REGELING AFKOPPELEN HEMELWATER EN AANLEG GROENE DAKEN

Geldend van 15-04-2020 t/m heden met terugwerkende kracht vanaf 01-01-2020

Intitulé

REGELING AFKOPPELEN HEMELWATER EN AANLEG GROENE DAKEN

Burgemeester en wethouders van de gemeente Apeldoorn;

overwegende:

-dat het college bevoegd is voor bepaalde vormen van subsidie nadere regels te stellen dan wel specifieke regelingen vast te stellen;

-dat de aanleg van groene daken een bijdrage levert aan het voorkomen van wateroverlast in het bebouwde gebied, het reduceren van CO2 door energie besparing, het binden van fijnstof, het terugdringen van geluidshinder, het tegengaan van de opwarming van de stad en het verhogen van de biodiversiteit;

-dat het afkoppelen van hemelwater van het gemengde rioolstelsel een bijdrage levert aan de bestrijding van wateroverlast, zorgt voor reductie van de vuillast uit de riolering naar oppervlakte water, bijdraagt aan een betere werking van de zuivering en zorgt voor aanvulling van het grondwater.

gelet op artikel 160 van de Gemeentewet, Titel 4.2 van de Algemene wet bestuursrecht en de Algemene Subsidieverordening van de gemeente Apeldoorn;

BESLUITEN:

vast te stellen de volgende regeling:

Subsidieregeling afkoppelen hemelwater en aanleg groene daken

Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen

Artikel 1.1 Algemene bepalingen en begripsomschrijving

1.1 Tenzij in deze regeling uitdrukkelijk anders wordt vermeld, gelden de voorwaarden en

bepalingen in de Algemene subsidieverordening (Asv).

1.2. In deze regeling wordt verstaan onder:

 • a.

  afkoppelen: het definitief ongedaan maken van een situatie waarin hemelwater dat op een dakoppervlak van een pand valt via de gemengde riolering wordt afgevoerd naar een rioolzuiveringsinstallatie;

 • b.

  APV: Algemene plaatselijke verordening;

 • c.

  Awb: Algemene wet bestuursrecht;

 • d.

  Asv: Algemene subsidieverordening;

 • e.

  BAG: Basisregistraties Adressen en Gebouwen;

 • f.

  bestaand pand: een pand dat is vergund dan wel is opgericht vóór de inwerkingtreding van het gemeentelijk afkoppelbeleid met de vaststelling van het Gemeentelijk rioleringsplan 2011-2015 op 22 december 2011;

 • g.

  bovengrondse infiltratievoorziening: een open voorziening op het maaiveld voor de opvang van hemelwater met het oogmerk om dit in de bodem te brengen door infiltratie;

 • h.

  college: college van burgemeester en wethouders;

 • i.

  dakoppervlak: de horizontale projectie van een dakoppervlak van een pand;

 • j.

  gemengde riolering: riolering in de openbare ruimte waarin de gecombineerde afvoer van afvalwater en hemelwater plaatsvindt;

 • k.

  groen dak: een begroeid dak minstens bestaand uit een wortelwerende-, een drainage-, een substraat en een vegetatielaag met een minimale wateropslag van 20 liter per m2;

 • l.

  infiltratie: het op eigen terrein hemelwater infiltreren van een afgekoppeld dakoppervlak in de bodem door infiltratie via het maaiveld (bodempassage) of door middel van een infiltratievoorziening;

 • m.

  infiltratievoorziening: een ondergrondse of bovengrondse infiltratievoorziening waarbij hemelwater opgeslagen wordt en in de bodem geïnfiltreerd wordt;

 • n.

  ondergrondse infiltratievoorziening: een gesloten voorziening voorzien van een bladvanger in de regenpijp en zandvang in de bodem onder het maaiveld voor de opvang van hemelwater met het oogmerk om dit in de bodem te brengen door infiltratie;

 • o.

  oppervlaktewater: openbaar water, bijvoorbeeld een vijver of sloot, waarop hemelwater geloosd kan worden en dat direct grenst aan het perceel waarop het pand staat;

 • p.

  pand(en): woning(en), aanbouw(en)- of uitbouw(en), bijgebouw(en) bedrijfspand(en), kantoor (kantoren) of school (scholen) die opgenomen zijn in de BAG en legaal gebouwd zijn;

 • q.

