Verordening wachtlijstbeheer Wet sociale werkvoorziening

Geldend van 05-02-2009 t/m heden met terugwerkende kracht vanaf 01-01-2009

Intitulé

Verordening wachtlijstbeheer Wet sociale werkvoorziening

De raad van de gemeente Zundert;

gezien het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 9 december 2008

gelet op artikel 12, tweede lid van de Wet sociale werkvoorziening,

overwegende dat het wenselijk is gebruik te maken van de bevoegdheid om regels te stellen over de volgorde waarin de ingezetenen, die op de wachtlijst zijn geplaatst, voor een dienstbetrekking als bedoeld in artikel 2, eerste lid van de Wet sociale werkvoorziening in aanmerking worden gebracht.

BESLUIT:

vast te stellen: de “Verordening wachtlijstbeheer Wet sociale werkvoorziening ”.

Hoofdstuk 1. Begripsbepalingen

Artikel 1

 • 1. Alle begrippen die in deze verordening worden gebruikt en die niet nader worden omschreven hebben dezelfde betekenis als in de Wet sociale werkvoorziening en de Algemene wet bestuursrecht.

 • 2. In deze verordening wordt verstaan onder:

  • a.

   wet: de Wet sociale werkvoorziening;

  • b.

   wachtlijstvoortraject: een met re-integratiegelden van UWV en/of gemeente gefinancierd traject waarin Wsw-geïndiceerden worden voorbereid op het verrichten van arbeid in het kader van de wet:

  • c.

   WVS-groep: Gemeenschappelijke Regeling Werkvoorzieningschap West Noord-Brabant van de gemeenten Bergen op Zoom, Etten-Leur, Halderberge, Moerdijk, Roosendaal, Rucphen, Steenbergen, Woensdrecht en Zundert;

  • d.

   wachtlijst: overzicht van ingezetenen van de gemeente Zundert die conform artikel 11 van de wet geïndiceerd zijn, geen dienstbetrekking hebben als bedoeld in hoofdstuk 2 en 3 van de wet en wel beschikbaar zijn om een dergelijke dienstbetrekking te aanvaarden.

  • e.

   Wsw geïndiceerde: de ingezetene van de gemeente Zundert met een incidatie- of herindicatiebeschikking overeenkomstig artikel 11 van de wet.

Hoofdstuk 2. Plaatsing en prioritaire groepen

Artikel 2

 • 1. Als datum van plaatsing op de wachtlijst wordt de datum van indicatiestelling zoals bedoeld in artikel 11, eerste lid van de wet aangehouden.

 • 2. Voor plaatsing in een dienstbetrekking als bedoeld in hoofdstuk 2 en 3 van de wet is de koppeling tussen de capaciteiten en de mogelijkheden van de Wsw-geïndiceerde op de wachtlijst enerzijds en het werkaanbod anderzijds uitgangspunt. Bij gelijke geschiktheid heeft degene, die het langst op de wachtlijst staat, voorrang.

 • 3. In afwijking van het bepaalde in het tweede lid van dit artikel komen ingezetenen van de gemeente, die op de wachtlijst zijn geplaatst, met voorrang en in de volgorde zoals onderstaand aangegeven, in aanmerking voor een dienstbetrekking als bedoeld in hoofdstuk 2 en 3 van de wet indien:

  • a.

   de Wsw geïndiceerde een uitkering heeft op basis van de Wet werk en bijstand en het wachtlijstvoortraject volgt of heeft gevolgd of;

  • b.

   de Wsw geïndiceerde een uitkering op basis van de Wet arbeidsongeschiktheidsvoorziening jonggehandicapten( Wajong) ontvangt of;

  • c.

   de Wsw geïndiceerde een stage in het kader van Voortgezet speciaal onderwijs volgt of;

  • d.

   de Wsw geïndiceerde een persoonsgebonden budget als bedoeld in de verordening persoonsgebonden budget begeleid werken Wet sociale werkvoorziening is toegekend.

 • 4. Plaatsing met of zonder persoonsgebonden budget in een dienstbetrekking als bedoeld in de wet kan alleen plaatsvinden als daarvoor ruimte binnen de taakstelling van de gemeente aanwezig is.

