Regeling vervallen per 01-01-2019

Regeling voor de Reizigers Advies Raad van de Vervoerregio Amsterdam

Geldend van 21-07-2017 t/m 31-12-2018 met terugwerkende kracht vanaf 01-01-2017

Intitulé

Regeling voor de Reizigers Advies Raad van de Vervoerregio Amsterdam

Artikel 1 Reizigers Advies Raad

Er is een Reizigers Advies Raad, hierna te noemen RAR, voor de Vervoerregio Amsterdam, hierna te noemen Vervoerregio.

Artikel 2 Taak

 • 1. De RAR overlegt periodiek met vertegenwoordigers van of namens het Dagelijks Bestuur als opdrachtgever voor het openbaar vervoer en met de verschillende vervoerders als opdrachtnemers voor het openbaar vervoer.

 • 2. De RAR wordt periodiek maar tenminste eenmaal per jaar advies gevraagd over beleids- en strategische voornemens die betrekking hebben op het openbaar vervoer in het gebied van de Vervoerregio en op de door de concessieverlener daaraan te verbinden voorschriften.

 • 3. De RAR wordt periodiek en tenminste eenmaal per jaar geïnformeerd over de door de concessieverlener voorgenomen maatregelen of resultaten die effect hebben op de belangen van de reiziger.

 • 4. De RAR wordt periodiek geïnformeerd over de door een van de aan de Vervoerregio verbonden gemeenten voorgenomen maatregelen die effect hebben op de uitvoering van het openbaar vervoer.

 • 5. De RAR wordt periodiek en tenminste eenmaal per jaar geïnformeerd over de door een van de concessiehouders voorgenomen maatregelen of resultaten die van invloed zijn op de uitvoering van het openbaar vervoer.

 • 6. De RAR kan daarnaast ook ongevraagd advies uitbrengen over maatregelen die de belangen van de reizigers in het openbaar vervoer raken of dienen.

Artikel 3

 • 1. Het Dagelijks Bestuur legt voorstellen voor Programma’s van Eisen voor uit te geven openbaar vervoer concessies, de voorwaarden aan de lijnvoering en dienstregeling, een wijziging daarvan, de uitgangspunten voor het tarievenbeleid, de eisen ten aanzien van de toegankelijkheid en de sociale veiligheid, of de functie van het openbaar vervoer in advies voor aan de vergadering van de RAR.

 • 2. Deze adviesaanvragen worden tenminste 6 weken, voorafgaand aan de vergadering van het Dagelijks Bestuur waarin besluitvorming moet plaatsvinden, schriftelijk voorgelegd aan de RAR.

 • 3. De RAR brengt uiterlijk 4 weken na ontvangst van een daartoe strekkend verzoek advies uit aan het Dagelijks Bestuur.

 • 4. Indien de RAR schriftelijk een positief advies geeft over (de voorstellen tot wijziging van) het Programma van Eisen, stelt het Dagelijks Bestuur het voorstel vast.

 • 5. Wanneer het Dagelijks Bestuur voornemens is het advies van de RAR geheel of gedeeltelijk niet over te nemen, maakt het Dagelijks Bestuur dat met redenen omkleed binnen een termijn van 2 weken schriftelijk kenbaar aan de voorzitter van de RAR.

Artikel 4 Samenstelling

 • 1. De RAR bestaat uit vertegenwoordigers van reizigers consumentenorganisaties.

 • 2. Deze organisaties dienen rechtspersoonlijkheid te bezitten en krachtens hun statutaire doelstellingen of hun feitelijke werkzaamheden de belangen van de reizigers in het openbaar vervoer te behartigen.

 • 3. De RAR kan worden aangevuld met leden uit organisaties, zonder expliciete openbaar vervoerdoelstelling, indien het Dagelijks Bestuur van mening is dat zij een nuttige bijdrage kunnen leveren aan de taak van de RAR.

 • 4. Onder de in lid 2 bedoelde consumentenorganisaties vallen Rover en de vereniging Stadsvervoerbelang.

 • 5. Onder de in lid 3 bedoelde organisaties worden in ieder geval gerekend de Samenwerkende Bonden van Ouderen in Noord Holland (SBO NH); de Algemene Nederlandse Bond van Ouderen (ANBO); de Landelijke Studenten Vakbond (ASVA); de Cliëntenraad Amsterdam (voorheen SGOA), de Kamer van Koophandel en de Fietsersbond.

 • 6. Onder Rover, de Vereniging Stadsvervoerbelang en de ouderen bonden (SBO NH en de ANBO) vaardigen elk vier vertegenwoordigers af (één voor elk concessiedeelgebied) en twee plaatsvervangers. De overige organisaties vaardigen elk twee vertegenwoordigers af en één plaatsvervanger.

