Uitvoeringsbesluit Afvalstoffenverordening gemeente Edam-Volendam

Geldend van 12-05-2017 t/m heden

Intitulé

Uitvoeringsbesluit Afvalstoffenverordening gemeente Edam-Volendam

Het college van burgemeester en wethouders van gemeente Edam-Volendam,

overwegende dat het in het belang van de bescherming van het milieu wenselijk is nadere regels te stellen omtrent de dagen, tijden, plaatsen en wijze waarop afvalstoffen kunnen worden overgedragen of ter inzameling aangeboden aan de bij dit besluit aan te wijzen inzameldienst en andere inzamelaars, als bedoeld in de Afvalstoffenverordening gemeente Edam-Volendam;

gelet op de bepalingen van de Afvalstoffenverordening gemeente Edam-Volendam;

B E S L U I T:

 • 1.

  in te trekken het uitvoeringsbesluit ex artikel 7, lid 1 en 2 Afvalstoffenverordening Edam-Volendam en het Uitvoeringsbesluit Afvalstoffenverordening gemeente Zeevang;

 • 2.

  vast te stellen het volgende Uitvoeringsbesluit Afvalstoffenverordening gemeente Edam-Volendam.

Artikel 1. Begripsomschrijvingen

In dit uitvoeringsbesluit wordt verstaan dan wel mede verstaan:

 • a.

  verordening: Afvalstoffenverordening gemeente Edam-Volendam.

 • b.

  afvalkalender: jaarlijkse publicatie van de gemeente waarop burgers kunnen aflezen op welke dag een bepaalde afvalsoort moet worden aangeboden.

Artikel 2. Aanwijzing inzamelende instanties

 • 1. Als inzameldienst op grond van artikel 2, eerste lid, van de verordening worden aangewezen:

  • a.

   HVC Inzameling gevestigd te Alkmaar voor het voormalige grondgebied van de gemeente Zeevang;

  • b.

   Tol Milieu gevestigd te Purmerend voor het voormalige grondgebied van de gemeente Edam-Volendam;

  • c.

   Vuilinzamel- en –overslagstation Afdeling Openbare Werken, Julianaweg 137, 1131 DH te Volendam;

  • d.

   Afvalstraat Oosthuizen, Hoornse Jaagweg 2a, 1474 HM te Oosthuizen.

 • 2. Als inzamelaar op grond van artikel 2, tweede lid, van de verordening worden aangewezen:

  • a.

   Tol Milieu gevestigd te Purmerend voor de inzameling van grof huishoudelijk afval en papier als bedoeld in artikel 3, lid 1 sub i van de verordening voor het grondgebied van de voormalige gemeente Edam-Volendam;

  • b.

   Sita Recycling Services gevestigd te Amsterdam voor de inzameling van grof huishoudelijk afval als bedoeld in artikel 3, lid 1 sub i en r van de verordening op afroep voor het grondgebied van de voormalige gemeente Zeevang;

  • c.

   Vuilinzamel- en –overslagstation Afdeling Openbare Werken, Julianaweg 137, 1131 DH te Volendam;

  • d.

   Afvalstraat Oosthuizen, Hoornse Jaagweg 2a, 1474 HM te Oosthuizen;

  • e.

   de in bijlage 1 genoemde organisaties voor de inzameling van oud papier en karton dat afkomstig is uit huishoudens, mits zij voldoen aan de vastgestelde beleidsregels.

  • f.

   de in bijlage 2 genoemde organisaties voor de inzameling van textiel dat afkomstig is uit huishoudens, mits zij voldoen aan de vastgestelde beleidsregels:

  • g.

   kringloopbedrijven met een ontheffing voor grof huishoudelijk afval voor de inzameling van de herbruikbare fractie uit het grof huishoudelijk afval.

  • h.

   de in bijlage 3 genoemde organisaties voor de inzameling van batterijen dat afkomstig is uit huishoudens, mits zij voldoen aan de vastgestelde beleidsregels.

