Beleidsplan Milieu en Duurzaamheid 2016-2020 gemeente Wijk bij Duurstede

Geldend van 24-05-2016 t/m heden

Intitulé

Beleidsplan Milieu en Duurzaamheid 2016-2020 gemeente Wijk bij Duurstede

Voorwoord

Een duurzame toekomst

Milieu en Duurzaamheid: deze thema’s leven bij onze inwoners. We hebben de tijd ook mee: het Klimaatakkoord van Parijs (december 2015) en klimaatwaarschuwingen van onder andere het KNMI zetten inwoners aan tot nadenken. En tot acties, om zelf een steentje bij te dragen aan een beter en duurzamer milieu.

Begin 2015 startten we in coproductie met inwoners, maatschappelijke organisaties en ondernemers met het maken van een nieuw Milieubeleidsplan. Een plan, waaraan zij hun steentje flink hebben bijgedragen. Na twee Worldcafés en de vorming van thematische werkgroepen is er veel bereikt!

De werkgroepen hebben zich verdiept in hun thema’s en waardevolle informatie aangeleverd. Ze hielden de gemeente en de andere werkgroepen met een presentatie op de hoogte van hun vorderingen. Zij hebben doelen en actieplannen voor de jaren tot en met 2020 samengesteld, zoals u in dit beleidsplan kunt lezen. Hier en daar met een vervolg op hoofdlijnen tot 2030, want in dat jaar willen we een klimaatneutrale gemeente zijn. (De gemeenteraad heeft deze doelstelling eind 2015 nogmaals bevestigd.)

De actieplannen van de werkgroepen zorgen ervoor, dat we als gemeente samen met onze inwoners, ondernemers en maatschappelijke organisaties een duurzame verandering kunnen waarmaken. De werkgroepen spelen een grote rol bij het realiseren van hun plannen.

Naast inbreng uit de werkgroepen bevat dit plan ook belangrijke thema’s, waar de gemeente zelf -soms met steun van externe partners - mee aan de slag gaat. Voor die thema’s kwamen geen aanmeldingen voor een werkgroep vanuit de samenleving.

In dit plan Milieubeleidsplan zijn de doelen en acties voor de periode 2016-2020 opgenomen. We willen wel een vinger aan de pols houden, om de kans op een succesvol milieubeleid te vergroten. Daarom houden we in het voorjaar van 2017 een tussentijdse evaluatie. We bekijken dan de acties, resultaten van de coproductie en de financiën, als het nodig is, kunnen we het een en ander bijstellen. Zo zorgen we er met zijn allen nog beter voor, dat we de doelen en acties voor de komende jaren gaan halen.

Graag wil ik alle werkgroepleden hartelijk bedanken voor het vele werk dat ze in het afgelopen jaar hebben verzet! Zij hebben veel tijd geïnvesteerd en veel werk verzet. Dat wekt vertrouwen voor de komende jaren, voor de uitwerking van de actieplannen en het behalen van de gestelde doelen.

Op naar een duurzame toekomst!

Hans Marchal

Wethouder Milieu en Duurzaamheid

Inleiding

In dit Beleidsplan Milieu en Duurzaamheid (hierna genoemd Milieubeleidsplan) staan de ambities, doelen en milieuthema's beschreven van de gemeente, inwoners , bedrijven en maatschappelijke organisaties voor de periode 2016-2020. Vanuit een langere termijnvisie voor 2030 zijn doelen geformuleerd.

Duurzame gemeentelijke organisatie

De gemeente Wijk bij Duurstede wil een voorbeeldfunctie voor de samenleving vervullen op het gebied van Duurzaamheid. Om een duurzame organisatie te worden moet de gemeente keuzes maken. We willen een klimaatneutraal gebouw en medewerkers, die duurzame keuzes maken bij plannen en uitvoering op alle beleidsterreinen. Duurzaamheid moet een grondhouding zijn.

Duurzame maatschappij

De Rijksoverheid kiest voor duurzame economische groei. Dit heet ook wel 'groene groei'. Dit betekent dat de economie wél in omvang toeneemt, maar dat dit níet nadelig is voor klimaat, water, bodem, grondstoffen en biodiversiteit. In een duurzame economie gaat groei niet ten koste van het milieu. En ook niet ten koste van de behoeften van volgende generaties. De Rijksoverheid wil de samenleving verduurzamen en tegelijkertijd de economie versterken. Door duurzame oplossingen te bedenken, vergroten bedrijven de Nederlandse welvaart en versterken ze hun concurrentiepositie.

Ten opzichte van 2008 is het aantal banen in de duurzame energie sector in 2013 met 24 procent gestegen, (bron: CBS). Energiebesparing is goed voor meer dan de helft van de banen in de duurzame energiesector. Vooral het installeren van isolatiemateriaal in bestaande gebouwen is arbeidsintensief. Daarnaast heeft de installatie van zonnepanelen een flinke groei doorgemaakt, net als elektrisch vervoer.

Verduurzaming van de economie is niet alleen een verantwoordelijkheid van de overheid. Het kabinet wil burgers, bedrijven en organisaties in staat stellen zelf duurzame oplossingen te bedenken en te ontwikkelen. Deze samenwerking tussen overheid en samenleving wordt vastgelegd in een 'groen' contract: een Green Deal.

Steeds meer inwoners, maatschappelijke organisaties en bedrijven doen aan duurzame ontwikkeling. Het is een maatschappelijke tendens. Er zijn bijvoorbeeld veel goede ideeën en initiatieven hoe we minder gebruik kunnen maken van fossiele brandstoffen en voor andere energiebronnen kunnen kiezen of hoe we energie kunnen besparen.

Coproductie als nieuwe werkwijze

In 2015 heeft het bestuur van de gemeente Wijk bij Duurstede (raad en college) gekozen voor coproductie als nieuwe werkwijze voor onderwerpen met een grote maatschappelijke betrokkenheid. Bij coproductie werken bewoners, maatschappelijke organisaties, bedrijven en gemeente samen aan een gemeenschappelijk doel. Zij maken samen plannen en uitvoeringstaken worden onderling verdeeld. In dit kader is een pilot gestart coproductie rondom het thema Milieu & Duurzaamheid.

Op het gebied van Milieu en Duurzaamheid hebben bewoners, ondernemingen en bedrijven veel ideeën en initiatieven. De gemeente wil gebruik maken van deze kracht uit de samenleving en gezamenlijk met bewoners en relevante partijen duurzaamheidsplannen maken en ook de uitvoeringstaken verdelen. Zie bijlage 1 voor de opdracht.

Regievoering en sturing tijdens het proces

Coproductie ontstaat niet spontaan vanuit zichzelf. De gemeente regisseert en faciliteert het proces en heeft dit proces vanaf de start getrokken. Na de formatie van werkgroepen, is de afspraak gemaakt worden dat deze werkgroepen hun eigen vergaderingen plannen en organiseren. Er worden avonden gepland waarbij de werkgroepen de voortgang naar elkaar kunnen terugkoppelen.

Hierbij blijft het initiatief bij de gemeente. Begeleiding van het proces blijft noodzakelijk voor de coördinatie van het Milieubeleidsplan en de onderlinge samenwerking. Partners en deelnemers nemen in het proces wel een groot deel van de uitvoering op zich. Dit bespaart de gemeente op uitvoeringskosten in uren. Ter ondersteuning zijn wel bepaalde financiële middelen nodig. Hiervoor wordt een voorstel gedaan in hoofdstuk 5. Zie bijlage 2 voor een procesbeschrijving van dit plan.

Eén Milieubeleidsplan 2016-2020

Inwoners, maatschappelijke instellingen en ondernemers zijn in 2015 uitgenodigd om plannen en acties te bedenken. De invulling van het Milieuplan 2016-2020 wordt voor een deel niet meer van A tot Z door de gemeente bepaald, maar bevat ook ambities en actieplannen van de werkgroepen, die zijn gevormd.

1. Hoofddoelstelling Milieu en Duurzaamheid

Hoofddoelstelling

Wijk bij Duurstede realiseert een schone, gezonde, veilige en duurzame leefomgeving op de korte, middellange en lange termijn. Wijk bij Duurstede streeft naar een samenleving -ook op lokaal niveau- die voorziet in de behoeften van de huidige generatie, zonder daarmee voor toekomstige generaties de mogelijkheid in gevaar te brengen om in hun behoeften te kunnen voorzien.

Waarom is duurzaamheid belangrijk?

Door het vele gebruik van fossiele brandstoffen en andere grondstoffen raken we op onze planeet langzamerhand door onze grondstoffen heen. De toekomstige schaarste is slecht voor onze welvaart en toekomstige generatie. Ook raakt de aarde langzaam vervuild en leidt de grootschalige uitstoot van CO2 tot opwarming van de aarde. We kunnen zo niet doorgaan en hiervan raken steeds meer mensen doordrongen. Zoals in de notitie “Duurzame energie invulling voor de gemeente Wijk bij Duurstede” is weergegeven ( opgesteld door de Omgevingsdienst Regio Utrecht), hebben we in het huidige tempo van verduurzaming in 2030 slechts 30% van onze ambitie gerealiseerd.

