Besluit van de verenigde vergadering van het waterschap Hollandse Delta houdende het peil in het peilgebied De Eendragt

Geldend van 27-10-2015 t/m heden

Intitulé

Peilbesluit De Eendragt

DE VERENIGDE VERGADERING VAN WATERSCHAP HOLLANDSE DELTA,

op voordracht van dijkgraaf en heemraden van waterschap Hollandse Delta d.d. 18 augustus 2015;

gelezen het advies van de commissie Water van 7 september 2015;

overwegende dat:

 • -

  het vastgestelde ontwerp peilbesluit na tijdig voorafgaande openbare bekendmaking volgens artikel 4.4 van de Waterverordening Zuid-Holland gedurende 6 weken, te weten vanaf dinsdag 26 mei 2015, voor een ieder ter inzage heeft gelegen;

 • -

  ten tijde van de ter inzage legging i zienswijze op het vastgestelde ontwerp peilbesluit 'De Eendragt', aan het waterschap kenbaar is gemaakt;

 • -

  de ingebrachte zienswijze niet heeft geleidt tot aanpassing van het peilbesluit 'De Eendragt';

 • -

  voor de effectuering van het peilbesluit 'De Eendragt' werkzaamheden zijn voorzien;

 • -

  effectuering van de voorgestelde waterpeilen in de peilgebieden 2.1B, 2.IC, 2.6A, 2.6B en 2.7 pas kan plaatsvinden als de benodigde werkzaamheden zijn uitgevoerd.

gelet op:

 • -

  artikel 77 Waterschapswet;

 • -

  artikel 84 Waterschapswet;

 • -

  artikel 5.2 Waterwet;

 • -

  de nota 'Peilbesluiten bij waterschap Hollandse Delta 2013';

 • -

  het reglement van bestuur van het waterschap Hollandse Delta;

 • -

  artikel 4.2 tot en met 4.4 Waterverordening Zuid-Holland.

BESLUIT:

 • - Het vigerende peilbesluit 'De Eendragt' in te trekken;

 • - De 'nota van beantwoording zienswijze aangaande het peilbesluit De Eendragt' vast te stellen;

 • - Het peilbesluit'De Eendragt' inclusief de daarbij behorende toelichting en waterstaatkundige Kaarten vast te stellen met de navolgende peilen:

  foto

Ondertekening

Ridderkerk, 24 september 2015
De Verenigde Vergadering voornoemd,
secretaris-directeur, dijkgraaf,
drs. A.A. van Vliet. ing. J.M. Geluk.

Bijlage 1 Gebiedsanalyse De Eendragt

Gebiedsanalyse De Eendragt

Bijlage 2 Peilbesluit De Eendragt

Peilbesluit De Eendragt

Bijlage 3 Nota van beantwoording zienswijze aangaande peilbesluit De Eendragt

Nota van beantwoording zienswijze aangaande peilbesluit De Eendragt

Bijlage 4 VV besluit vaststelling peilbesluit De Eendragt B1502581

VV besluit vaststelling peilbesluit De Eendragt B1502581

Bijlage 5 Vigerende waterstaatkundige situatie (noordelijk deel)

Vigerende waterstaatkundige situatie (noordelijk deel)

Bijlage 6 Vigerende waterstaatkundige situatie (zuidelijk deel)

Vigerende waterstaatkundige situatie (zuidelijk deel)

Bijlage 7 AGOR waterstaatkundige situatie (noordelijk deel)

AGOR waterstaatkundige situatie (noordelijk deel)

Bijlage 8 AGOR waterstaatkundige situatie (zuidelijk deel)

AGOR waterstaatkundige situatie (zuidelijk deel)

Bijlage 9 AGOR algemene ecologie en landbouw

AGOR algemene ecologie en landbouw

Bijlage 10 OGOR algemene ecologie en landbouw

OGOR algemene ecologie en landbouw

Bijlage 11 GGOR algemene ecologie en landbouw

GGOR algemene ecologie en landbouw

Bijlage 12 Bodemkaart en grondgebruik

Bodemkaart en grondgebruik

Bijlage 13 Maaiveldhoogten

Maaiveldhoogten

Bijlage 14 Drooglegging

Drooglegging

Bijlage 15 Nieuwe waterstaatkundige situatie (noordelijk deel)

Nieuwe waterstaatkundige situatie (noordelijk deel)

Bijlage 16 Nieuwe waterstaatkundige situatie (zuidelijk deel)

Nieuwe waterstaatkundige situatie (zuidelijk deel)