  VvE: Vereniging van Eigenaren.

Artikel 1.2 Toepassingsbereik

 • 1. Deze regeling is van toepassing op bestaande panden die gelegen zijn in de gemeente Apeldoorn en aangesloten zijn op de gemengde riolering.

 • 2. De regeling is niet van toepassing op panden die gelegen zijn in een gebied dat het college op grond van artikel 4:44 van de APV heeft aangewezen als gebied waarbinnen het verboden is een hemelwaterafvoerleiding aan te sluiten of aangesloten te houden op het openbaar vuilwaterriool.

Artikel 1.3 Subsidiabele activiteiten

Subsidie op grond van deze regeling kan worden verstrekt voor:

 • a.

  het aanleggen van een groen dak;

 • b.

  het afkoppelen van bestaand dakoppervlak van de gemengde riolering.

Artikel 1.4 Aanvrager en aanvraag

 • 1.

  Subsidie op grond van deze regeling kan uitsluitend worden aangevraagd door:

  • a.

   een meerderjarig natuurlijk persoon voor zover die krachtens het eigendomsrecht eigenaar is van het pand;

  • b.

   een VvE;

  • c.

   een rechtspersoon voor zover die krachtens het eigendomsrecht eigenaar is van het pand;

  • d.

   een huurder van het pand;

 • 2.

  De aanvraag wordt ingediend op een door het college vastgesteld aanvraagformulier dat volledig is ingevuld en voorzien is van alle bijlagen die op het aanvraagformulier verplicht zijn gesteld.

 • 3.

  In aanvulling op het tweede lid dient de huurder van het pand een door de eigenaar van het pand ondertekende verklaring te overleggen waarin blijkt dat:

  • a.

   de eigenaar de huurder toestemming geeft tot het verrichten van de subsidiabele activiteiten als bedoeld in artikel 1.3, en;

  • b.

   de eigenaar verklaart dat de subsidiabele activiteiten in stand blijven.

Artikel 1.5 Subsidieplafond en verdeelregels

 • 1. Het college stelt jaarlijks voor het daaropvolgende kalenderjaar een subsidieplafond, als bedoeld in artikel 4:22 van de Awb vast en neemt daarbij de gemeentebegroting in acht.

 • 2. Voor de uitvoering van deze regeling geldt dat:

  • a.

   50% van het subsidieplafond beschikbaar is voor aanvragers als bedoeld onder artikel 1.4, eerste lid, onder a en b en d;

  • b.

   50% van het subsidieplafond beschikbaar is voor aanvragers bedoeld onder artikel 1.4, eerste lid, onder c;

 • 3. Aanvragen worden behandeld op volgorde van binnenkomst. Wanneer de aanvrager krachtens artikel 4:5 van de Awb de gelegenheid heeft gehad de aanvraag aan te vullen, geldt als datum van ontvangst van de aanvraag de datum waarop de aanvraag volledig is.

Artikel 1.6 Termijn voor beslissing op aanvraag

Het college neemt binnen 6 weken na de ontvangst van de volledige aanvraag een beslissing.

Artikel 1.7 Verplichtingen

 • 1. De werkzaamheden dienen binnen 12 maanden na de subsidieverlening te zijn voltooid.

 • 2. De aanvrager is verplicht medewerking te verlenen aan een eventuele controle ter plaatse.

 • 3. De activiteiten moeten in stand blijven.

Artikel 1.8 Intrekking subsidieverlening

Als de werkzaamheden niet binnen 12 maanden na de subsidieverlening voltooid zijn, wordt de subsidieverlening ingetrokken.

Artikel 1.9 Subsidievaststelling

 • 1. De subsidieontvanger dient binnen 6 weken na de voltooiing van de werkzaamheden waarvoor subsidie is verleend een aanvraag tot subsidievaststelling in.

