Regeling vervallen per 01-01-2020

CAR/VAR medewerkers Griffie

Geldend van 01-01-2018 t/m 31-12-2019

Intitulé

CAR/VAR medewerkers Griffie

De Werkgeverscommissie voor de griffie van de gemeente Velsen,

Gezien:

de circulaires van het Landelijk Overleg Gemeentelijke Arbeidsvoorwaarden

ECWGO/U201600995 met als onderwerp “ IKB regeling ” van 29 juni 2016;

ECWGO/U201601310 met als onderwerp: “CARUWO-wijzigingen als gevolg van invoering IKB”

ECWGO/U201601499 met als onderwerp: “aanpassing CAR-UWO aan nieuwe collectieve zorgverzekering”

Gelet op:

het gestelde in artikel 107 e.v. jo.160 van de Gemeentewet waarbij de bevoegdheid tot het vaststellen, wijzigen en intrekken van de rechtspositieregelingen voor het personeel van de griffie is opgedragen aan de raad, en

het besluit van de raad van de gemeente Velsen van 4 juli 2013 waarin deze bevoegdheid is overgedragen aan de werkgeverscommissie voor de griffie, en 

overal waar in de CAR/VAR het college wordt genoemd, wordt voor de griffier en de op de griffie werkzame ambtenaren, de raad van de gemeente Velsen bedoeld.

BESLUITEN:

De Collectieve Arbeidsvoorwaardenregeling en de Velsense Arbeidsvoorwaardenregeling (CAR/VAR) te wijzigen: