Besluit van de verenigde vergadering van het waterschap IJsselmonde houdende het peil in het bemalingsgebied Kreeksekade

Geldend van 01-11-2003 t/m heden

Intitulé

Peilbesluit Kreeksekade

De Verenigde Vergadering van het Waterschap IJsselmonde:

GELET OP:

 • -

  art. 16 van de Wet op de Waterhuishouding;

 • -

  het Reglement voor het Waterschap IJsselmonde;

 • -

  hoofdstuk 4, artikel 12 en volgende en hoofdstuk 6, artikel 19 t/m 22 van de verordening Waterbeheer Zuid-Holland 2002;

 • -

  de noodzaak tot het vaststellen van een peil van de waterstand in het bemalingsgebied in het peilbesluit Kreeksekade;

 • -

  het huidig en jarenlange gehanteerde peilbeheer;

 • -

  het grondgebruik, de bodemopbouw, de archeologische en cultuurhistorie, de landschaps- en natuurwaarden, de maaiveldhoogte en maaivelddaling;

 • -

  de bij het integraal waterbeheer betrokken belangen, zoals de waterkwaliteit, het watervolume met betrekking tot het peilbeheer het huidige peilbeheer te overwegen en vast te stellen;

 • -

  het vooroverleg dat is gevoerd met de bij de waterbeheersing betrokken belanghebbenden en instanties, waaronder de waterkwaliteitsbeheerder, de gemeente waarbinnen het bemalingsgebied is gelegen en de ingelanden, welke via de ter inzage legging d.d. 20 juni 2003 tot en met 17 juli 2003 en het internet, gelegenheid hebben gehad van de overwegingen en het peilvoorstel kennis te nemen.

GELEZEN

 • -

  het adviesrapport aan D&H d.d. 4 juni 2003 ter vaststelling van de ontwerp-peilbesluiten.

IN AANMERKING NEMENDE

 • -

  dat het ontwerp-peilbesluit na tijdige voorafgaande openbare bekendmaking volgens de 'inspraakverordening Waterschap IJsselmonde' gedurende 4 weken met ingang van d.d. 20 juni 2003 tot en met 17 juli 2003 op de daartoe in deze verordening van het waterschap aangewezen plaats voor een ieder ter inzage heeft gelegen;

 • -

  dat tegen het ontwerp-besluit, dat voor een ieder ter inzage heeft gelegen en via internet te raadplegen was, geen bezwaren zijn ingediend.

GEZIEN

het voorstel van dijkgraaf en heemraden van het Waterschap lJsselmonde d.d. 3 september 2003.

BESLUIT

 • I. de peilen van de waterstand in het bemalingsgebied Kreeksekade als volgt vast te stellen

  foto

 • II. de bij dit besluit behorende rapportage waarin de bovengenoemde peilen en de onderbouwing nader is aangegeven (bijlage 1) vast te stellen.

 • III. te bepalen:

  • 1.

   dat dit besluit in werking treedt met ingang van de eerste werkdag van de maand volgende op de dag waarop het onherroepelijk geworden peilbesiuit door dijkgraaf en heemraden bekend is gemaakt in een of meerdere in het beheersgebied verschijnende dag-, nieuws-, of advertentiebladen;

  • 2.

   dat voor de inwerktreding van dit besluit de voor een ieder afleesbare peilscha(a)l(en) is (zijn) geplaatst op de locatie(s) als aangegeven op de bij dit besluit behorende waterstaatkundige kaart.

Ondertekening

Aldus vastgesteld te Barendrecht in de Verenigde Vergadering van het Waterschap IJsselmonde, d.d. 8 oktober 2003.
de secretaris-directeur, de dijkgraaf,
ing. A. de Koning ing. T. Beishuizen

Bijlage 1 Peilbesluit Kreeksekade

Peilbesluit Kreeksekade

Bijlage 2 Droogleggingskaart Kreeksekade

Droogleggingskaart Kreeksekade

Bijlage 3 Hoogtekaart Kreeksekade

Hoogtekaart Kreeksekade

Bijlage 4 Overzicht bemalingsgebied Kreeksekade

Overzicht bemalingsgebied Kreeksekade

Bijlage 5 Waterstaatkundige kaart Kreeksekade

Waterstaatkundige kaart Kreeksekade