Besluit van de verenigde vergadering van het waterschap De Groote Waard houdende het peil in het bemalingsgebied Raepshille

Geldend van 01-01-2005 t/m heden

Intitulé

Peilbesluit Raepshille

De Verenigde Vergadering van het Waterschap De Groote Waard,

overwegende:

dat, gelet op het verstrijken van de herzieningstermijn van de op 15 februari 1990 door haar genomen besluit tot vaststelling van het peil in het bemalingsgebied van het gemaal Raepshille, het noodzakelijk is het peil in het bemalingsgebied te herzien en opnieuw vast te stellen;

dat bij herziening van het peil een afweging wordt gemaakt tussen alle bij de waterbehersing betrokken belangen en rekening wordt gehouden met de specifieke kenmerken van het gebied en dat de afweging wordt beschreven in de bij het peilbesluit behorende toelichting;

dat voorafgaand aan de vaststelling van het peilbesluit is geweest met de overige bij het waterbeheer en ruimtelijke ordening in het gebied betrokken overheden (provincie Zuid-Holland, gemeente Strijen en het Zuiveringschap Hollandse Eilanden en Waarden.

dat het ontwerppeilbesluit na tijdige voorafgaande openbare bekendmaking volgens de daardoor geldende voorschriften gedurende 4 weken op de daartoe in de Inspraakverordening van het waterschap De Groote Waard aangewezen locatie voor een ieder ter inzage heeft gelegen, en dat er geen zienswijzen zijn ingediend;

gelet op het bepaalde in:

de Wet op de Waterhuishouding, artikel 16;

de Waterschapswet, artikel 78;

de Verordening Waterbeheer Zuid-Holland, artikelen 32 en verder;

de Inspraakverordening van het waterschap De Groote Waard;

het Reglement van het Waterschap De Groote Waar;

besluit:

  • 1. het eerder door haar genomen besluit tot vaststelling van het piel in het bemalingsgebied in te trekken en

  • 2. het peil in het bemalingsgebied Raepshille opnieuw vast te stellen als volgt:

    foto één en ander als op de bij dit besluit behorende gewaarmerkte waterstaatkundige kaart is aangegeven.

Het onherroepelijk worden dan wel in werking treden van het peilbesluit wordt door het dagelijks bestuur bekengemaakt door het doen van een mededeling in dag-, nieuws- en advertentiebladen die in het beheersgebied verschijnen.

Ondertekening

Aldus vastgesteld te Klaaswaal, op 9 december 2004
De Verenigde Vergadering van het Waterschap De Groote Waard,
de secretaris/directeur, de waarnemend dijkgraaf,
J. Berkenbosch J. Zevenbergen

Bijlage 1 Peilbesluit Raepshille rapport

Peilbesluit Raepshille rapport

Bijlage 2 Peilbesluit Raepshille bijlagen

Peilbesluit Raepshille bijlagen

Bijlage 3 Kaarten behorende bij rapport Raepshille

Kaarten behorende bij rapport Raepshille

Bijlage 4 Nieuwe waterstaatkundige situatie Raepshille

Nieuwe waterstaatkundige situatie Raepshille