Besluit van de verenigde vergadering van het waterschap Hollandse Delta houdende het peil in het bemalingsgebied Kanaal door Voorne

Geldend van 23-06-2015 t/m heden

Intitulé

Peilbesluit Kanaal door Voorne

DE VERENIGDE VERGADERING VAN WATERSCHAP HOLLANDSE DELTA,

op voordracht van dijkgraaf en heemraden van waterschap Hollandse Delta d.d. 14-4-2015;

gelezen het advies van de commissie Water van 4-5-2015;

overwegende dat:

 • -

  op laste van de rechtelijke uitspraak van de rechtbank te Rotterdam van 15 september 2011, voor Peilgebied 27A een nieuw peilbesluit moet worden opgesteld;

 • -

  voor de effectuering van het peilbesluit Peilgebied 27A werkzaamheden zijn voorzien;

 • -

  de vastgestelde ontwerp peilbesluiten na tijdig voorafgaande openbare bekendmaking volgens artikel 4.4 van de Waterverordening Zuid-Holland gedurende 6 weken, te weten vanaf maandag 24 november 2014, voor een ieder ter inzage hebben gelegen;

 • -

  ten tijde van de ter inzage legging geen zienswijze op het vastgestelde ontwerp peilbesluit Kanaal door Voorne, aan het waterschap kenbaar is gemaakt;

 • -

  ten tijde van de ter inzage legging 1 zienswijze op het vastgestelde ontwerp peilbesluit Peilgebied 27A, aan het waterschap kenbaar is gemaakt;

 • -

  de ingebrachte zienswijze niet heeft geleidt tot aanpassing van het peilbesluit Peilgebied 27A.

gelet op:

 • -

  artikel 84 Waterschapswet;

 • -

  artikel 5.2 Waterwet;

 • -

  de nota "Peilbesluiten bij Waterschap Holandse Delta 2013';

 • -

  het reglement van bestuur van het waterschap Hollandse Delta;

 • -

  artikel 4.2 tot en met 4.4 Waterverordening Zuid-Holland.

BESLUIT:

 • - De vigerende peilbesluiten Kanaal door Voorne en Oud- en Nieuwe Reijerwaard (onderdeel peilgebied 27A) in te trekken.

 • - De 'nota van beantwoording zienswijze aangaande het peilbesluit Peilgebied 27A' vast te stellen.

 • - De peilbesluiten 'Kanaal door Voorne' en 'Peilgebied 27A' inclusief de daarbij behorende toelichtingen en waterstaatkundige kaarten, na advisering van de Commissie Water, vast te stellen met de navolgende peilen:

  foto

Ondertekening

Ridderkerk, 21 mei 2015
De Verenigde Vergadering voornoemd,
secretaris-directeur, dijkgraaf,
drs. A.A. van Vliet. ing. J.M. Geluk.

Bijlage 1 Gebiedsanalyse Kanaal door Voorne

Gebiedsanalyse Kanaal door Voorne

Bijlage 2 Peilbesluit Kanaal door Voorne

Peilbesluit Kanaal door Voorne

Bijlage 3 Kaart 1 Vigerende waterstaatkundige situatie

Kaart 1 Vigerende waterstaatkundige situatie

Bijlage 4 Kaart 2 AGOR waterstaatkundige situatie

Kaart 2 AGOR waterstaatkundige situatie

Bijlage 5 Kaart 3 AGOR OGOR GGOR algemene ecologie

Kaart 3 AGOR OGOR GGOR algemene ecologie

Bijlage 6 Kaart 4 Bodemkaart en grondgebruik

Kaart 4 Bodemkaart en grondgebruik

Bijlage 7 Kaart 5 Maaiveldhoogten

Kaart 5 Maaiveldhoogten

Bijlage 8 Kaart 6 Nieuwe waterstaatkundige situatie

Kaart 6 Nieuwe waterstaatkundige situatie

Bijlage 9 VV vaststelling peilbesluit Kanaal door Voorne

VV vaststelling peilbesluit Kanaal door Voorne