Duurzame ontwikkeling is van invloed op de totale samenleving. Het gaat om onze planeet (Planet), om het voortbestaan en welbevinden van de mensen (People) en om onze welvaart (Profit), oftewel de 3 P’s. Alle 3 de thema’s hebben invloed op elkaar. Dit plan richt zich met name op de “planet-en people kant”.

Duurzame ontwikkeling betekent keuzes maken

De keuze voor duurzaamheid vraagt om een verandering van mindset en een verandering van leefstijl. Duurzamer leven betekent:

 • ·

  minder gebruik van grondstoffen;

 • ·

  minder (fossiel) energieverbruik;

 • ·

  minder afval en uitstoot van schadelijke stoffen, zoals broeikasgassen;

 • ·

  hergebruik (recycling, kringloop);

 • ·

  behoud en verbetering van natuur en ecosystemen;

 • ·

  aandacht voor leefbaarheid (milieukwaliteiten geluid, bodem, water en lucht);

 • ·

  aandacht voor een duurzaam economisch model;

 • ·

  aandacht voor gezondheid en welbevinden van mensen.

Wanneer er voor duurzame ontwikkeling wordt gekozen betekent het dat op alle vlakken andere keuzes gemaakt moeten worden.

1.1 Relatie met andere Beleidsplannen

Het Milieubeleidsplan 2010-2014 heeft als voorbeeld gediend voor het tot stand komen van dit plan. Dit plan dient nog steeds als leidraad voor het gemeentelijk handelen. Daarnaast heeft het raakvlakken met onder andere het gemeentelijk Rioleringsplan 2014-2018, het Afvalbeleidsplan 2012-2016 en de Update 2014, de Nota Bodembeheer december 2011 en de Geluidsnota 2012-2016. In deze plannen zijn concrete acties en doelen weergegeven op de overige thema’s. Deze acties en doelen zijn nog altijd actueel en een leidraad voor het handelen van de gemeente.

Omgevingsvisie

De gemeentes Houten, Bunnik en Wijk bij Duurstede stellen een Omgevingsvisie voor de Kromme Rijnstreek op. Deze visie is nog in ontwikkeling, er heeft nog geen besluitvorming op plaatsgevonden. De visie zal een strategisch kader bieden voor wenselijke ontwikkelingen in het buitengebied. Tijdens het proces is duidelijk geworden dat ontwikkelingen die aanhaken op innovatie en duurzaamheid mogelijk moeten worden gemaakt. Dit is een apart thema in de visie en heeft vooralsnog de status van “speerpunt”. Dat betekent dat de betrokken gemeentes actief (en gezamenlijk) zich zullen inzetten voor initiatieven die innovatief en duurzaam zijn.

Woonvisie

De gemeente is bezig met het opstellen van een woonvisie. In deze woonvisie wordt duurzaamheid als thema opgenomen. Daarnaast zullen er prestatie afspraken worden gemaakt met de woning- coöperaties. Hierin worden ook afspraken gemaakt over duurzaam bouwen. De visie is nog in ontwikkeling en wordt naar verwachting voor de zomer aangeboden aan de gemeenteraad.

2. Thema's en ambities Milieu en Duurzaamheid

Milieu en Duurzaamheid zijn onder te verdelen in verschillende thema's. In dit hoofdstuk worden deze thema's en ambities kort beschreven.

Het Milieubeleidsplan is een gezamenlijk plan van de gemeente en de werkgroepen met bewoners, maatschappelijke organisaties en bedrijven. De ambities van de werkgroepen zijn ook de ambities van de gemeente. De gemeente en de werkgroepen werken in coproductie samen aan de realisatie van de gestelde doelen. Voor sommige thema's is de gemeente de trekker, bij andere thema's neemt de werkgroep het voortouw. De werkgroepen hebben eigen actieplannen gemaakt, hoe zij hun doelen willen bereiken. De actieplannen staan in hoofdstuk 3.

2.1. Energie en Duurzaam Bouwen

Trekker: werkgroep Energie en Duurzaam Bouwen

Energie

Ambitie: Klimaatneutraal in 2030

Einddoel is dat het gemeentelijk grondgebied (voortaan de gemeente) klimaatneutraal is in 2030. Om dit te bereiken moeten de komende 15 jaar woningen, scholen en bedrijven energieneutraal worden gemaakt. Nieuwe bouwwerken moeten tenminste energieneutraal ontworpen en gebouwd worden. Woningeigenaren, huurders, scholen en bedrijven zullen actief benaderd worden over duurzame energie en energiebesparing. Er wordt samengewerkt met lokale partners en marktpartijen, zoals de Eigen Wijkse Energie Coöperatie (EWEC), woningcorporatie Volksbelang, de bedrijven van Grijs naar Groen en Van der Sijs techniek en automatisering, enz. De uitvoering van het klimaatneutraal maken van woningen en gebouwen ligt bij (lokale) marktpartijen.

Doelen:

 • ·

  Energiebesparing

  Energie, die niet wordt verbruikt, hoef je ook niet te leveren. Door allerlei energiebesparende maatregelen kan het energiegebruik in woningen en (openbare) gebouwen flink naar beneden worden gebracht. Denk aan isolatie van woningen, LED-verlichting, etc.

 • ·

  Duurzame energie

  Alle fossiele energie moet in 2030 geheel vervangen zijn door duurzame energie. Duurzame schone energie is onuitputtelijk, schoon, overal, onafhankelijk en versterkt de lokale economie.

De werkgroep wil woningeigenaren, bedrijven en overheidsinstellingen stimuleren en motiveren om te kiezen voor duurzame groene energie en klimaatneutrale woningen en bedrijven. De werkgroep wil extra duurzame energieprojecten starten, die lokaal groene energie leveren. De groene energie wordt geleverd door zonnepanelen, warmtepompen, waterkrachtprojecten, windmolens, biovergisting, etc. Projecten voor opwekking van groene energie worden door de gemeente zoveel mogelijk gefaciliteerd bij de planologische procedures en vergunningverlening.

Duurzaam Bouwen

Uit onderzoek blijkt dat duurzaam bouwen niet perse duurder is. Duurzame maatregelen blijken binnen 2-5 jaar te zijn terugverdiend (bron: duurzaamgebouwd.nl).Duurzaam bouwen lijkt duurder als alleen naar de grond- en bouwkosten wordt gekeken. Echter: vaak zijn de kosten voor het onderhoud van een duurzaam gebouw een stuk lager. Ook energie- en waterbesparende maatregelen worden tijdens het gebruik van de woning terugverdiend, dit zorgt voor een lagere energie- en waterrekening. Voor de kopers of gebruikers van een duurzame woning of gebouw is dat een voordeel (RVO.nl).

Ambitie: Alle woningen en gebouwen (nieuw en bestaand) klimaatneutraal in 2030

Duurzaam bouwen meetbaar maken door toepassing van het instrument “de Gemeentelijke Praktijk Richtlijn Gebouw” (GPR Gebouw). Dit is een instrument om duurzaam en energiezuinig bouwen meetbaar te maken. GPR Gebouw is opgebouwd uit 5 thema’s: energie, milieu, gezondheid, gebruikskwaliteit en toekomstwaarde. Per thema krijgt een gebouw een rapportcijfer. Zie bijlage 5 voor meer informatie over GPR Gebouw. In Programma's van Eisen (PvE's) en bestekplannen voor nieuwe woningen en gebouwen kan het gebruik van materialen volgens het GPR Gebouw programma worden getoetst en beoordeeld. De ambitie voor nieuwbouw is een gemiddelde score hoger dan een 8,5 krijgen over de vijf pijlers van de GPR Gebouw. Als onderdeel van de routekaart 2030 zal een fasering van de score worden afgesproken. In scholen is het doel een frisser klimaat, meer aandacht voor gezondheid, ventilatie en energieverbruik. De ambitie voor nieuwe scholen zijn zwaardere eisen voor gezondheidsaspecten, binnenmilieu en luchtkwaliteit en bij de renovatie van huurwoningen in te steken op een energielabel van minimaal A+. Label A blijkt nu al goed mogelijk. Als onderdeel van de routekaart 2030 zal een fasering van het te realiseren label worden afgesproken. Bij nieuwbouw is de ambitie dat duurzaamheid, in het geval van een privaatrechtelijke relatie bij gronduitgifte, een belangrijke kaderstellende rol heeft.

Doelen:

·Het maken van een routekaart 2030

Middels een concreet stappenplan, opgesteld met diverse relevante partijen, inzichtelijk maken hoe te komen tot het realiseren van de ambitie een klimaatneutraal 2030.

 • ·

  Gebruik van het GPR model

  Toetsing van bestaande woningen en Programma van Eisen voor nieuwbouw.

  Toetsing GPR model en verbetering van energieverbruik, binnenklimaat, isolatie, ventilatie, gezondheidsaspecten.

 • ·

  Toetsen EPC eisen nieuwbouw woningen

  Wettelijke EPC eisen worden getoetst door gemeente.

 • ·

  Duurzame bouwpartijen contracteren

  In bestekken en aanbesteding duurzame bedrijven prioriteren.