 • 2. De aanvraag tot subsidievaststelling wordt ingediend op een door het college vastgesteld vaststellingsformulier. De aanvraag dient volledig te zijn ingevuld en te zijn voorzien van alle informatie en bijlagen zoals aangegeven op het vaststellingsformulier.

 • 3. Op basis van het formulier als bedoeld in het tweede lid, stelt het college de subsidie met in achtneming van de maximale subsidiabele kosten als bedoeld in artikel 2.3 of artikel 3.3 definitief vast, zulks op basis van de bij de aanvraag tot vaststelling door het college aanvaardbare subsidiabele kosten.

 • 4. De betaling van de subsidie vindt plaats binnen 4 weken na de subsidievaststelling.

Artikel 1.10 Mandatering

Het college mandateert de bevoegdheden voor uitvoering van deze regeling, met uitzondering van de bevoegdheden ex artikel 4.1, aan de eenheidsmanager van de eenheid Ruimtelijke Leefomgeving.

Hoofdstuk 2 Groene Daken

Artikel 2.1 Subsidievoorwaarden

Om in aanmerking te kunnen komen voor subsidie als bedoeld in artikel 1.3, onder a, gelden de volgende voorwaarden:

 • a.

  de werkzaamheden zijn nog niet gestart;

 • b.

  de kosten van het groene dak staan in een redelijke verhouding tot het te verkrijgen resultaat, dit ter beoordeling van het college;

 • c.

  het groene dak heeft een minimaal aaneengesloten oppervlakte van 30 m2;

 • d.

  met het aanbrengen van een groen dak wordt het vasthouden en vertragen van hemelwater in voldoende mate gediend, dit ter beoordeling van het college, en;

 • e.

  de aanvrager beschikt over de benodigde vergunningen.

Artikel 2.2 Subsidiabele kosten

 • 1.

  Tot de subsidiabele kosten worden gerekend:

  • a.

   de kosten verbonden aan de uitvoering, waaronder begrepen in ieder geval de loonkosten, materiaalkosten en omzetbelasting;

  • b.

   de onderzoekskosten naar de belastbaarheid of constructieve toetsing van de dakconstructie met het beoogde groen dak.

 • 2.

  Niet tot de subsidiabele kosten worden gerekend in ieder geval:

  • a.

   de kosten voor het aanpassen van de dakconstructie;

  • b.

   de administratieve kosten voor de subsidieaanvraag;

  • c.

   de kosten die verband houden met de aanvraag van de benodigde vergunningen.

Artikel 2.3 Hoogte subsidie

 • 1.

  De subsidie voor het aanleggen van een groen dak bedraagt voor een aanvrager als bedoeld in artikel 1.4, eerste lid, onder a en d, € 30,= per m2 aangelegd groen dak met een maximum van € 2.500,= per aanvraag.

 • 2.

  De subsidie voor het aanleggen van een groen dak bedraagt voor een aanvrager als bedoeld in artikel 1.4, eerste lid, onder b en c, € 30,= per m2 met een maximum tot 50% van de kosten met een maximum van € 25.000,= per aanvraag.

 • 3.

  De subsidie voor de onderzoekskosten als bedoeld in artikel 2.2, eerste lid, onder b, bedraagt de werkelijke kosten met een maximum van € 500,= per aanvraag.

Artikel 2.4 Weigeringsgronden

Onverminderd het bepaalde in artikel 4:25, tweede lid, en artikel 4:35 van de Awb en artikel 9 van de Asv wordt de subsidie geweigerd als de aanvraag niet voldoet aan één van de in artikel 2.1 genoemde voorwaarden.

Hoofdstuk 3 Afkoppelen hemelwater

Artikel 3.1 Subsidievoorwaarden

 • 1.

  Om in aanmerking te kunnen komen voor subsidie als bedoeld in artikel 1.3, onder b, gelden de volgende voorwaarden:

  • a.

   de werkzaamheden zijn nog niet gestart;

  • b.

   de kosten van het afkoppelen staan in een redelijke verhouding tot het te verkrijgen resultaat, dit ter beoordeling van het college;

  • c.

   er wordt minimaal 30 m2 aaneengesloten dakoppervlak afgekoppeld van de gemengde riolering;

  • d.

   het hemelwater wordt op eigen terrein geïnfiltreerd, en;

  • e.

   er wordt een infiltratievoorziening met een minimale bergingscapaciteit van 20 liter per m2 op eigen terrein gerealiseerd.

