Notitie uniforme subsidieregeling voor sociaal-culturele voorzieningen

Geldend van 01-01-2016 t/m heden

Intitulé

Notitie uniforme subsidieregeling voor sociaal-culturele voorzieningen

Notitie uniforme subsidieregeling voor sociaal-culturele voorzieningen.

Inleiding

De gemeente kent een divers aanbod van sociaal-culturele voorzieningen in de vorm van buurthuizen, dorpshuizen en ouderensociëteiten. Het betreft het Dorpshuis Herpt, ’t Rad, Het Patronaat, De Stulp, De Schakel, De Korf, De Haarstek, De Mand, Dorpshuis Heesbeen, Hunenhof, Den Elshof, Ouderensteunpunt Oudheusden, Ouderensociëteit Heusden Vesting en De Crocus Doeveren. Deze accommodaties worden momenteel op verschillende wijze gesubsidieerd.

In het door de raad vastgestelde Beleidskader kern-, wijk- en buurtgericht werken staat dat in elke kern een algemeen toegankelijke ontmoetingsmogelijkheid aanwezig moet zijn. Dit hoeft niet perse een gemeentelijke accommodatie te zijn, maar dit kan ook het plaatselijke café, de school of het parochiehuis zijn. Het verdient aanbeveling een dusdanige evenwichtige subsidiemethodiek te ontwikkelen dat elke kern wordt gefaciliteerd in een ontmoetingsfunctie.

Op 23 september 2014 heeft de gemeenteraad een besluit genomen over een pakket aan bezuinigingsmaatregelen op subsidies in 2015, 2016 en 2017. Een van de maatregelen betrof het ontwikkelen van een uniforme subsidieregeling voor sociaal-culturele voorzieningen in 2015. De bezuiniging die met deze maatregel gerealiseerd moet worden is als PM-post geraamd.

Aanvankelijk werd voorgesteld om € 5 per inwoner per kern te subsidiëren voor het in stand houden van de ontmoetingsfunctie. Op 23 september jl. heeft de gemeenteraad hierover een amendement aangenomen waarin is bepaald dat het vooruitlopende op de raadsdiscussie in 2015 nu nog te vroeg is om daarover nu al vergaande besluiten te nemen en daarom is besloten om het bedrag van € 5 per inwoner per kern voor de uniforme subsidieregeling voor sociaal-culturele voorzieningen uit het besluit te schrappen.

Huidige situatie

De gemeente kent een divers aanbod van buurthuizen, dorpshuizen en ouderensociëteiten. Deze accommodaties worden op verschillende wijze gesubsidieerd.

 • ·

  Dorpshuis Herpt, ’t Rad Elshout en Het Patronaat in Nieuwkuijk worden op vrijwillige basis geëxploiteerd en ontvangen een waarderingssubsidie.

 • ·

  ’t Rad, Hunenhof en Den Elshof ontvangen een accommodatiesubsidie.

 • ·

  De Stulp in Drunen, De Schakel in Oudheusden, De Korf in Vlijmen, De Haarstek in Haarsteeg en De Mand in Vlijmen worden professioneel geëxploiteerd door ContourdeTwern (CdT). De subsidie hiervoor is in 2015 circa € 573.000 en maakt onderdeel uit van de budgetsubsidie van ContourdeTwern. Een gedeelte van deze subsidie betreft subsidie in de huurkosten van genoemde buurthuizen.

 • ·

  Dorpshuis Heesbeen, Ouderensteunpunt Oudheusden, Ouderensociëteit Heusden Vesting en De Crocus Doeveren ontvangen geen subsidie.

Situatieoverzicht buurthuizen en ouderensociëteiten.

In onderstaand overzicht zijn de eigendomssituaties, oppervlakte, WOZ-waarden, subsidies en huren opgenomen.