 • ·

  Bij selectie procedures en bijbehorende gronduitgifte daagt de gemeente de markt uit om biedingen te doen met een gemiddelde GPR Gebouwscore van 7,5 als minimum en voor het aspect energie ten minste een 8,5. Als onderdeel van de op stellen routekaart 2030 zal een fasering van de score worden afgesproken met relevante partijen.

2.2 Duurzaam Vervoer

Trekker: werkgroep Duurzaam Vervoer

Ambitie: Stimuleren van elektrisch rijden particulier, transport en openbaar vervoer

Het stimuleren van elektrisch rijden door aansprekende praktijkvoorbeelden (bv het bedrijventerrein in Duiven met 5.000 zonnepanelen op het dak om elektrische auto's van werknemers op te laden).

Particulieren en ondernemers elektrisch rijden laten ervaren op een laagdrempelige manier tijdens evenementen, themadagen of excursies.

Doelen:

 • ·

  Kennis verhogen over laadgedrag en mogelijkheden elektrisch rijden.

 • ·

  Meer stopcontacten realiseren bij parkeerplaatsen voor elektrische auto's.

 • ·

  Huidige oplaadpunten beter laten benutten.

 • ·

  Bedrijven interesseren om elektrisch te gaan rijden. Goed voorbeeld doet volgen.

 • ·

  Bevorderen van veilige en aantrekkelijke fietsroute.

 • ·

  Stimuleren van autodelen.

  • 2.

   3 Duurzame gemeentelijke bedrijfsvoering

Trekker: team Milieu en Facilitair

Ambitie: In 2020 is het gemeentehuis klimaatneutraal.

De gemeente zou een voorbeeldfunctie voor de samenleving op het gebied van Milieu en Duurzaamheid moeten vervullen. Bij het handelen van de medewerkers staan de positieve effecten voor natuur en milieu centraal. De ambitie is dat de gemeente nadrukkelijk toont wat ze doet en/of heeft gedaan ter verbetering van milieu en duurzaamheid. De gemeente geeft het voorbeeld om zo inwoners makkelijker te overtuigen.

Een klimaat neutrale organisatie is mogelijk door in te zetten op twee belangrijke zaken :

 • -

  Een uitdagende ambitie die enthousiasme oproept bij de medewerkers (en de samenleving);

 • -

  Duurzaamheid opnemen in het personeelsbeleid door bijvoorbeeld een 5 puntenplan op te stellen.

Doelen:

·Duurzaam inkopen

De gemeente koopt duurzaam in (bij voorkeur bij lokale ondernemers en bedrijven) volgens de landelijke duurzaamheidscriteria. Nieuwe ontwikkelingen op het gebied van duurzaam inkopen worden gevolgd. De gemeente Wijk bij Duurstede is sinds 2015 een Fairtrade gemeente en kiest zoveel mogelijk voor Fairtrade producten.

·Klimaatneutraal gemeentehuisIn 2020

Vervangen traditionele verlichting naar LED-verlichting. Zodra het energiecontract met de huidige energieleverancier is afgelopen, sluit de gemeente een nieuw contract voor de levering duurzame energie een duurzame energie leverancier. Er wordt een interne werkgroep gevormd die zich bezighouden met het uitdragen van de voorbeeldfunctie door de gemeente en het wagenpark wordt verduurzaamd.

·Duurzaamheid en personeel

Het MT/directie bekrachtigt dat Duurzaamheid in de organisatie een belangrijk thema is voor het personeel om te komen tot een duurzame organisatie. Er komt een voorstel / 5 puntenplan waarin wordt aangegeven hoe de Duurzaamheid wordt geïmplementeerd in de organisatie, bijvoorbeeld door duurzaamheid als vast agendapunt op te nemen bij het afdelingsoverleg, personeelsgesprek of vorming van een werkgroep Duurzaamheid per afdeling.

2.4 Fairtrade

Trekker: werkgroep Fairtrade

Ambitie: Stimuleren van het gebruik van eerlijke Fairtradeproducten met respect voor mens en milieu

Fairtrade zorgt ervoor dat producten onder eerlijke handelsvoorwaarden worden verhandeld met respect voor mens en milieu. Fairtrade richt zich enerzijds op productie onder menswaardige omstandigheden, waarbij het Recht op vakbonden wordt nageleefd en kinderarbeid en gedwongen arbeid verboden is. Producenten krijgen een eerlijke prijs. Anderzijds maakt Fairtrade zich sterk voor milieuvriendelijke grondstoffen en productieprocessen. We streven er naar een groeiende bewustwording en gedragsverandering te bereiken met betrekking tot eerlijke handel, zowel bij de burgers, de overheid als bij de ondernemers in de gemeente wijk bij Duurstede.

Doelen:

 • ·

  Bevorderen bewustwording en stimuleren van aankoop en gebruik van Fairtrade producten en diensten

  Dit doet de werkgroep door het actief benaderen van consumenten, ondernemingen en bedrijven. De Werkgroep Fairtrade zet veel communicatie in om deze doelen te verwezenlijken, via de website: fairtradewijkbijduurstede.nl, Facebook en Twitter, de website Wereldwinkels.nl en dewebsite en twitter van de gemeente Wijk bij Duurstede.

 • ·

  Stimuleren van lokaal Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen en Duurzaamheid

  Afname van Groene stroom en stimuleren van energiemaatregelen binnen organisaties , streekproducten, producten met EKO-keurmerk, Fair Finance, goede doelenfonds voor projecten in ontwikkelingslanden, enz.

2.5 Natuur, groen, ecologie en water

Trekker: o.a. Provincie, Utrecht Landschap, landgoedeigenaren, gemeente, HDSR

Ambitie: Het behouden van hoogwaardig stedelijk groen en realiseren van hoogwaardige natuurgebieden waarin, waar mogelijk, gerecreëerd kan worden. Verbeteren van de waterkwaliteit en zoveel mogelijk afkoppelen van hemelwaterafvoer van het rioleringssysteem.

Wijk bij Duurstede is een groene gemeente, gekenmerkt door veel natuur, groen en water. Binnen de gemeentegrenzen is er een afwisselend landschap met natuur van hoge kwaliteit. Dit groene karakter en de biodiversiteit verhoogt de leefkwaliteit in de gemeente. Het behouden en indien mogelijk zelfs verbeteren hiervan is belangrijk.

Water blijft mede als gevolg van klimatologische veranderingen een belangrijk aandachtspunt. Doorstroming, overstorten en blauwalg zijn enkele knelpunten in het Waterplan van de gemeente. In samenwerking met de provincie, recreatieschap en waterschap zijn en worden oplossingen gezocht. Het verbeteren van de waterkwaliteit en het zoveel mogelijk afkoppelen van rioleringssystemen bieden de grootste kansen voor het thema Water.

Doelen:

 • ·

  Natuurgebieden

  Het realiseren van hoogwaardige natuurgebieden, waarin -waar mogelijk- gerecreëerd kan worden.

 • ·

  Stedelijk groen

  Stedelijk groen realiseren dat zoveel mogelijk aansluit bij de wensen en behoeften van de bewoners in de wijk of buurt en van belangenorganisaties.

 • ·

  Minder stenen, meer groen

Geen toename van verhardingsoppervlakte ten koste van groen: minder stenen en meer groen.

·Schoon oppervlaktewater

Het waarborgen van voldoende veilig en schoon oppervlaktewater.

·Afkoppeling van het regenwater van het riool

Bij afkoppeling stroomt het regenwater niet meer via buizen en goten naar het riool, maar zakt het in de bodem (dit noemen we infiltratie) of stroomt het naar het oppervlaktewater in sloten, greppels, vijvers en dergelijke.

·Faciliteren van natuur- en milieueducatie op scholen en overige maatschappelijke instellingen.

· Hierbij wordt zoveel mogelijk gebruik gemaakt van kennis en kunde van uit de samenleving (belangengroeperingen en milieuorganisaties).

2.6 Geluid, lucht, bodem en een veilige woonomgeving

Trekker: Team milieu

Ambitie:Het behouden, beschermen en waar mogelijk verbeteren van de huidige kwaliteit voor een goede en prettige leefomgeving van de inwoners.

De kwaliteit van geluid, lucht en een veilige leefomgeving is binnen de gemeente Wijk bij Duurstede goed. Het is zaak deze kwaliteit te behouden. Voor geluid blijft de Geluidsnota 2012 het uitgangspunt en voor de Bodem blijft de Nota Bodembeheer 2011 het uitgangspunt. Zoals in veel oude binnensteden kent Wijk bij Duurstede ook een aantal bodemverontreinigingen veroorzaakt door bedrijvigheid uit een (ver) verleden. Daarnaast zijn er op diverse plekken in het buitengebied in (voormalige) boomgaarden verontreinigingen met bestrijdingsmiddelen. De meeste verontreinigingen zijn niet ernstig en vormen geen gevaar voor volksgezondheid. Voor de ernstige gevallen is de Regionale Uitvoeringsdienst (RUD) het bevoegd gezag.

Doelen:

 • ·

  Het behouden en verbeteren van de huidige kwaliteit omtrent geluid, lucht, bodem, water en een veilige leefomgeving.

