Besluit van de verenigde vergadering van het waterschap Hollandse Delta houdende het peil in het peilgebied Molenpolder

Geldend van 12-02-2010 t/m heden

Intitulé

Peilbesluit Molenpolder

DE VERENIGDE VERGADERING VAN WATERSCHAP HOLLANDSE DELTA;

op voordracht van dijkgraaf en heemraden van waterschap Hollandse Delta d.d. 18 augustus 2009;

gezien het advies van de commissie Waterhuishouding en Waterzuivering van 7 september 2009;

overwegende dat:

 • -

  De geldigheidsduur van 10 jaar voor de vigerende peilbesluiten Molenpolder en Westersepolder is verlopen;

 • -

  De geldigheidsduur van 10 jaar voor het vigerende peilbesluit Boezemloozende door Strijensas in december 2009 verloopt;

 • -

  De vastgestelde ontwerp peilbesluiten na tijdig voorafgaande openbare bekendmaking volgens de inspraakverordening waterschap Hollandse Delta gedurende 6 weken, te weten vanaf 10 juni tot en met 21 juli 2009, op de daartoe in deze verordening aangewezen plaatsen en via internet voor een ieder ter inzage heeft gelegen;

 • -

  Er is in de periode van de ter inzage legging een zienswijze voor het peilbesluit Westersepolder aan het waterschap Hollandse Delta kenbaar gemaakt. In de bijlage "nota van beantwoording zienswijze aangaande peilbesluit Westersepolder" gemotiveerd wordt geconcludeerd deze zienswijze niet over te nemen.

gelet op:

 • -

  artikel 77 Waterschapswet;

 • -

  artikel 16 van de Wet op de waterhuishouding;

 • -

  het Reglement van bestuur voor het waterschap Hollandse Delta;

 • -

  artikel 14 - 19 van de Verordening Waterbeheer Zuid-Holland 2007;

B E S L U I T :

 • 3. De vigerende peilbesluiten Molenpolder, Westersepolder en Boezemloozende door Strijensas in te trekken.

 • 4. De nota van beantwoording zienswijze aangaande peilbesluit Westersepolder vast te stellen.

 • 2. De peilbesluiten Molenpolder, Westersepolder en Boezemloozende door Strijensas, na advisering van de Commissie Water, vast te stellen, inclusief de nota van beantwoording zienswijze aangaande peilbesluit Westersepolder, met de navolgende peilen:

  • -

   Peilbesluit Molenpolder:

   • o

    Peilbesluit 6.1, streefpeil NAP -1,00 m.

  • -

   Peilbesluit Westersepolder:

   • o

    Peilgebied 5.1, streefpeil NAP -1,30 m.

   • o

    Peilgebied 5.2, streefpeil NAP -1,10 m.

  • -

   Peilbesluit Boezemloozende door Strijensas:

   • o

    Peilgebied 19.1, streefpeil NAP -0,80 m.

Ondertekening

Ridderkerk, 24 September 2009.
De Verenigde Vergadering voornoemd,
secretaris-directeur, dijkgraaf,
drs. A.A. van Vliet. ing. J.M. Geluk.

Bijlage 1 Vaststelling VV peilbesluit Molenpolder

Vaststelling VV peilbesluit Molenpolder

Bijlage 2 Goedkeuring GS peilbesluit Molenpolder

Goedkeuring GS peilbesluit Molenpolder

Bijlage 3 Peilbesluit Molenpolder

Peilbesluit Molenpolder

Bijlage 4 Kaart 1Waterstaatskaart

Kaart 1 Waterstaatskaart

Bijlage 5 Kaart 2 Grondgebruik

Kaart 2 Grondgebruik

Bijlage 6 Kaart 3 Streekplan

Kaart 3 Streekplan

Bijlage 7 Kaart 4 Bestemmingsplan

Kaart 4 Bestemmingsplan

Bijlage 8 Kaart 5 Bodemkaart

Kaart 5 Bodemkaart

Bijlage 9 Kaart 6 Natuur

Kaart 6 Natuur

Bijlage 10 Kaart 7 Hoogtekaart

Kaart 7 Hoogtekaart

Bijlage 11 Kaart 8 Drooglegging

Kaart 8 Drooglegging

Bijlage 12 Kaart 9 Agor

Kaart 9 Agor

Bijlage 13 Kaart 10 Ogor

Kaart 10 Ogor

Bijlage 14 Kaart 11 Agor-Ogor

Kaart 11 Agor-Ogor

Bijlage 15 Kaart 12 Waterstaatskaart nieuwe situatie

Kaart 12 Waterstaatskaart nieuwe situatie