Sociaal culturele voorzieningen

Eigendom

Opper vlakte

WOZ-waarde

subsidie 2014

Subsidie 2015

Huur 2015

Buurthuizen

’t Rad Elshout

gemeente

478

315.000

€ 12.789

€ 12.150

€ 15.082

Patronaat Nieuwkuijk

Parochie

745

307.000

€ 1.434

€ 1.291

0

Dorpshuis Herpt

Stichting Dorpshuis Herpt

217

111.000

€ 1.434

€ 1.291

0

De Stulp Drunen

De Schakel Oudheusden

De Haarstek Haarsteeg

De Korf Vlijmen

De Mand Vlijmen

Gemeente

Gemeente

Gemeente

De Biezen

Woonveste

660

383

523

737

1156

519.000

278.000

572.000

467.000

1.992.000

€ 615.000*

€ 573.000

€ 69.500

€ 14.000

€ 28.700

€ 33.000

€ 116.000

Dorpshuis Heesbeen

Stichting Dorpshuis Heesbeen

221

270.000

0

0

0

Ouderensociëteiten

D’n Elshof, Elshout

Woonveste

307

262.000

€ 11.509

€ 10.358

€ 13.165

Hunenhof Drunen

gemeente

647

515.000

€ 48.009

€ 43.208

€ 53.144

Ouderensteunpunt **Oudheusden

gemeente

181

11.000

0

0

0

Ouderensociëteit **Heusden Vesting

Schakelring

175

128.000

0

0

0

Overige

Dorpsvereniging Hedikhuizen

n.v.t.

n.v.t.

n.v.t.

€ 1.434

€ 1.291

0

De Crocus Doeveren

Kerkvoogdij

170

79.000

0

0

0

ContourdeTwern

* Het subsidiebedrag ad € 615.000 voor de buurthuizen die in beheer zijn bij ContourdeTwern is als volgt opgebouwd:

 • ·

  Huisvestingskosten € 446.675

 • ·

  Personele kosten buurt- en wijkcentra € 366.199

€ 812.874

·Inkomsten uit verhuur + buffet € 198.500

€ 614.374

Van de subsidie aan ContourdeTwern moet € 261.200 huur betaald worden, waarvan € 228.200 terug vloeit in de gemeentekas, zijnde de huur voor de buurthuizen die gemeenlijk eigendom zijn. Terwijl voor de huur van buurthuis de Korf € 33.000 wordt betaald aan de particuliere eigenaar van De Korf.

** Vereniging Senoiren Heusden ontvangt wel een subsidie op basis van het aantal leden.

Toekomstig beleid

Buurt- en dorpshuizen zijn belangrijk voor de leefbaarheid in de kernen. Het belang van deze accommodaties neemt nog eens toe vanwege de transities, waarin een groter beroep wordt gedaan op de eigen kracht en zelfredzaamheid van onze inwoners.

Het zijn onderkomens voor maatschappelijk relevante en door ons beoogde activiteiten, zoals bewonersinitiatieven, educatieve en recreatieve activiteiten, ontmoeting e.d. ter bevordering van de leefbaarheid en de toename van participatie. De accommodaties zijn voor alle inwoners van Heusden toegankelijk.

Met de subsidie beogen wij de ontmoeting tussen mensen te faciliteren, activiteiten voor ontmoeting te stimuleren en een effectiever en efficiënter gebruik en beheer van accommodaties te realiseren. Wij streven naar sterke en goed lopende organisaties. Kenmerken hiervoor zijn een goede bezetting met tevreden gebruikers, zelfredzaamheid in financiële zin en bestuurlijke continuïteit.

Het uitgangspunt is in elke kern 1 voorziening voor ontmoeting. In sommige kernen zijn meerdere voorzieningen voor ontmoeting, zoals in Elshout en Oudheusden. Wij streven naar 1 sterke voorziening voor ontmoeting per kern. In het kader van het accommodatiebeleid willen wij zo weinig mogelijk accommodaties in eigendom hebben. De focus ligt op integratie van functies en niet op de uitbreiding van accommodaties. Ook ligt de focus op samenwerking en medegebruik van accommodaties.

Voor de buurthuizen De Stulp, De Mand en De Schakel zijn wij van mening dat professioneel beheer wenselijk blijft vanwege de rol van deze buurthuizen in de betreffende wijken en ook vanwege de complexiteit van de accommodaties. Dit geldt met name voor De Mand, dat onderdeel is van MFA Caleidoscoop. Voor De Haarstek en De Korf willen we met ContourdeTwern en gebruikers van deze buurthuizen in gesprek over vrijwilligersbeheer.

