Besluit van de verenigde vergadering van het waterschap Hollandse Delta houdende het peil in het peilgebied IJsselmonde-Oost

Geldend van 26-10-2010 t/m heden

Intitulé

Peilbesluit IJsselmonde-Oost

DE VERENIGDE VERGADERING VAN WATERSCHAP HOLLANDSE DELTA;

op voordracht van dijkgraaf en heemraden van waterschap Hollandse Delta d.d. 19 augustus 2010;

gezien het advies van de commissie Waterhuishouding en Waterzuivering van 22 juli 2010;

overwegende dat:

 • -

  de geldigheidsduur van het tien jaar voor de vigerende peilbesluiten Oost-IJsselmonde, Oud- en Nieuw Reijerwaard, Zwet, Zwijndrechtse Waard en Ambacht en Vrouwgelenhoek is verlopen of binnenkort verloopt;

 • -

  de vastgestelde ontwerp peilbesluiten na tijdig voorafgaande openbare bekendmaking volgens artikel 4.4 van de Waterverordening Zuid-Holland gedurende 6 weken, te weten vanaf 17 mei 2010, voor een ieder ter inzage hebben gelegen;

 • -

  er zijn ten tijde van de ter inzage legging verschillende zienswijzen op de vastgestelde ontwerp peilbesluiten, inclusief peilafwijkingen, aan het waterschap kenbaar gemaakt.

gelet op:

 • -

  artikel 77 Waterschapswet;

 • -

  artikel 5.3 Waterwet;

 • -

  het reglement van bestuur van het waterschap Hollandse Delta;

 • -

  artikel 4.2 tot en met 4.5 Waterverordening Zuid-Holland;

BESLUIT:

 • 1. De vigerende peilbesluiten Oost-IJsselmonde, Oud- en Nieuw Reijerwaard, Zwet, Zwijndrechtse Waard en Ambacht en Vrouwgelenhoek in te trekken.

 • 2. De 'nota van beantwoording zienswijzen aangaande de peilbesluiten Zwijndrechtse Waard en IJsselmonde-Oost' vast te stellen.

 • 3. De peilbesluiten van de Zwijndrechtse Waard en IJsselmonde-Oost, na advisering van de Commissie Water, vast te stellen, inclusief de daarbij behorende toelichtingen, waterstaatkundige kaarten en inclusief de 'nota van beantwoording zienswijzen aangaande de peilbesluiten Zwijndrechtse Waard en IJsselmonde-Oost', met de navolgende peilen:

  foto

  foto

Ondertekening

Ridderkerk, 23 september 2010.
De Verenigde Vergadering voornoemd,
secretaris-directeur, dijkgraaf,
drs. A.A. van Vliet. ing. J.M. Geluk.

Bijlage 1 Peilbesluit IJsselmonde-Oost

Peilbesluit IJsselmonde-Oost

Bijlage 2 Toetsing peilafwijkingen

Toetsing peilafwijkingen

Bijlage 3 Besluit Verenigde Vergadering

Besluit Verenigde Vergadering

Bijlage 4 Vigerend IJsselmonder-Oost

Vigerend IJsselmonde-Oost

Bijlage 5 Waterhuishouding IJsselmonde-Oost

Waterhuishouding IJsselmonde-Oost

Bijlage 6 Grondgebruik IJsselmonde-Oost

Grondgebruik IJsselmonde-Oost

Bijlage 7 Streekplan IJsselmonde-Oost

Streekplan IJsselmonde-Oost

Bijlage 8 Bodem IJsselmonde-Oost

Bodem IJsselmonde-Oost

Bijlage 9 Cultuur en architectuur IJsselmonde-Oost

Cultuur en architectuur IJsselmonde-Oost

Bijlage 10 Maaiveldhoogte IJsselmonde-Oost

Maaiveldhoogte IJsselmonde-Oost

Bijlage 11 Drooglegging IJsselmonde-Oost

Drooglegging IJsselmonde-Oost

Bijlage 12 OGOR optimale draindiepte IJsselmonde-Oost

OGOR Optimale draindiepte IJsselmonde-Oost

Bijlage 13 OGOR Optimaal peil IJsselmonde-Oost

OGOR Optimaal peil IJsselmonde-Oost

Bijlage 14 Kaart nieuwe waterstaatkundige situatie

Kaart nieuwe waterstaatkundige situatie

Bijlage 15 Kaart toetsing peilafwijkingen

Kaart toetsing peilafwijkingen

Bijlage 16 Peilbesluit Oud- en Nieuw Reijerwaard

Peilbesluit Oud- en Nieuw Reijerwaard

Bijlage 17 Peilbesluit Oud- en Nieuw Reijerwaard vaststelling vv

Peilbesluit Oud- en Nieuw Reijerwaard vaststelling vv

Bijlage 18 Peilbesluit Oud- en Nieuw Reijerwaard goedkeuring gs

Peilbesluit Oud- en Nieuw Reijerwaard goedkeuring gs

Bijlage 19 Bodemkaart Oud- en Nieuw Reijerwaard

Bodemkaart Oud- en Nieuw Reijerwaard

Bijlage 20 Cultuurkaart Oud- en Nieuw Reijerwaard

Cultuurkaart Oud- en Nieuw Reijerwaard

Bijlage 21 Hoogtekaart Oud- en Nieuw Reijerwaard

Hoogtekaart Oud- en Nieuw Reijerwaard

Bijlage 22 Planologische kaart Oud- en Nieuw Reijerwaard

Planologische kaart Oud- en Nieuw Reijerwaard

Bijlage 23 Waterstaatkundige kaart Oud- en Nieuw Reijerwaard

Waterstaatkundige kaart Oud- en Nieuw Reijerwaard