 • ·

  Toepassing Leidraad Duurzame Gebiedsontwikkeling bij ruimtelijke ontwikkelingen (zie ook 2.8).

 • ·

  Het handhaven van regelgeving door de ODRU in samenwerking met gemeente.

2.7 Afval, recycling en circulaire economie

Trekker: Afdeling beheer

Ambitie: Verbeteren van het milieuresultaat om het lage kostenniveau vast te houden enverbetering van het serviceniveau en het straatbeeld door extra voorlichting en betere (afvalscheidings)voorzieningen.

Uitgangspunt voor de gemeente is het gemeentelijk Afvalbeleidsplan 2012 – 2016 en de Update van het Afvalbeleidsplan 2014. Op basis van de gerealiseerde scheidingsresultaten blijkt dat de gemeente achterloopt in het verbeteren van het milieuresultaat. Positief is weliswaar dat de totale hoeveelheid ingezameld afval is gedaald, maar het percentage bronscheiding blijft nog ver achter bij het landelijk gemiddelde en bij de landelijke doelstellingen.

Doelen:

 • ·

  Het verbeteren van de afvalscheiding

  Wijziging van het grofvuilbeleid: beëindiging gratis inzameling aan huis en stimuleren om het gescheiden te brengen naar de milieustraat. Er komt een registratiesysteem voor minicontainers, hiermee wordt ook het gratis meeliftend bedrijfsafval aangepakt. Invoering van een toeslag op de afvalstoffenheffing voor huishoudens met een tweede minicontainer restafval, hierdoor krijgen huishoudens een financiële prikkel om minder afval te produceren.

 • ·

  Stimuleren van recycling (circulaire economie)

De landelijke ambitie voor de recycling van huishoudelijk afval is een toename van het percentage recycling naar 65%. Met het landelijk programma Van Afval Naar Grondstof (VANG) is de uitdaging de transitie naar een circulaire economie. Het ultieme doel is te komen tot een situatie zonder afval (zie onderstaande afbeelding). Het afvalbeleidsplan levert een bijdrage aan deze doelstelling.

2.8 Duurzame gebiedsontwikkeling

Trekker: Projectmanagementbureau gemeente en Backoffice gemeente

Ambitie:Het behouden en verbeteren van de huidige milieukwaliteit door het toepassen van gebiedsgericht milieubeleid bij gebiedsontwikkeling.

In Wijk bij Duurstede wordt Gebiedsgericht milieubeleid ingezet voor verduurzaming bij nieuwe ruimtelijke ontwikkelingen. Uitgangspunt is dat niet overal dezelfde milieukwaliteit hoeft te gelden, de kwaliteit die past bij het karakter van een gebied is leidend. In Wijk bij Duurstede zijn er acht gebiedstypen te onderscheiden (zie bijlage 3). Bij elk gebiedstype hoort een kwaliteitsprofiel waarin de verplichte en gewenste milieukwaliteit en duurzaamheid voor verschillende thema’s is vastgelegd. Zodra de Omgevingswet in werking treedt (naar verwachting in 2018) kunnen de aangegeven kwaliteiten ingezet worden als ‘omgevingswaarden’. Bij de toepassing van het gebiedsgerichte milieubeleid wordt nauw samengewerkt door het team Milieu en het Projectmanagementbureau van de gemeente. Door milieukwaliteit en duurzaamheid vroegtijdig in het RO proces in te brengen en uit te gaan van de ambities i.p.v. wettelijke minimum eisen behoudt de gemeente de huidige milieukwaliteit en wordt ingezet op toepassing van duurzame energie.

Om gemeenten te ondersteunen bij gebiedsgericht milieubeleid, heeft de provincie Utrecht de ‘Leidraad Duurzame Gebiedsontwikkeling’ opgesteld. Hierin zijn meer gebiedstypen en uitgebreidere milieukwaliteitsprofielen opgenomen. Voor de praktische toepassing van het instrumentarium wordt de ‘MKP-Maptable’ ingezet. Dit is een digitale tekentafel waarmee de milieukwaliteit en duurzaamheid bij ruimtelijke planontwikkeling in beeld kan worden gebracht en, via een interactief ontwerp / tekenproces, kan worden geoptimaliseerd. De MKP-Maptable kan ook in Wijk bij Duurstede worden toegepast.

Doelen:

·Milieukwaliteit in kaart brengen

Bij iedere gebiedsontwikkeling wordt de huidige milieukwaliteit in kaart gebracht;

 • ·

  Milieuambities bepalen

  Bij iedere gebiedsontwikkeling worden ambities bepaald voor verschillende milieukwaliteiten.

 • ·

  Duurzame nieuwbouw

Bij nieuwbouw wordt geïnvesteerd in duurzaamheid, waaronder energie, milieubelasting, grondstoffen en bevorderen van de gezondheid.

2.9 Wettelijke taken

Trekker: Team milieu en Omgevingsdienst Regio Utrecht.

Ambitie: Ondernemers en bedrijven goed te informeren over wet- en regelgeving, zodat zij maatregelen kunnen nemen en zich aan de regels houden.

Doelen:

In het jaarplan voor milieutoezicht en handhaving worden enkele taken opgenomen die bijdragen aan de energiedoelstellingen van het Milieubeleidsplan, zoals:

·Toezicht en handhaving van energievoorschriften bij bedrijven

Uitvoeringsprogramma 2016 van de Omgevingsdienst Regio Utrecht (zie bijlage 4).

·Toezicht en handhaving van Energie Prestatie Coëfficiënt

EPC: de maat voor energiezuinigheid bij nieuwbouw.

·Toezicht op afspraken bij nieuwbouw over duurzaamheid

Bij nieuwbouw wordt het programma GPR-gebouw toegepast (zie bijlage 5).

3.Actieplannen werkgroepen

In dit hoofdstuk worden de actieplannen van de werkgroepen nader beschreven. Per werkgroep: de deelnemers, de actieplannen, doelgroepen en samenwerkingspartners. Bij 3.4 gaan we in op de prioritering van de acties.

3.1 Werkgroep Energie en Duurzaam Bouwen (per januari 2016 samengevoegd)

Voorzitters: Henk Muis, EigenWijkse Energie Coöperatie (EWEC) en Joyce van den Hoek Ostende (Het Schippershuis Bedrijfsontwikkeling)

Deelnemers: Kees Bakels (Van Grijs naar Groen), Jacques van Nederpelt , Sarida van der Meer, Sander Bos (Volksbelang), Alfred van Kessel, Arno Harting, Yvonne Kroon, Frank van West (incidenteel)

Ambitie: Wijk bij Duurstede in 2030 integraal duurzaam met betrekking tot energie en bouwen. Dat wil zeggen op de thema’s energie, milieu, gezondheid, gebruikskwaliteit en toekomstwaarde. Deze thema’s zijn ontleend aan GPR Gebouw. . De ambitie voor nieuwbouw is een gemiddelde score hoger dan een 8,5 krijgen over de vijf pijlers van de GPR Gebouw . Concrete prestatie indicatoren bij deze ambitie moeten in 2016 bepaald worden, alsmede een routemap tot 2030.

De ambitie met betrekking tot energie is in ieder geval: klimaatneutraal in 2030. Duurzame schone energie is onuitputtelijk, schoon, overal, onafhankelijk en versterkt de lokale economie.

De ambitie vertalen naar een concrete prestatie indicator op de overige thema’s is minder eenduidig en moet komend jaar onderzocht worden, waarna een routekaart volgt.

Activiteiten 2016:

Ambitie concretiseren en routekaart maken naar duurzaam in 2030: “Route 2030”

 • ·

  Bij bovengenoemde ambitie concrete doelstellingen en prestatie indicatoren op elk thema vaststellen.

 • Routekaart “Route 2030” creëren als stappenplan met concrete mijlpalen naar dit resultaat, op basis van beïnvloedingsprincipes van de 3 E’s: Engineering, Education en Enforcement.

 • Ondersteunen met een Lokaal Groen Akkoord met belangrijkste belanghebbenden.

Woningen: eerste stappen richting integraal duurzaam, nadruk op energieneutraal

Nieuwbouw moet in 2020 al klimaatneutraal zijn: in 2016 starten!

 • ·

  Beleid gemeente voor alle nieuw vrijgekomen grond voor woningbouw en bedrijven:

  • -

   Eis op grond van uitsluiting is klimaatneutraal, want kennis en kunde in markt aanwezig. Met goed integraal ontwerp hoeft dit niet duurder te zijn dan traditioneel bouwen, vele voorbeeldprojecten inmiddels. Stimuleert verdere expertise-ontwikkeling bij ontwerpers en bouwers. Geeft eenduidig signaal naar markt van bedrijven en consumenten.

  • -

   Inschrijvers krijgen pluspunten als ze aantoonbaar goed scoren op overige thema’s van GPR, in het bijzonder milieu (onder meer materiaalgebruik)

Renovatie:

 • strategie/stappenplan rondom renovatie ontwikkelen tot 2030 (onderdeel routekaart)

 • 10 woningen (verschillende types) in de drie kernen werven om komend jaar klimaatneutraal te maken

 • Deze 10 woningen ombouwen naar klimaatneutrale woningen en resultaat uitgebreid promoten in en buiten eigen wijk.