  • i.

   de in bijlage 4 genoemde organisaties voor de inzameling van medicijnafval dat afkomstig is uit huishoudens, mits zij voldoen aan de vastgestelde beleidsregels.

Artikel 3. Afzonderlijke inzameling

De volgende omschrijvingen van categorieën huishoudelijke afvalstoffen worden op grond van artikel 3, tweede lid, van de verordening vastgesteld:

 • a.

  asbest en asbesthoudend materiaal: afval waarin zich asbest bevindt;

 • b.

  autobanden: schone banden van motoren, personenauto’s, vrachtvoertuigen, tractoren en shovels, zonder velgen;

 • c.

  bitumen: bruine of zwarte brandbare minerale stoffen die uit mengsels van koolwaterstoffen bestaan;

 • d.

  bouw- en sloopafval: harde steenachtige materialen, zoals puin, gasbeton, dakpannen, serviesgoed, sloophout en isolatiematerialen;

 • e.

  brandblusapparaten en gasflessen: apparaten met blussende stof en cilindervormige voorwerpen met afsluitbare hals of regelbaar ventiel, voor het bewaren van samengeperst gas;

 • f.

  elektrische en elektronische apparatuur: de producten zoals genoemd in de Regeling beheer elektrische en elektronische apparatuur;

 • g.

  gasontladingslampen: lampen waarin een met licht gepaard gaande gasontlading plaatsvindt;

 • a.

  h. glas: op kleur gescheiden eenmalige glasverpakkingen zoals flessen, potten en andere glazen verpakkingen, met uitzondering van vlakglas, (glas)keramiek, gloei- en spaarlampen, tl-lampen, nagellakflesjes, opaalglas, stenen kruiken, porselein, kristal, spiegels, doppen van flessen, kunststofflessen en kurken;

 • h.

  groente-, fruit- en tuinafval: dat deel van de huishoudelijke afvalstoffen dat van organische oorsprong is, beperkt is van omvang en apart wordt ingezameld;

 • i.

  grof huishoudelijk afval: volumineus of zwaar huishoudelijk afval dat door afmeting of gewicht niet in een inzamelmiddel of via een inzamelvoorziening ter inzameling kan worden aangeboden;

 • j.

  grof tuinafval: plantaardige of organische afvalstoffen door aard, samenstelling of omvang niet vallend onder groente-, fruit- en tuinafval en vrijkomend bij de aanleg, het onderhoud of verwijdering van particulier groen, zoals grof loofafval, snoeihout et cetera, met uitzondering van bielzen, tuinhekken en tuinschuttingen;

 • k.

  harde kunststoffen: kunststof producten zoals tuinmeubelen, emmers, bloempotten, pvc-buizen, bakken, kratten, plastic speelgoed, schone jerrycans, kunststof schroten en kunststof dakplaten;

 • l.

  huishoudelijk restafval: afval afkomstig uit particuliere huishoudens, dat overblijft na scheiding in andere deelstromen genoemd in artikel 3 van de verordening;

 • m.

  medicijnafval: restanten geneesmiddelen, inclusief gebruikte en ongebruikte injectienaalden en –spuiten;

 • n.

  klein chemisch afval: huishoudelijke afvalstoffen zoals vermeld op de kca-lijst van het ministerie;

 • o.

  kunststof verpakkingen: verpakkingen van kunststof zoals bedoeld in het kader van de Raamovereenkomst verpakkingen;

 • p.

  matrassen: met veerkrachtig materiaal gevulde voorwerpen bedoeld om op te slapen;

 • q.

  metalen: producten met als belangrijkste bestanddeel ferro of non-ferro;

 • r.

  oud papier en karton: huishoudelijk oud papier en karton dat droog, schoon en niet vervuild is met andere afvalfracties, met uitzondering van drankenkartons voor zuivel en frisdranken, ordners en ringbanden met metaal en/of plastic onderdelen, geplastificeerd papier, sanitair papier, behang, vinyl en doorslagpapier;

 • s.

  textiel: kleding, lakens, dekens, handdoeken en dergelijke, schoeisels, grote lappen stof en gordijnen die schoon zijn, niet vervuild met andere afvalfracties en niet eerder gebruikt als bijvoorbeeld poets- of verflappen;

 • t.

  verduurzaamd hout: hout dat is geïmpregneerd, te herkennen aan groene of bruine kleur, zoals bielzen of tuinhout.