Informatievergadering Samenleving

Op 23 april 2015 is een aantal scenario’s voor een uniforme subsidieregeling voor sociaal-culturele voorzieningen besproken in de informatievergadering Samenleving. Gelet op de gevoerde discussie waarbij een uniforme regeling enerzijds als rechtvaardig en helder werd bestempeld maar tegelijkertijd als te mathematisch werd ervaren, ontstond gaande weg een lichte voorkeur voor maatwerk. Ook werd de suggesties gedaan om verschillende scenario’s te combineren. Onderstaand treft u ons voorstel aan waarin een combinatie van maatwerk en uniforme uitgangspunten wordt voorgesteld. Hierbij zijn wij afgestapt van het principe een bedrag per inwoner te subsidiëren.

Subsidieregeling voor sociaal-culturele voorzieningen

Grote kernen

Voor de buurthuizen in de kernen Oudheusden, Drunen en Vliedberg wordt voorgesteld om maatwerk toe te passen. Voor de buurthuizen De Schakel, De Stulp en De Mand zijn wij van mening dat professioneel beheer door ContourdeTwern wenselijk blijft vanwege de rol van deze buurthuizen in de betreffende kernen.

Voor de exploitatie van deze 3 buurthuizen heeft ContourdeTwern op basis van hun reguliere begroting een subsidie van € 450.000 nodig. In verband met de bezuinigingstaakstelling zal hierop een taakstellende bezuiniging van 7% worden opgelegd. In 2015 is al een korting van 3% doorgevoerd, zodat de totale korting 10% bedraagt en overeenkomt met de korting die in 2015 aan alle vrijwilligersorganisaties is opgelegd.

Subsidiebedrag € 450.000

Korting 7% € 31.500

Netto-subsidie € 418.500

Middelgrote kernen

Voor de buurthuizen in de kernen Elshout (’t Rad), Haarsteeg (Haarstek), Nieuwkuijk (Patronaat) en Vlijmen-dorp (Korf) wordt een uniform subsidiebedrag voorgesteld. Voor deze buurthuizen is vrijwilligersbeheer het uitgangspunt. Deze buurthuizen zijn qua grootte van de kern, grootte van het buurthuis, activiteitenprogramma en de functie die binnen de kern wordt vervuld, redelijk met elkaar vergelijkbaar.

Voor deze buurthuizen zal een subsidie van € 10.000 per buurthuis beschikbaar worden gesteld. In de vesting is op dit moment geen vergelijkbare algemeen toegankelijke ontmoetingsfunctie, terwijl die behoefte wel vaker geuit is door de bewoners. In principe is er op basis van deze subsidieregeling een budget van € 10.000 hiervoor beschikbaar.

Haarstek en Korf

Deze buurthuizen worden momenteel nog professioneel beheerd door ContourdeTwern. Met de gebruikers van deze accommodaties en Contourdetwern zullen wij in gesprek gaan om de mogelijkheden van vrijwilligersbeheer te onderzoeken.

In de huidige situatie, inclusief professioneel beheer door Contordetwern, zijn de exploitatiekosten als volgt:

 • ·

  Exploitatiekosten Haarstek, inclusief professioneel beheer door CdT € 36.843

 • ·

  Exploitatiekosten Haarstek, exclusief professioneel beheer door CdT € 18.880

 • ·

  Exploitatiekosten Korf, inclusief professioneel beheer door CdT € 88.088

 • ·

  Exploitatiekosten Korf, exclusief professioneel beheer door CdT € 29.084

Het streven is om vanaf 2017 in beide buurthuizen vrijwilligersbeheer gerealiseerd te hebben. De verwachting is dat in 2016 nog wel gedeeltelijk professioneel beheer noodzakelijk zal zijn. Voor een soepele overgang naar vrijwilligersbeheer zal in 2016 en 2017 maatwerk worden toegepast. Dit betekent dat in 2016 de bedragen voor de exploitatie, inclusief professioneel beheer, (gedeeltelijk) beschikbaar moeten blijven. In 2017 kan dan worden volstaan met de bedragen exclusief professioneel beheer. Vanaf 2018 wordt dan de subsidie gebaseerd op

€ 10.000 per buurthuis.

