Gronduitgiftebeleid 2007

Geldend van 06-01-2008 t/m heden

Intitulé

Gronduitgiftebeleid 2007 ev.

Bij de (projectmatige) uitgifte van woningbouw of de uitgifte van bouwkavels zal ter stimulering van specifieke doelgroepenbenadering, vooraf kenbaar worden gemaakt en vervolgens worden gepubliceerd op welke wijze(loting – openbare inschrijving), of - en ten behoeve van welke doelgroep zal worden uitgegeven. We onderscheiden hierbij de volgende doelgroepen:

Doorstromers:

Onder Doorstromers in de zin van de gronduitgifteregeling wordt verstaan;

“de aanvrager en eventuele partner die minimaal één jaar woonachtig is/zijn in de gemeente Moerdijk en binnen de grenzen van de gemeente Moerdijk zelfstandig een sociale huurwoning bewoont, die als gevolg van de aankoop van een woning of kavel, deze woning vrij van huur achterlaat”.

Doorstromers komen ongeacht het aantal aanvragen in aanmerking voor deelname aan de loting.

Senioren:

Onder senioren in de zin van de gronduitgifteregeling wordt verstaan;

“de aanvrager en / of eventuele partner die op het moment van de sluitingsdatum voor inschrijving 55 jaar of ouder is en minimaal 1 jaar woonachtig is/zijn in de gemeente Moerdijk”.

Senioren komen ongeacht het aantal aanvragen in aanmerking voor deelname aan de loting.

Starters:

Onder starters in de zin van de gronduitgifteregeling wordt verstaan;

“de aanvrager en / of eventuele partner die minimaal 1 jaar woonachtig is/zijn in de gemeente Moerdijk en welke zich voor het eerst begeeft op de koopmarkt.

Starters komen ongeacht het aantal aanvragen in aanmerking voor deelname aan de loting.

Algemeen:

Bij de loting door of onder toezicht van de notaris zullen de kavels en projectmatige woningen allereerst worden verloot onder de desbetreffende doelgroep. Indien er hierna nog kavels of woningen over zijn, worden deze verloot onder de overige inwoners van de gemeente Moerdijk en vervolgens onder de overige inschrijvers. In volgorde van loting kan een keuze worden gemaakt uit de bouwkavels c.q. woningen.

Overige algemene en bijzondere voorwaarden:

 • -

  Inschrijving kan uitsluitend per plan –project – deelproject binnen een vooraf gepubliceerde inschrijvingsperiode.

 • -

  Na inschrijving dient een waarborgsom van € 250,= te worden voldaan, welke wordt terugbetaald indien met niet voor een bouwkavel in aanmerking komt. Weigert men, na daartoe in de gelegenheid te zijn gesteld een bouwkavel te reserveren, wordt € 125,= terugbetaald. Bij daadwerkelijke reservering en verkoop van een bouwkavel wordt onder voorwaarden na realisatie van de nieuwbouwwoning de waarborgsom terugbetaald. Over de waarborgsom wordt geen rente vergoed.

 • -

  Aanvragers dienen 18 jaar of ouder te zijn, tenzij gehuwd.

 • -

  Aanvragers welke de afgelopen 10 jaar al eens bouwgrond hebben gekocht van de gemeente c.q. projectontwikkelaar komen niet opnieuw voor bouwgrond in aanmerking. De datum van de aankoopakte bouwgrond moet 10 hele kalenderjaren voor de sluitingsdatum van de inschrijving liggen.

 • -

  Burgemeester en Wethouders houden zich de bevoegdheid voor om in zeer bijzondere - niet voorziene gevallen gebruik te maken van de hardheidsclausule en toewijzing te doen in afwijking van dit verdeelsysteem.

Ondertekening

Vastgesteld door de gemeenteraad van de gemeente Moerdijk in de openbare vergadering van 13-12- 2007.

De griffier

J.A.M. Hereijgers

de voorzitter

H.W. Den Duijn