Aanstelling en aanwijzing onbezoldigde gemeenteambtenaren Cannock Chase

Geldend van 24-05-2017 t/m heden

Intitulé

Aanstelling en aanwijzing onbezoldigde gemeenteambtenaren Cannock Chase

Burgemeester en wethouders van Goeree-Overflakkee;

overwegende dat er behoefte bestaat aan een gewijzigde aanstelling van onbezoldigde gemeenteambtenaren;

gelet op artikel 231, tweede lid, onderdeel e, van de Gemeentewet;

b e s l u i t e n:

  • I. De belastingdeurwaarders, zoals bedoeld in de overeenkomst, d.d. 14 januari 2013, met kenmerk S/13 5364, in dienst van Cannock Chase aan te stellen als onbezoldigde gemeenteambtenaren.

  • II. Dit besluit treedt in werking te laten treden op de eerste dag na die van bekendmaking.

  • III. De Aanstelling onbezoldigde gemeenteambtenaren en Aanwijzing belastingdeurwaarders gemeente, vastgesteld op 15 januari 2013, in te trekken.

Ondertekening

Aldus vastgesteld op 9 mei 2017 door
burgemeester en wethouders van Goeree-Overflakkee,
secretaris, burgemeester,
W.M. van Esch mr. A. Grootenboer-Dubbelman