Besluit van de verenigde vergadering van het waterschap Hollandse Delta houdende het peil in het peilgebied Cromstrijen West

Geldend van 01-06-2015 t/m heden

Intitulé

Peilbesluit Cromstrijen West

DE VERENIGDE VERGADERING VAN WATERSCHAP HOLLANDSE DELTA,

op voordracht van het college van Dijkgraaf en Heemraden van waterschap Hollandse Delta d.d. 21 mei 2015;

gelezen het advies van de commissie Water van 4-5-2015;

overwegende dat:

 • -

  Diverse peilbesluiten voor de Hoeksche Waard en voor het Eiland van Dordrecht herzien dienen te worden op basis van de Waterverordening Zuid-Holland;

 • -

  De ontwerppeilbesluiten Hoogezandse polder, Torensteepolder, Kuipersveer, Moerkerken, Munnikenland, St. Anthonypolder, Cromstrijen (oost en west) gelegen in de Hoeksche Waard en peilbesluit Eiland van Dordrecht Landelijk van 14 november 2014 tot 5 januari 2015 ter inzage hebben gelegen;

 • -

  Tijdens de ter inzageleggingsperiode geen zienswijzen op de ontwerppeilbesluiten kenbaar zijn gemaakt bij het waterschap.

Gelet op:

 • -

  artikel 84 Waterschapswet;

 • -

  artikel 5.2 van de Waterwet;

 • -

  de nota 'Peilbesluiten bij Waterschap Hollandse Delta 2013';

 • -

  het reglement van bestuur van het waterschap Hollandse Delta;

 • -

  artikel 4.2 tot en met 4.4 Waterverordening Zuid-Holland;

BESLUIT:

 • - De onderstaande vigerende peilbesluiten in te trekken:

  • -

   Hoogezandsepolder

  • -

   Torensteepolder

  • -

   Kuipersveer

  • -

   Moerkerken

  • -

   Munnikenland van Westmaas

  • -

   St. Anthonypolder

  • -

   Cromstrijen

  • -

   Johan Vis

  • -

   Noordbovenpolder

  • -

   Prinsenheuvel

  • -

   Staring

 • - De onderstaande peilbesluiten na advisering van de Commissie Water vast te stellen:

  • -

   Hoogezandsepolder

  • -

   Torensteepolder

  • -

   Kuipersveer

  • -

   Moerkerken

  • -

   Munnikenland

  • -

   St. Anthonypolder

  • -

   Cromstrijen West

  • -

   Cromstrijen Oost

  • -

   Eiland van Dordrecht Landelijk

 • - De in de onderstaande tabel weergegeven peilen behorende bij de genoemde peilbesluiten vast te stellen.

  foto

  foto

Ondertekening

Ridderkerk, 21 mei 2015
De Verenigde Vergadering voornoemd,
secretaris-directeur, dijkgraaf,
drs. A.A. van Vliet. ing. J.M. Geluk.

Bijlage 1 Peilbesluit Cromstrijen West

Peilbesluit Cromstrijen West

Bijlage 2 Vigerende waterstaatkundige situatie

Bijlage 1 Vigerende waterstaatkundige situatie

Bijlage 3 Praktijk waterstaatkundige situatie

Bijlage 3 Praktijk waterstaatkundige situatie

Bijlage 4 Nieuwe waterstaatkundige situatie

Bijalge 4 Nieuwe waterstaatkundige situatie

Bijlage 5 Maaiveldhoogten

Bijlage 5 Maaiveldhoogten

Bijlage 6 Drooglegging

Bijlage 6 Drooglegging

Bijlage 7 VV vaststellingsbesluit peilbesluit Cromstrijen West

VV vaststellingsbesluit peilbesluit Cromstrijen West