Besluit tot wijziging van de Haven- en Kadeverordening 2016

Dit is een toekomstige tekst! Geldend vanaf 01-01-2024

Intitulé

Besluit tot wijziging van de Haven- en Kadeverordening 2016

De raad van de gemeente Nijmegen, bijeen in zijn vergadering van 30 november 2022;

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 18 oktober 2022;

gelet op de artikel 149 van de Gemeentewet,

besluit

vast te stellen de volgende wijziging van de Haven- en Kadeverordening 2016.

Artikel I

De Haven- en Kadeverordening 2016 wordt als volgt gewijzigd:

A. Artikel 1.5, onder b, komt te luiden:

b. strijd met het omgevingsplan;

B. Artikel 4.2, vierde lid, komt te luiden:

4. Het in het eerste en derde lid bedoelde verbod is niet van toepassing indien gehandeld wordt met een vergunning op grond van de Wet milieubeheer zoals die wet luidde net voor de inwerkingtreding van de Omgevingswet, of met een omgevingsvergunning, dan wel met ontheffing van het college in gevallen waarin de wet niet voorziet.

C. Artikel 4.4, tweede lid, onder a, komt te luiden:

a. vaartuigen liggend op een scheepswerf dan wel op of aan het terrein van een herstelinrichting waarvoor een vergunning op grond van de Wet Milieubeheer, zoals deze wet luidde net voor de inwerkingtreding van de Omgevingswet, een omgevingsvergunning is verleend;

D. Artikel 5.2, onder c, komt te luiden:

c. er voor betreffende ligplaats een vergunning ingevolge de Omgevingswet is benodigd en deze niet is verkregen;

E. Artikel 6.2, onder b, komt te luiden:

b. er voor betreffende ligplaats een vergunning ingevolge de Omgevingswet is benodigd en deze niet is verkregen;

F. Artikel 9.2, onder b, komt te luiden:

b. er voor betreffende ligplaats een vergunning ingevolge de Omgevingswet is benodigd en deze niet is verkregen;

Artikel II

Dit besluit treedt tegelijk met de Wet van 23 maart 2016, houdende regels over het beschermen en benutten van de fysieke leefomgeving (Omgevingswet) in werking.

Ondertekening

Aldus vastgesteld in de openbare raadsvergadering van 30 november 2022.

De raadsgriffier

Drs. S.J. Ruta

De burgemeester

drs. H.M.F. Bruls

Toelichting

De Haven- en kadeverordening 2016 bevat verwijzingen die met de inwerkingtreding van de Omgevingswet zullen vervallen. Deze verwijzingen zijn geactualiseerd, zodat vanaf januari 2023 (datum onder voorbehoud) doorgewerkt kan worden met deze verordening onder de Ow. Het betreft een juridisch-technische omzetting en geen wijziging van beleid.