Besluit van de verenigde vergadering van het waterschap Goeree-Overflakkee houdende het peil in het bemalingsgebied Witte Brug

Geldend van 25-01-1997 t/m heden

Intitulé

Peilbesluit Witte Brug

De verenigde vergadering van het waterschap Goeree-Overflakkee;

gelezen het voorstel- van dijkgraaf en heemraden d.d. 6 juni 1996, nr. 61/7;

gezien de positieve adviezen van de commissies WWW d.d. 17 juni 1996 en ABJZ d.d. 19 juni 1996;

overwegende, dat eenmaal per tien jaar een peilbesluit dient te worden herzien;

dat het thans geldende peilbesluit voor het westelijk gedeelte van het bemalingsgebied Witte Brug is vastgesteld in oktober 1961;

dat het in verband met de gewenste waterbeheersing in dit gebied noodzakelijk is - mede gelet op de hoogteligging, de bodemgesterdheid, het grondgebruik, en de overige bij de waterbeheersing betrokken belangen - de peilen van de waterstanden te herzien;

dat omtrent dit peilbesluit de waterkwaliteitsbeheerder - het zuiveringsschap Hollandse Eilanden en waarden - de gemeente Goedereede, de stichting Het Zuidhollands Landschap, de vereniging Natuurmonumenten, de westelijke Land- en Tuinbouw organisatie, afdeling Goeree-overflakkee en de landinrichtingscommissie voor de herinrichting Ouddorp-west zijn geraadpleegd;

dat vanaf 1 september 1995 gedurende vier weken aan belanghebbenden gelegenheid is geboden hun zienswijze over het voorontwerp van dit besluit naar voren te brengen;

dat het ontwerp van dit besluit en de daarbij behorende toelichting na voorafgaande openbare bekendmaking vanaf 15 november 1995 gedurende twee maanden voor een ieder ter inzage hebben gelegen ten kantore van het waterschap en ter secretarie van de gemeente Goedereede;

dat de ingebrachte bezwaren zijn gewogen;

gelet op het bepaalde in de Algemene wet bestuursrecht, de Waterschapswet, de Wet op de waterhuishouding en de Verordening Waterhuishouding Zuid-Holland;

b e s l u i t :

 • I de peilen van de waterstanden die in het westelijk gedeelte van het bemalingsgebied Witte Brug gehandhaafd zullen worden als volgt vast te stellen:

  (1) Genoemd peil geldt voor 71 ha. van het in totaal 102ha. grote peilgebied.

  een en ander zoals op de bij dit besluit behorende kaart is aangiegeven en onder de volgende bepalingen:

  • 1.

   als regel zal de overgang van zomerpeil naar winterpeil in augustus of in september plaatsvinden en de overgang van winterpeil naar zomerpeil in april of in mei, waarbij de weersgesteldheid en het verloop van de grondwaterstand mede in aanmerking worden genomen;

  • 2.

   de in dit besluit opgenomen peilen worden eerst daadwerkelijk ingevoerd, nadat de voor het handhaven van de peilen aan te leggen werken c.q. noodzakelijke werkzaamheden gereed zijn;

   tot dat moment worden de peilen gehandhaafd, zoals deze voor de inwerkingtreding van dit besluit werden gevoerd, te weten:

  • 3.

   de sub 2 genoemde datum van feitelijke invoer van nieuwe peilen wordt door dijkgraaf en heemraden vastgesteld;

   deze datum wordt openbaar bekendgemaakt en medegedeeld aan gedeputeerde staten van Zuid-Holland;

  • 4.

   de nieuwe peilen kunnen per peilgebied worden ingevoerd;

 • II de thans ter plaatse geldende peilbesluiten in te trekken;

Ondertekening

Aldus vastgesteld te Middelharnis op 28 juni 1996.
De Verenigde Vergadering voornoemd,
De Secretaris, De dijkgraaf

Bijlage 1 Peilbesluit Witte Brug West

Peilbesluit Witte Brug West

Bijlage 2 Waterstaatkundige kaart (nieuwe situatie) Witte Brug West

Waterstaatkundige kaart (nieuwe situatie) Witte Brug West

Bijlage 3 Waterstaatkundige kaart (oude situatie) Witte Brug West

Waterstaatkundige kaart (oude situatie) Witte Brug West