 • 5. Het Dagelijks Bestuur van de WVS-groep kan in overleg met de gemeente in bijzondere gevallen afwijken van de bepalingen in dit artikel, indien toepassing ervan naar haar oordeel tot onbillijkheden van overwegende aard leidt.

Artikel 3 Uitvoering

De uitvoering van deze verordening is opgedragen aan het Dagelijks bestuur van de WVS-groep.

Hoofdstuk 3. Slotbepalingen

Artikel 4

De Verordening wachtlijstbeheer Wet sociale werkvoorziening zoals vastgesteld op 27 maart 2008 wordt ingetrokken.

Artikel 5 Citeertitel

Deze verordening wordt aangehaald als de Verordening wachtlijstbeheer Wet sociale werkvoorziening.

Artikel 6 Inwerkingtreding

Deze verordening treedt in werking op de eerste dag na publicatie, en werkt terug tot en met 1 januari 2009.

Ondertekening

Aldus vastgesteld in de vergadering van de raad van de gemeente Zundert d.d. 29 januari 2009
De griffier,
A. van der Veen
De voorzitter,
L.C. Poppe-de Looff

Toelichting.

 

In artikel 12 lid 2 van de wet is  geregeld, dat de gemeenteraad bij verordening regels kan stellen voor behandeling van de wachtlijst in het kader van de Wet sociale werkvoorziening (Wsw). Bij het ontbreken van een dergelijke verordening geldt de volgorde van de plaatsing op de wachtlijst.

Bij verordening kan de raad de volgorde bepalen, waarin ingezetenen die op de wachtlijst zijn geplaatst voor een dienstbetrekking als bedoeld in artikel 2 eerste lid van de wet, in aanmerking worden gebracht.

De gemeente Zundert maakt gebruik van deze bevoegdheid door middel van het vaststellen van de Verordening wachtlijstbeheer Wet sociale werkvoorziening.

 

In artikel 2 van de verordening worden de groepen aangewezen die bij voorrang in aanmerking komen voor plaatsing op de dienstbetrekking.

Bij de keuze voor de in de verordening bepaalde prioritaire groepen spelen de volgende afwegingen een rol.

 • a.

  Personen met een uitkering op basis van de Wet werk en bijstand (WWB) hebben geen middelen van bestaan en een grote afstand tot de arbeidsmarkt. Het dienstverband op basis van de sociale werkvoorziening is op de korte termijn de enige mogelijkheid om een zelfstandig inkomen te gaan verwerven. De belanghebbenden zijn reeds met inzet van middelen uit de WWB in een voortraject is geplaatst. Bij plaatsing in dit voortraject zijn er verwachtingen gewekt naar een definitieve plaatsing in een volwaardig WSW dienstverband.

 • b.

  Jongeren met een uitkering op basis van de Wet arbeidsongeschiktheidsvoorziening  jonggehandicapten( Wajong) staan aan het begin van hun loopbaan. Plaatsing bij voorrang bevordert niet alleen op korte termijn een snelle mogelijkheid tot participatie in de maatschappij. Plaatsing bij voorrang biedt deze groep snel duidelijkheid over hun levensperspectief.

 • c.

  Voor de VSO-stagiaire gelden dezelfde argumenten als bij de Wajong. Daarnaast wordt voor deze kwetsbare groep een snelle aansluiting van onderwijs naar werk bereikt.

 • d.

  Prioriteit toekennen aan personen aan wie een persoonsgebonden budget is toegekend past volledig in de visie op de modernisering van de Wsw en doet recht aan het streven om mensen buiten de reguliere Wsw organisaties te plaatsen

 

Het wachtlijstbeheer van de Wsw wordt uitgevoerd door het Dagelijks bestuur van de WVS, zoals aangegeven in artikel 3.

 

In afwijking van de Verordening wachtlijstbeheer Wet sociale werkvoorziening zoals die gold in 2008 is voor deze verordening geen einddatum bepaald en geldt deze tot het moment dat besloten wordt een nieuwe verordening vast te stellen.