Artikel 4. Aanwijzing inzamelmiddelen en -voorzieningen

Op grond van artikel 4, tweede lid, van de verordening worden de volgende inzamelmiddelen en inzamelvoorzieningen aangewezen:

 • a.

  voor restafval van huishoudens voor het grondgebied van de voormalige gemeente Edam-Volendam: inzamelvoorzieningen en huisvuilzakken;

 • b.

  voor restafval van huishoudens voor het grondgebied van de voormalige gemeente Zeevang: een grijze van gemeentewege verstrekte container van 240 liter met de tekst “Gemeente Zeevang” of “Edam-Volendam” op de deksel dan wel een inzamelvoorziening zoals aangegeven in de bijlage;

 • c.

  voor groente-, fruit- en tuinafval van huishoudens: een groene van gemeentewege verstrekte container van 140 liter of inzamelvoorziening;

 • d.

  in afwijking van het bepaalde onder c. mogen gebruikers van percelen zoals aangegeven in de bijlage het GFT-afval aanbieden in een inzamelvoorziening voor GFT met gebruikmaking van én voor zover aan hen van gemeentewege emmers van 10 liter zijn verstrekt.

 • e.

  voor glas: een daartoe bestemde inzamelvoorziening zoals aangegeven in de bijlage;

 • f.

  voor kunststof verpakkingen: een daartoe bestemde inzamelvoorziening zoals aangegeven in de bijlage;

 • g.

  voor papier: een daartoe bestemde inzamelvoorziening of aan organisaties genoemd in bijlage 1. Het papier wordt aangeboden in deugdelijke kartonnen dozen of met een touwtje samengebonden;

 • h.

  voor textiel: een daartoe bestemde inzamelvoorziening of aan organisaties genoemd in bijlage 2;

 • i.

  voor alle in artikel 3 genoemde afvalstoffen van huishoudens het Vuilinzamel- en -overslagstation Afdeling Openbare Werken, Julianaweg 137, 1131 DH te Volendam en de Afvalstraat Oosthuizen, Hoornse Jaagweg 2a, 1474 HM te Oosthuizen.

Artikel 5. Vrijstelling afzonderlijk ter inzameling aanbieden

Op grond van artikel 9, derde lid, van de verordening worden de volgende categorieën personen vrijgesteld van de gescheiden inzameling van groente-, fruit- en tuinafval: de personen die woonachtig zijn in de gebieden aangewezen in artikel 5, vijfde lid, van de verordening.

Artikel 6. Ter inzameling aanbieden van huishoudelijke afvalstoffen

 • 1. Krachtens artikel 10, derde lid, van de verordening stelt het college de volgende regels voor het gebruik van de van gemeentewege verstrekte inzamelmiddelen:

  • a.

   het beheer van de inzamelmiddelen die in bruikleen zijn verstrekt door of namens de gemeente, berust bij de gemeente;

  • b.

   de door of namens de gemeente verstrekte inzamelmiddelen behoren bij de woning;

  • c.

   de gebruiker van een perceel wendt zich tot de gemeente indien bij een verhuizing naar een perceel geen of een kapot door of namens de gemeente te verstrekken inzamelmiddel wordt aangetroffen, bij verdwijning, vermissing of beschadiging van een door of namens de gemeente te verstrekken inzamelmiddel;

  • d.