 • Toegankelijke financieringsmogelijkheden voor woningeigenaren en huurders marktrijp maken in samenwerking met geldverstrekkers en dit bekendheid geven bij burgers.

 • Met corporaties stappenplan maken voor verduurzaming alle huurwoningen op basis van maatregelen per stap. Vastleggen in een akkoord tussen partijen (mogelijk als onderdeel van Lokaal Groen Akkoord).

Overig:

—Bewoners en bedrijven stimuleren over te stappen naar een 100% duurzame energieleverancier( bv EWEC of DE Unie). Dit is een snelle en makkelijke stap.

Scholen: speciale aandacht in 2016 naar gezond en klimaatneutraal binnenklimaat als eerste stappen in integrale duurzaamheid

 • 5 scholen in de 3 kernen werven om gezond en klimaatneutraal te maken

 • Met deze scholen een reëel plan maken (meten, analyseren en routekaart)

 • Starten met 5 scholen met het stappenplan naar gezond en klimaatneutraal binnenklimaat

 • Promotie van bovenstaande activiteiten richting scholen binnen en buiten gemeente

Onderwijs: kennisdeling op scholen

—Scholen (regionaal) benaderen om opleiding te starten in de energie- en milieutechniek en actief naar stagemogelijkheden zoeken bij lokale (groene) bedrijven

Bedrijven: speciale aandacht in 2016 naar klimaatneutraal als eerste stap in integrale duurzaamheid

 • 5 bedrijven werven om met begeleiding energieneutraal te worden

 • Met bedrijven samen stappenplan maken.

 • Starten met deze bedrijven met stappenplan richting klimaatneutraal

 • Toegankelijke financieringsmogelijkheden voor bedrijven marktrijp maken in samenwerking met geldverstrekkers en dit bekendheid geven bij bedrijven.

Gemeente en overig: faciliteren en voorbeeldgedrag

Faciliteren proces

 • Gemeenteraadbesluit: Akkoord op doel “Gemeente klimaatneutraal in 2030”.

 • Voor 2016 wordt de mogelijkheid onderzocht van een fonds en het beschikbaar stellen budgetten.

 • Meewerken aan en akkoord geven op stappenplan Route 2030.

 • Faciliteren politiek/bestuurlijke borging in Lokaal Energie Akkoord

 • Onderzoeken legeskorting bij duurzame projecten

 • Onderzoeken wegnemen belemmerende regelgeving

Eigen Vastgoed en primaire taken

 • Alle verlichting in de gemeentegebouwen vervangen door LED verlichting.

 • Plan voor en start van verduurzaming Mariënhoeve met 2000 zonnepanelen

 • Plan voor en start van uitfaseren fossiel aangedreven (gemeente-) auto’s, alleen nog elektrisch en/of waterstof

 • Uren vrijmaken om Wet Milieubeheer te handhaven.

 • Energie voor het gemeentehuis wordt afgenomen bij de lokale energieleverancier

 • Onderzoek doen naar mogelijkheden integraal duurzame inkoop en contractering bij bouwpartners (woning, utiliteit en GWW) – stappenplan als onderdeel van Route klimaatneutraal 2030.

 • Kennisontwikkeling organiseren bij eigen medewerkers rondom mogelijkheden energie en duurzaam bouwen (werkgroepleden kunnen dit bijvoorbeeld faciliteren vanuit hun expertise)

Alternatieve energie

 • Verkenning doen voor marktkansen van energieprojecten waterkracht Irenesluis, WKO en warmtepompen

 • Voorbereidingen Stroomfabriek 2.0 (zon/water + wind/bio + opslag)

 • Huidige traject biovergisting Cothen voortzetten

 • Discussie windenergie hervatten

Activiteiten 2020

 • ·

  Route kaart klimaatneutraal 2030 is opgesteld

 • ·

  Nieuwbouw is energieneutraal

Doelgroepen

Woningeigenaren, huurders, scholen en leerlingen, bedrijven en ondernemers, gemeente en openbare gebouwen

Samenwerking met

Samenwerkende partners op het gebied van integrale duurzaamheid bij energie en bouwen zijn EWEC, Grijsnaargroen, Het Schippershuis Bedrijfsontwikkeling, Volksbelang, gemeente, enz.

Gewenste ondersteuning van de gemeente

De gemeente heeft een belangrijke voorbeeldfunctie, een stimulerende en faciliterende functie als het om integrale duurzaamheid gaat. Daarbij wordt niet alleen geluisterd naar wat de gemeente 'zegt', maar wordt ook gekeken naar wat de gemeente 'doet'. Het is gezien het krappe tijdpad wel tijd voor actie.

3.2 Werkgroep Duurzaam Vervoer

Voorzitter: Wim de Leeuw

Deelnemers: Henk Roest (van der Sijs Techniek) en Arie Verheul (Deelauto Wheels4all)

Activiteiten 2016-2020

 • ·

  Stimuleren elektrisch rijden door voorlichting

 • ·

  Organiseren duurzame markt

 • ·

  Realiseren van een Elektrische deel auto

 • ·

  Aantal openbare laadpalen uitbreiden

 • ·

  Deelauto gebruik uitbreiden

 • ·

  Zorgen voor veilige en aantrekkelijke fietsroutes

Activiteiten 2020-2030

 • ·

  10 stopcontacten bij parkeerplaatsen voor elektrische auto's

 • ·

  Meer SMART-denken en oplaadpunten beter benutten

 • ·

  1 slim laadplein gerealiseerd, laden op de zon

 • ·

  Bij vervanging dienstauto gemeente elektrische aanschaffen

 • ·

  2 jaarlijks organiseren van een duurzame markt

 • ·

  Het aantal leden van deelauto gebruik is verdubbeld

Activiteiten 2030, eindstation

 • ·

  Bij iedere parkeerplaats staan minstens voor de helft aan laadpalen voor elektrische auto's

 • ·

  5 slimme laadpleinen gerealiseerd, laden op de zon

 • ·

  Alle dienstauto’s gemeente zijn elektrisch

 • ·

  Kastelen route met elektrische auto is een succes

 • ·

  De duurzaamheidsmarkt is een begrip in Wijk

 • ·

  Fietspaden netwerk is uitgebreid en verbeterd

Doelgroepen

Inwoners, bedrijven, gemeenten

Samenwerking met

Bedrijven, gemeente, wheels 4 all, mywheels,

Gewenste ondersteuning van de gemeente

— De gemeente kan een voorbeeldrol vervullen, bijvoorbeeld door medewerkers van de gemeente gratis stroom aan te bieden om elektrisch vervoer te stimuleren.

3.3 Werkgroep Fairtrade

Voorzitter: Jeanine Polman (Wereldwinkel)

Deelnemers: Henriette Sanders (Wereldwinkel), Karin Menken, Kees van Dam, Nine Pijl, Frank Brouwer (Stichting Binding).

2015

In juli 2015 heeft Wijk bij Duurstede de titel Fairtrade gemeente gekregen. Er is voldaan aan de criteria van de Fairtrade campagne. De volgende bedrijven nemen Fairtrade producten af:

 • Gemeente Wijk bij Duurstede

 • 13 (online) winkels en supermarkten

 • 2 horeca zaken

 • 4 bedrijven

 • 5 maatschappelijke organisaties

 • 7 MVO deelnemers

2016-2020

 • Bewustwording en gebruik Fairtrade verder stimuleren

  • o

   Werven van nieuwe deelnemers, die Fairtrade producten en/of diensten afnemen. Minimaal 12 extra deelnemers werven in 2016 en de opvolgende jaren 6 deelnemers per jaar.

  • o

   Een maal per kwartaal contact onderhouden met bestaande deelnemers.

  • o

   Minimaal eenmaal per maand gemeentebreed communiceren

  • o

   Twee grote activiteiten per jaar organiseren bv. In 2016 - Markt van de Toekomst op 16 april 2016 en Fairtrade Event tijdens de Fairtradeweek eind oktober 2016.

  • o

   Organisatiestructuur versterken. Nieuwe werkgroepleden werven uit de kernen Cothen en Langbroek.

 • Verbinding en samenwerking

  • o

   Werven van en samenwerken met nieuwe deelnemers op het gebied van verduurzaming en MVO. En met bestaande lokale initiatieven samenwerken.

2020-2030

—Fairtrade is gemeengoed. Ondernemers, inwoners etc. beschouwen Fairtrade als een vanzelfsprekende keuze.

Doelgroepen

Inwoners en bezoekers van Wijk bij Duurstede, deelnemers aan de Fairtrade campagne, MVO-organisaties, instellingen, winkels, horecabedrijven, scholen, en andere lokale initiatieven.

Samenwerking met

Lokale deelnemers en Fairtrade gemeente NL, de WereldWinkel, Stichting Binding, de gemeente Wijk bij Duurstede en de co-creatie tussen de werkgroepen Duurzaamheid WbD en de Gemeente in het bijzonder en tevens de Provincie Utrecht.

