Besluit van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Gouda houdende regels omtrent subsidie (Subsidieregeling sterevenementen Gouda 2016)

Geldend van 15-06-2021 t/m heden

Intitulé

Besluit van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Gouda houdende regels omtrent subsidie (Subsidieregeling sterevenementen Gouda 2016)

Burgemeester en Wethouders van Gouda

Gelezen het advies d.d. 28 juni 2016;

Gelet op artikel 7 van de Algemene subsidieverordening Gouda 2003 (ASV);

besluiten:

vast te stellen: de Subsidieregeling sterevenementenGouda 2016.

Artikel 1

Doelstelling subsidieregeling

Deze subsidieregeling heeft als doelstelling ster+ evenementen en sterevenementen in Gouda te subsidiëren die het imago van Gouda versterken en aansluiten op de strategische doelstellingen stadsmarketing en werken aan vernieuwing van hun evenement, conform het vigerende beleidskader.

Artikel 2

Definitie van een ster+evenement

Een evenement is een ster+evenement als voldaan wordt aan de volgende eisen:

 • a.

  trekt meer dan 20.000 bezoekers;

 • b.

  heeft nationale en/of internationale uitstraling in de media;

 • c.

  bestaat meer dan 50 jaar;

 • d.

  wordt jaarlijks georganiseerd;

 • e.

  kan niet op een andere manier (volledig) worden gefinancierd;

 • f.

  de organisatie van een ster+evenement spant zich aantoonbaar in om andere inkomsten, sponsoring, te verwerven.

Artikel 3

Definitie van een sterevenement

Een evenement is een sterevenement als voldaan wordt aan de volgende eisen:

a.trekt meer dan 15.000 bezoekers, tenzij aantoonbare kwetsbaarheid van de

 • b.

  heeft minimaal twee keer eerder succesvol plaatsgevonden in Gouda;

 • c.

  wordt jaarlijks georganiseerd;

 • d.

  kan niet op een andere manier (volledig) worden gefinancierd;

 • e.

  de organisatie van een sterevenement spant zich aantoonbaar in om andere inkomsten,sponsoring, te verwerven.

Artikel 4

Indieningsdatum en inhoud subsidie-aanvraag

Een organisatie die voor een subsidie in aanmerking wil komen dient voor 1 september van het jaar,

vooruitlopend op het kalenderjaar waarop de aanvraag betrekking heeft, een volledige aanvraag in bij het college van Burgemeester en Wethouders van Gouda, Postbus 1086, 2800 BB te Gouda.

De aanvraag omvat in ieder geval:

 • 1.

  een omschrijving van de categorie van het evenement (ster of ster+), activiteiten en van de doelgroep, de start- en einddatum;

 • 2.

  het te verwachten aantal deelnemers;

 • 3.

  de locatie waar de activiteiten plaatsvinden;

 • 4.

  een toelichting over hoe de activiteiten aansluiten bij de strategische doelstellingen vanStadsmarketing;

 • 5.

  een opgave van de organisatie en instelling(en) met wie wordt samengewerkt (buiten de hulpdiensten);

 • 6.

  een beschrijving hoe het evenement zich nu en op termijn wil ontwikkelen en vernieuwen;;

 • 7.

  een gespecificeerde begroting van de verwachte inkomsten en uitgaven, waarin zijn opgenomen de eigen bijdrage van de deelnemers en (sponsor)inkomsten, subsidies uit andere bronnen en het gevraagde subsidiebedrag van de gemeente Gouda;

 • 8.

  de meest recente balansgegevens;

 • 9.

  een overzicht van de promotie activiteiten en middelen van de voorgaande editie van het evenement;

 • 10.

  een sponsoroverzicht van de voorgaande editie van het evenement (welke sponsors, welke bedragen, welke tegenprestatie hebben zij gekregen).

Artikel 5

Tijdvak waarvoor subsidie wordt toegekend

De subsidie wordt toegekend voor het kalenderjaar (1 januari tot en met 31 december), volgend op het jaar waarin de aanvraag is gedaan.

Artikel 6

Weigeringsgronden

 • 1.

  Burgemeester en wethouders kunnen de subsidie in ieder geval weigeren indien de aanvraag niet voldoet aan de in artikelen 1, 2 en 4 genoemde voorwaarden en criteria;

 • 2.

  Niet voor subsidie in aanmerking komen de kosten voor het inzetten van dieren, in principe zowel wilde dieren als landbouwhuisdieren.

Artikel 7

Wijze van toekenning

1.De subsidie wordt verstrekt in de vorm van een activiteitensubsidie.2. Uiterlijk 1 november van het jaar voorafgaand aan het betreffende kalenderjaar wordt een beschikking afgegeven. Indien subsidie wordt toegekend wordt in de beschikking het maximale subsidiebedrag aangegeven.

