Besluit van de verenigde vergadering van het waterschap De Groote Waard houdende het peil in het bemalingsgebied De Bosschen

Geldend van 06-12-2017 t/m heden

Intitulé

Peilbesluit De Bosschen

De Verenigde Vergadering van het Waterschap De Groote Waard,

overwegende:

dat, gelet op het verstrijken van de herzieningstermijn van de op 26 februari 1968 (polder Westmaas-Nieuwland), 12 augustus 1969 (polder Oud-Beijerland) en 20 juli 197O (polder De Bosschen) door de betreffende polderbesturen genomen besluiten tot vaststelling van de peilen in de voormalige polders van het huidige bemalingsgebied van gemaal De Bosschen, het noodzakelijk is de peilen in het bemalingsgebied te herzien en opnieuw vast te stellen;

dat bij de herziening van de peilen een afweging wordt gemaakt tussen alle bij de waterbeheersing betrokken belangen en rekening wordt gehouden met de specifieke kenmerken van het gebied en dat de afweging wordt beschreven in de bij het peilbesluit behorende toelichting;

dat voorafgaand aan de vaststelling van het peilbesluit overleg is qeweest met de ingelanden en overige bij het waterbeheer en ruimtelijke ordening in het gebied betrokken overheden (provincie Zuid-Holland, gemeentes Oud-Beijerland, Cromstrijen en Binnenmaas en het zuiveringsschap Hollandse Eilanden en Waarden);

dat het ontwerppeilbesluit na tijdige voorafgaande openbare bekendmaking volgens de daarvoor geldende voorschriften gedurende 4 weken op de daartoe in de Inspraakverordening van het waterschap De Groote Waard aangeidezen locatie voor een ieder ter inzage heeft gelegen;

dat elf zienswijzen zijn ingediend en dat dit heeft geleid tot enkele aanpassingen in de toellchting op de peilbesluit;

dat op aanschrijven van het waterschap twaalf ingelanden hebben aangegeven in aanmerking te willen komen voor een vergoeding van de drainage die als gevolg van de peilverhoging verdrinkt;

gelet op het bepaalde in:

de wet op de Waterhuishouding, artikel 16;

de Waterschapswet, artikel 78;

de Verordening Waterbeheer Zuid-Holland, artikel-en 32 en verder;

de Inspraakverordening van het Waterschap De Groote Waard;

het Reglement van het Waterschap De Groote Waard;

besluit:

  • 1. de eerder door haar voorgangers genomen besluiten tot vaststelling van de peilen in het bemalingsgebied De Bosschen in te trekken en

  • 2. de peilen in het landelijk gebied van het bemalingsgebied van het gemaal "De Bosschen" als volgt vast te stellen:

    foto

  • 3. de peilen in het stedelijk gebied van het bemalingsgebied van het gemaal "De Bosschen" als volgt vast te stellen:

    foto

één en ander als op de bij dit besluit behorende gewaarmerkte waterstaatkundige kaarten (kaart 9, 10a en 10b) Ís aangegeven.

Het onherroepelijk worden dan wel in werking treden van het peilbesluit wordt door het dagelijks bestuur van waterschap De Groote Waard bekendgemaakt door het doen van een mededeling in het beheersgebied verschijnende da-, nieuws- en advertentiebladen.

Ondertekening

Aldus vastgesteld te Klaaswaal, op 9 december 2004.
De Verenigde Vergadering van het Waterschap De Groote Waard,
de secretaris/directeur de waarnemend dijkgraaf
J. Berkenbosch J. Zevenbergen

Bijlage 1 Peilbesluit De Bosschen rapport

Peilbesluit De Bosschen rapport

Bijlage 2 Peilbesluit De Bosschen bijlagen

Peilbesluit De Bosschen bijlagen

Bijlage 3 Kaarten behorende bij het rapport

Kaarten behorende bij het rapport

Bijlage 4 Waterstaatkundige kaart situatie De Bosschen

Waterstaatkundige kaart situatie De Bosschen