Werkwijze

De Werkgroep Fairtrade zet voornamelijk communicatie in als middel om deze doelen en acties te verwezenlijken. Dit doen zij o.a. via de website: fairtradewijkbijduurstede.nl , Facebook en Twitter.

3.4 Duurzame gemeentelijk bedrijfsvoering

Voorzitter: Jelger Takken (team milieu)

Deelnemers: Miriam Bensmann en Monique Prinsen, Theo Westerveld en Marian van de Brink

Activiteiten 2016-2020

 • ·

  Aandeel Duurzaam inkopen vergroten: om het bewustzijn van de mogelijkheden te vergroten zal ieder jaar bij een x aantal inkoopprocessen extra worden ingezet/begeleid om duurzaam inkopen verder vorm te geven;

 • ·

  Plein van de gemeente 2016: toepassing van duurzame producten en fairtrade; (werk café wordt duurzame producten en fairtrade);

 • ·

  Motivatiecampagne energiebesparing door o.a. deel te nemen aan de Warme Truiendag;

 • ·

  Voorstel maken om huidige deelauto te vervangen door een elektrische deel auto

 • ·

  Bij de keuze/aanbesteding van een nieuwe energieleverancier weegt lokale opwekking van duurzame energie zwaar.

 • ·

  Opstellen van een implementatieplan Duurzaamheid in de gemeentelijk organisatie: bijvoorbeeld door duurzaamheid als vast agendapunt op te nemen bij het afdelingsoverleg, personeelsgesprek of vorming van een werkgroep Duurzaamheid per afdeling.

 • ·

  In de route naar een klimaat neutrale gemeente inspanningen verrichten om eventuele hobbels qua regelgeving en/of financiering weg te nemen (bv bij een duurzaam project versneld toestemming te verlenen bij bestemmingsplan afwijking);

 • ·

  Een start maken met het vervangen van traditionele verlichting naar LED-verlichting;

 • ·

  Verder gaan met het samenwerkingsverband van de regionale gemeenten op het gebied van duurzaamheid (genaamd U-thuis) .

Een aantal bovenstaande acties worden mogelijk meegenomen in een door de gemeente op te stellen plan met daarin 5 speerpunten om te komen tot een duurzame bedrijfsvoering.

Doelgroepen

MT, Projectmanagementbureau, Facilitair, Beheer, medewerkers, college van B&W

Samenwerking met

Werkgroepen, Bedrijven, mywheels,

3.5 Prioritering

Bij de uitvoering van de acties van de werkgroepen en de gemeente is de Trias Energetica als uitgangspunt genomen.

De eerste prioriteit ligt bij uitvoeren van acties voor het beperken van de energievraag door energiebesparing. De tweede prioriteit is het uitvoeren van acties omtrent het opwekken van duurzame energie. De derde en laatste prioriteit is: als het echt noodzakelijk is, dan fossiele brandstoffen zo efficiënt mogelijk inzetten.

Hieronder is de prioritering van de acties, met als uitgangspunt de Trias Energetica, voor de komende jaren weergegeven.

 • 1.

  Acties omtrent beperken energievraag

  • ·

   Energiebesparing in woningen

  • ·

   Toetsen EPC en GPR

  • ·

   Energiebesparing bij bedrijven

 • 2.

  Acties omtrent energieopwekking

  • ·

   Zonnepanelen op daken

  • ·

   Biovergisting

  • ·

   Zonnepanelen in veldopstelling

  • ·

   Discussie windenergie opstarten

 • 3.

  Acties omtrent brandstoffen efficiënt inzetten

  • ·

   Elektrisch vervoer promoten

  • ·

   Wagenpark gemeente vervangen

4. Communicatie

Communicatie als middel om het doel te bereiken wordt door alle betrokkenen als zeer belangrijk ervaren. Dit hoofdstuk betreft de input van de werkgroepen wat nodig is op het gebied van communicatie om de actieplannen tot uitvoering te kunnen brengen. De werkgroepen zien hierin een actievere rol van de gemeente, waarbij de werkgroepen wel participeren in de communicatie. Daarbij wordt ingezet op de volgende doelen en voorstellen.

Communicatiedoelen

1. Verandering van 'mindset' : kiezen voor een duurzame leefstijl.

Duurzaamheid is niet duurder en/of moeilijk of lastig. Het draait om het maken van andere keuzes. Mensen moeten verleid en gemotiveerd worden om duurzame keuzes te maken voor een duurzame leefstijl. Uiteindelijk levert dit veel winst op, voor het milieu, voor de natuur, voor latere generaties en ook financieel.

2. Duurzaamheid is leuk, succesvol en inspirerend.

Kiezen voor duurzaamheid is een goede keuze, die (uiteindelijk) veel oplevert. Het is een uitdaging om zoveel mogelijk energie (en geld) te besparen, een elektrische auto rijdt fantastisch en is goedkoop in het verbruik, door fairtrade producten te kiezen weet je zeker dat je eerlijke producten koopt en dat geeft een goed gevoel. Laagdrempelig laten zien wat er mogelijk is op het gebied van Duurzaamheid. Mensen zelf laten uitproberen, zelf laten ervaren. Goed voorbeeld doet volgen: 'De buurvrouw heeft het ook gedaan.'

Uitgangspunten voor de communicatie zijn de drie E's:

Engineering (techniek)

Mensen motiveren en stimuleren duurzame technieken toe te passen en hun huizen energieneutraal te maken. Besparen door: isoleren, WTW, nul-op-de-meter, blijf thuis of ga fietsen. Duurzaam energie opwekken: kies voor zonthermisch, PV, biogas of wind. Efficiency verbeteren: via HR (biogas), warmtepomp en LED.

Education (opleiding, voorlichting, communicatie)

Voorlichting over duurzame technieken en keuzes geven, meer mensen opleiden in duurzame technieken, voorlichting op scholen.

Mensen zijn bereid dingen uit te proberen op basis van: testbaarheid (uitproberen), garanties, zichtbaarheid, passendheid (querty), betaalbaarheid, communiceerbaarheid (snap ik het?)

Om mensen te motiveren hun gedrag aan te passen zijn de 4 G’s van toepassing: gemak, gezondheid, genot en geld. Coöperatie en concurrentie kunnen ook drijfveren zijn.

Enforcement (wet- en regelgeving)

Toezicht en handhaving van energievoorschriften bij bedrijven, van EPC bij nieuwbouw en op GPR-afspraken. Duurzaamheid opnemen als kerncompetentie van alle medewerkers van de gemeente. Duurzaamheid moet een basisvaardigheid zijn van elke medewerker.

Communicatiemiddelen (extern):

 • ·

  Internet portaal met daaronder diverse links naar websites

 • ·

  Evenementen, bv. de Dag van de Duurzaamheid en de Bijeenkomst in de Grote Kerk

 • ·

  Laagdrempelige voorbeeldprojecten in de wijken (een energieneutrale woning in de wijk)

 • ·

  Educatie, o.a. op scholen

 • ·

  Nieuwsbrief

 • ·

  Folders en brochures

 • ·

  (Nieuws)berichten aan bewoners (RSS feed: berichten op thema aan belangstellenden

 • ·

  Community met geïnteresseerden

Communicatiemiddelen (intern):

 • ·

  Duurzaamheid als kerncompetentie

 • ·

  Duurzaamheid op agenda afdelingsoverleg en werkprocessen

 • ·

  Duurzaamheidsquiz, kennis en toepassing: wat weet je er al van en maak je al duurzame keuzes?

 • ·

  Excursies naar gemeenten, die al wel energieneutraal zijn? Wat is het stappenplan om dit te bereiken? Ter inspiratie en om te leren. Intervisie.

 • ·

  Workshops voor specifieke ambtenaren om meer kennis op te doen over relevante onderwerpen (hier kunnen bijvoorbeeld werkgroepleden bij worden ingezet op hun expertise) zowel inhoudelijk als over hoe (externe) partijen te beïnvloeden.

Onderlinge communicatie tussen de werkgroepen i.v.m. de coproductie

 • ·

  Bijeenkomsten coproductie Duurzaamheid met alle werkgroepen over de acties en voortgang

 • ·

  Onderling afstemmings- en mailverkeer

Duurzaamheidscoördinator .

Binnen de huidige formatie van team milieu zijn er circa 960 uur te besteden aan duurzaamheid. Een deel van de hierboven beschreven communicatie en regietaken zullen binnen deze formatie worden uitgevoerd. Een medewerker van team milieu zal worden aangewezen als duurzaamheidscoördinator. De duurzaamheidscoördinator ondersteunt de werkgroepen bij de uitvoering van het Beleidsplan Milieu en Duurzaamheid en de bijbehorende actieplannen.

5. Financiën

Om de werkgroepen te ondersteunen is een werkbudget noodzakelijk. De coördinator Duurzaamheid is verantwoordelijk voor de uitvoering van het Milieubeleidsplan en de contacten met de werkgroepen. In dit hoofdstuk worden de benodigde financiën in kaart gebracht. De budgetten zijn gerelateerd aan de actieplannen.

