Verordening voor perdiodiek onderzoek door het college naar de doelmatigheid en doeltreffendheid van het door het college van de gemeente Valkenburg aan de Geul gevoerde bestuur

Geldend van 01-01-2004 t/m heden

Verordening Periodiek Onderzoek gemeente Valkenburg aan de Geul

De raad van de gemeente Valkenburg aan de Geul

gelet op artikel 213 a Gemeentewet

besluit vast te stellen:

Verordening voor periodiek onderzoek door het college naar de doelmatigheid en doeltreffendheid van het door het college van de gemeente Valkenburg aan de Geul gevoerde bestuur.

Artikel 1. Definities

In deze verordening wordt verstaan onder:

a.Doelmatigheid:

Mate waarin de gewenste prestaties en beoogde maatschappelijke effecten worden gerealiseerd met een zo beperkt mogelijke inzet van middelen, en/of met de beschikbare middelen een optimaal resultaat is bereikt.

b.Doeltreffendheid:

Mate waarin de benoemde prestaties en geformuleerde maatschappelijke effecten van het beleid daadwerkelijk worden behaald.

Artikel 2. Objecten van onderzoek

 • 1. Het college bepaalt jaarlijks ten aanzien van welke organisatieonderdelen en/of ten aanzien van welke taken onderzoek naar de doelmatigheid van het door het college gevoerde bestuur zal worden gedaan.

 • 2. Het college onderzoekt gedurende elke zittingsperiode van de raad de doeltreffendheid van het ten aanzien van alle programma's gevoerde beleid alsmede de doeltreffendheid, wenselijkheid en actualiteit van de in de onderzochte programma's geformuleerde doelen en de maatschappelijke effecten.

Artikel 3. Onderzoeksplan

 • 1. Het college zendt ieder jaar een onderzoeksplan naar de raad betreffende de in het erop volgende jaar te verrichten interne onderzoeken als bedoeld in artikel 2.

 • 2. In het onderzoeksplan wordt per onderzoek globaal aangegeven:

  • a)

   de afweging die het college heeft gemaakt om het onderzoek te doen in relatie tot mogelijke andere onderzoeken aan de hand van het belang, de twijfel en het risico dat verbonden is aan de te onderzoeken taak;

  • b)

   het object van het onderzoek;

  • c)

   de reikwijdte van het onderzoek;

  • d)

   de onderzoeksmethode;

  • e)

   de doorlooptijd van het onderzoek;

  • f)

   de wijze van uitvoering van het onderzoek;

  • g)

   de waarborgen voor de onafhankelijkheid van de analyses, conclusies en aanbevelingen van het onderzoek.

 • 3. In het onderzoeksplan worden de kosten aangegeven alsmede welke budgetten in de begroting zijn opgenomen voor de uitvoering van de geplande onderzoeken.

Artikel 4. Voortgang onderzoeken

Het college rapporteert, in ieder geval jaarlijks, in een daartoe op te nemen onderzoeksparagraaf van de jaarrekening of op andere wijze tussentijds aan de raad over de voortgang van de onderzoeken als bedoeld in artikel 2 en de inzet van de bijbehorende onderzoeksbudgetten.

Artikel 5. Rapportage en plan van verbetering

 • 1. De uitkomsten van ieder onderzoek worden vastgelegd in een rapportage aan de raad.

 • 2. Op basis van de uitkomsten stelt het college, indien het dit nodig acht, een plan van verbetering op, dat in de rapportage aan de raad wordt opgenomen. Het college neemt op basis van het plan van verbetering organisatorische maatregelen.

 • 3. Indien het onderzoek als bedoeld in artikel 2 lid 2 aanleiding geeft tot het bijstellen of herformuleren van doelen en / of maatschappelijke effecten in enig programma, doet het college hiertoe een voorstel aan de raad gelijktijdig met het aanbieden van de rapportage als bedoeld in lid 1.

Artikel 6. Inwerkingtreding

Deze verordening treedt in werking met ingang van 1 januari 2004.

Artikel 7 Citeertitel

Deze verordening kan worden aangehaald als: "Verordening periodiek onderzoek gemeente Valkenburg aan de Geul".

Aldus vastgesteld in de vergadering van de raad van woensdag 16 december 2003.

De griffier, De voorzitter,