Besluit van de verenigde vergadering van het waterschap Hollandse Delta houdende het peil in het peilgebied Develsluis en Slobbenoord

Geldend van 14-10-2016 t/m heden

Intitulé

Peilbesluit Develsluis en Slobbenoord

DE VERENIGDE VERGADERING VAN WATERSCHAP HOLLANDSE DELTA,

op voordracht van dijkgraaf en heemraden van waterschap Hollandse Delta d.d. 23 augustus 2016;

gehoord het advies van de commissie Water van 12-9-2016;

overwegende dat:

 • -

  het vastgestelde ontwerp peilbesluit na tijdig voorafgaande openbare bekendmaking volgens artikel 4.4 van de Waterverordening Zuid-Holland gedurende 6 weken, te weten van 22 april tot en met 3 juni 2016, voor een ieder ter inzage heeft gelegen;

 • -

  ten tijde van de ter inzage legging geen zienswijzen op het vastgestelde ontwerp peilbesluit Develsluis en Slobbenoord aan het waterschap kenbaar zijn gemaakt;

gelet op:

 • -

  artikel 77 Waterschapswet;

 • -

  artikel 5.2 Waterwet;

 • -

  de nota 'Peilbesluiten bij waterschap Hollandse Delta 2013';

 • -

  het reglement van bestuur van het waterschap Hollandse Delta;

 • -

  artikel 4.2 tot en met 4.4 Waterverordening Zuid-Holland,

 • -

  artikel 77 Waterschapswet;

BESLUIT:

 • - het vigerende peilbesluit Develsluis en Slobbenoord in te trekken;

 • - peilbesluit Develsluis en Slobbenoord inclusief de daarbij behorende toelichting en waterstaatkundige kaarten vast te stellen met de onderstaande peilen en een beheermarge van +/- 10 cm.

  foto

Ondertekening

Ridderkerk, 29 september 2016
De Verenigde Vergadering voornoemd,
secretaris-directeur, dijkgraaf,
drs. A.A. van Vliet. ing. J.M. Geluk.

Bijlage 1 Peilbesluit Develsluis Slobbenoord

Peilbesluit Develsluis Slobbenoord

Bijlage 2 Gebiedsanalyse Develsluis Slobbenoord

Gebiedsanalyse Develsluit Slobbenoord

Bijlage 3 VV vaststellingsbesluit peilbesluit Develsluit en Slobbenoord

VV vaststellingsbesluit peilbesluit Develsluis en Slobbenoord

Bijlage 4 Kaart 1 Vigerende waterstaatkundige situatie

Kaart 1 Vigerende waterstaatkundige situatie

Bijlage 5 Kaart 2 AGOR - waterstaatkundige situatie

Kaart 2 AGOR- waterstaatkundige situatie

Bijlage 6 Kaart 3 AGOR - algemene ecologie en landbouw

Kaart 3 AGOR - algemene ecologie en landbouw

Bijlage 7 Kaart 4 Bodemkaart en grondgebruik

Kaart 4 Bodemkaart en grondgebruik

Bijlage 8 Kaart 5 Nieuwe waterstaatkundige situatie

Kaart 5 Nieuwe waterstaatkundige situatie