5.1 Budgetten actieplannen

In totaal is er voor 2016 een werkbudget noodzakelijk van€ 35.000,00 om een start te maken met het uitvoeren van de actieplannen.

In bijlage 8 is een overzicht weergegeven van de budgetten per werkgroep. In onderstaand overzicht is een raming van de financiën tot en met 2020 weergegeven.

2016

2017

2018

2019

2020

Werkgroep Dubo & Energie

€8.000

€10.000

€10.000

€10.000

€10.000

Werkgroep Vervoer

€11.000

€5.000

€5.000

€5.000

€5.000

Werkgroep Fairtrade

€7.000

€7.000

€7.000

€7.000

€7.000

Eigen organisatie

€9.000

€8.000

€8.000

€8.000

€8.000

Totaal

35.000

€30.000

€30.000

€30.000

€30.000

5.2 Duurzaamheidsfonds

Bestemmingsreserve

Tot en met 2020 wordt er voorgesteld om structureel een budget van € 30.000,- beschikbaar te stellen en dit te reserveren in een nieuw te vormen bestemmingsreserve Milieu en Duurzaamheid. Zie hiervoor onderstaande tabel.

Naast het beschikbaar stellen van financiën door de gemeenteraad zijn er ook mogelijkheden om op andere manieren geld te vinden voor duurzame initiatieven.

Ondernemersfonds

De gemeente beschikt over een fonds voor ondernemers (in brede zin). Dit fonds is niet voor burgers

Het budget komt bijeen door OZB heffing. Degene die een 'niet woning' huurt en/of in eigendom heeft betaalt een extra bedrag aan OZB heffing. Dit budget kan mogelijk geschikt zijn voor duurzame initiatieven, maar dan alleen gericht voor specifieke acties bij bedrijven.

Stimuleringsfonds

De Rabobank Krommerijnstreek beschikt over een stimuleringsfonds. Dit fonds is voor specifieke projecten die het 'algemeen belang dienen'. Grootschalige projecten met betrekking tot duurzaamheid zouden hier eventueel onder kunnen vallen.

Garantiefonds

De Provincie Utrecht beschikt over een Aanjaagfonds / Garantiefonds voor collectieve energieprojecten.

Uit bovenstaande blijkt dat er nergens 'handgeld' beschikbaar is voor lokale kleine projecten. Een gemeente zou dit gat op kunnen vullen.

Landelijke subsidies

Elk jaar zijn er stimuleringsregelingen bij de Rijksoverheid beschikbaar voor duurzame energieproductie en energiebesparing. Deze regelingen willen jaarlijks nog wel verschillen. Informatie is te vinden op de website van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO).

5.3 Uren werkgroepen

Het afgelopen jaar hebben de vrijwillige leden van de werkgroepen tijd besteed aan workshops, bijeenkomsten, voorbereiding van acties, enz. Hierbij een inzicht in deze uren Door deze extra inzet en deskundigheid kunnen we sneller stappen zetten op het gebied van duurzaamheid.

Totaal bestede uren 2015:3280 uur Totaal verwachtte uren 2016:1750 uur

5.4 Planning en Monitoring

In de actieplannen van de werkgroepen zijn de doelen verder uitgewerkt in acties. Kosten voor de uitvoering van de actie zijn indicatief in beeld gebracht. Per jaar zal een jaarverslag en milieujaarprogramma worden opgesteld waarin de inzet van middelen opnieuw worden begroot.

Het milieubeleidsplan is een overkoepelend plan waaronder verschillende ander beleidsplannen vallen, zoals het Waterplan, GRP, Bodemnota en Geluidsnota. De kosten voor het uitvoeren van deze acties worden hier niet in beeld gebracht, omdat deze gedekt worden onder de vermelde beleidsplannen.

5.5 Samenwerking met andere gemeenten

In de regio Zuidoost Utrecht is er een actief samenwerkingsverband op het gebied van duurzaamheid. De gemeenten Utrecht, Houten, De Bilt, Vianen, Lopik, Utrechtse Heuvelrug, Bunnik, Nieuwegein, IJsselstein, Woerden en Stichtse Vecht werken nauw samen. Deze samenwerking vindt plaats onder de noemer U-Thuis. Bij U-thuis zijn ook de Omgevingsdienst Regio Utrecht en de Natuur en Milieufederatie Utrecht aangesloten. Zo is er begin 2016 een regionaal energieloket opgezet, wordt er gewerkt aan gezamenlijk acties omtrent energiebesparing en worden de Nul op de Meter woningen op de kaart gezet . Om dit gezamenlijk op te pakken bespaart dit de gemeente uren en financiën.

Bijlagen

Bijlage 1. De opdracht

Coproductie als nieuwe werkwijze

In 2015 kiest het bestuur van de gemeente Wijk bij Duurstede (raad en college) voor coproductie als nieuwe werkwijze voor onderwerpen met een grote maatschappelijke betrokkenheid.

In dit kader start de gemeente met een pilot coproductie rondom het thema Milieu & Duurzaamheid.

Volgens de Startnotie 'Milieu & Duurzaamheidprogramma' met de Samenleving:

 • ·

  Met de samenleving (externe partijen en inwoners) komen tot gezamenlijke beleidsambities en een visie, waarbij de mogelijkheid wordt aangegrepen om afspraken over de uitvoering te maken.

 • ·

  Een uitgangspunt is dat er op onderdelen, waar mogelijkheden zich voordoen van participatie, wordt aangestuurd op een kleinere inspanning van de gemeente en een grotere inspanning door andere partijen in de samenleving. Gebruikmakend van ontwikkelingen in de samenleving die nu al plaatsvinden.

 • ·

  Voorlopig ziet het college in dat wij als gemeente nog aan zet zijn duurzame ontwikkelingen van de grond te krijgen. Voor de uitvoerbaarheid van het proces zijn we sterk afhankelijk van de inzet en inspanning van bewoners en externe partijen, wat een risico met zich meebrengt als de beschikbaarheid beperkt is.

 • ·

  Het resultaat dat wij voor ogen hebben is een milieubeleid/ambitie die gedragen wordt door samenleving en gemeente. De vorm waarin dit beleid/ambitie wordt vastgelegd is vooralsnog onbekend. Een traditioneel milieubeleidsplan sluit niet aan bij de wensen en verwachtingen vanuit de samenleving. Er zijn voorbeelden van gemeenten die ambities vastleggen in beeldmateriaal zoals een kort filmpje. Voor de uitvoering kan gedacht worden aan een uitvoeringsprogramma met enkele speerpunten.

Aanpak Duurzaamheid volgens Coalitieakkoord 'Wij(k) voor elkaar, samenleving en gemeente samen sterk':

 • ·

  De aanpak van duurzaamheid geven we meer prioriteit dan het in de afgelopen jaren gekregen heeft. In samenwerking met lokale partijen en belangenorganisaties willen we kijken naar een reële integrale aanpak om de duurzaamheid te versterken. We willen waar mogelijk belemmerende regelgeving wegnemen zodat initiatieven goed van de grond kunnen komen.

 • ·

  Opstellen van een reëel, integraal duurzaamheidsplan in samenwerking met alle relevante betrokken partijen. Daarbij wordt vooral ingezet in het energiezuinig maken van de bestaande bebouwing, het gebruik van zonne-energie en andere alternatieve vormen van energie.

Bijlage 2. Procesbeschrijving Coproductie

Worldcafés in januari en februari 2015

In januari en februari 2015 zijn er twee bijeenkomsten (Worldcafés) geweest. De Worldcafés leveren veel bruikbare input op. De rode draad is dat er al veel gebeurt op het gebied van Duurzaamheid. De deelnemers vragen om meer regie en monitoring.

Workshop 15 september 2015

Tijdens deze workshop hebben de deelnemers in themagroepen de huidige stand van zaken in kaart gebracht (nulmeting). De deelnemers analyseerden de thema's Duurzaamheid en inventariseerden doelen en acties voor deze thema's. Aan het eind van de workshop konden de deelnemers zich aanmelden voor de diverse werkgroepen. De volgende werkgroepen werden geformeerd: Energie, Duurzaam Vervoer, Duurzaam Bouwen en het Duurzaamheidsfonds.

Workshop 24 september 2015

Tijdens deze workshop gingen de werkgroepen aan de slag met hun actieplan en de organisatie en samenwerking binnen werkgroep. Ook werd de integrale samenwerking van alle werkgroepen besproken en de communicatie met het publiek.

Bijeenkomst 24 november 2015

Op de bijeenkomst op 24 november presenteerden alle werkgroepen hun actieplannen. De werkgroep Fairtrade heeft zich ook aangesloten, omdat er een duidelijke relatie bestaat met de andere werkgroepen en er veel mogelijkheden zijn om gezamelijk op te trekken en onderling samen te werken. Elke werkgroep heeft in twee maanden tijd een gedegen actieplan gemaakt wat met verve wordt gepresenteerd.

Bijeenkomst 2 februari 2016

Het Beleidsplan Milieu en Duurzaamheid wordt door de werkgroepen vastgesteld in de definitieve vorm zoals het naar het college en de raad gaat. Er wordt een begin gemaakt met de uitvoering van de actieplannen van de werkgroepen.

