Besluit van de verenigde vergadering van het waterschap Hollandse Delta houdende het peil in het peilgebied Pernis

Geldend van 28-06-2016 t/m heden

Intitulé

Peilbesluit Pernis

DE VERENIGDE VERGADERING VAN WATERSCHAP HOLLANDSE DELTA,

op voordracht van dijkgraaf en heemraden van waterschap Hollandse Delta d.d. 19-4-2016;

gehoord het advies van de commissie Water van 9-5-2016;

overwegende dat:

 • -

  het vastgestelde ontwerp peilbesluit na tijdig voorafgaande openbare bekendmaking volgens artikel 4.4 van de Waterverordening Zuid-Holland gedurende 6 weken, te weten vanaf 11 december 2015 tot en met 22 januari 2016, voor een ieder ter inzage heeft gelegen;

 • -

  ten tijde van de ter inzage legging geen zienswijzen op het vastgestelde ontwerp peilbesluit Pernis aan het waterschap kenbaar zijn gemaakt;

gelet op:

 • -

  artikel 77 Waterschapswet;

 • -

  artikel 84 Waterschapswet;

 • -

  artikel 5.2 Waterwet;

 • -

  de nota 'Peilbesluiten bij waterschap Hollandse Delta 2013';

 • -

  het reglement van bestuur van het waterschap Hollandse Delta;

 • -

  artikel 4.2 tot en met 4.4 Waterverordening Zuid-Holland.

BESLUIT:

 • 1. het vigerende peilbesluit Pernis in te trekken;

 • 2. peilbesluit Pernis inclusief de daarbij behorende toelichting en waterstaatkundige kaarten vast te stellen met de onderstaande peilen en een beheersmarge van +/- 10 cm.

  foto

Ondertekening

Ridderkerk, 26 mei 2016
De Verenigde Vergadering voornoemd,
secretaris-directeur, dijkgraaf,
drs. A.A. van Vliet. ing. J.M. Geluk.

Bijlage 1 Peilbesluit Pernis

Peilbesluit Pernis

Bijlage 2 Gebiedsanalyse Pernis

Gebiedsanalyse

Bijlage 3 Besluit VV Vaststelling peilbesluit

Besluit VV Vaststelling peilbesluit

Bijlage 4 Waterstaatkundige kaart (oud)

Waterstaatkundige kaart (oud)

Bijlage 5 Waterstaatkundige kaart (nieuw)

Waterstaatkundige kaart (nieuw)

Bijlage 6 AGOR - Waterstaatkundige situatie

AGOR - Waterstaatkundige situatie

Bijlage 7 AGOR - algemene ecologie en landbouw

AGOR - algemene ecologie en landbouw

Bijlage 8 OGOR - algemene ecologie en landbouw

OGOR - algemene ecologie en landbouw

Bijlage 9 GGOR - algemene ecologie en landbouw

GGOR - algemene ecologie en landbouw

Bijlage 10 Bodemkaart en grondgebruik

Bodemkaart en grondgebruik