Kleine kernen

Voor de kernen Herpt, Hedikhuizen, Heesbeen en Doeveren wordt een uniform subsidiebedrag voorgesteld op basis van de grootte van de kern. De volgende subsidieregeling wordt voorgesteld:

Kern

Aantal inwoners

Subsidiebedrag 2016

Herpt

721

€ 1.500

Hedikhuizen

272

€ 500

Heesbeen

181

€ 500

Doeveren

81

€ 500

Ouderensociëteiten

Uitgangspunt bij het subsidiebeleid is dat er geen accommodatiesubsidies meer worden verleend, maar dat alleen activiteiten nog gesubsidieerd worden. Enige uitzondering daarop zijn de buurt- en dorpshuizen omdat de raad in het Beleidskader kern-, wijk- en buurtgericht werken heeft vastgesteld dat er in elke kern een algemeen toegankelijke ontmoetingsmogelijkheid dient te zijn. Op dit moment ontvangen echter ook de Hunenhof en de Elshof nog accommodatiesubsidie. Het voorstel is om ook deze laatste accommodatiesubsidies af te bouwen.

Stichting Hunenhof ontving in 2015 een subsidie van € 43.208. De activiteiten van Stichting Hunenhof zijn onderdeel van de doorontwikkeling van De Voorste Venne. Uitgangspunt hierbij is dat de activiteiten van Hunenhof ondergebracht worden in het complex, maar dat er geen aparte ruimte meer is voor de ouderenactiviteiten. Daarmee vervalt ook de noodzaak voor een aparte accommodatiesubsidie. De (financiële) gevolgen hiervan worden meegenomen in het business- en vebouwingsplan van de nieuwe Voorste Venne. De verwachting is dat die plannen dit jaar hun beslag krijgen en in 2016 worden uitgevoerd. Voorgesteld wordt om tot dat moment de huidige subsidie voor Stichting Hunenhof te handhaven.

Stichting steunpunt Elshof ontving in 2015 een subsidie van € 10.358. Wij willen onderzoeken of de activiteiten van D’n Elshof ondergebracht kunnen worden in ’t Rad in Elshout, eventueel met een kleine aanpassing van de ruimte.

Wij zullen met de besturen van D’n Elshof en ’t Rad in gesprek gaan om de mogelijkheden te onderzoeken om in Elshout te komen tot een gemeenschappelijke voorziening. In verband hiermee zal de subsidie voor D’n Elshof in de komende jaren worden afgebouwd.

Creatieve centra

In dit voorstel worden de creatieve centra buiten beschouwing gelaten. Voor de creatieve centra wordt de bestaande subsidieregeling voortgezet.

Overgangsregeling

In de zienswijzen en tijdens de informatievergadering Samenleving werd gepleit voor een overgangsregeling om te komen tot invoering van een nieuwe subsidieregeling voor de sociaal culturele voorzieningen. De overgangsregeling is zowel van toepassing voor hogere subsidiebedragen als voor lagere subsidiebedragen. Voorgesteld wordt om bovenstaande voorstellen in 2017 te bereiken. Op grond van bovenstaand voorstel stellen wij de volgende overgangsregeling voor.

Sociaal culturele voorzieningen

Subsidie 2015

Voorstel subsidie 2016

Voorstel subsidie 2017

Buurthuizen

De Stulp Drunen

De Schakel Oudheusden

De Mand Vlijmen

De Korf Vlijmen

De Haarstek Haarsteeg

€ 573.000

0

0

€ 418.500

€ 70.000

€ 30.000

€ 418.500

€ 29.084

€ 18.880

’t Rad Elshout

€ 12.150

€ 11.000

€ 10.000

Patronaat Nieuwkuijk

€ 1.291

€ 7.500

€ 10.000

Heusden vesting

0

€ 5.000

€ 10.000

Dorpshuis Herpt

€ 1.291

€ 1.500

€ 1.500

Dorpshuis Heesbeen

0

€ 500

€ 500

Dorpsver. Hedikhuizen

€ 1.291

€ 500

€ 500

De Crocus Doeveren

0

€ 500

€ 500

Ouderensociëteiten

Ouderensteunpunt Oudheusden

0

0

0

Ouderensociëteit Heusden Vesting

0

0

0

Hunenhof Drunen

€ 43.208

€ 43.208

0

D’n Elshof Elshout

€ 10.358

€ 7.500

€ 5.000

Totaal

€ 642.589

€  59 5 .708

€ 4 8 6.464

Verschil tov. 2015

€ 46.881

€ 156.125

Aldus vastgesteld in de openbare raadsvergadering van 7 juli 2015.

de griffier,

de voorzitter,

mw. drs. E.J.M. de Graaf

drs. J. Hamming