Verordening regelende het toekennen van gemeentelijke onderscheidingen 2005

Geldend van 16-02-2005 t/m heden

Intitulé

Verordening regelende het toekennen van gemeentelijke onderscheidingen 2005

De raad van de gemeente Moerdijk, in zijn vergadering van 27 januari 2004,

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 14 december 2004,

overwegende dat de verordening tot regeling van de toekenning van gemeentelijke onderscheidingen dient te worden geactualiseerd;

gelet op artikel 149 van de gemeentewet;

BESLUIT:

vast te stellen de volgende verordening:

VERORDENING REGELENDE HET TOEKENNEN VAN GEMEENTELIJKE ONDERSCHEIDINGEN 2005

Artikel 1 Begripsomschrijvingen

 • 1. In deze verordening wordt verstaan onder:

  Ereburgerschap

  :

  de eretitel die aan ingezetenen en niet-ingezetenen kan worden toegekend;

  Erepenning

  :

  De penning die aan ingezetenen en niet-ingezetenen kan worden toegekend;

  Herinneringsmedaille

  :

  De medaille die aan ingezetenen, niet-ingezetenen en aan rechtspersonen kan worden toegekend;

  Ereboek

  :

  Het register, waarin elke toekenning van het ereburgerschap, de erepenning of de herinneringsmedaille wordt aangetekend.

Artikel 2 Ereburgerschap

 • 1. De raad kan op voordracht van burgemeester en wethouders het ereburgerschap toekennen. De commissie Bestuur en Middelen brengt advies aan de raad uit over de voordracht.

 • 2. Het ereburgerschap wordt toegekend als blijk van grote waardering en erkentelijkheid aan hen, die zich voor de gemeente op zeer uitzonderlijke wijze verdienstelijk hebben gemaakt.

 • 3. Ten bewijze van de toekenning van deze eretitel wordt aan de begiftigde een erepenning in goud en een oorkonde uitgereikt.

 • 4. Van de toekenning wordt aantekening gehouden in het ereboek, onder vermelding van de omstandigheden die tot verlening van de onderscheiding hebben geleid.

 • 5. Aan deze titel kunnen geen rechten worden ontleend en zijn geen verplichtingen verbonden.

 • 6. Indien bijzondere redenen daartoe aanleiding geven, kan de raad op voorstel van burgemeester en wethouders de begiftigde van het ereburgerschap vervallen verklaren.

Artikel 3 Erepenning

 • 1. Het college van burgemeester en wethouders kan een erepenning toekennen. Het besluit tot toekenning wordt medegedeeld aan de raad.

 • 2. De erepenning wordt toegekend als blijk van waardering en erkentelijkheid aan hen, die zich voor de gemeente of de plaatselijke gemeenschap in hoge mate verdienstelijk hebben gemaakt.

 • 3. Ten bewijze van de toekenning van de erepenning wordt aan de begiftigde een erepenning in goud en een oorkonde uitgereikt.

 • 4. Van de toekenning wordt aantekening gehouden in het ereboek, onder vermelding van de omstandigheden die tot toekenning hebben geleid.

Artikel 4 Herinneringsmedaille

 • 1. Het college van burgemeester en wethouders kan een herinneringsmedaille toekennen.

 • 2. De herinneringsmedaille wordt toegekend: - Bij eenmalige en incidentele gebeurtenissen als eerbetoon voor de bij die gelegenheid bijzonder betrokken personen; - Bij een bijzonder jubileum van een vereniging of van een instelling.

 • 3. Ten bewijze van de toekenning van de herinneringsmedaille wordt aan de begiftigde een medaille in zilver uitgereikt.

 • 4. Van de toekenning wordt aantekening gehouden in het ereboek, onder vermelding van de omstandigheden die tot toekenning hebben geleid.

Artikel 5 Model penningen, oorkonde en ereboek

 • 1. De in artikel 2, lid 3 bedoelde legpenning wordt in goud uitgevoerd en heeft een middellijn van 50 mm. De penning draagt aan de ene zijde een voorstelling van het wapen van de gemeente Moerdijk en aan de andere zijde de tekst –Ereburger van Moerdijk-, waaraan toegevoegd de naam en geboortedatum van degene aan wie dit ereburgerschap werd verleend alsmede de datum van het raadsbesluit waarbij tot het verlenen van deze onderscheiding werd besloten.

 • 2. De in artikel 3, lid 3 bedoelde erepenning wordt in goud uitgevoerd en heeft een middellijn van 50 mm. De penning draagt aan de ene zijde een voorstelling van het wapen van de gemeente Moerdijk en aan de andere zijde de tekst –Erepenning-, waaraan toegevoegd de naam en de geboortedatum van de begiftigde en de datum van het besluit van burgemeester en wethouders, waarbij tot toekenning werd besloten.

 • 3. De in artikel 4, lid 3 bedoelde medaille wordt in zilver uitgevoerd en heeft een middellijn van 50 mm. De medaille draagt aan de ene zijde een voorstelling van het wapen van de gemeente Moerdijk en aan de andere zijde de tekst –Herinneringsmedaille-, waaraan toegevoegd de naam en, indien toekenning plaatsvindt aan een natuurlijke persoon.

 • 4. Het model van de oorkonde en van het ereboek wordt door het college van burgemeester en wethouders vastgesteld.

Artikel 6 Citeertitel

Deze verordening wordt aangehaald als: “Verordening gemeentelijke onderscheidingen”.

Artikel 7 Intrekking en inwerkingtreding

Deze verordening treedt in werking met ingang van de dag volgend op die van de publicatie.

Met ingang van dezelfde dag vervallen te verklaren:

Het raadsbesluit van 27 november 1997 tot vaststelling van de “verordening tot regeling van de toekenning van gemeentelijke onderscheidingen”.

Ondertekening

Vastgesteld in de vergadering van de raad d.d. 27 januari 2005,

de griffier

J.A.M. Hereijgers

de voorzitter

H.W. den Duijn

TOELICHTING OP VERORDENING GEMEENTELIJKE ONDERSCHEIDINGEN

De verordening kent drie verschillende gemeentelijke onderscheidingen, het ereburgerschap, de eremedaille en de herinneringsmedaille, en regelt de toekenning daarvan. Van de toekenning wordt aantekening gehouden.

Het ereburgerschap kan worden toegekend aan ingezetenen en niet ingezetenen, die zich voor de gemeente op zeer uitzonderlijke wijze verdienstelijk hebben gemaakt. De toekenning geschiedt op voordracht van het college door de gemeenteraad na advies van de commissie Bestuur en Middelen. Gelet op het karakter van deze onderscheiding zal deze slechts zeer incidenteel worden toegekend.

De eremedaille kan worden toegekend aan ingezetenen en niet ingezetenen, die zich voor de gemeente of plaatselijke gemeenschap in hoge mate verdienstelijk hebben gemaakt. Het college kent de onderscheiding toe en stelt de gemeenteraad daarvan in kennis.

De herinneringsmedaille kan worden toegekend aan ingezetenen, niet ingezetenen en rechtspersonen bij eenmalige en incidentele gebeurtenissen, waarbij de natuurlijk persoon bijzonder is betrokken. Bij een bijzonder jubileum van een vereniging of instelling kan toekenning aan een rechtspersoon geschieden. De onderscheiding wordt toegekend door het college.

In de verordening wordt voor elke onderscheiding afzonderlijk het model van de penningen beschreven. Ook de tekst, die daarin wordt gegraveerd. Tevens wordt geregeld dat bij de onderscheiding een oorkonde behoort en dat aantekening wordt gehouden in het ereboek. De mofdellen daarvan worden vastgesteld door het college.