Artikel 8

Subsidieplafond en verdelingsregels

 • 1.

  Het college van burgemeester en wethouders stelt jaarlijks uiterlijk 1 juli een totaal subsidieplafond vast voor deze subsidieregeling en deelplafonds per te subsidiëren evenement.

 • 2.

  Er worden jaarlijks maximaal 7 sterevenementen, waarvan 2 ster+evenementen,gesubsidieerd.

 • 3.

  Indien het totaal van de te verlenen subsidies lager is dan het voor deze subsidieregeling beschikbare totale subsidieplafond voor het desbetreffende jaar, wordt het dan ontstane overschot op dat totale subsidieplafond overgeheveld naar het daarop volgende jaar.

 • 4a.

  Indien er meerdere aanvragen zijn voor eenzelfde ster(+) evenement, wordt de subsidie toegekend aan de aanvrager:

  • -

   die naar oordeel van het college het meest doet aan het versterken van het imago van Gouda en wiens plannen het beste aansluiten op de strategische doelstellingen van stadsmarketing;

  • -

   wiens organisatie werkt met het hoogste percentage vrijwilligers;

  • -

   die het grootste, toegestane aantal te verwachten bezoekers heeft;

  • -

   wiens plannen het meest levensvatbaar/realiseerbaar zijn;

  • -

   die het meest doet aan promotie-activiteiten;

  • -

   wiens evenement het minste risico voor de openbare orde en veiligheid met zich meebrengt;

  • -

   wiens evenement het meest duurzaam georganiseerd wordt.

 • 4b.

  [vervallen]

Artikel 9

Overige bepalingen

1.Op subsidieverstrekking krachtens deze regeling, zijn de ASV en het daarbij behorendeuitvoeringsbesluit van toepassing, tenzij in deze subsidieregeling daarvan wordt afgeweken.

 • 2.

  Elk evenement moet voldoen aan de operationele doelstellingen, welke in de evenementenvergunning worden vastgelegd.

 • 3.

  De subsidie wordt onder de opschortende voorwaarde van de afgifte van een evenementenvergunning verleend..

 • 4.

  Het is niet toegestaan een totaal aan reserves te vormen dat hoger is of daardoor hoger wordt dan twintig procent van de jaarinkomsten van de instelling.

Burgemeester en wethouders kunnen voor deze overschrijding toestemming verlenen.

Artikel 10

Intrekking

De subsidieregeling ‘sterevenementen’, door ons vastgesteld op 23 juni 2011, wordt ingetrokken.

Artikel 11

Overgangsbepalingen

Op subsidieaanvragen, gedaan voor het tijdstip waarop de wijzigingen van deze regeling in werking treden, is de weigeringsgrond als opgenomen in artikel 5, tweede lid, niet van toepassing

Artikel 12

Inwerkingtreding

Deze subsidieregeling treedt in werking op de dag na bekendmaking.

Artikel 13

Citeertitel

Deze subsidieregeling wordt aangehaald als: Subsidieregelingsterevenementen Gouda 2016.

Aldus besloten in de vergadering van 28 juni 2016

Burgemeester en Wethouders,

, waarnemend secretaris , burgemeester

Toelichting

Algemeen De Subsidieregeling sterevenementen Gouda 2016is gebaseerd op artikel 7 van de Algemene subsidieverordening Gouda 2003 (ASV). In deze regeling worden specifieke regels geformuleerd voor de subsidiering van zogenaamde sterevenementen.

Deze subsidieregeling heeft het karakter van een zogenaamde lex specialis. Deze systematiek betekent dat de bepalingen van de ASV en het daarbij behorende Uitvoeringsbesluit van toepassing zijn op subsidieverstrekking krachtens deze regeling, tenzij daarvan in deze regeling wordt afgeweken. Verwezen wordt naar artikel 9.

Dit kan met de volgende voorbeelden worden toegelicht:

 • ·

  Burgemeester en wethouders kunnen subsidies minder dan € 25.000,-- op grond van deze regeling met gebruikmaking van artikel 21a van de ASV direct vaststellen. Direct vaststellen is een bevoegdheid, geen verplichting. In bepaalde gevallen kunnen burgemeester en wethouders dus kiezen voor ambtshalve vaststelling. Over direct vaststellen behoeft dus in deze subsidieregeling niets te worden geregeld.

 • ·

  Op grond van artikel 9 van de ASV zullen aan de subsidieverlening voorwaarden en verplichtingen zijn verbonden.

