Aanwijzing heffingsambtenaar Goeree-Overflakkee

Geldend van 24-05-2017 t/m heden

Intitulé

Aanwijzing heffingsambtenaar Goeree-Overflakkee

Burgemeester en wethouders van Goeree-Overflakkee;

overwegende dat er behoefte bestaat aan een nieuw aanwijzingsbesluit voor de heffingsambtenaar;

gelet op artikel 231, tweede lid, onderdeel b, van de Gemeentewet;

b e s l u i t e n:

  • I. Mevrouw A.M. van Dam-Pieterse, ambtenaar in dienst van de gemeente Goeree-Overflakkee, aan te wijzen als inspecteur, belast met de heffing van gemeentelijke belastingen voor zover deze niet overgedragen zijn aan het Samenwerkingsverband Vastgoedinformatie Heffing en Waardebepaling (SVHW).

  • II. Dit besluit in werking te laten treden op de eerste dag na die van bekendmaking.

  • III. De Aanwijzing heffingsambtenaar gemeente, vastgesteld op 15 januari 2013, in te trekken.

Ondertekening

Aldus vastgesteld op 9 mei 2017 door
burgemeester en wethouders van Goeree-Overflakkee,
secretaris, burgemeester,
W.M. van Esch mr. A. Grootenboer-Dubbelman