Uitvoeringsbesluit huishoudelijke afvalstoffen fase 3 en 4 Drunen

Geldend van 16-05-2017 t/m heden

Intitulé

Uitvoeringsbesluit huishoudelijke afvalstoffen fase 3 en 4 Drunen

Uitvoeringsbesluit huishoudelijke afvalstoffen fase 3 en 4 Drunen

Het college van de gemeente Heusden;

gelet op artikel 7, eerste lid, van de Afvalstoffenverordening Heusden 2017 (de afvalstoffenverordening);

overwegende dat het in het belang van een doelmatige verwijdering van huishoudelijke afvalstoffen wenselijk is nadere regels te stellen omtrent de plaatsen en wijze waarop afvalstoffen kunnen worden overgedragen of ter inzameling aangeboden aan de inzameldienst, als bedoeld in de afvalstoffenverordening;

overwegende dat het omgekeerd inzamelen per fase wordt ingevoerd;

overwegende dat per fase een besluit wordt genomen over het nabij een perceel inzamelen van restafval en de locatiebepaling van de ondergrondse containers voor de inzameling van restafval

besluit:

nadere regels vast te stellen voor fase 3 en 4: Drunen-West en Drunen-Oost (Drunen).

Artikel 1. Inzameling nabij elk perceel

 • 1.

  De inzameldienst zamelt voor de gebruiker van een perceel gelegen in het gebied aangeduid als fase 3 vanaf 30 juni 2017 restafval nabij elk perceel in, via de daartoe in artikel 2 aangewezen inzamelvoorzieningen op wijkniveau.

 • 2.

  De inzameldienst zamelt voor de gebruiker van een perceel gelegen in het gebied aangeduid als fase 4 vanaf 23 september 2017 restafval nabij elk perceel in, via de daartoe in artikel 2 aangewezen inzamelvoorzieningen op wijkniveau.

 • 3.

  De inzamelvoorzieningen op wijkniveau betreffen ondergrondse verzamelcontainers.

Artikel 2. Locaties ondergrondse verzamelcontainers

De volgende locaties voor de ondergrondse verzamelcontainers voor de inzameling van restafval worden aangewezen:

Drunen-West:

 • 1.

  Kleinestraat / hoek Cees van Delftpad.

 • 2.

  Lindestraat naast nummer 61.

 • 3.

  Essenplein / Burgemeester Snelsstraat.

 • 4.

  Plataanplein bij huidige containers.

 • 5.

  Cederstraat bij Villas Drune.

 • 6.

  Schoolstraat aan achterzijde Lidl.

 • 7.

  Bij appartementengebouw Contrefort.

 • 8.

  Laan van Tasmanië, bij de Watertorens.

 • 9.

  Hollandlaan tegenover nummer 24.

 • 10.

  Anton Pieckplein op parkeerplaats tegenover nummer 5.

 • 11.

  Aziëlaan tegenover nummer 56.

 • 12.

  Nijlring tegenover nummer 81.

 • 13.

  De Elbe naast het grasveld in het midden.

 • 14.

  Beneluxplein tegenover Europalaan nummer 55-57.

 • 15.

  Canadalaan bij Albert Heijn (bij huidige containers).

 • 16.

  De Lek / hoek Rijnring.

Drunen-Oost:

 • 17.

  Leliestraat / hoek Asterstraat.

 • 18.

  Julianastraat / hoek Prins Bernhardstraat.

 • 19.

  Van Arckelstraat tegenover nummer 4.

 • 20.

  Plan Dillenburg, naast kavel nummer 23.

 • 21.

  Grotestraat, parkeerplaats Aldi en Jumbo.

 • 22.

  Aalbersestraat, parkeerplaats EmTé naast glasbakken.

 • 23.

  Admiraalsweg tegenover nummer 16.

 • 24.

  Vennestraat / hoek De Ruyterstraat.

 • 25.

  Admiraalsweg naast Evertsenstraat nummer 11.

 • 26.

  Rembrandtlaan naast Mondriaanstraat nummer 1.

 • 27.

  Vennestraat tegenover Barentzstraat.

 • 28.

  Rembrandtlaan naast Govert Flinckstraat nummer 12.

 • 29.

  Sweelinckstraat naast Mozartlaan nummer 15.

 • 30.

  Mendelssohnstraat bij de glasbak.

 • 31.

  Rossinistraat tegenover nummer 12-14.

 • 32.

  Groenhof.

Artikel 3. Inwerkingtreding

Dit besluit treedt in werking met ingang van de eerste dag na de bekendmaking daarvan.

Dit besluit treedt in werking met ingang van de eerste dag na de bekendmaking daarvan.

 

Aldus besloten door het college van Heusden in zijn vergadering van 9 mei 2017.

de secretaris,

de burgemeester,

 

 

mr. H.J.M. Timmermans

drs. J. Hamming

Bezwaar

Bent u het niet eens met het besluit, dan kunt u daartegen binnen zes weken na de dag van deze publicatie een bezwaarschrift indienen

U kunt alleen op deze 2 manieren bezwaar maken:

• Online via de website www.heusden.nl (u kunt inloggen met uw DigiD)

• U kunt uw bezwaar ook per post sturen naar Gemeente Heusden, Postbus 41, 5250 AA Vlijmen

In het bezwaarschrift moet in ieder geval staan:

 • 1.

  uw naam en adresgegevens;

 • 2.

  datum waarop u het bezwaarschrift indient;

 • 3.

  een omschrijving of een kopie van het besluit waar u het niet mee eens bent;

 • 4.

  de redenen van het bezwaar;

 • 5.

  uw handtekening. Verstuurt u het bezwaarschrift digitaal dan is uw DigiD uw digitale handtekening.

Daarnaast kunt u aangeven of u wilt worden gehoord.

Voorlopige voorziening

Gedurende de termijn dat uw bezwaarschrift in behandeling is, kan al gebruik worden gemaakt van het besluit. Om dit te voorkomen, kunt u bij de Voorzieningenrechter van de Rechtbank een voorlopige voorziening aanvragen. Dit houdt in dat u verzoekt het besluit tijdelijk te schorsen. Dit kan tegelijk met of na het indienen van het bezwaarschrift.

Een voorlopige voorziening vraagt u aan bij Rechtbank Oost-Brabant, team Bestuursrecht, Postbus 90125, 5200 MA ’s-Hertogenbosch. Digitaal aanvragen kan ook via http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht. Daarvoor moet u wel beschikken over een elektronische handtekening (DigiD). Kijk op de genoemde site voor de precieze voorwaarden.

Voor een verzoek om een voorlopige voorziening betaalt u griffiekosten.