Regeling vervallen per 01-01-2022

Besluit van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Westland houdende regels omtrent Kleine Culturele Initiatieven

Geldend van 09-06-2020 t/m 31-12-2021

Intitulé

Besluit van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Westland houdende regels omtrent Kleine Culturele Initiatieven

Het college van burgemeester en wethouders van Westland;

besluit:

 • 1. De regeling "Kleine Culturele Initiatieven" vast te stellen.

 • 2. Artikel 27, lid 2 van de subsidieregeling "Diverse Activiteiten" als volgt te wijzigen: 'Voor uitvoering van de regeling wordt mandaat verleend aan Stichting Kunst en Cultuur Westland (Westland Cultuurweb) om subsidie te verlenen.

 • 1. Artikel 27, lid 3, van de subsidieregeling 'Diverse Activiteiten" als volgt te wijzigen: "Aan Stichting Kunst en Cultuur Westland (Westland Cultuurweb) wordt jaarlijks over de periode 2017 t/m 2020 voor het verlenen van subsidies een maximale bijdrage van  € 30.000,-- toegekend.

Ondertekening

Naaldwijk, 28 maart 2017
Burgemeester en wethouders van Westland,
de secretaris, de burgemeester,
M. van Beek J. van der Tak

Bijlage 1 Aanpassing artikel 27 subsidieregeling “Diverse Activiteiten”

Huidige tekst

Artikel 27 Incidentele subsidies kleinschalige culturele initiatieven

 • 1.

  Het college kan in de jaren 2017 tot en met 2020 een incidentele subsidie verstrekken voor deelname aan de samenleving door de culturele amateursector.

 • 2.

  De subsidie wordt verstrekt voor kleinschalige culturele initiatieven die de maatschappelijke

  participatie verhogen.

 • 3.

  Westland Cultuurweb adviseert het college over de afhandeling van de aanvragen.

 • 4.

  Het subsidieplafond bedraagt € 30.000,- per jaar.

Nieuwe Tekst

Artikel 27 Incidentele subsidies kleinschalige culturele initiatieven

 • 1.

  Het college kan in de jaren 2017 tot en met 2020 een incidentele subsidie verstrekken voor deelname aan de samenleving door de culturele amateursector.

 • 2.

  Aan Stichting Kunst en Cultuur Westland (Westland Cultuurweb) wordt jaarlijks over de periode 2017 t/m 2020 voor het verlenen van subsidies een maximale bijdrage van € 30.000,-- toegekend.

 • 3.

  Voor uitvoering van de regeling wordt mandaat verleend aan Stichting Kunst en Cultuur Westland (Westland Cultuurweb) om subsidie te verlenen.

 • 4.

  Het subsidieplafond bedraagt € 30.000,- per jaar.

Bijlage 2 Regeling en voorwaarden Kleine Culturele Projecten

De regeling Kleine Culturele Projecten wordt in het leven geroepen vanaf 2017. Hiervoor heeft de gemeente Westland jaarlijks 30.000 euro beschikbaar. Uitvoering van de regeling is in handen van Westland Cultuurweb.

De regeling is bedoeld voor kleinschalige culturele projecten op kern- en wijkniveau. Er kan een beroep gedaan worden op de regeling door culturele en niet-culturele organisaties. Dit kunnen zowel stichtingen als verenigingen zijn maar ook commerciële organisaties als dansscholen of particuliere muziekscholen.

Inhoudelijke voorwaarden:

 • -

  Het dient een kunst- dan wel cultuurproject te zijn in één van de disciplines theater, muziek, dans, beeldende kunst, fotografie/nieuwe media of een combinatie daarvan.

 • -

  Het project behoort niet tot de reguliere activiteiten van de betreffende organisatie.

 • -

  Het project trekt hierdoor een ander publiek dan wel andere deelnemers dan alleen het reguliere publiek/deelnemers van de betreffende organisatie.

 • -

  Een organisatie kan maar één maal per kalenderjaar een beroep doen op het fonds.

 • -

  Het fonds ondersteunt dezelfde activiteiten van een organisatie maximaal drie maal.

Financiële voorwaarden

 • -

  Organisaties moeten beschrijven waarom kosten niet geheel uit hun eigen begroting gedekt kunnen worden.

 • -

  De gevraagde bijdrage kan niet hoger zijn dan 1500 euro.

 • -

  Voor het project wordt een begroting met dekkingsplan ingediend.

 • -

  Na afloop van het project wordt een financiële afrekening opgesteld waarin de bijdrage wordt verantwoord.

Procedure

 • -

  Een aanvraag dient minimaal twee weken voorafgaande aan het project ingediend te worden.

 • -

  Westland Cultuurweb roept een onafhankelijke commissie van drie personen in het leven die de aanvragen beoordeelt, toetst aan de bovenstaande criteria en advies geeft aan de directeur van Westland Cultuurweb over toekenning. In principe zijn de bovenstaande criteria hiervoor leidend. Zaken als artisticiteit, vernieuwing, smaak etc. worden niet in de beoordeling opgenomen.

 • -

  De directeur van Westland Cultuurweb neemt op grond van de adviezen van de commissie een besluit over toekenning van de bijdrage. Dit besluit wordt binnen twee weken na ontvangst van de aanvraag aan de organisatie meegedeeld.

 • -

  Per half jaar is een bedrag van 15.000 euro beschikbaar. Projecten worden behandeld op volgorde van binnenkomst. Dit kan betekenen dat projecten niet worden ondersteund omdat ze later zijn ingediend.

 • -

  Wanneer er in een periode wordt overvraagd kan de commissie adviseren lagere bijdragen dan gevraagd te gunnen aan meerdere partijen.

 • -

  Wanneer er in een periode wordt ondervraagd schuift het overgebleven bedrag door naar de volgende periode.