 • 2.

  De voorwaarden genoemd onder d en e zijn niet vereist indien:

  • a.

   minder dan 250m2 aan dakoppervlak wordt afgekoppeld van de gemengde riolering mits de afkoppeling plaatsvindt in een gebied waar de openbare ruimte al is afgekoppeld;

  • b.

   het hemelwater van het afgekoppelde dakoppervlak wordt afgevoerd naar oppervlaktewater, mits dit niet in strijd met de Waterwet plaatsvindt.

Artikel 3.2 Subsidiabele kosten

 • 1.

  Tot de subsidiabele kosten worden gerekend de kosten verbonden aan de uitvoering,

  waaronder begrepen in ieder geval de loonkosten, materiaalkosten en omzetbelasting.

 • 2.

  Niet tot de subsidiabele kosten worden gerekend de administratieve kosten voor de subsidieaanvraag en de kosten die verband houden met de aanvraag van de benodigde vergunningen.

Artikel 3.3 Hoogte subsidie

 • 1. De subsidie voor het afkoppelen door middel van een bovengrondse infiltratievoorziening of door middel van afkoppelen in een gebied waar de openbare ruimte al is afgekoppeld of door middel van het lozen op oppervlaktewater bedraagt per m2 afgekoppeld dakoppervlak:

  • a.

   tot 250 m2: € 6,- per m2 afgekoppeld dakoppervlak;

  • b.

   vanaf 250 m2: de werkelijke kosten met een maximum van € 6,- per m2 afgekoppeld dakoppervlak.

 • 2. De subsidie voor het afkoppelen naar een ondergrondse infiltratievoorziening bedraagt per m2 afgekoppeld dakoppervlak:

  • a.

   tot 250 m2: € 12,- per m2 afgekoppeld dakoppervlak;

  • b.

   vanaf 250 m2: de werkelijke kosten met een maximum van €12,- per m2 afgekoppeld dakoppervlak.

Artikel 3.4 weigeringsgronden

Onverminderd het bepaalde in artikel 4:25, tweede lid, en artikel 4:35 van de Awb en artikel 9 van de Asv wordt de subsidie geweigerd als:

 • a.

  de aanvraag niet voldoet aan één van de in artikel 3.1 genoemde voorwaarden; of

 • b.

  naar het oordeel van het college de infiltratie van het afgekoppelde hemelwater op eigen terrein of de afvoer van hemelwater naar oppervlaktewater in die specifieke situatie niet haalbaar is dan wel op enige wijze overlast veroorzaakt.

Hoofdstuk 4 Slotbepalingen

Artikel 4.1 Hardheidsclausule

Voor zover strikte toepassing van deze regeling naar het oordeel van het college leidt tot een

niet voorziene en onbillijke situatie, kan het college afwijken van de bepalingen in deze regeling.

Artikel 4.2 Overgangsbepalingen

 • 1. Op aanvragen (tot verlening en vaststelling) die op grond van de subsidieregeling Groene daken zijn aangediend wordt beslist met inachtneming van de regeling Groene daken.

 • 2. Op bezwaar-/beroepsschriften gericht tegen een verlenings- of vaststellingsbeschikking op grond van de subsidieregeling Groene daken wordt beslist met toepassing van voornoemde regeling.

Artikel 4.3 Inwerkingtreding en citeertitel

 • 1.

  Deze regeling treedt in werking op de dag na die van bekendmaking onder gelijktijdige intrekking van de subsidieregeling Groene daken (bekendgemaakt op 15 mei 2016 en inwerking getreden op 16 mei 2015)

 • 2.

  De regeling wordt aangehaald als “Regeling afkoppelen hemelwater en aanleg groene daken”.

Aldus vastgesteld door het college van b&w d.d 16 mei 2017

Inwerking getreden op de dag na de elektronische bekendmaking op www.officielebekendmaking.nl/gemeenteblad