   de inzamelmiddelen blijven eigendom van de gemeente en worden bij normale slijtage voor haar rekening technisch onderhouden;

  • e.

   de gebruiker is verantwoordelijk voor het gebruik en het onderhoud van de in bruikleen ontvangen inzamelmiddelen als ware deze zijn eigendom;

  • f.

   indien vermissing, beschadiging of vernietiging van het inzamelmiddel te wijten is aan onzorgvuldig handelen van de gebruiker, kunnen de kosten voor vervanging in rekening worden gebracht;

  • g.

   bij vermissing wordt slechts een nieuw inzamelmiddel uitgereikt nadat een afschrift van een proces verbaal van vermissing wordt overgelegd;

  • h.

   de gebruiker gebruikt de inzamelmiddelen en inzamelvoorzieningen zodanig dat deze geen overlast voor derden veroorzaakt;

  • i.

   de verstrekte inzamelmiddelen voor restafval en groente-, fruit- en tuinafval mogen worden alleen worden gereinigd met water.

 • 2. Krachtens artikel 10, vierde lid, van de verordening stelt het college de volgende regels omtrent de plaats en wijze waarop huishoudelijke afvalstoffen worden aangeboden:

  • a.

   het ter inzameling aanbieden van huishoudelijke afvalstoffen in huisvuilzakken of containers geschiedt ordelijk door plaatsing van de huisvuilzak dan wel container op het voetpad, zo dicht mogelijk bij de rijweg, of, bij het ontbreken van een voetpad, aan de kant van de openbare weg zodanig dat het voetgangers- en overige verkeer niet wordt gehinderd of in de doorgang wordt belemmerd en gevaar of schade wordt voorkomen en waarbij aanwijzingen van de inzameldienst worden opgevolgd. Huisvuilzakken worden hierbij zo dicht mogelijk bij het eigen perceel geplaatst. Het handvat van de container wordt aan de kant van de weg geplaatst;

  • b.

   inzamelmiddelen zijn goed gesloten en inzamelingvoorzieningen worden na gebruik goed gesloten;

  • c.

   het gewicht van de aangeboden huisvuilzak mag niet meer bedragen dan 8,0 kilogram (door één man draagbare zak);

  • d.

   uit de inzamelmiddelen en de inzamelvoorzieningen steekt geen huishoudelijka fval;

  • e.

   afvalstoffen welke ten onrechte of op een onjuiste wijze zijn aangeboden en welke na inzameling daardoor in de container zijn achtergebleven, worden onverwijld door de aanbieder uit de container verwijderd;

  • f.

   het gewicht van de aangeboden hoeveelheid afvalstoffen en het eigen gewicht van de ter lediging aangeboden minicontainer is in zijn totaliteit niet zwaarder dan 60 kilogram;

  • g.

   klein chemisch afval en glas wordt om veiligheidsredenen niet aan de openbare weg aangeboden, maar wordt persoonlijk overhandigd bij het Vuilinzamel- en –overslagstation Afdeling Openbare Werken, Julianaweg 137, 1131 DH te Volendam of de Afvalstraat Oosthuizen, Hoornse Jaagweg 2a, 1474 HM te Oosthuizen;

  • h.

   het Vuilinzamel- en –overslagstation Afdeling Openbare Werken, Julianaweg 137, 1131 DH te Volendam of de Afvalstraat Oosthuizen, Hoornse Jaagweg 2a, 1474 HM te Oosthuizen zijn aangewezen als brengdepot waar de afvalstoffen als vermeld in artikel 3, eerste lid, van de verordening kunnen worden achter gelaten;

  • i.

   bij de afgifte van afvalstoffen op het brengdepot zijn de acceptatievoorwaarden van de gemeente Edam-Volendam van toepassing;

  • j.

   de ontdoener van afvalstoffen kan zich bij of op het brengdepot legitimeren;

  • k.

