Uitvoeringsbesluit verbod alcoholhoudende dranken 3 september 2002

Geldend van 01-01-2002 t/m heden

Intitulé

Uitvoeringsbesluit verbod alcoholhoudende dranken 3 september 2002

Burgemeester en wethouders van de gemeente Moerdijk,

Gezien het feit dat artikel 2.4.8 van de Algemene Plaatselijke Verordening voor de gemeente Moerdijk bepaalt dat burgemeester en wethouders gebieden aan kunnen wijzen die deel uitmaken van een weg, waarop het verboden is om alcoholhoudende drank te nuttigen, of aangebroken flessen, blikjes en dergelijke met alcoholhoudende drank bij zich te hebben.

Overwegende,

Dat het in verband met de openbare orde en het voorkomen/beperken van overlast, op verzoek van de politie team Moerdijk, in de kernen van de gemeente Moerdijk gewenst is dat gebieden worden aangewezen zoals bedoeld in artikel 2.4.8.

B E S L U I T E N :

  • 1. Te bepalen dat het verboden is op de weg, die deel uitmaakt van de bebouwde kom, alcoholhoudende drank te nuttigen of aangebroken flessen, blikjes en dergelijke met alcoholhoudende drank bij zich te hebben;

  • 2. De in artikel 2.4.8, lid 2 bepaalde gevallen uit te zonderen van deze regeling; alsmede het in punt 1 genoemd verboden gebruik of bezit tijdens buurtfeesten, buurtbarbecues en andere evenementen in de bebouwde kom.

  • 3. Deze regeling in werking te doen treden met ingang van de dag na bekendmaking in het gemeenteblad “de Moerdijkse Bode”.

Ondertekening

Aldus vastgesteld in de vergadering van burgemeester en wethouders van 3 september 2002.