Besluit van de verenigde vergadering van het waterschap Hollandse Delta houdende het peil in het bemalingsgebied Leenheerenpolder

Geldend van 11-05-2018 t/m heden

Intitulé

Peilbesluit Leenheerenpolder

DE VERENIGDE VERGADERING VAN WATERSCHAP HOLLANDSE DELTA,

Op voordracht van Dijkgraaf en Heemraden van waterschap Hollandse Delta d.d. 27-10-2015;

gelezen het advies van de commissie Water van 9-11-2015;

overwegende dat:

 • -

  het vastgestelde ontwerp peilbesluit na tijdig voorafgaande openbare bekendmaking volgens artikel 4.4 van de Waterverordening Zuid-Holland gedurende 6 weken, te weten vanaf 16 juli 2015 t/m 27 augustus 2015, voor een ieder ter inzage heeft gelegen;

 • -

  er gedurende de terinzageleggingsperiode geen zienswijzen bij het waterschap zijn ingediend

gelet op:

 • -

  artikel 77 Waterschapswet;

 • -

  artikel 84 Waterschapswet;

 • -

  artikel 5.2 Waterwet;

 • -

  de nota 'Peilbesluiten bij waterschap Hollandse Delta 2013';

 • -

  het reglement van bestuur van het waterschap Hollandse Delta;

 • -

  artikel 4.2 tot en met 4.4 Waterverordening Zuid-Holland.

BESLUIT:

 • - Het vigerende peilbesluit 'Leenheerenpolder' in te trekken;

 • - Het peilbesluit 'Leenheerenpolder' inclusief de daarbij behorende gebiedsanalyse en waterstaatkundige kaarten, na advisering van de Commissie Water, vast te stellen met het navolgende peil:

  foto

Ondertekening

Ridderkerk, 26 november 2015
De Verenigde Vergadering voornoemd,
secretaris-directeur, dijkgraaf,
drs. A. A. van Vliet. ing. J.M. Geluk.

Bijlage 1 Peilbesluit Leenheerenpolder, 26 november 2015

Peilbesluit Leenheerenpolder, 26 november 2015

Bijlage 2 Vaststelling peilbesluit Leenheerenpolder 26 november 2015

Vaststelling peilbesluit Leenheerenpolder 16 november 2015

Bijlage 3 Gebiedsanalyse Leenheerenpolder

Gebiedsanalyse Leenheerenpolder

Bijlage 4 Vigerende waterstaatkundige situatie

Vigerende waterstaatkundige situatie

Bijlage 5 AGOR waterstaatkundige situatie Leenheerenpolder

AGOR waterstaatkundige situatie Leenheerenpolder

Bijlage 6 AGOR algemene ecologie en landbouw Leenheerenpolder

AGOR algemene ecologie en landbouw Leenheerenpolder

Bijlage 7 OGOR algemene ecologie en landbouw Leenheerenpolder

OGOR algemene ecologie en landbouw Leenheerenpolder

Bijlage 8 GGOR algemene ecologie en landbouw Leenheerenpolder

GGOR algemene ecologie en landbouw Leenheerenpolder

Bijlage 9 Bodemkaart en grondgebruik Leenheerenpolder

Bodemkaart en grondgebruik Leenheerenpolder

Bijlage 10 Maaiveldhoogten Leenheerenpolder

Maaiveldhoogten Leenheerenpolder

Bijlage 11 Drooglegging Leenheerenpolder

Drooglegging Leenheerenpolder

Bijlage 12 Nieuwe waterstaatkundige situatie

Nieuwe waterstaatkundige situatie