Besluit van de verenigde vergadering van het waterschap Hollandse Delta houdende het peil in het peilgebied Reijerwaard-Oost

Geldend van 05-10-2007 t/m heden

Intitulé

Peilbesluit Reijerwaard-Oost

DE VERENIGDE VERGADERING VAN WATERSCHAP HOLLANDSE DELTA;

op voordracht van dijkgraaf en heemraden van waterschap Hollandse Delta d.d. 28 augustus 2007;

gezien het advies van de commissie Waterhuishouding en Waterzuivering van 10 september 2007;

overwegende dat:

 • -

  de geldigheidsduur van 10 jaar voor de vigerende peilbesluiten Donkersloot De Gorzen, Crezeepolder en Voorne-oost is verlopen;

 • -

  herziening van peilbesluit Rozenburg noodzakelijk is. Dit ten aanzien van de uitvoeringsproblemen bij het realiseren van de voorgestelde peilen zoals gesteld in het peilbesluit Rozenburg van 19 september 2003;

 • -

  de vastgestelde ontwerp peilbesluiten na tijdig voorafgaande openbare bekendmaking volgens de inspraakverordening waterschap Hollandse Delta gedurende 6 weken, te weten vanaf 11 juni 2007 tot en met 20 juli 2007, op de daartoe in deze verordening aangewezen plaatsen en via internet voor een ieder ter inzage heeft gelegen;

 • -

  er in de periode van 11 juni 2007 tot en met 20 juli 2007 enkele zienswijzen aan het waterschap kenbaar zijn gemaakt en die hebben geleid tot aanpassingen in de ontwerp peilbesluiten.

gelet op:

 • -

  artikel 16 van de Wet op de waterhuishouding;

 • -

  hoofdstuk 4, artikel 12 en volgende en hoofdstuk 6, artikel 19 t/m 22 van de Verordening Waterbeheer Zuid-Holland;

 • -

  artikel 77 en 79 van de Waterschapswet;

 • -

  het Reglement voor het waterschap Hollandse Delta;

 • -

  de Inspraakverordening waterschap Hollandse Delta 2005.

BESLUIT:

 • - Het peilbesluit Donkersloot, vastgesteld door de Verenigde Vergadering van het voormalige waterschap IJsselmonde d.d. 14 oktober 1993 en goedgekeurd door de Gedeputeerde Staten van de provincie Zuid-Holland op 16 juni 1994 bij besluit nr. DWM/76878, in te trekken;

 • - Het peilbesluit De Gorzen, vastgesteld door de Verenigde Vergadering van het voormalige waterschap IJsselmonde d.d. 26 maart 1992 en goedgekeurd door de Gedeputeerde Staten van de provincie Zuid-Holland op 30 november 1992 bij besluit nr. DWM/38821, in te trekken;

 • - Het peilbesluit Crezeepolder, vastgesteld door de Verenigde Vergadering van het voormalige waterschap IJsselmonde d.d. 14 oktober 1993 en goedgekeurd door de Gedeputeerde Staten van de provincie Zuid-Holland op 16 juni 1994 bij besluit nr. DWM/64273, in te trekken;

 • - Het peilbesluit Rozenburg, vastgesteld door de Verenigde Vergadering van het voormalige waterschap De Brielse Dijkring d.d. 19 september 2003 en goedgekeurd door de Gedeputeerde Staten van de provincie Zuid-Holland op 5 december 2003 bij besluit nr. DGWM/2003/13826, in te trekken;

 • - Het peilbesluit Voorne-Oost, vastgesteld door de Verenigde Vergadering van het voormalige waterschap De Brielse Dijkring d.d. 23 september 1994 en goedgekeurd door de Gedeputeerde Staten van de provincie Zuid-Holland op 29 maart 1995 bij besluit nr. DWM/84615, in te trekken;

 • - Vaststellen van de bij dit besluit behorende behandelde zienswijzen;

 • - Vaststellen van de peilbesluiten Reijerwaard-oost, Rozenburg en Voorneoost met de navolgende peilen:

  foto

  foto

 • - De peilbesluiten treden in werking op vrijdag 5 oktober 2007.

Ondertekening

Dordrecht, 27 september 2007.
De Verenigde Vergadering voornoemd,
secretaris, dijkgraaf,
mr. J.B. van Gerdingen. ing. J.M. Geluk.

Bijlage 1 Vaststelling VV peilbesluit Reijerwaard-Oost

Vaststelling VV peilbesluit Reijerwaard-Oost

Bijlage 2 Goedkeuring GS peilbesluit Reijerwaard-Oost

Goedkeuring GS peilbesluit Reijerwaard-Oost

Bijlage 3 Peilbesluit Reijerwaar-Oost

Peilbesluit Reijerwaar-Oost

Bijlage 4 Waterstaatkundige kaart Reijerwaard-Oost

Waterstaatkundige kaart Reijerwaard-Oost

Bijlage 5 Maaiveldhoogtekaart Reijerwaard-Oost

Maaiveldhoogtekaart Reijerwaard-Oost

Bijlage 6 Droogleggingskaart Reijerwaard-Oost

Droogleggingskaart Reijerwaard-Oost

Bijlage 7 Te droog te nat kaart Reijerwaard-Oost

Te droog te nat kaart Reijerwaard-Oost

Bijlage 8 Waterstaatkundige kaart Reijerwaard-Oost (nieuwe situatie)

Waterstaatkundige kaart Reijerwaard-Oost (nieuwe situatie)

Bijlage 9 Plankaart Reijerwaard-Oost

Plankaart Reijerwaard-Oost