   de inzameling van grof huishoudelijk afval, grof tuinafval en grote elektrische en elektronische apparaten vindt voor zover dit het grondgebied van de voormalige gemeente Zeevang betreft op afroep plaats. De aanbieder maakt voor deze inzameling op afroep een afspraak met de inzameldienst als genoemd in artikel 2, lid 2 sub b van dit besluit;

  • l.

   het grof huishoudelijk afval, het grof tuinafval of de grote elektrische en elektronische apparaten staan voor zover dit het grondgebied van de voormalige gemeente Zeevang betreft op de afgesproken dag en tijd op een voor de inzameldienst goed bereikbare plaats bij de woning klaar.

 • 3. Voor de Afvalstraat Oosthuizen, Hoornse Jaagweg 2a, 1474 HM te Oosthuizen gelden de volgende beperkingen in verband met de grootte van de voorziening:

  • a.

   grof huishoudelijk afval of grof tuinafval heeft bij het overdragen of het aanbieden geen groter volume dan 1,5 m³;

  • b.

   kleinere stukken grof huishoudelijk afval of grof tuinafval worden zoveel mogelijk in één of meer bundels samengedrukt en -gebonden overgedragen of aangeboden waarbij een bundel niet langer is dan 1,5 meter, niet breder is dan 0,5 meter en niet zwaarder is dan 25 kilogram;

  • c.

   de hoeveelheid aangeboden afgewerkte olie is maximaal 60 liter per jaar, in verpakking van maximaal 10 liter;

  • d.

   de hoeveelheid aangeboden asbesthoudend materiaal is maximaal zes platen per keer, mits deugdelijk in folie verpakt, dubbel en luchtdicht, en niet zwaarder dan 25 kilogram;

  • e.

   per huishouden kan tot 1 m3 bouw- en sloopafval per keer worden aangeboden;

  • f.

   indien meerdere afvalstoffen tegelijkertijd worden ingezameld, worden deze afzonderlijk aangeboden.

 • 4. Op grond van artikel 10, vijfde lid, van de verordening kunnen grof huishoudelijk afval, grof tuinafval en grote elektrische en elektronische apparaten zonder inzamelmiddel maar wel gescheiden ter inzameling worden aangeboden.

Artikel 7. Dagen en tijden voor het ter inzameling aanbieden

 • 1. Het college stelt de volgende regels op grond van artikel 11, eerste lid, van de verordening:

  • a.

   inzamelmiddelen worden aangeboden op de vastgestelde inzameldag, zoals aangegeven op de afvalkalender, vóór 7.30 uur;

  • b.

   inzamelmiddelen anders dan huisvuilzakken mogen, mits goed gesloten, de avond voor de vastgestelde inzameldag na zonsondergang op de juiste wijze worden aangeboden;

  • c.

   inzamelmiddelen worden zo spoedig mogelijk na lediging door de inzameldienst, doch uiterlijk aan het einde van de vastgestelde inzameldag, van de weg verwijderd;

  • d.

   grof huishoudelijk afval, grof tuinafval en grote elektrische en elektronische apparaten, voor zover deze op afroep worden ingezameld, worden slechts aangeboden de dag en locatie die zijn afgesproken;

  • e.

   in verband met het voorkomen van geluidhinder worden glasbakken alleen tussen 7.00 uur en 20.00 uur gebruikt.

 • 2. Het college kan van het bedoelde in het eerste lid ontheffing verlenen.

Artikel 8. Het in bijzondere gevallen ter inzameling aanbieden van huishoudelijke afvalstoffen

Als het voor de inzameldienst door werkzaamheden niet mogelijk is om de normale inzamelplaatsen te bereiken, kunnen op grond van artikel 12 van de verordening, door de gemeente Edam-Volendam voor de duur van de werkzaamheden tijdelijke inzamelplaatsen worden aangewezen, welke worden bekendgemaakt in bewonersbrieven dan wel in het huis-aan-huisblad en de internetpagina www.Edam-Volendam.nl.

