Besluit van de verenigde vergadering van het waterschap De Groote Waard houdende het peil in het bemalingsgebied Puttershoek

Geldend van 01-01-2005 t/m heden

Intitulé

Peilbesluit Puttershoek

De Verenigde Vergadering van het Waterschap De Groote Waard,

overwegende:

dat, gelet op het verstrijken van de herzieningstermijn van de op 12 maart 1992 door haar genomen besluit tot vaststelling van de peilen in een deel van bemalingsgebied van gemaal Puttershoek, het noodzakelijk is de peilen in dit deel van het bemalingsgebied te herzien en opnieuw vast te stellen;

dat om praktische overwegingen ook de tussentijds herziene peilbesluiten worden herzien en opnieuw vastgesteld;

dat bij de herziening van de peilen een afweging wordt gemaakt tussen alle bij de waterbeheersing betrokken belangen en rekening wordt gehouden met de specifieke kenmerken van het gebied en dat de afweging wordt beschreven in de bij het peilbesluit behorende toelichting;

dat voorafgaand aan de vaststelling van het peilbesluit overleg is geweest met de ingelanden en andere bij het waterbeheer en ruimtelijke ordening in het gebied betrokken overheden (provincie Zuid-Holland, gemeentes's-Gravendeel, Strijen en Binnenmaas en het Zuiveringsschap Hollandse Eilanden en Waarden);

dat het ontwerppeilbesluit na tijdige voorafgaande openbare bekendmaking volgens de daarvoor geldende voorschriften gedurende 4 weken op de daartoe in de lnspraakverordening van het waterschap De Groote Waard aangewezen locatie voor een ieder ter inzage heeft gelegen, en dat twee zienswijzen zijn ingediend en aanleiding heeft gegeven tot een verduidelijking van de toelichting;

gelet op het bepaalde in:

de Wet op de Waterhuishouding, artikel 16;

de Waterschapswet, artikel 78;

de Verordening Waterbeheer Zuid-Holland, artikelen 32 en verder;

de lnspraakverordening van het Waterschap De Groote Waard;

het Reglement van het Waterschap De Groote Waard;

besluit:

  • 1. de eerder genomen besluiten tot vaststelling van de peilen in het bemalingsgebied in te trekken en

  • 2. de peilen in het landelijk gebied van het bemalingsgebied van het gemaal "Puttershoek'' als volgt vast te stellen:

    foto

  • 3. de peilen in het stedelijk gebied van het bemalingsgebied van het gemaal Puttershoek als volgt vast te stellen:

    foto

één en ander als op de bij dit besluit behorende gewaarmerkte waterstaatkundige kaarten (kaart 8 en 9) is aangegeven.

Het onherroepelijk worden dan wel in werking treden van het peilbesluit wordt door het dagelijks bestuur van waterschap De Groote Waard bekendgemaakt door het doen van een mededeling in het beheersgebied verschijnende dag-, nieuws- en advertentiebladen.

Ondertekening

Aldus vastgesteld te Klaaswaal, op 9 december 2004.
De Verenigde Vergadering van het Waterschap De Groote Waard,
de secretaris/directuer waarnemend dijkgraaf
J. Berkenbosch J. Zevenbergen

Bijlage 1 Peilbesluit Puttershoek rapport

Peilbesluit Puttershoek rapport

Bijlage 2 Peilbesluit Puttershoek bijagen

Peilbesluit Puttershoek bijlagen

Bijlage 3 Peilbesluit Puttershoek toetsing peilafwijkingen

Peilbesluit Puttershoek toetsing peilafwijkingen

Bijlage 4 Kaarten behorende bij rapport Puttershoek

Kaarten behorende bij rapport Puttershoek

Bijlage 5 Nieuwe waterstaatkundige situatie

Nieuwe waterstaatkundige situatie

Bijlage 6 Nieuwe waterstaatkundige situatie 's Gravendeel

Nieuwe waterstaatkundige situatie 's Gravendeel