Artikelsgewijs

Artikel 1 Doelstelling subsidieregeling

Het beleidskader bestaat uit de door de gemeenteraad vastgestelde beleid stadsmarketing 2007 en het door het college vastgestelde “aanscherping evenementenbeleid” 2011.

Artikel 2 Definitie van een ster+evenement

Ster+evenementen voldoen  in ieder geval aan de eisen voor een sterevenement, maar onderscheiden zich van ‘gewone’ sterevenementen (artikel 3) door de criteria met betrekking tot uitstraling, historie en bezoekersaantallen (artikel 2, onder a, b en c). Evenementen als Gouda bij Kaarslicht en de Kaasmarkt werden tot nu toe tot deze categorie gerekend. Aanvragen van de organisatoren van deze evenementen, zullen  vanzelfsprekend worden getoetst aan de eisen die gelden voor ster+evenementen.

Artikel 3 Definitie van een sterevenement

De Goudse Keramiekdagen, Gouda Waterstad, Houtmansplantsoenconcerten, Goudse Hofstededagen zijn voorbeelden van sterevenementen. Indien deze sterevenementen onder de reikwijdte van deze subsidieregeling willen blijven vallen, moet worden voldaan aan de geldende eisen voor een sterevenement.

Artikel 4 Indieningsdatum en inhoud subsidie-aanvraag

De indieningsdatum is bepaald op 1 september. Deze datum geldt voor volledige aanvragen en niet voor pro forma aanvragen of onvolledige aanvragen. Laatstgenoemde aanvragen moeten nog worden aangevuld met toepassing van artikel 4:5 van de Algemene wet bestuursrecht.

In dit artikel, dat gaat over de documenten die bij een subsidieaanvraag overgelegd dienen te worden, is een aantal eisen opgenomen dat specifiek geldt voor de onderhavige subsidieregeling. Verwezen wordt naar de punten 3, 5, 6, 8, 9 en 10. De overige eisen zijn ontleend aan het bij de ASV behorende Uitvoeringsbesluit (artikel 3). Omwille van de leesbaarheid zijn deze eisen hier weergegeven.

Naast de begroting  dienen op grond van punt 8 ook de meest recente balansgegevens  te worden verstrekt. Dit is nodig om een goed inzicht te krijgen in de financiële positie en de eventuele reservevorming.

Artikel 7 Wijze van toekenning

In afwijking van het bepaalde in het Uitvoeringsbesluit (artikel 5) dient de subsidieverstrekking een maand eerder (uiterlijk 1 november) bekendgemaakt te worden. Dit in verband met het feit dat aan de organisatoren van de evenementen dan eerder duidelijkheid wordt verschaft. Zij kunnen hun organisatie daar dan op afstemmen.

Artikel 8 Subsidieplafond en verdelingsregels

Op grond van dit artikel worden twee typen plafonds vastgesteld: één totaal-plafond dat beschikbaar is voor deze subsidieregeling en verschillende deelplafonds per evenement.

Op grond van het bepaalde in de Algemene wet bestuursrecht (artikel 4:26) en de ASV (artikel 7) is hier bepaald dat de verdeelregels eruit bestaan dat het college per evenement deelplafonds vaststelt.

Er wordt overwogen om door middel van een wijziging van het Mandatenbesluit de verantwoordelijke wethouder mandaat te verlenen om namens het college de plafonds vast te stellen.

Als er geen subsidieplafond zou zijn ingesteld, dan is de omvang van het beroep op deze subsidieregeling ongelimiteerd. Met het instellen van een subsidieplafond beperkt het college de aanspraken op de subsidie.

Zodra het plafond van deze regeling voor een bepaald jaar wordt overschreden, moet de subsidieaanvraag geweigerd. Dit vloeit voort uit de Algemene wet bestuursrecht (4:25, tweede lid).

Het is niet uitgesloten dat het plafond op grond van artikel 4:28 van de Algemene wet bestuursrecht (4:25, tweede lid) wordt verlaagd naar aanleiding van de begrotingsbehandeling. Dat heeft gevolgen voor de voordien ingediende aanvragen. Dit betekent dat deze subsidieregeling niet wordt toegepast als de gemeenteraad hiervoor geen middelen beschikbaar heeft gesteld.

Conform het bepaalde in artikel 4:27 van de Awb zullen de plafonds tijdig bekendgemaakt worden.

Artikel 9 Overige bepalingen

Indien mocht blijken dat er geen evenementenvergunning wordt verleend, volgt vaststelling van de subsidie op nihil dan wel intrekking van de subsidievaststelling.

Lid 4 is een met artikel 24, derde lid, van de Algemene subsidieverordening Gouda 2003 vergelijkbare bepaling omtrent reservevorming (toepassing 20% - regel).