Besluit van de verenigde vergadering van het waterschap De Groote Waard houdende het peil in het bemalingsgebied Oud-Heinenoord

Geldend van 01-01-2005 t/m heden

Intitulé

Peilbesluit Oud-Heinenoord

De Verenigde Vergadering van het Waterschap De Groote Waard,

overwegende:

dat, gelet op het verstrijken van de herzieningstermijn van de op 13 september 1976 door haar voorganger - de Verenigde Vergadering van waterschap De Hoeksche Waard -genomen besluit tot vaststelling van de peilen in het bemalingsgebied van het gemaal Oud-Heinenoord, het noodzakelijk is de peilen in het bemalingsgebied te herzien en opnieuw vast te stellen;

dat bij de herziening van peilen een afweging wordt gemaakt tussen alle bij de waterbeheersing betrokken belangen en rekening wordt gehouden met de specifieke kenmerken van het gebied en dat de afweging wordt beschreven in de bij het peilbesluit behorende toelichting;

dat voorafgaand aan de vaststelling van het peilbesluit overleg is geweest met de ingelanden en overige bij het waterbeheer en ruimtelijke ordening in het gebied betrokken overheden (provincie Zuid-Holland, gemeente Binnenmaas en het Zuiveringsschap Hollandse Eilanden en waarden);

dat het ontwerppeilbesluit na tijdige voorafgaande openbare bekendmaking volgens de daarvoor geldende voorschriften gedurende 4 weken op de daartoe in de Inspraakverordening van het waterschap De Groote Wagrd aangewezen locatie voor een. eder ter inzage heeft gelegen, en dat drie zienswijzen zijn ingediend die hebben geleid tot een verduidelijking van de toelichting;

gelet op het bepaalde in:

de Wet op de Waterhuishouding, artikel 16;

de Waterschapswet, artikel 78;

de Verordening Waterbeheer Zuid-Holland, artikelen 32 en verder;

de lnspraakverordening van het waterschap De Groote Waard;

het Reglement van het Waterschap De Groote Waard;

besluit:

  • 1. het eerder door haar voorganger genomen besluit tot vaststelling van de peilen in het bemalingsgebied in te trekken en

  • 2. verrschillende (peil)gebieden samen te voegen en/of te hernoemen

  • 3. de peilen in het bemalingsgebied van het gemaal "Oud-Heinenoord" als volgt vast te stellen

    foto

één en ander als op de bij dit besluit behorende gewaarmerkte waterhuishoudkundige kaart (kaart 8) is aangegeven.

Het onherroepelijk worden dan wel in werking treden van het peilbesluit wordt door het dagelijks bestuur van waterschap De Groote Waard bekendgemaakt door het doen van een mededeling in het beheersgebied verschijnende dag-, nieuws- en advertentiebladen.

Ondertekening

Aldus vastgesteld te Klaaswaal, op 9 december 2004.
De Verenigde Vergadering van het Waterschap De Groote Waard,
de secretaris/directeur de waarnemend dijkgraaf
J. Berkenbosch J. Zevenbergen

Bijlage 1 Peilbesluit Oud-Heinenoord rapport

Peilbesluit Oud-Heinenoord rapport

Bijlage 2 Peilbesluit Oud-Heinenoord bijlagen

Peilbesluit Oud-Heinenoord bijlagen

Bijlage 3 Kaarten behorende bij rapport Oud-Heinenoord

Kaarten behorende bij rapport Oud-Heinenoord

Bijlage 4 Nieuwe waterstaatkundige situatie Oud-Heinenoord

Nieuwe waterstaatkundige situatie Oud-Heinenoord