Verordening Zonnepanelenproject Gemeente Asten 2017

Geldend van 01-06-2017 t/m heden

Intitulé

Verordening Zonnepanelenproject Gemeente Asten 2017

De raad van de gemeente Asten;

gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van

28 maart 2017;

gehoord het advies van de commissie Ruimte van 2 mei 2017;

gelet op artikel 149 van de Gemeentewet;

overwegende dat

 • ·

  het noodzakelijk is in hoog tempo over te schakelen op duurzame, schone energie om de negatieve effecten van klimaatverandering tot een minimum te beperken;

 • ·

  de overheid in het Nationaal Energieakkoord van 2013 afspraken heeft gemaakt om ervoor te zorgen dat in 2023 16% van onze energie duurzaam wordt opgewekt;

 • ·

  het stimuleren van particulieren om zonnepanelen op hun woning te plaatsen hier een belangrijke bijdrage aan kan leveren;

 • ·

  met het verstrekken van leningen voor het opwekken van duurzame energie ook minder kapitaalkrachtige inwoners hieraan hun bijdrage kunnen leveren;

besluit:

vast te stellen de:

Verordening Zonnepanelenproject Gemeente Asten 2017

Artikel 1. Begripsbepalingen

In deze verordening wordt verstaan onder:

Aanvraag: het verzoek van een natuurlijke - dan wel rechtspersoon aan (het College van) de Gemeente een Krediet als bedoeld in deze Verordening te verstrekken en ter uitvoering daarvan een Overeenkomst in de zin van deze Verordening met hem of haar te sluiten.

Bestaand bouwwerk: een gebouw dan wel ander bouwwerk, dat feitelijk en legaal aanwezig is op de datum van de Aanvraag.

Bestaand gebouw: een gebouw dat beschikt over een eigen elektriciteitsmeter en dus over een zogenoemde huisinstallatie en daarnaast feitelijk en legaal aanwezig is op de datum van de Aanvraag.

College: het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Asten.

Gemeente: de gemeente Asten.

Kleinverbruiker: een afnemer van elektriciteit als bedoeld in artikel 95a eerste lid van de Elektriciteitswet 1998.

Krediet: aanspraak bestaande uit een door de Gemeente te verstrekken krediet als bedoeld in artikel 1:1 van de Wet op het financieel toezicht ten behoeve van het aanbrengen, verkrijgen en onderhouden van een PV-installatie en zoals nader beschreven in de in de bijlage bij deze Verordening opgenomen Overeenkomst.

Overeenkomst: de in de bijlage bij deze Verordening opgenomen standaard-Overeenkomst van koop en verkoop op afbetaling, inclusief bijlagen.

Project: het Zonnepanelenproject Gemeente Asten.

PV-paneel: het paneel dat de zonne-energie opvangt en dit in elektriciteit omzet. PV staat voor Photo Voltaïsch (omzetting van licht in elektriciteit).

PV-installatie: de gehele installatie, waaronder PV-panelen, omvormers, bekabeling, montagebeugels en montagematerialen en beveiliging.

Serviceprovider: de partij die in opdracht van de gemeente het ontwerp, de levering, de installatie en het onderhoud van de PV-installatie uitvoert, evenals de facturering van de Overeenkomst en eventuele andere taken.

Verordening: de Verordening zonnepanelenproject gemeente Asten 2017.

Artikel 2. Toepassingsbereik/bevoegdheid

 • 1. Deze Verordening is uitsluitend van toepassing op het aanbrengen, verkrijgen en onderhouden van een PV-installatie op Bestaande bouwwerken in de Gemeente.

 • 2. Het College kan bij besluit in bijzondere gevallen afwijken van het eerste lid van deze bepaling, in die zin dat bij wijze van uitzondering ook nieuw op te richten bouwwerken onder het toepassingsbereik van deze Verordening kunnen worden gebracht.

 • 3. Het College is met inachtneming van het overigens bij en krachtens deze verordening bepaalde bevoegd om Krediet te verstrekken voor het aanbrengen, verkrijgen en onderhouden van een PV-installatie op de Bestaand bouwwerk of, in de gevallen als bedoeld in het tweede lid, een nieuw op te richten bouwwerk.

 • 4. Indien het College op grond van het derde lid heeft besloten tot het verstrekken van een Krediet, wordt ter uitvoering daarvan tussen de aanvrager en de Gemeente een Overeenkomst gesloten.

Artikel 3. Beschikbaar budget (plafond als bedoeld in artikel 4:25 Awb)

Het budget dat beschikbaar is voor het Project waar deze Verordening op ziet bedraagt maximaal € 1.105.840,-. Het totaal aan kredietverstrekkingen als bedoeld in artikel 2, derde lid, uitgedrukt in hoofdsommen in de zin van artikel 5 van de ter uitvoering van deze kredietverstrekkingen met aanvragers te sluiten Overeenkomsten kan het bedrag van € 1.105.840,- derhalve niet ontstijgen.