BIJLAGE 3.Gebiedstypes vanuit Leidraad Duurzame

Gebiedsontwikkeling en Maptable

MKP-Maptable: instrument voor lokaal maatwerk omgevingswaarden

Met de Omgevingswet wordt gestreefd naar een veilige en gezonde fysieke leefomgeving en het doelmatig beheren, gebruiken en ontwikkelen van die fysieke leefomgeving ter vervulling van maatschappelijke functies.

Om hieraan invulling te geven introduceert de Omgevingswet het begrip ‘omgevingswaarden’.

Dit zijn normen of ambities voor de gewenste staat of kwaliteit van de fysieke leefomgeving: ofwel milieunormen en milieukwaliteitseisen. Gemeenten krijgen lokaal afwegingsruimte om ‘op maat’ omgevingswaarden als kwalitatieve beleidsdoelen vast te stellen en daarmee in te spelen op lokale wensen en behoeften. De omgevingswaarden worden vastgesteld in een omgevingsplan. Wanneer lokaal omgevingswaarden worden vastgesteld waaraan nog niet wordt voldaan of naar verwachting niet zal worden voldaan, moeten de benodigde beleids- en beheersmaatregelen om er wel aan te voldoen worden vastgelegd in een programma. Verder moet de kwaliteit van de fysieke leefomgeving voor iedere vastgestelde omgevingswaarde worden beoordeeld en vervolgens bewaakt via een monitoringsysteem. Het nieuwe hiervan is dat dit onder de huidige wetgeving nog niet over de gehele linie van de fysieke leefomgeving mogelijk is of slechts mondjesmaat wordt toegepast.

Maar hoe bepaal je lokaal omgevingswaarden? En hoe monitor je ze?

De provincie Utrecht heeft de MKP-Maptable ontwikkeld: een instrument waarmee omgevingswaarden voor milieukwaliteit en duurzaamheid bij gemeentelijke ruimtelijke ontwikkelingen inzichtelijk kunnen worden gemaakt en geoptimaliseerd.

De MKP-Maptable is een digitale tekentafel die onder-steuning biedt aan interactieve besluitvormingsprocessen in ruimtelijke trajecten. Met de tafel kunnen de belangrijkste kenmerken van een gebied worden gevisualiseerd, kunnen ruimtelijke claims vanuit diverse belangen worden geïnventariseerd en kunnen effecten van potentiële ruimtelijke keuzes en maatregelen in een interactief ontwerpproces worden bepaald. De MKP-Maptable fungeert als teken en rekentool waarmee in multidiciplinaire teams gezamenlijk “rond de tafel” kan worden gewerkt aan een plan.

In de MKP-Maptable zijn voor 11 gebiedstypen, variërend van centrumstedelijk tot natuurgebied, milieukwaliteitsprofielen (MKP) opgenomen. Hierin zijn voor 20 milieu / duurzaamheidshema’s, zoals geluid, lucht, energieverbruik en waterberging, specifieke op het gebiedstype afgestemde ambities / omgevingswaarden vastgelegd. De omgevingswaarden kunnen hierbij per thema variëren binnen een bandbreedte van de minimale kwaliteit (MKP-score 6) tot de optimale kwaliteit (MKP-score 10).

Afhankelijk van de omstandigheden kan het zo zijn dat op bepaalde thema’s gemakkelijk hoog kan worden gescoord, terwijl voor andere thema’s zonder maatregelen geen voldoende kan worden gehaald. Door bij ruimtelijke ontwikkelingen aanpassingen aan het ontwerp te doen, kan de kwaliteit (de MKP-scores) worden geoptimaliseerd.

Met de MKP-Maptable kan aan de hand van de MKP-scores de bestaande kwaliteit van gebieden worden vastgesteld, kan worden bepaald welke ambities / omgevingswaarden in principe haalbaar zijn bij ruimtelijke planvorming, kan een ruimtelijke ontwerp op deze omgevingswaarden worden getoetst en kan de kwaliteit gemonitord worden.

BIJLAGE 4.Uitvoeringsprogramma 2016 ODRU

Handhaving energievoorschriften

De ODRU voert de Handhavingswerkzaamheden uit het Energieakkoord uit.

In 2016 ligt bij hen de focus op het adviseren over en naleven van de energievoorschriften bij de branches: Grote kantoorgebouwen, zwembaden en grote zorginstellingen.

Ook zullen toezichthouders bij bedrijfsbezoeken het energieverbruik gaan monitoren.

BIJLAGE 5.GPR Gebouw

De eerste versie van dit instrument is in 1995 opgesteld door de gemeente Tilburg en W/E adviseurs. Intussen is het prestatie-eis gerichte duurzaamheidsinstrument (GPR Gebouw) een programma op zich. De rechten hiervan liggen bij de gemeente Tilburg en W/E adviseurs. Voor meer info zie www.gprgebouw.nl

BIJLAGE 6. Verklarende woordenlijst

Biovergisting: Het proces waarbij door vergisting van bijvoorbeeld mest gas wordt gemaakt .

CO2 Neutraal: Zie ook klimaatneutraal of energieneutraal. Geen uitstoot van koolstofdioxide. Een proces wat niet bijdraagt aan klimaatverandering.

Coproductie: Samenwerking tussen inwoners, maatschappelijke organisaties, bedrijven en gemeente aan een gezamenlijk doel, thema, proces, project of probleem. Plannen worden gezamenlijk gemaakt en uitvoeringstaken onderling verdeeld.

Duurzaam: Langdurig / het milieu weinig belastend

Energie neutraal: : Zie ook klimaatneutraal of CO2 neutraal. Geen uitstoot van koolstofdioxide. Een

proces wat niet bijdraagt aan klimaatverandering.

EPC: Energie Prestatie Coëfficiënt (een index die de energetische efficiëntie van een gebouw aangeeft, en wordt bepaald door berekeningen)

EWEC: Eigen Wijkse Energie coöperatie (Lokale energie leverancier)

Fairtrade: Een term die staat voor eerlijke (internationale) handel die gericht is duurzame ontwikkeling in ontwikkelingslanden

GPR: Gemeentelijke praktijk richtlijn (programma om duurzaamheid van gebouw te scoren)

HDSR: Hoogheemraadschap de Stichtse Rijnlanden

Klimaatneutraal: Zie CO2 Neutraal, geen uitstoot van koolstofdioxide, een proces wat niet bijdraagt aan klimaatverandering.

LED: Een lamp die werkt door middel van een LED. Het woord led is een afkorting van light-emitting diode, in het Nederlands: licht-emitterende diode of licht uitstralende diode.

ODRU: Omgevingsdienst Regio Utrecht (voorheen Milieudienst)

Marienhoeve: Sportpark in Wijk bij Duurstede

MVO: Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen

Nul-op-de-meter: in een periode van een jaar wordt in een woning niet meer energie verbruikt dan dat de woning zelf opwekt.

Vervolg verklarende woordenlijst

PV paneel: Een zonnepaneel of fotovoltaïsch paneel, kortweg PV-paneel is een paneel dat zonne-energie omzet in elektriciteit.

Pve: Plan van eisen bij het bouwen van een woning.

RUD: Regionale Uitvoeringsdienst (voorheen Provincie Utrecht)

Volksbelang: Woningbouw corporatie in Wijk bij Duurstede

WKO:warmte- en koudeopslag (WKO), is een methode om energie in de vorm van warmte of koude op te slaan in de bodem. De techniek wordt gebruikt om gebouwen te verwarmen en/of te koelen.

BIJLAGE 7. Infographic (kunt u vinden op onze website bij Milieu en Duurzaamheid)

Het proces van het Beleidsplan Milieu en Duurzaamheid gevat in een overzicht.

BIJLAGE 8. Financieel overzicht 2016

Werkgroep Energie en Duurzaam Bouwen

 • ·

  Magazine route 2030 € 1.000,00

 • ·

  Communicatie en evenementen € 5.000,00

 • ·

  Overig (bv bijdrage woning v toekomst)€ 2.000,00

Subtotaal 2016 € 8.000,00

Werkgroep vervoer:

 • ·

  Markt van de Toekomst €2.000,00

 • ·

  Stimuleren, folders, etc: €2.000,00

 • ·

  Realiseren elektrische (deel)auto: €7.000,00

Subtotaal 2016 € 11.000,00

Werkgroep Fairtrade

 • ·

  Communicatieactiviteiten:

  • Evenement 2x: €4.000,00

  • Website en drukwerk: €2.000,00

 • ·

  Overig €1.000,00

Subtotaal 2016 € 7.000,00

Gemeentelijke organisatie

 • ·

  Uitbreiding met 2 openbare Laadpalen: €2.000,00

 • ·

  Inhuren kennis derden (duurzaam bouwen) €4.000,00

 • ·

  Communicatie werkzaamheden (buiten markt): €3.000,00

Subtotaal 2016 € 9.000,00

Werkbudget 2016: € 35.000,00

U kunt dit document als pdf lezen op de gemeentelijke website: www.wijkbijduurstede.nl --> Milieu en Duurzamheid --> Milieubeleidsplan.