Besluit van de verenigde vergadering van het waterschap IJsselmonde houdende het peil in het bemalingsgebied IJsselmonde-West

Geldend van 01-11-2004 t/m heden

Intitulé

Peilbesluit IJsselmonde-West

De Verenigde Vergadering van het Waterschap IJsselmonde:

GELET OP:

 • -

  art. 16 van de Wet op de Waterhuishouding;

 • -

  het Reglement voor het Waterschap IJsselmonde;

 • -

  hoofdstuk 4, artikel 12 en volgende en hoofdstuk 6, artikel 19 t/m 22 van de verordening Waterbeheer Zuid-Holland 2002;

 • -

  de noodzaak tot het vaststellen van een peil van de waterstand in het bemalingsgebied IJsselmonde-West;

 • -

  het grondgebruik, de bodemopbouw, de archeologische en cultuurhistorie, de landschaps- en natuunvaarden, de maaiveldhoogte en maaivelddaling;

 • -

  de bij het integraalwaterbeheer betrokken belangen, zoals de waterkwaliteit, het watervolume met betrekking tot het peilbeheer het huidige peilbeheer te overwegen en vast te stellen;

 • -

  het vooroverleg dat is gevoerd met de bij de waterbeheersing betrokken belanghebbenden en instanties, waaronder de waterkwaliteitsbeheerder, de gemeente waarbinnen het bemalingsgebied is gelegen en de ingelanden, welke via de hoorzitting d.d 18 maart 2004 en de ter inzagelegging d.d. 3 mei 2004 tot en met 1 juni 2004 en het internet, gelegenheid hebben gehad van de overwegingen en het peilvoorstel kennis te nemen.

GELEZEN

 • -

  het adviesrapport van het college van dijkgraaf en heemraden d.d. 21 april 2004 ter vaststelling van het ontwerp-peilbesluit.

IN AANMERKING NEMENDE

 • -

  dat het ontwerp-peilbesluit na tijdige voorafgaande openbare bekendmaking volgens de 'inspraakverordening Waterschap IJsselmonde' gedurende 4 weken op de daartoe in deze verordening van het waterschap aangewezen plaats voor een ieder ter inzage heeft gelegen;

 • -

  dat tegen het ontwerp-besluit, dat voor een ieder ter inzage heeft gelegen en via internet te raadplegen was, geen zienswijzen zijn ingediend.

GEZIEN

het voorstel van dijkgraaf en heemraden van het Waterschap IJsselmonde d.d. 14 juli 2004

BESLUIT

 • I. de peilen van de waterstand in het bemalingsgebied IJsselmonde-West als volgt vast te stellen:

  foto foto

 • II. de bij dit besluit behorende rapportage waarin de bovengenoemde peilen en de onderbouwing nader is aangegeven (bijlage 1) vast te stellen.

 • III. te bepalen dat:

  • 1.

   dat dit besluit in werking treedt met ingang van de eerste werkdag van de maand volgende op de dag waarop het onherroepelijk geworden peilbesluit door dijkgraaf en heemraden bekend is gemaakt in een of meerdere in het beheersgebied verschijnende dag-, nieuws-, of advertentiebladen;

  • 2.

   dat voor de inwerktreding van dit besluit de voor een ieder afleesbare peilscha(a)l(en) is (zijn) geplaatst op de locatie(s) als aangegeven op de bij dit besluit behorende waterstaatkundige kaart.

Ondertekening

Aldus vastgesteld te Barendrecht in de Verenigde Vergadering van het Waterschap IJsselmonde, d.d. 6 oktober 2004.
de wnd. secretaris-directeur, de dijkgraaf,
drs. E.J. Kerkum-Hubregtse ing. T. Beishuizen

Bijlage 1 Peilbesluit IJsselmonde-West

Peilbesluit IJsselmonde-West

Bijlage 2 Droogleggingskaart IJsselmonde-West

Droogleggingskaart IJsselmonde-West

Bijlage 3 Hoogtekaart IJsselmonde-West

Hoogtekaart IJsselmonde-West

Bijlage 4 Te droog te nat kaart IJsselmonde-West

Te droog te nat kaart IJsselmonde-West

Bijlage 5 Waterstaatkundige kaart (oude situatie)

Waterstaatkundige kaart (oude situatie)

Bijlage 6 Waterstaatkundige kaart

Waterstaatkundige kaart