Artikel 8a Vaststelling afvalkalender

Het college stelt op grond van het bepaalde in artikel 11 van de Afvalstoffenverordening Edam-Volendam de dagen vast in de afvalkalender. Van deze dagen kan worden afgeweken bij feestdagen of bijzondere omstandigheden.

Artikel 9. [Gereserveerd]

Artikel 10. [Gereserveerd]

Artikel 11. [Gereserveerd]

Artikel 12. Inwerkingtreding

Dit uitvoeringsbesluit treedt in werking op de eerste dag na die waarop zij is bekendgemaakt.

Artikel 13. Citeerbepaling

Dit uitvoeringsbesluit wordt aangehaald als: Uitvoeringsbesluit Afvalstoffenverordening gemeente Edam-Volendam.

Ondertekening

Aldus vastgesteld in de vergadering van 18 april 2017,
het college van burgemeester en wethouders van Edam-Volendam,
de secretaris,
drs. M.A.J.R. Hermans
de burgemeester,
L.J. Sievers

Bijlage 1 Organisaties voor de inzameling van oud papier en karton dat afkomstig is uit huishoudens

 • -

  Voetbalvereniging Oosthuizen gevestigd te Oosthuizen;

 • -

  DZKO-Oosthuizen gevestigd te Oosthuizen;

 • -

  Openbare basisschool Middelie gevestigd te Middelie;

 • -

  Openbare basisschool ’t Tilletje gevestigd te Warder;

 • -

  Openbare basisschool Prinses Beatrix gevestigd te Kwadijk;

 • -

  Openbare basisschool Meester Haye gevestigd te Beets;

 • -

  Buurtvereniging Hobrede gevestigd te Hobrede;

 • -

  Zangertjes van Volendam gevestigd te Volendam;

 • -

  Drumband Edam gevestigd te Edam;

 • -

  Koninklijk Edams Fanfarekorps gevestigd te Edam;

 • -

  Jeugdcommissie EVC gevestigd te Edam.

Bijlage 2 Organisaties voor de inzameling van textiel dat afkomstig is uit huishoudens

 • -

  Zeevangsfanfare gevestigd te Oosthuizen;

 • -

  Baanstede Kringloop gevestigd te Purmerend;

 • -

  Stichting het Werkende Missieteam gevestigd te Volendam

 • -

  Stichting Sympany (voorheen KICI) gevestigd te Utrecht

Bijlage 3 Organisaties voor de inzameling van batterijen afkomstig uit huishoudens