Artikel 4. Indienen aanvragen/tijdvak

 • 1. Het College stelt bij besluit een of meer aanvraagtijdvakken vast.

 • 2. Het besluit, als bedoeld in het eerste lid, wordt op de gebruikelijke wijze openbaar bekend gemaakt.

 • 3. De mogelijkheid tot het indienen van aanvragen bestaat uitsluitend gedurende de door het College vast te stellen aanvraagtijdvakken.

 • 4. Per adres kan slechts één Aanvraag worden ingediend, ongeacht het aantal Bestaande bouwwerken dat zich op de gronden met dat zelfde adres bevindt.

Artikel 5. Indienen aanvragen/wijze

Het College kan nadere regels stellen omtrent de wijze van indienen van Aanvragen en daarbij bepalen dat Aanvragen moeten worden ingediend bij een ander orgaan dan het College.

Artikel 6. Behandeling aanvragen

 • 1. Aanvragen worden behandeld in volgorde van ontvangst, met dien verstande dat zij volledig dienen te zijn.

 • 2. Voor de verdeling van het binnen het budget beschikbare bedrag, zijn de datum en het tijdstip waarop een volledige Aanvraag is ontvangen beslissend.

 • 3. Als datum en tijdstip van ontvangst van de Aanvraag als bedoeld in het eerste en tweede lid geldt, indien sprake is van een Aanvraag ten aanzien waarvan op grond van artikel 4:5 van de Awb gelegenheid wordt geboden om deze aan te vullen, de datum en het tijdstip van ontvangst van de aanvulling, mits de Aanvraag daarmee volledig is.

 • 4. Of en in hoeverre het beschikbare budget nog ruimte biedt, wordt telkens vastgesteld aan de hand van de op dat moment reeds aan aanvragers verstrekte kredieten uitgedrukt in hoofdsommen als bedoeld in artikel 5 van de ter uitvoering van de kredietverstrekking te sluiten Overeenkomst.

Artikel 7. Toetsingskader aanvragen

1.Een Aanvraag kan slechts tot het verstrekken van een Krediet als bedoeld in artikel 2, derde lid, leiden indien en voor zover:

a.deze binnen het door het College op grond van artikel 4 eerste lid van deze

Verordening aangewezen tijdvak is ingediend door een eigenaar van een in de Gemeente gelegen Bestaand gebouw of, indien toepassing is gegeven aan het bepaalde in artikel 2, tweede lid, een nieuw op te richten gebouw ten behoeve van de energielevering aan dat gebouw; en

  • b.

   aanvrager een Kleinverbruiker is; en

  • c.

   deze strekt tot maximaal 30 PV-panelen; en

  • d.

   het beschikbare budget als bedoeld in artikel 3 van deze Verordening nog toereikend is om de aanvraag te honoreren.

  • 2.

   Het college is bevoegd om bij nadere regels het maximum aantal PV-panelen als bedoeld in het eerste lid, aanhef en onder c, op een ander dan het daar genoemde aantal vast te stellen of te bepalen dat dienaangaande geen maximum geldt.

Artikel 8. Overeenkomst

 • 1. Indien en voor zover naar aanleiding van een Aanvraag wordt besloten tot het verstrekken van een Krediet, gaat de Gemeente ter uitvoering daarvan en met inachtneming van hetgeen daaromtrent in de Gemeentewet is bepaald de Overeenkomst aan met de betreffende aanvrager.

 • 2. De Overeenkomst strekt niet tot verlening van publiekrechtelijke toestemming noch ziet zij op privaatrechtelijke verhoudingen tussen de aanvrager en derden.

 • 3. De feitelijke uitvoering van de Overeenkomst wordt voor wat betreft de Gemeente deels uitgevoerd door de Serviceprovider, die de PV-installatie ontwerpt, levert, installeert, onderhoudt en factureert.

Artikel 9. Bevoegdheid stellen nadere regels

Het College is bevoegd ter uitvoering van deze Verordening nadere regels vast te stellen.

Artikel 10. Hardheidsclausule

Indien de strikte toepassing van het bepaalde in deze Verordening naar het oordeel van het College tot een kennelijke onbillijkheid leidt, kan het College van enige bepaling afwijken. Van de bevoegdheid tot afwijking wordt slechts in uitzonderlijke gevallen gebruik gemaakt.

Artikel 11. Inwerkingtreding

Deze verordening treedt in werking 1 juni 2017.

Artikel 12. Citeertitel

Deze verordening wordt aangehaald als: ‘Verordening zonnepanelenproject gemeente Asten 2017’.

Ondertekening

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van de raad van de gemeente Asten van 16 mei 2017.
De raad voornoemd,
griffier,
mr. M.B.W. van Erp-Sonnemans
voorzitter,
mr. H.G. Vos