Verordening Elektronisch bestuurlijk verkeer Waterschap Aa en Maas 2017

Geldend van 20-06-2017 t/m heden met terugwerkende kracht vanaf 01-06-2017

Intitulé

Verordening Elektronisch bestuurlijk verkeer Waterschap Aa en Maas 2017

Het algemeen bestuur, het dagelijks bestuur en de dijkgraaf van het Waterschap Aa en Maas, ieder voor zover het de eigen bevoegdheden betreft;

Gelezen het voorstel van 19 april 2017 van het dagelijks bestuur van het waterschap Aa en Maas;

Gelet op de artikelen 59 en 78 lid 1 van de Waterschapswet en artikel 2:15 van de Algemene wet bestuursrecht;

Gezien het advies van de commissie Algemene- en Financiële Zaken van 11 mei 2017;

BESLUITEN:

vast te stellen de navolgende Verordening Elektronisch bestuurlijk verkeer Waterschap Aa en Maas 2017

Artikel 1 Begripsbepalingen

In deze regeling wordt verstaan onder:

 • a.

  Awb: de Algemene wet bestuursrecht;

 • b.

  bestuursorgaan: een bestuursorgaan van het waterschap dat deelneemt aan het elektronisch verkeer, zijnde het algemeen bestuur, het dagelijks bestuur of de dijkgraaf;

 • c.

  DigiD: de Digitale Identiteit voor burgers ter verificatie van identiteit en handtekening beheerd door Logius;

 • d.

  eHerkenning: een gestandaardiseerd inlogsysteem waarmee ondernemers, consumenten en ambtenaren inloggen ter verificatie van identiteit en handtekening;

 • e.

  elektronische post: berichten die op elektronische wijze tussen burgers en/of bedrijven en bestuursorganen van het waterschap worden uitgewisseld en waarvoor de elektronische weg is opengesteld op de website van Waterschap Aa en Maas of een website verbonden aan e-overheid;

 • f.

  elektronisch verkeer: het elektronische berichtenverkeer tussen burgers en bestuursorganen van het waterschap;

 • g.

  E-overheid: het programma elektronische overheid van de Stichting ICTU tot verbetering van de elektronische dienstverlening van de overheid aan burgers en bedrijven;

 • h.

  PKIoverheid: Public Key Infrastructure voor de overheid. Een waarborgsysteem voor betrouwbare elektronische handtekeningen door middel van certificaten.

 • i.

  webformulier: elektronisch in te vullen en te verzenden formulier dat op de website van Waterschap Aa en Maas of een website verbonden aan e-overheid is geplaatst ten behoeve van het gebruik van de elektronische weg.

Artikel 2 Reikwijdte

 • 1. De regeling is van toepassing op het elektronisch verkeer.

 • 2. Tot de elektronische post, als bedoeld in artikel 1, sub e, behoren ook de verzend- en ontvangstinformatie en de documenten die op elektronische wijze aan de berichten zijn gekoppeld. Onder elektronische post wordt niet verstaan:

  • -

   spam;

  • -

   reclame;

  • -

   berichten verzonden of ontvangen via social media, sms (short message service) of messenger apps;

  • -

   faxberichten.

Artikel 3 Ontvangen van elektronische post

 • 1. Elektronische post kan uitsluitend naar een bestuursorgaan verzonden worden, indien deze weg voor een bepaald product of een bepaalde dienst is opengesteld via internet met een webformulier op de website van Waterschap Aa en Maas of via een webformulier op een website die is verbonden aan e-overheid en waarvan het waterschap gebruik maakt, dan wel via een bij een product of dienst op een van de voornoemde websites specifiek aangegeven e-mailadres.

 • 2. Op de websites wordt vermeld welke nadere eisen het bestuursorgaan stelt aan het gebruik van de elektronische weg, zoals de programmatuur en de grootte van bijlagen/bestanden.

 • 3. Elektronische post die niet aan de nadere eisen voldoet, neemt het bestuursorgaan niet in behandeling.

 • 4. Als het bestuursorgaan elektronische post op grond van het vorige lid niet in behandeling neemt, maakt het bestuursorgaan dit elektronisch aan de afzender kenbaar.

 • 5. Aan het schriftelijkheidsvereiste uit de Awb is bij elektronische post voldaan.

Artikel 4 Identiteit zender

Bij het verzenden van elektronische post voor een aanvraag van een bepaald product of een bepaalde dienst waarbij de identiteit van de afzender van belang is, vermeldt de afzender naast zijn naam, adres, woonplaats en zijn e-mailadres, de gegevens die aanvullend op basis van de website worden geëist.

De afzender heeft de verplichting correcte informatie omtrent zijn identiteit te verschaffen. Het bestuursorgaan mag daarop afgaan, behoudens aanwijzingen voor het tegendeel.

Artikel 5 Verzenden van elektronische post

 • 1. Uitgaande elektronische post kan het bestuursorgaan elektronisch verzenden als de burger nadrukkelijk kenbaar heeft gemaakt dat deze via de elektronische weg bereikbaar is. De enkele bekendheid van een e-mailadres is niet voldoende.

 • 2. Wanneer het bestuursorgaan een besluit elektronisch verzendt, zal het bestuursorgaan de bereikbaarheid van de burger verifiëren.

Artikel 6 Handtekening

 • 1. Indien de wet van de burger een handtekening eist, wordt een elektronische handtekening vereist die voldoet aan de eisen van de Wet elektronische handtekeningen.

 • 2. Voor het ondertekenen van elektronische post met een elektronische handtekening moet de burger of zijn gemachtigde gebruik maken van DigiD.

 • 3. Voor het ondertekenen met een elektronische handtekening namens een bedrijf of instelling dient gebruik te worden gemaakt van een controleerbare wijze van elektronische herkenning, zoals eHerkenning, een inlogcode en/of een wachtwoord. Voor producten waarbij een dergelijke elektronische herkenning nog niet is geïmplementeerd, kan worden volstaan met een weergave van gegevens waaruit blijkt dat de ondertekenaar bevoegd is namens het bedrijf of de instelling te ondertekenen.

 • 4. Indien het bestuursorgaan elektronische post verzendt, die ondertekend moet worden met een handtekening, moet het bestuursorgaan gebruikmaken van een elektronische handtekening conform de Wet elektronische handtekeningen. Zolang een elektronische handtekening, zoals PKIoverheid, nog niet is geïmplementeerd bij waterschap Aa en Maas, kan het bestuursorgaan volstaan met een gescande handtekening.

Artikel 7 Inwerkingtreding en titel

 • 1. Deze verordening treedt in werking met ingang van de eerste dag na de dag van de bekendmaking met terugwerkende kracht tot 1 juni 2017.

 • 2. Deze verordening wordt aangehaald als: Verordening Elektronisch bestuurlijk verkeer Waterschap Aa en Maas 2017.

Ondertekening

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van het algemeen bestuur van Waterschap Aa en Maas op 2 juni 2017,
de secretaris,
drs. P. Sennema
de dijkgraaf,
drs. L. H. J. Verheijen