Artikel 5 Voordracht, benoeming, schorsing en ontslag

 • 1. De organisaties dragen uit hun ledenbestand leden en plaatsvervangend leden voor en kunnen deze ook tussentijds vervangen.

 • 2. In de voordracht wordt aangegeven welke leeftijd en achtergrond, welke motivatie en binding het voorgedragen lid of plaatsvervangend lid heeft met het openbaar vervoer.

 • 3. In de voordracht wordt ook aangegeven voor of namens welk van de vier concessiegebieden het lid of plaatsvervangend lid bij voorkeur zal optreden.

 • 4. Het Dagelijks Bestuur benoemt de leden van de RAR.

 • 5. De benoeming geschiedt voor een periode van maximaal vier jaar.

 • 6. De leden kunnen voor een aansluitende periode van maximaal vier jaar worden herbenoemd.

 • 7. De leden van de RAR worden door het Dagelijks Bestuur geschorst of ontslagen. Dit zal niet eerder gebeuren dan na overleg met de desbetreffende (consumenten)organisatie. Als reden voor ontslag kan worden aangevoerd het afwezig zijn bij meer dan 20% van de vergaderingen in een kalenderjaar.

 • 8. De concessiehouder is uitgezonderd van het lidmaatschappij van de RAR.

Artikel 6 Voorzitter

 • 1. De voorzitter van de RAR wordt door het Dagelijks Bestuur benoemd, geschorst of ontslagen.

 • 2. De voorzitter is onafhankelijk.

 • 3. De benoeming geschiedt voor een periode van maximaal vier jaar.

 • 4. De voorzitter kan éénmaal worden herbenoemd, slechts om zwaarwegende redenen kan hiervan worden afgeweken.

 • 5. De RAR wijst uit zijn midden een plaatsvervangend voorzitter aan.

Artikel 7 Secretaris

 • 1. Het Dagelijks Bestuur benoemt een secretaris, draagt zorg voor voldoende administratieve ondersteuning en beheert de met de werkzaamheden van de RAR samenhangende bescheiden.

 • 2. De secretaris is geen lid van de RAR.

 • 3. De secretaris heeft een adviserende taak naar de voorzitter en leden van de RAR.

 • 4. De secretaris is belast met het voorbereiden van de vergaderingen, het opstellen en uitvoeren van besluiten en adviezen van de RAR.

Artikel 8 Werkgroepen

De RAR kan voor specifieke onderwerpen en/of deelbelangen werkgroepen instellen. Van deze werkgroepen kunnen ook niet–leden van de RAR deel uit maken.

Artikel 9 Huishoudelijk reglement

Met in achtneming van de bepalingen van dit besluit, de Wp2000 en het Bp2000 regelt de RAR naar eigen inzicht haar werkzaamheden. De RAR stelt hiertoe een huishoudelijk reglement vast.

Artikel 10 Kosten en onkostenvergoeding

 • 1. De kosten die voor het functioneren van de RAR noodzakelijk zijn, komen ten laste van de voor het openbaar vervoer beschikbaar gestelde middelen. Het Dagelijks Bestuur stelt jaarlijks het werkbudget voor de RAR vast.

 • 2. Voor het bijwonen van de vergaderingen van de RAR ontvangen de leden en voorzitter een vergoeding.

 • 3. De vergoeding voor de leden bedraagt 100% van het bedrag dat voor een gemeente in klasse 6 is vermeld in de tabel IV, behorend bij het Koninklijk Besluit van 22 maart 1994 over regels betreffende de rechtspositie van raads- en commissieleden. De jaarlijkse herziening van dit bedrag aan de hand van het indexcijfer CAO lonen overheid wordt gevolgd.

 • 4. De vergoeding voor de voorzitter komt in overleg tussen de beoogd voorzitter en het Dagelijks Bestuur tot stand. Voor de jaarlijkse herziening wordt dezelfde werkwijze gevolgd als voor de leden.

 • 5. Het bijwonen van de vergadering blijkt uit het tekenen van de presentielijst en wordt als zodanig aangemerkt indien de vergadering voor tenminste drie vierde deel is bijgewoond.

 • 6. De vergoeding wordt elk half jaar uitbetaald.

 • 7. De reiskosten van de leden voor het bijwonen van de vergaderingen worden volledig vergoed op basis van ingediende declaraties en bij reizen met de trein op basis van het tarief 2e klasse.

 • 8. De kosten van het gebruik van een eigen auto ten behoeve van reizen worden vergoed op basis van de Reisregeling.

Artikel 11 Citeertitel

Dit besluit wordt aangehaald als: “Regeling voor de Reizigers Advies Raad van de Vervoerregio Amsterdam - 2010”.