bijstand en Wet Investeren in Jongeren, vastgesteld door de gemeenteraad op 21 oktober 2010, wordt ingetrokken.

Artikel 16. Evaluatie

Een jaar na inwerkingtreding van deze Verordening stelt het college samen met de Adviesraad Sociaal Domein een onderzoek in naar het functioneren van de Adviesraad Sociaal Domein gelet op artikel 2 lid 1.

Artikel 17. Citeertitel en inwerkingtreding

 • 1.

  Deze verordening kan worden aangehaald als: Verordening Adviesraad Sociaal Domein Meppel 2016.

 • 2.

  Deze verordening treedt in werking op de achtste dag na bekendmaking.

Aldus besloten in de openbare raadsvergadering van de gemeente Meppel d.d. 16 juni 2016,

griffier, voorzitter