Besluit van het dagelijks bestuur van Regio Rivierenland houdende regels omtrent mandaat Mandaatbesluit secretaris Regio Rivierenland 2017 (Mandaatbesluit secretaris Regio Rivierenland 2017)

Geldend van 01-01-2021 t/m heden

Intitulé

Besluit van het dagelijks bestuur van Regio Rivierenland houdende regels omtrent mandaat Mandaatbesluit secretaris Regio Rivierenland 2017 (Mandaatbesluit secretaris Regio Rivierenland 2017)

Het dagelijks bestuur en de voorzitter van Regio Rivierenland, ieder voor zover bevoegd;

Overwegende dat de Ondernemingsraad van Regio Rivierenland op 15 maart 2017 advies heeft uitgebracht over het voorlopig vastgestelde besluit van 8 februari 2017;

Gelet op:

de afdeling 10.1.1 van de Algemene wet bestuursrecht;

titel 3 van boek 3 van het Burgerlijk Wetboek;

artikel 33b, eerste lid, sub d, en artikel 33d van de Wet gemeenschappelijke regelingen;

hoofdstuk X (artikelen 21-24) van de Gemeenschappelijke regeling Regio Rivierenland;

besluiten:

vast te stellen het Besluit mandaat secretaris Regio Rivierenland 2017.

Artikel 1: Begripsbepalingen

Artikel 1 van de regeling Regio Rivierenland en artikel 1 van het organisatiebesluit zijn van toepassing op dit besluit. Daarnaast wordt in dit besluit verstaan onder:

 • a.

  organisatiebesluit : het Organisatiebesluit Regio Rivierenland 2017.

Artikel 2: Mandaat

 • 1. Aan de secretaris wordt in mandaat verleend de bevoegdheid tot

  • a.

   het benoemen, schorsen en ontslaan van medewerkers van Regio Rivierenland;

  • b.

   het leidinggeven aan en aansturen van de medewerkers van Regio Rivierenland, waaronder de toepassing van de Cao Samenwerkende Gemeentelijke Organisaties en het Personeelshandboek, inclusief het actueel houden van dit Personeelshandboek;

  • c.

   het beslissen tot privaatrechtelijke rechtshandelingen en het doen van betalingen tot ten hoogste een bedrag van € 100.000 per privaatrechtelijke rechtshandeling, een en ander ten laste van een daarvoor beschikbaar en toereikend budget dat rechtstreeks onder de directie valt, met uitzondering van privaatrechtelijke rechtshandelingen als bedoeld in artikel 31a van de Wet gemeenschappelijke regelingen;

  • d.

   het vertegenwoordigen van Regio Rivierenland in en buiten rechte;

  • e.

   het nemen van besluiten tot het al dan niet verstrekken van informatie op basis van de Wet openbaarheidbestuur. De bevoegdheid, bedoeld in de eerste volzin, behelst niet de bevoegdheid te beslissen op bezwaarschriften, bedoeld in artikel 6:4, eerste lid, van de Algemene wet bestuursrecht.

 • 2. De secretaris besluit slechts tot het benoemen, schorsen en ontslaan van managers nadat het dagelijks bestuur in de gelegenheid is gesteld zijn wensen en bedenkingen naar voren te brengen.

Artikel 3: Volmacht en machtiging

Voor de toepassing van dit besluit wordt met mandaat gelijkgesteld de verlening van:

 • a.

  volmacht om namens Regio Rivierenland privaatrechtelijke rechtshandelingen te verrichten, en

 • b.

  machtiging om namens Regio Rivierenland handelingen te verrichten die een besluit noch een privaatrechtelijke rechtshandeling zijn.

Artikel 4: Ondermandaat

 • 1. De secretaris kan de bevoegdheden, genoemd in artikel 2, eerste lid, onder a tot en met d, schriftelijk in ondermandaat verlenen aan medewerkers van Regio Rivierenland gelet op de taken van het organisatieonderdeel, overeenkomstig het organisatiebesluit, waaraan zij leiding geven of waarbinnen zij werkzaam zijn.

 • 2. De secretaris neemt bij het verlenen van ondermandaat het Reglement Budgetbeheer Regio Rivierenland in acht.

Artikel 5: Kaders mandaat

De uitoefening van bevoegdheden in mandaat, verleend bij of krachtens dit besluit, geschiedt met inachtneming van de:

 • a.

  ter zake geldende instructies per geval of in algemene zin van het dagelijks bestuur of de voorzitter;

 • b.

  door het algemeen bestuur vastgestelde begroting en de meerjarenbegroting en voor zover in die begroting voor de betreffende rechtshandeling financiële middelen zijn opgenomen en deze niet zijn uitgeput, en

 • c.

  het Reglement Budgetbeheer Regio Rivierenland.

Artikel 6: Informatieplicht

 • 1. Eenieder aan wie bij of krachtens dit besluit mandaat is verleend verschaft het dagelijks bestuur of de voorzitter gevraagd of ongevraagd informatie over de uitvoering van de aan hem opgedragen taken.

 • 2. Eenieder aan wie bij of krachtens dit besluit mandaat is verleend informeert het dagelijks bestuur of de voorzitter bij zwaarwegende omstandigheden en gebeurtenissen die betrekking hebben op de gemandateerde bevoegdheden.

 • 3. De secretaris houdt een register bij van krachtens dit besluit genomen besluiten.

Artikel 7: Ondertekening

 • 1. Indien een besluit wordt genomen bij of krachtens het bepaalde in artikel 2, eerste lid, onder a, b c, e en f luidt de ondertekening:

  Het dagelijks bestuur van Regio Rivierenland

  namens deze:

  De secretaris van Regio Rivierenland

  Gevolgd door de handtekening en naam van de functionaris.

 • 2. Indien een besluit wordt genomen bij of krachtens het bepaalde in artikel 2, eerste lid, onder d, luidt de ondertekening:

  Regio Rivierenland

  de voorzitter van Regio Rivierenland

  met volmacht:

  De secretaris van Regio Rivierenland

  Gevolgd door de handtekening en naam van de functionaris.

Artikel 8 Slotbepalingen

 • 1. Dit besluit treedt in werking met ingang van de dag nadat het is bekendgemaakt.

 • 2. De Mandaatregeling Regio Rivierenland 2008 en het bijbehorend Mandaatregister Regio Rivierenland worden ingetrokken.

 • 3. Dit besluit wordt aangehaald als: Mandaatbesluit secretaris Regio Rivierenland 2017.

Ondertekening

Aldus vastgesteld door het dagelijks bestuur en de voorzitter van Regio Rivierenland op 12 april 2017.
Het Dagelijks Bestuur van Regio Rivierenland
de secretaris
drs. L.H. Derksen
de voorzitter
Ir. J. Beenakker
De voorzitter van Regio Rivierenland
Ir. J. Beenakker