Volendam

 • -

  Stadskantoor Edam-Volendam, W van der Knoopdreef 1, 1132 KB

 • -

  Openbare Bibliotheek Volendam, Foksiastraat 10, 1131 HG

 • -

  BS Blokwhere, Val van Urk 1, 1132 BH

 • -

  BS St. Jozefschool C J Conijnstraat 23, 1131 DZ

 • -

  BS St. Nicolaasschool, Meidoornstraat 17, 1131 BJ

 • -

  BS St. Petrusschool, Schoklandstraat 73, 1131 KX

 • -

  BS De Spinmolen, Christiaan van Abcoudestraat 103, 1132 AB

 • -

  BS Zuidwester, Willem Tholenstraat 23, 1132 XS

 • -

  BS St. Vincentiusschool, Edammerweg 54, 1131 DR

 • -

  Don Bosco College, Heideweg 2, 1132 DB

 • -

  ABN/AMRO-bank, Julianaweg 47, 1131 CZ

 • -

  Rabobank, Christiaan van Abcoudestraat 1, 1132 AA

 • -

  Rabobank, Burgemeester van Baarstraat 24, 1131 WV

 • -

  Deen Supermarkten, Burgemeester van Baarstraat 38, 1131 WV

 • -

  Deen Supermarkten, De Stient 4, 1132 BE

 • -

  Dirk van den Broek Supers, Hyacintenstraat 14, 1131 HW

 • -

  A. Tuijp Electr. Art., De Stient 17, 1132 BE

 • -

  D. Veerman Doede, C J Conijnstraat 19, 1131 DZ

 • -

  Verzorgingstehuis St Nicolaashof. St Nicolaashof 1, 1131 GT

Edam

 • -

  Openbare Bibliotheek Edam, Dijkgraaf Poschlaan 8, 1135 GP

 • -

  Deen Supermarkten, William Pontstraat 82, 1135 EX

 • -

  BS De Piramide, Langemeerstraat 14a, 1135 JA

 • -

  BS De Trimaran, Stellingmolen 19, 1135 KA

 • -

  BS De Nieuwe School, Voorhaven 114, 1135 BT

 • -

  ABN/AMRO-bank, Voorhaven 141, 1135 BP

 • -

  Verzorgingstehuis De Meermin, Paulus Pieterstraat 1, 1135 GS

 • -

  Corba, Oorgat 21, 1135 CP

Bijlage 4 Organisaties voor de inzameling van medicijnafval afkomstig van particulieren

 • -

  Volendamse Apotheek, Herculeslaan 1, 1131 MR Volendam

 • -

  Edamse Apotheek, Dijkgraaf Poschlaan 10, 1135 GP Edam

 • -

  Apotheek Waterland Oost, Heideweg 1 b, 1132 DA Volendam

 • -

  Huisartsenpraktijk Oosthuizen, Wethouder Maartje Biermanstraat 6, 1474 KG

Bijlage 5 Straten in het historisch centrum van Edam en Volendam alsmede percelen in de hoogbouw waar het GFT-afval aangeboden mag worden in een inzamelvoorziening voor GFT

Edam:

Achterhaven, Baandervesting , Baanstraat , Bagijnenland, Batumburgerstraat, Bergmolen, Broek-gouwstraat, Buikslotermeerstraat, Bult, Damplein, Graaf Willemstraat, Gravenstraat, Grote Kerkstraat, Grote Molensteeg, Hoogstraat, J C Brouwersgracht, Jan van Nieuwenhuizenplein, Jan van Wallendalplein, Kapsteeg, Kleine Kerkstraat, Langemeerstraat, Lingerzijde, Matthijs Tinxgracht, Nieuwehaven, Poldermolen, Prinsenstraat, Roelof Bootstraat, Schermerstraat, Smeesteeg, Spui, Spuistraat, Standerdmolen, Vijzelstraat, Volendammerpad, Voorhaven.

Volendam:

Achterstraat, Ansjovisstraat, Berend Demmerstraat, Begerslant, Bloedkoraal, Botsteeg, Breek, Burg. Kolfschotenstraat, Burgemeester van Baarstraat, C J Conijnstraat, De Deimpt, Dijkgraaf Poschlaan, Dr Weverstraat, Dril, Dwarsstraat, Edammerweg, F. Halstraat, Florijn, G.A. Brederodestraat, Gaffelstraat, Giekstraat, H J Calkoengracht, Hein Tuijpstraat, Harlingenlaan, Henegouwen, Het Top, Julianaweg, Kapelaan Ruiterstraat, Kathammerstraat, Kielstraat, Klein Oostinje, Leendert Spaanderlaan, Meergracht, Noordeinde, Overste Ludenstraat. Pieter Keukenstraat, Pampusstraat, Pastoor van der Weidenstraat, Plutostraat, Populierenlaan, Prins Bernhardlaan, Prof Klaas Steurplantsoen, Roerdompstraat, Roerstraat, Sijmen Molstraat, Saturnusstraat, Schippersgracht, Siriusplein, Spoorbuurt, Sportlaan, St Gerardusstraat, St Jozefstraat, St Nicolaashof, Stationsstraat, Ventersgracht, Vissersstraat, Wieringenlaan;